Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2011, vol. 20, nr 4, July-August, p. 441–445

Publication type: original article

Language: English

Myocardial Infarction Correlated with the Age and Gender of the Patient in Autopsy Examinations

Zawał mięśnia sercowego w badaniu autopsyjnym a wiek i płeć chorego

Łukasz Szylberg1,, Andrzej Marszałek2,3,

1 Department of Clinical Pathology, University Hospital No. 1 in Bydgoszcz, Poland

2 Chair of Clinical Pathomorphology, Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum in Bydgoszcz, Poland

3 Chair of Clinical Pathomorphology, Poznan University of Medical Sciences, Poland

Abstract

Background. Infarction can occur at practically any age, but the risk increases significantly with age; this is mainly associated with the progressive development of atherosclerosis. In addition, males are significantly more predisposed to infarction than pre-menopausal women are, due to the protective effects of estrogen in the reproductive age period. There have been many diagnostic tests showing significant narrowing of coronary arteries and indicating the location of myocardial infarction. In terms of pathomorphology, autopsy examinations allow confirmation of the exact location and evaluation of a fatal heart attack.
Objectives. The aim of this study was to define the location of myocardial infarction in pathomorphological terms, and to investigate the correlation with age and gender.
Material and Methods. The main inclusion criterion used in this study was the macroscopically and microscopically diagnosis of myocardial infarction in autopsy material. The number of myocardial infarctions in the group analyzed was established using post-mortem records. Data on the specific localization of the myocardial infarction was noted as well. Using the available clinical data, the patients were divided into groups by age at the time of death (over or under 65 years). In each group, men and women were studied separately.
Results. The data concerning males clearly revealed a statistically significant larger percentage of myocardial infarction in the anterior wall than in the results from women. Data concerning patients 65 years old or under revealed a statistically significant larger percentage of myocardial infarction in the anterior wall compared with the results from patients over 65 years.
Conclusion. Autopsy examination revealed differences in the location of myocardial infarction depending on the age and sex of patients.

Streszczenie

Wprowadzenie. Zawał mięśnia sercowego może wystąpić w każdym wieku, ale prawdopodobieństwo jego wystąpienia zwiększa się wraz z upływem lat, co jest przede wszystkim związane ze stopniowym rozwojem miażdżycy. Dodatkowo mężczyźni są w znacznym stopniu bardziej predysponowani niż kobiety, które w wieku rozrodczym są pod ochronnym działaniem estrogenów. W wielu badaniach diagnostycznych wykazano istotne zwężenia w naczyniach wieńcowych oraz przedstawiono umiejscowienie zawałów serca. W aspekcie patomorfologicznym istnieje możliwość dokładnego potwierdzenia oraz oceny umiejscowienia śmiertelnego zawału serca na podstawie badania autopsyjnego.
Cel pracy. Ocena umiejscowienia zawału mięśnia sercowego w aspekcie patomorfologicznym oraz jego korelacja z wiekiem i płcią pacjenta.
Materiał i metody. Jako główne kryterium kwalifikujące przypadki do badań przyjęto rozpoznanie makroskopowe oraz mikroskopowe zawału serca w badaniu autopsyjnym. W analizowanej grupie na podstawie protokołów sekcyjnych uzyskano szczegółowe dane o liczbie zawałów, które dotyczyły poszczególnych ścian mięśnia sercowego. Opierając się na uzyskanych informacjach, pacjentów podzielono na grupy ze względu na wiek w chwili śmierci, tj. przed i po 65. r.ż. W każdej z grup osobno rozpatrywano kobiety i mężczyzn.
Wyniki. Uzyskane wyniki dotyczące mężczyzn jednoznacznie wykazały istotny statystycznie większy udział procentowy zawału ściany przedniej serca w porównaniu z wynikami uzyskanymi u kobiet. Dane dotyczące osób poniżej lub w wieku 65 lat wykazały istotny statystycznie większy udział procentowy zawału ściany przedniej mięśnia sercowego w porównaniu z wynikami uzyskanymi w grupie osób powyżej 65 lat.
Wnioski. Badanie autopsyjne wykazało różnicę w umiejscowieniu zawałów mięśnia sercowego serca zarówno w zależności od wieku, jak i płci pacjentów.

Key words

myocardial infarction, autopsy examination, location of myocardial infarction

Słowa kluczowe

zawał mięśnia sercowego, badanie autopsyjne, umiejscowienie zawału mięśnia sercowego

References (9)

  1. Kośmicki MA: Choroba niedokrwienna serca w Polsce i na świecie – nierozwiązany w pełni problem. Kardiologia Oparta na Faktach 2010, 1, 35–48.
  2. www.mz.gov.pl Narodowy Program Zdrowia 2007–2015. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Warszawa 2007, 12–13.
  3. Dąbek J, Jakubowski D, Gąsiorz et al.: Acute coronary syndromes in patients over 80 years old. Pol Merk Lek 2007, 22, 514–518.
  4. Abid AR, Rafique S, Tarin SM et al.: Age-related in-hospital mortality among patients with acute myocardial infarction. J Coll Physicians Surg Pak 2004, 14, 262–266.
  5. Barakat K., Wilkinson P, Deaner A et al.: How should age affect management of acute myocardial infarction? A prospective cohort study. Lancet 1999, 20, 353, 955–959.
  6. Murabito JM: Women and cardiovascular disease: contributions from the Framingham Heart Study. J Am Med Womens Assoc 1995, 50, 35–39.
  7. Hu FB, Grodstein F, Hennekens CH et al.: Age at natural menopause and risk of cardiovascular disease. Arch Intern Med 1999, 159, 1061–1066.
  8. Kozakiewicz K, Wycisk A et al.: Hormonal replacement therapy and selective estrogen receptor modulators in prevention of cardiovascular disease. Wiad Lek 2006, 59, 377–382.
  9. Mendelsohn ME, Karas RH et al.: The protective effects of estrogen on the cardiovascular system. N Engl J Med 1999, 340, 1801–1811.