Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2013, vol. 22, nr 4, July-August, p. 469–479

Publication type: original article

Language: English

The Influence of Different Therapeutic Modalities and Platelet Rich Plasma on Apexogenesis – a Preliminary Study in Monkeys

Wpływ modyfikacji różnych metod terapeutycznych i osocza bogatopłytkowego na apeksogenezę – wstępne badanie u małp

Vanja Petrović1,A,B,C,D,E,F, Nataša Pejčić1,A,B,C,D,E,F, Saša Čakić2,A,B,C,D,E,F

1 Department of Preventive and Pediatric Dentistry, School of Dental Medicine, University of Belgrade, Serbia

2 Department of Periodontology and Oral Medicine, School of Dental Medicine, University of Belgrade, Serbia

Streszczenie

Wprowadzenie.Pourazowe uszkodzenia zębów stałych z niepełną formacją korzenia są częste w dzieciństwie. Odpowiednia terapia jest ważna dla dalszych losów zębów z uszkodzeniem miazgi.
Cel pracy. Ocena wpływu pulpotomii i wysokiej pulpotomii na miazgę i rozwój korzeni, a także wpływ osocza bogatopłytkowego (PRP) z hydroksyapatytem (HAP) jako nośnikiem i samego hydroksyapatytu na apeksogenezę.
Materiał i metody. Badaniem objęto osiem małp (Cercopithecus aethiops), u których wysokie pulpotomie przeprowadzono na bocznych zębach siecznych żuchwy i kłach, a pulpotomie przeprowadzono na zębach siecznych żuchwy i zębach przedtrzonowych środkowych. Materiały użyte w badaniu były to dostępne w handlu HAP (Apatec®, Stomygen) i PRP (przygotowane przez Instytut Immunologii i Wirusologii Torlak, Belgrad, Serbia). Oceny histologicznej i radiologicznej dokonano sześć miesięcy po leczeniu.
Wyniki. Biorąc pod uwagę różnice między zębami leczonymi HAP + PRP w grupie, w której przeprowadzono pulpotomię i zębami w grupie, w której przeprowadzono wysoką pulpotomię, zahamowanie wzrostu korzeni obserwowano 2 razy częściej w grupie, w której przeprowadzono wysoką pulpotomię. W grupie, w której przeprowadzono wysoką pulpotomię opóźnienie wzrostu korzenia występowało rzadziej w zębach leczonych HAP + PRP (42,9%) niż zębach leczonych HAP (50%). W grupie, w której przeprowadzono pulpotomię opóźnienie rozwoju korzeni występowało również rzadziej w zębach leczonych HAP + PRP (25%) w porównaniu z zębami leczonymi HAP (50%). Wystąpiły różnice między grupami, w której przeprowadzono pulpotomię i w której przeprowadzono wysoką pulpotomię, ale bez istotności statystycznej.
Wnioski. Zastosowanie endogennych czynników wzrostu w połączeniu z zachowaniem żywotności miazgi zębów może prowadzić do dobrych wyników terapii miazgi uszkodzonych zębów, co pozwala pomyślnie zakończyć apeksogenezę.

Key words

platelet rich plasma, apexogenesis, pulpotomy, monkeys.

Słowa kluczowe

osocze bogatopłytkowe, apeksogeneza, pulpotomia, małpy.

References (31)

 1. Andreasen J: Apexogenesis. In: Textbook and color atlas of traumatic injuries to the teeth. Eds.: Andreasen JO, Andreasen FM, 3rd ed 1994. Munksgaard, Copenhagen, 63–65.
 2. Rafter M: Apexification: a review. Dent Traumatol 2005, 21, 1–8.
 3. Andreasen JO, Borum MK, Andreasen: Replantation of 400 avulsed permanent incisors, Endod Dent Traumatol 1992, 8, 45–55.
 4. Tziafas D, Kodonas K: Differentiation potential of dental papilla, dental pulp, and apical papilla progenitor cells. J Endod 2010, 36, 781–789.
 5. Friedlander LT, Cullinan MP, Love RM: Dental stem cells and their potential role in apexogenesis and apexification. Int Endod J 2009, 42, 955–962.
 6. Huang GT, Gronthos S, Shi S: Mesenchymal stem cells derived from dental tissues vs. those from other sources: their biology and role in regenerative medicine. J Dent Res 2009, 88, 792–806.
 7. Kotsovilis S, Markou N, Pepelassi E, Nikolidakis D: The adjunctive use of platelet-rich plasma in the therapy of periodontal intraosseous defects: a systematic review. J Periodontal Res 2010, 45, 428–443.
 8. Camargo PM, Lekovic V, Weinlaender M, Vasilic N, Madzarevic M, Kenney EB: Platelet-rich plasma and bovine porous bone mineral combined with guided tissue regeneration in the treatment of intrabony defects in human. J Periodont Res 2002, 37, 300–306.
 9. Whitman DH, Berry RL, Green DM: Platelet gel: an autologous alternative to fibrin glue with applications in oral and maxillofacial surgery. J Oral Maxillofac Surg 1997, 55, 1294–1299.
 10. Lekovic V, Camargo PM, Weinlaender M, Vasilic N, Aleksic Z, Kenney EB: Effectiveness of a combination of platelet-rich plasma, bovine porous bone mineral and guided tissue regeneration in the treatment of mandibular grade II molar furcations in humans. J Clin Periodontol 2003, 30, 746–751.
 11. Marx RE, Carlson ER, Eichstaedt RM, Schimmele SR, Strauss JE, Georgeff KR: Platelet-rich plasma: growth factor enhancement for bone grafts. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1998, 85, 638–646.
 12. Camargo PM, Lekovic V, Weinlaender M, Divnic-Resnik T, Pavlovic M, Kenney EB: A surgical reentry study on the influence of platelet-rich plasma in enhancing the regenerative effects of bovine porous bone mineral and guided tissue regeneration in the treatment of intrabony defects in humans. J Periodontol 2009, 80, 915–923.
 13. Arora NS, Ramanayake T, Ren YF, Romanos GE: Platelet-rich plasma: a literature review. Implant Dent 2009, 18, 303–310.
 14. EEC: Council Directive 86/609/EEC of 24November 1986 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States regarding the protection of animals used for experimental and other scientific purposes. Official J Eur Communities 1986, l358, 1–29.
 15. Weibrich G, Kleis WK, Hafner G, Hitzler WE: growth factor levels in platelet-rich plasma and correlations with donor age, sex, and platelet count. J Craniomaxillofac Surg 2002, 30, 97–102.
 16. Petrović V, Pejčić N, Rakić M, Leković V, Vasić U, Stojić Ž: Effects of the platelet rich plasma on apexogenesis in young monkeys: radiological and histological evaluation. Acta Vet 2012, 62, 39–52.
 17. Demirjian A, Goldstein H, Tanner JM: A new system of dental age assessment. Human Biol 1973, 45, 211–227.
 18. ISO-7405. Preclinical evaluation of biocompatibility of medical devices used in dentistry, test methods for dental materials. International Organization for Standardization – ISO E, 1997, 1–18.
 19. Murray PE, Hafez AA, Smith AJ, Windsor LJ, Cox CF: Histomorphometric analysis of odontoblast-like cell numbers and dentin bridge secretory activity following pulp exposure. Int Endod J 2003, 36, 106–116.
 20. Huang GT: Pulp and dentin tissue engineering and regeneration: current progress. Regen Med 2009, 4, 697–707.
 21. Jin HH, Kim DH, Kim TW, Shin KK, Jung JS, Park HC, Yoon SY: In vivo evaluation of porous hydroxyapatite/ chitosan-alginate composite scaffolds for bone tissue engineering. Int J Biol Macromol 2012, 51(5), 1079–1085.
 22. Zandi M, Mirzadeh H, Mayer C, Urch H, Eslaminejad MB, Bagheri F, Mivehchi H: Biocompatibility evaluation of nano-rod hydroxyapatite/gelatin coated with nano-HAp as a novel scaffold using mesenchymal stem cells. J Biomed Mater Res A 2010, 92(4), 1244–1255.
 23. Lee UL, Jeon SH, Park JY, Choung PH: Effect of platelet-rich plasma on dental stem cells derived from human impacted third molars. Regen Med 2011, 6, 67–79.
 24. Strayhorn CL, Garrett JS, Dunn RL, Benedict JJ, Somerman MJ: growth factors regulate expression of osteoblastassociatedgenes. J Periodontol 1999, 70, 1345–1354.
 25. Alliot-Licht B, Jean A, M.Gregoire M: Comparative effect of calcium hydroxide and hydroxyapatite on the cellular activity of human pulp fibroblasts in vitro. Arch Oral Biol 1994, 39, 481–489.
 26. Tjäderhane L: The mechanism of pulpal wound healing. Aust Endod J 2002, 28, 68–74.
 27. Sonoyama W, Liu Y, Yamaza T, et al.: Characterization of the apical papilla and its residing stem cells from human immature permanent teeth: a pilot study. J Endod 2008, 34, 166–171.
 28. Huang GT-J, Sonoyama W, Liu Y, Liu H, Wang S, Shi S: The hidden treasure in apical papilla: the potential role in pulp/dentin regeneration and bioroot engineering. J Endod 2008, 34, 645–651.
 29. Sonoyama W, Liu Y, Fang D, et al.: Mesenchymal stem cell-mediated functional tooth regeneration in swine. PloS ONE 2006, 1, e79.
 30. Fréchette JP, Martineau I, Gagnot G: Platelet-rich plasmas: growth factor content and roles in wound healing. J Dent Res 2005, 84, 434–439.
 31. Lovelace TW, Henry MA, Hargreaves KM, Diogenes A: Evaluation of the delivery of mesenchymal stem cells into the root canal space of necrotic immature teeth after clinical regenerative endodontic procedure. J Endod 2011, 37, 133–138.