Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2013, vol. 22, nr 4, July-August, p. 495–500

Publication type: original article

Language: English

The Clinicopathological Determinants of Native Arteriovenous Fistula Failure in Patients on Maintenance Hemodialysis

Uwarunkowania kliniczne i histopatologiczne niewydolności przetoki z naczyń własnych pacjenta u chorych przewlekle hemodializowanych

Zbigniew Hruby1,2,A,B,C,D, Maria Stanek-Piotrowska3,B,C,G, Jakub Turek4,2,B,C,G, Wojciech Witkiewicz4,2,A,E,F, Anna Jonkisz5,G, Andrzej Konieczny1,2,B,C,G, Mariusz Kosiński6,2,B,C,G, Tadeusz Dobosz5,E,F,G

1 Department of Nephrology, Regional Specialist Hospital Center for Research & Development, Wrocław, Poland

2 WroVasc Integrated Cardiovalscular Center, Regional Specialist Hospital Center for Research & Development, Wrocław, Poland

3 Fresenius Nephrocare Dialysis Center, Wrocław, Poland

4 Department of Vascular Surgery, Regional Specialist Hospital Center for Research & Development, Wrocław, Poland

5 Department of Molecular Biology, Wroclaw Medical University, Wrocław, Poland

6 Department of Pathology, Regional Specialist Hospital Center for Research & Development, Wrocław, Poland

Streszczenie

Wprowadzenie.Postępujące zwężenie żylnej części przetoki dializacyjnej jest spowodowane czynnikami hemodynamicznymi i zapalnymi.
Cel pracy. ocena wyznaczników patogenetycznych i klinicznych dysfunkcji przetoki tętniczo-żylnej z naczyń własnych pacjenta u chorych przewlekle hemodializowanych.
Materiał i metody. oceniano wskaźniki hemodynamiczne i aktywność prozapalnych czynników wzrostu w ścianie naczynia zespolenia tętniczo-żylnego po jego implantacji, po czym badano istotność korelacji tych czynników z parametrami klinicznymi u 34 hemodializowanych pacjentów obserwowanych w ciągu 36 miesięcy. Bezpośrednio po implantacji zespolenia badano szybkość przepływu krwi w jego żylnej części oraz jej największą średnicę za pomocą ultradźwiękowej techniki dopplerowskiej, oceniano histopatologicznie preparaty wycinków ściany naczynia, mierząc przy tym ekspresję mRNA dla czynników wzrostu PDGFβ1 i TGFβ. Wyniki korelowano z danymi klinicznymi zebranymi w czasie 36-miesięcznej obserwacji tych pacjentów: czasem „dojrzewania” zespolenia, adekwatnością dializoterapii (eKt/V), czasem przeżycia pacjentów, ich chorobowością związaną z dostępem naczyniowym i ogólną chorobowością z przyczyn sercowo-naczyniowych.
Wyniki. Średnia liczba dni hospitalizacji z powodu powikłań dostępu naczyniowego w czasie obserwacji wyniosła 9,9 ± 15,6 dnia i była dodatnio skorelowana z przepływem krwi w żylnej części przetoki (R = 0,596; p = 0,004). Ekspresja mRNA dla PDGFβ1 wykazywała znamienną negatywną korelację z szybkością przepływu krwi przez przetokę (R = –0,673; p = 0,011), a ekspresja mRNA dla TGFβ korelowała negatywnie z okresem przeżycia pacjentów w ciągu 36-miesięcznej obserwacji (R = –0,722; p = 0,002).
Wnioski. Wzmożona aktywność genów dla prozapalnych czynników wzrostu PDGFβ1 i TGFβ w ścianie zespolenia zapowiada dysfunkcję przetoki i skrócone przeżycie pacjentów hemodializowanych.

Key words

maintenance hemodialysis, dialysis fistula, hemodynamic parameters, growth factors, morbidity, patient’s survival.

Słowa kluczowe

przetoka dializacyjna, czynniki wzrostu, parametry hemodynamiczne, przewlekła hemodializoterapia.

References (12)

 1. Hakim RM, Breyer J, Ismail N, Schulman G: Effects of dose of dialysis on morbidity and mortality. Am J Kidney Dis 1994, 23, 661–669.
 2. Besarab A, Asif A, Roy-Chadhury P, Spergel LM, Ravani P: The native arteriovenous fistula in 2007. Surveillance and monitoring. J Nephrol 2007, 20, 656–667.
 3. Roy-Chadhury P: Pathophysiology of fistula maturation and failure. ASN Renal Week 2009.
 4. Owens CD, Wake N, Kim JM, Hentschel D, Conte MS, Schanzer A: Endothelial function predicts positive arterial-venous fistula remodeling in subjects with stage IV and V chronic kidney disease. J Vasc Access 2010, 11, 329–334.
 5. Ng YY, Wu SC, Hung YN, Ko PJ: Effect of demographic characteristics and timing of vascular access maturation on patency in Chinese incident haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 2009, 24, 3447–3453.
 6. Schwartz G, Mitterbauer C, Boczula M, Maca T, Funovics M, Heinze G, Lorenz M, Kovarik J, Oberbauer M: Flow monitoring: performance characteristics of ultrasound dilution versus color Doppler ultrasound compared with fistulography. Am J Kidney Dis 2003, 42, 539–545.
 7. Begin V, Ethier J, Dumont M, Leblanc M: Prospective evaluation of intra-access flow of recently created native arteriovenous fistulae. Am J Kidney Dis 2002, 40, 1277–1282.
 8. Poch E, Martinez X, Rodrigo JA, Tovar JL: Prevalence and functional profile of unsuspected radial artery stenosis in native radiocephalic fistula dysfunction. Nephrologia 2006, 26, 581–586.
 9. Foley RN, Gilbertson DT, Murray T, Collins AJ: long interdialytic interval and mortality among patients receiving hemodialysis. N Engl J Med 2011, 365, 1095–1107.
 10. Tessitore N, Bedogna V, Poli A, Mantovani W, Lipari G, Baggio E, Mansueto G, Lupo A: Adding access blood flow surveillance to clinical monitoring reduces thrombosis rates and costs and improves fistula patency in the short term: a controlled study. Nephrol Dial Transplant 2008, 23, 3578–3584.
 11. Marrone D, Pertosa G, Simone S, Loverre A, Capobianco C, Cifarelli M, Memoli B, Schena FP, Grandaliano G: local activation of interleukin 6 signaling is associated with arteriovenous fistula stenosis in hemodialysis patients. Am J Kidney Dis 2007, 49, 664–673.
 12. Stracke S, Konner K, Kőstlin I, Schneider M, Herzog R, Jehle PM, Keller F, Friedl R: over-expression of IGFrelated peptides in stenosis of native arteriovenous fistulas in hemodialysis patients. Growth Horm IGF Res 2007, 17, 297–306.