Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 5, September-October, p. 843–849

Publication type: original article

Language: English

Treatment of Pseudoarthrosis of Long Bones with the Decortication Method Using Platelet−Derived Growth Factor

Leczenie stawów rzekomych kości długich metodą dekortykacji z użyciem płytkopochodnego czynnika wzrostu

Paweł Reichert1,, Roman Rutowski1,2,, Krzysztof Zimmer1,, Jerzy Gosk1,, Tomasz Greczner1,, Krzysztof Skiba1,, Monika Knakiewicz1,

1 Chair and Clinic of Traumatology and Hand Surgery, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

2 Chair and Department of Sports Medicine, Wrocław University of Physical Education, Poland

Abstract

Background. Disturbances in the union of bone fractures, particularly in the form of pseudoarthrosis, are prolong the time of treatment, which has a measurable influence on costs and is also connected with serious difficulty and even invalidism of the patient. Despite considerable progress in the field, failures in the treatment of pseudoarthrosis are still the subject of studies and scientific descriptions in orthopedics and the traumatology of the movement organ. Many methods which assist in or stimulate the union processes as well as advances in methods of fracture stabilization are the result of these studies.
Objectives. Evaluating the results of treating pseudoarthrosis of the long−bone shafts of the arm by decortication, stable osteosynthesis using autogenic bone, implants, and platelet−derived growth factor (PDGF).
Material and Methods. Ten patients with pseudoarthrosis of long−bone shafts were treated by the decortication method using autogenic implants of spongy substance and platelet−derived growth factor in the years 2004 to 2005 at the Clinic of Traumatology and Hand Surgery of Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław. Examination of the patients consisted of subjective and objective examinations as well as additional examinations (radiological, arteriographic, and scintiscanning). The Stewart and Hundley classification was employed in the clinical and subjective evaluation of the patient. To evaluate the control X−rays of the union, the radiological evaluation according to the division of Hammer was used. Intrasurgical examination was documented with photographic pictures. The classification of Weber and Cech was used for classifying pseudoarthrosis.
Results. Bone union was observed in 9 of the 10 cases. Very good results were achieved in 5 patients, 3 patients finished therapy with a good result, and 1 with a satisfactory result. The mean time of achieving bone union was 4.6 months. Five patients achieved bone union after four months, 2 patients after five months, and 2 patients after 6 months.
Conclusion. Surgery with the decortication method using PDGF gives very good results in treating long−bone pseudoarthrosis. A faster time of achieving bone union was observed in patients treated with the decortication method with autogenic rich−platelet gel. Little bleeding and faster healing of the injury was observed.

Streszczenie

Wprowadzenie. Zaburzenie zrostu złamań kości, zwłaszcza w postaci stawu rzekomego, jest jednym z powikłań przedłużających czas leczenia, co ma wymierny wpływ na koszty, a także łączy się z poważnymi uciążliwościami, a nawet kalectwem chorego. Niepowodzenia w leczeniu stawów rzekomych, mimo znacznego postępu, nadal są przedmiotem badań i opracowań naukowych w ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W pracy omówiono możliwości zastosowania metody jego leczenia – dekortykację z użyciem autogennych wszczepów istoty gąbczastej pobranej z talerza kości biodrowej oraz wykorzystaniem płytkopochodnego czynnika wzrostu.
Cel pracy. Ocena wyników leczenia stawów rzekomych trzonów kości długich kończyny górnej metodą dekortykacji, stabilnej osteosyntezy, z użyciem autogennych wszczepów kostnych i płytkopochodnego czynnika wzrostu (PDGF).
Materiał i metody. W latach 2004–2005 w Klinice Chirurgii Urazowej i Chirurgii Urazowej AM we Wrocławiu leczono 10 chorych ze stawami rzekomymi trzonów kości długich kończyny górnej metodą dekortykacji z użyciem autogennych wszczepów istoty gąbczastej i żelu bogatopłytkowego. Diagnostykę stawów rzekomych oprócz standardowego badania radiologicznego poszerzono o badanie arteriograficzne i scyntygraficzne. Do klinicznej i subiektywnej oceny pacjenta zastosowano klasyfikację Stewarta i Hundleya. Do oceny kontrolnych rentgenogramów wykorzystano radiologiczną ocenę zrostu według podziału Hammera. Badanie śródoperacyjne udokumentowano zdjęciami fotograficznymi. Do klasyfikacji stawów rzekomych użyto klasyfikacji Webera i Cecha.
Wyniki. Zrost kostny uzyskano w 9 przypadkach, w skali Stewarta i Hundleya wynik bardzo dobry uzyskało 5 chorych, dobry 3, zadowalający 1. Średni czas uzyskania zrostu kostnego wynosił 4,6 miesiąca. U 5 chorych zrost osiągnięto po 4, u 2 po 5, u 2 po 6 miesiącach.
Wnioski. Operacja za pomocą metody dekortykacji z użyciem PDGF daje bardzo dobre wyniki w przypadku leczenia stawów rzekomych kości długich. Stwierdzono szybszy czas uzyskania zrostu kostnego w przypadku chorych leczonych metodą dekortykacji z użyciem autogennego żelu bogatopłytkowego. Stwierdzono mniejsze krwawienie i szybsze gojenie się rany.

Key words

pseudoarthrosis, nonunion, decortication, PDGF

Słowa kluczowe

staw rzekomy, brak zrostu, dekortykacja, płytkopochodny czynnik wzrostu (PDGF)

References (20)

 1. Górecki A: Growth factors and bone tissue [Czynniki wzrostu i tkanka kostna]. Oficyna Wydawnicza ASPRA−JR 2004, 13–34, 72–80, 166, 241–259.
 2. Deszczyński J, Szczęsny G: The process of bone union [Proces zrostu kości]. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2000, 3, 1–24.
 3. Dunn N: Treatment of Ununited Fractures. Br Med J 1939, II, 221–223.
 4. Forbes DB: Subcortical iliac bone grafts in fracture of the tibia. J Bone Joint Surg 1961, 43, 672–679.
 5. Judet R, Judet J, Orlandini J, Patel A: La decortication osteomusculaire. Rev Chir Orthop 1967, 53, 43–63,
 6. Pfeifshifter J, Oechsner M, Naumann A, Gronwald RGK, Minne HW, Ziegler R: Stimulation of bone matrix apposition in vitro by local growth factors: a comparison between insulin−like growth factor I, platelet−derived growth factor, and transforming growth factor β. Endocrinology 1990, 127, 69–75.
 7. Guerne PA, Blanco F, Kaelin A, Desgeorges A, Lotz M: Growth factor responsiveness of human articular chondrocytes in aging and development. Arthritis Rheum 1995, 38, 960–968.
 8. Horner A, Bord S, Kemp P, Grainger D, Compston E: Distribution of platelet−derived growth factor (PDGF) A chain mRNA, protein, and PDGF−a receptor in rapidly forming human bone. Bone 1996, 19, 353–362.
 9. Nash TJ, Howlett CR, Martin C, Steele J, Johnson KA, Hicklin DJ: Effect of platelet−derived growth factor on tibial osteotomies in rabbits. Bone 1994, 15(2), 203–208.
 10. Canalis E, McCarthy T, Centrella M: Growth factors and the regulation of bone remodelling. J Clin Invest 1988, 81, 277–288.
 11. Stewart MJ, Hundley JM: Fractures of the humerus: a comparative study in methods treatment. J Bone Joint Surg 1995, 37, 681–692.
 12. Hammer R, Hammerby S, Lindholm B: Accuracy of radiologic assessment of tibial shaft fracture union in humans. Clin Orthop 1985, 199, 233–238.
 13. Weber BG, Cech O: Pseudoarthrosis, Pathophysiology, Biomechanics, Therapy, Results. New York–San Francisco–London. Grune and Stratton. Jovanovich Publishers 1976.
 14. Goldberg VM, Shaffer JW, Field G, Davy DT: Biology of vascularized bone grafts. Orthop Clin North Am 1987, 18, 197–205.
 15. Winet H, Bao JY, Moffat R: A control model for tibial cortex neovascularization in the bone chamber. J Bone Miner Res 1990, 5, 19–30.
 16. Rodriguez−Merchan EC, Forriol F: Nonunion: general principles and experimental data. Clin Orthop Relat Res 2004, 419, 4–12.
 17. Lavini F, Brivio L: Treatment of non−union of the humerus using the Orthofix external fixator. Injury, J Care Injured 2001 32, S−D−35−S−D−40.
 18. Martinez A, Herrera A, Cuenca J: Marchetti nailing with decortication and bone graft in non−unions of the two upper thirds of the humerus. Chirurgie de la Main 2002, 21, 28–32.
 19. Velde E, van der Werken C: Plate osteosynthesis for pseudoarthrosis of the humeral shaft. Injury, Int. J Care Injured 2001, 32, 621–624.
 20. Verbruggen J, Stapert J: Failure of reamed nailing in humeral non−union: an analysis of 26 patients. Injury, Int J Care Injured 2005, 36, 430–438.