Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 166.39
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2013, vol. 22, nr 5, September-October, p. 721–730

Publication type: original article

Language: English

The Impact of Specialized Physiotherapy Methods on BODE Index in COPD Patients During Hospitalization

Wpływ specjalistycznej metody fizjoterapii w okresie szpitalnym na wartość wskaźnika BODE u pacjentów chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc

Monika Kurzaj1,B,C,D, Władysław Wierzejski1,B, Anna Dor2,B,C,D, Jolanta Stawska1,B, Krystyna Rożek1,A,C,E,F

1 Department of Physiotherapy in Preventive and Surgical Medicine, Department of Physiotherapy in Internal Diseases, University of Physical Education, Wrocław, Poland

2 Department and Clinic of Internal Diseases, Geriatry and Allergology, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Objectives. To evaluate the effectiveness of specialized physiotherapy methods measured by the BODE index in patients with COPD during hospitalization.
Material and Methods. The study was conducted on a group of 30 patients diagnosed with COPD, all under treatment at the clinical hospital in Wroclaw due to the exacerbation of their symptoms. All patients were undergoing standard pharmacological treatment along with basic physiotherapy. The subjects of the study were randomly divided between an experimental group of 20 persons and a control group of 10 persons. Patients in the experimental group underwent a series of 6 additional massage treatments performed over a period of a few days, aimed at reshaping the following muscles: the sterno-cleidomastoid, pectoralis major, pectoralis minor, trapezius, levator scapulae, rhomboids and serratus anterior. Each massage lasted for 30 minutes and consisted of stroking, grinding, vibration and kneading techniques. Before and after therapy the patients were assessed based on the BODE index. First, the patient’s BMI was calculated (B). Airflow obstruction (O) was determined by the percentage value of FEV1 while the MRC scale was used to evaluate a patient’s dyspnea (D). Exercise capacity (E) was measured by the distance a patient could cover in a 6-minute walk test. Each variable of the BODE index was ranked on a scale from 0 to 3 points except the BMI, for which was given either 0 or 1 point.
Results. Analysis of the results showed a significant improvement of the BODE index in the experimental group while in the control group this ratio changed slightly. The FEV1 and MRC parameters changed significantly only in the experimental group.
Conclusion. After a week of therapy the BODE index improved in both groups, but in the experimental group there was a significantly higher difference. In the experimental group all BODE components except BMI improved highly significantly, whereas in the control group only exercise capacity was significantly improved.

Streszczenie

Cel pracy. Ocena skuteczności specjalistycznej metody fizjoterapii w okresie szpitalnym u pacjentów chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (p.o.ch.p.) na wskaźnik BODE.
Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 30 osób leczonych z powodu (p.o.ch.p.) w II i III stopniu przebywających w szpitalu klinicznym we Wrocławiu z powodu zaostrzenia objawów choroby. Wszyscy badani byli objęci standardowym leczeniem farmakologicznym i podstawową fizjoterapią dostosowanych do stopnia ciężkości. Badanych losowo podzielono na grupę doświadczalną (20 osób) i kontrolną (10 osób). Pacjenci z grupy doświadczalnej byli poddani dodatkowo serii 6 masaży wykonywanych przez kolejne dni, polegających na odkształcaniu mięśni: mostkowo-obojczykowo-sutkowego, piersiowego większego i mniejszego, czworobocznego, dźwigacza łopatki, równoległobocznego i zębatego przedniego. Zabieg masażu trwał przez 30 min i polegał na wykorzystaniu technik głaskania, rozcierania, wibracji i ugniatania. Przed i po leczeniu przeprowadzono ocenę pacjenta na podstawie skali BODE. Do skali tej należą: BMI; obturacja, którą określała wartość FEV1 w procentach należnej wartości; duszność, do oceny której zastosowano skalę MRC oraz wysiłek określony długością dystansu przebytego w czasie 6 min testu marszu. Każdej zmiennej wskaźnika BODE przyznawano 0–3 pkt., oprócz BMI, dla którego punktacja wynosiła 0 lub 1.
Wyniki. Zaobserwowano istotną poprawę wskaźnika BODE w grupie doświadczalnej, a w grupie kontrolnej wskaźnik ten zmienił się nieznacznie. Analiza składowych wskaźnika BODE wykazała istotne zmiany parametrów FEV1 oraz MRC tylko w grupie doświadczalnej.
Wnioski. Po tygodniowym leczeniu wskaźnik BODE w obu grupach poprawił się, ale w grupie doświadczalnej różnica była większa. Spośród składowych wskaźnika w grupie doświadczalnej poza BMI wszystkie parametry poprawiły się wysoce istotnie, a w grupie kontrolnej tylko zdolność wysiłkowa istotnie się poprawiła.

Key words

pulmonary disease, physical therapy, massage.

Słowa kluczowe

choroba płuc, fizjoterapia, masaż.

References (22)

 1. Śliwiński P: Respiratory Rehabilitation. Neumonol Alergol Pol 2007, 75, 2, 113–114.
 2. Zatoński W, Boyle P, Gray N, Henningford J, Seffrin J: Tobacco Smoking in Central European Countries: Tobacco: Science, Policy, and Public Health. Oxford University Press, 2004, 235–252.
 3. Chciałowski A, Lubiąski W: Causal Proceedings in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Pol Merk lek 2004, 1, 64–71.
 4. World Health Organization. WHO Press 2009, 78–82.
 5. Drozdowski J, Bakuła S, Drozdowska A, Kędziora K, Porzezińska M, Słowiński JM: Influence of Rehabilitation on Quality of life in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Pneumonol Alergol Pol 2007, 75, 2, 147–152.
 6. Rożek-Mróz K, Andrzejewski W, Podwika M, Sikorski B, Majewska B: Effect of Therapeutic Massage on the Function of Respiratory System in Women with Bronchial Asthma. Fizjoterapia 2000, 8, 2, 38–45.
 7. GOlD http://www.goldcopd.com/Guidelineitem.asp?l1=2&l2=1&intId=996, [November 4th, 2008].
 8. Moroń K, Liebhart J, Liebhart E, Ciesielska A, Badowski R: Structural and Functional lung Changes in Patients with COPD and Asthma – the Benefit of Quantitative HRCT Assessment. Adv Clin Exp Med 2004, 13, 1.
 9. Piesiak P, Kraus-Filarska M, Kosacka M, Passowicz-Muszyńska E: The Role of Metalloproteinases in the Pathogenesis of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Adv Clin Exp Med 2009, 18, 3, 303–309.
 10. Kowalski J, Kosiorowski A, Radwan L. (ed.): Evaluation of lung Function in Diseases of the Respiratory System. Borgis Medical Publisher, Warsaw 2004.
 11. Schols A, Soeters P, Dingemans M, Mostert R, Frantzen P, Wouters E: Prevalence and characteristics of nutritional depletion in patients with stable COPD eligible for pulmonary rehabilitation. Am Rev Respir Dis 1993, 147, 1151–1156.
 12. Celli BR, Benditt J, Albert RK: Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Respir Med 1999, 37, 1–24.
 13. Michaud CM, Murray CJ, Bloom BR: Burden of Disease-Implications for Future Research. JAMA 2001, 285, 535–539.
 14. Endicott L, Corsello P, Prinzi M, Tinkelman DG, Schwartz A: Operating a Sustainable Disease Management Program Chronic Obstructive Pulmonary Disease. lippincotts Case Manag 2003, 8, 252–262.
 15. Pływaczewski R, Bednarek M, Jonczak L, Zieliński J: The Frequency of COPD Among the Inhabitants of RightBank Warsaw. Pneum Alerg Pol 2003, 71, 320–328.
 16. Zieliński J, Bednarek M: Early Detection of COPD in a High-risk Population Using Spirometric Screening. Chest 2001, 119, 731–736.
 17. Andrzejewski W, Rożek-Mróz K, Sikorski B, Podwika M, Majewska B: Use of massage in order to normalize muscle tone of people with astma. Fizjoterapia 2000, 8, 2, 28–37.
 18. Cote C, Celli B: BODE index: a New Tool to Stage and Monitor Progression of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Pneumonol Alergol Pol 2009, 77, 305–313.
 19. American Thoracic Society, Standardization of Spirometry 1994. Am J Respir Crit Care Med 1995, 152.
 20. Szczegielniak J, Bogacz K, Łuniewski J, Krajczy M: The use of BODE Index in Evaluation of the Results of Rehabilitation of Patients with Chronic Pulmonary Disease. Fizjoterapia 2008, 16, 1, 64–71.
 21. Goats G: Massage-the scientific basic of un patient art: part I. The techniques. Br J Sports Med 1994, 28, 149–151.
 22. Górecka D: Prognostic Indicators in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Przew lek 2006, 2, 67–70.