Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2013, vol. 22, nr 5, September-October, p. 731–738

Publication type: original article

Language: English

Associations between Results of Post-Stroke NDT-Bobath Rehabilitation in Gait Parameters, ADL and Hand Functions

Korelacje między wynikami rehabilitacji metodą NDT-Bobath z zakresu reedukacji chodu, czynności życia codziennego oraz funkcji ręki

Emilia Mikołajewsk1,

1 Rehabilitation Clinic, Military Clinical Hospital No. 10 and Polyclinic, Bydgoszcz, Poland

Abstract

Background. In patients after a stroke there are variable disorders. These patients often need rehabilitation in more than one area beceause of multiple limitations of the ability to perform everyday activities.
Objectives. The aim of the study was to assess correlations – statistical relationships between observed gait parameters, ADL and hand functions – results of rehabilitation of patients after ischaemic stroke according to the NDTBobath method for adults.
Material and Methods. The investigated group consisted of 60 patients after ischaemic stroke, who participated in the rehabilitation programme. 10 sessions of the NDT-Bobath therapy were provided in 2 weeks (10 days of the therapy). The calculation of correlations was made based on changes of parameters: Bobath Scale (to assess hand functions), Barthel Index (to assess ADL), gait velocity, cadence and stride lenght. Measurements were performed in every patient twice: on admission (before the therapy) and after last session of the therapy to assess rehabilitation effects.
Results. The main statistically relevant corellations observed in the study were as follows: in the whole group of patients: poor and moderate (negative) correlation between changes of gait parameters and Bobath Scale and Barthel Index, moderate and severe (negative) correlation between changes of gait parameters and Bobath Scale and Barthel Index in the group of women, correlation between changes in Bobath Scale and Barthel Index in the group of patients with left side of paresis, (negative) correlation between changes of gait parameters and Bobath Scale in group of patients younger than 68 years, moderate, high and very high correlations between changes in gait parameters in groups of women, men, younger than 68 years and older than 68 years.
Conclusion. There have been observed statistically significant and favourable changes in the health status of patients, described by gait parameters, changes in hand functions and ADL. Based on the presented correlations there is an assumption that it is hard to achieve simultaneous recovery in all areas: gait parameters, hand functions and ADLs in two weeks of rehabilitation.

Streszczenie

Wprowadzenie.U pacjentów po udarze często dochodzi do różnorodnych zaburzeń, co powoduje konieczność zapewnienia rehabilitacji jednocześnie w obszarze wielu deficytów w celu zapewnienia zdolności do wykonywania czynności życia codziennego.
Cel pracy. Celem badania była ocena korelacji – powiązań statystycznych – między wynikami rehabilitacji prowadzonej metodą NDT-Bobath dla dorosłych z zakresu wskaźników chodu, czynności życia codziennego i funkcji ręki.
Cel pracy. Materiał i metody.
Materiał i metody. Badaną grupę stanowiło 60 pacjentów po udarze niedokrwiennym objętych rehabilitacją przez 2 tygodnie (10 sesji rehabilitacji). Korelacje były obliczane na podstawie zmian wskaźników z zakresu funkcji ręki (mierzonej skalą Bobath), czynności życia codziennego (mierzonej wskaźnikiem Barthel) oraz parametrów chodu (prędkości, tempa i długości dwukroku). Pomiary te były wykonywane 2-krotnie: przy przyjęciu na rehabilitację oraz po 2 tyg. rehabilitacji w celu oceny jej wyników.
Wyniki. główne zaobserwowane statystycznie istotne korelacje były następujące: w całej grupie pacjentów: słaba i umiarkowana korelacja ujemna między zmianami z zakresu wskaźników chodu, wyników skali Bobath i wskaźnika Barthel, umiarkowana i wysoka korelacja ujemna między zmianami w zakresie parametrów chodu, wyników skali Bobath i wskaźnika Barthel w grupie kobiet, korelacja między zmianami wyników skali Bobath i wskaźnika Barthel w grupie pacjentów z porażeniem lewostronnym, korelacja ujemna między zmianami z zakresu wskaźników chodu i wyników skali Bobath w grupie pacjentów poniżej 68. r. ż., umiarkowana, wysoka i bardzo wysoka korelacja między poszczególnymi parametrami chodu w grupach: kobiet i mężczyzn oraz bez względu na wiek.
Wnioski. Zaobserwowano statystycznie istotne korzystne zmiany w stanie zdrowia pacjentów, odzwierciedlane w parametrach chodu, zmianach w wynikach testów oceniających funkcje ręki i czynności życia codziennego. W wyniku analizowanych korelacji można stwierdzić, że podczas 2 tygodni rehabilitacji trudno osiągnąć jednoczesną poprawę we wszystkich badanych obszarach: parametrach chodu, funkcjach ręki i czynnościach życia codziennego.

Key words

ischaemic stroke, NDT-Bobath, corellations, activities of daily living, hand functions, gait assessment.

Słowa kluczowe

udar niedokrwienny, metoda NDT-Bobath, korelacje, czynności życia codziennego, funkcje ręki, ocena chodu.

References (20)

 1. Błaszczyk B, Czernecki R, Prędota-Panecka H: Profilaktyka pierwotna i wtórna udarów mózgu. Studia Medyczne 2008, 9, 71–75.
 2. Członkowska A: Udar mózgu – perspektywy leczenia w Polsce w świetle osiągnięć światowych. Polski Przegląd Neurologiczny 2005, 1, 1–7.
 3. Członkowska A: osiągnięcia w zakresie udaru mózgu. Medycyna po Dyplomie 2005, Supl. 17, 5–11.
 4. Palasik W: Nowe tendencje w terapii udaru niedokrwiennego. Terapia 2006, 1, 4–8.
 5. Profilaktyka wtórna udaru mózgu. Rekomendacje grupy ekspertów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu. Neurol Neurochir Pol 2003, supl. 6, 17–43.
 6. Muren MA, Hütler M, Hooper J: Functional capacity and health-related quality of life in individuals post stroke. Top Stroke Rehabil 2008, 15, 51–58.
 7. Murtezani A, Hundozi H, Gashi S et al.: Factors associated with reintegration to normal living after stroke. Med Arh 2009, 63, 216–219.
 8. Bromley I: Tetraplegia and paraplegia: a guide for physiotherapists. 6th edition. Churchill Livingstone, London 2006.
 9. Davies PM: Steps to follow: the comprehensive treatment of adult hemiplegia. 2nd edition. Springer, New York 2000.
 10. Howle JM: Neuro-Developmental Treatment Approach. Theoretical foundations and principles of clinical practice. Neuro-Developmental Treatment Association, Tampa 2003.
 11. Mayston MJ: Problem solving in neurological physiotherapy – setting the scene. In: Edwards S – Neurological physiotherapy 2nd ed. A problem solving approach. Churchill Livingstone, London 2001, 4–16.
 12. Lennon S, Ashburn A: The Bobath concept in stroke rehabilitation: a focus group study of the experienced physiotherapists’ perspective. Disabil Rehabil 2000, 15, 665–674.
 13. Lennon S, Baxter D, Ashburn A: Physiotherapy based on the Bobath concept in stroke rehabilitation: a survey within the UK. Disabil Rehabil 2001, 6, 254–262.
 14. Bobath B: Adult hemiplegia: evaluation and treatment. 3rd edition. Heinemann Medical Books, London 1990.
 15. Mikołajewska E: Metoda NDT-Bobath w neurorehabilitacji osób dorosłych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
 16. Paci M: Physiotherapy based on the Bobath Concept for adults with post-stroke hemiplegia: a review of effectiveness studies. J Rehabil Med 2003, 1, 2–7.
 17. Mikołajewska E: Przykład terapii chodu metodą NDT-Bobath u pacjenta z hemiplegią. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 11, 16–20.
 18. Mikołajewska E: Metoda NDT-Bobath w praktyce klinicznej. Prakt Fizjoter Rehabil 2010, 11, 14–15.
 19. Mikołajewska E: Metoda NDT-Bobath w usprawnianiu osób dorosłych: wprowadzenie do metody. Prakt Fizjoter Rehabil 2010, 11, 8–13.
 20. Mikołajewska E, Radziszewski K.: Metoda NDT-Bobath w rehabilitacji pacjentów dorosłych. Valetudinaria 2007, 1, 51–53.