Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2013, vol. 22, nr 3, May-June, p. 309–318

Publication type: original article

Language: English

Variability of the Trunks and Divisions of the Brachial Plexus in Human Fetuses

Zmienność pni i gałęzi splotu ramiennego płodów ludzkich

Jowita Woźniak1,A,B,C,D,E,F, Alicja Kędzia2,A,B,D,E,F, Krzysztof Dudek3,A,B,C,D,F

1 Department of Neurosurgery, academic Clinical Hospital in Wrocław, Poland

2 Department of Normal anatomy, Wroclaw Medical University, Poland

3 Institute of Machine Design and Operation, Wroclaw Technical University, Poland

Abstract

Background. The brachial plexus is an important part of peripheral nervous systems. The studies of variation of the brachial plexus and its parts in the prenatal period are extremely rare.
Objectives. The goal of the study was to assess brachial plexus trunk variability and their divisions in human fetuses.
Material and Methods. Examinations were carried out on a total of 220 brachial plexuses derived from 110 fetuses aged 4–7 months, including 50 females (45.45%) in a CRL range of 80–233 mm. The following methods were incorporated into the study: anthropological, dissection, digital image acquisition and statistical methods. Symmetry and sexual dimorphism was observed.
Results. Trunk variations were observed in 12 (5.45%) plexuses as well as divisions variants in 74 (33.6%) cases. Variants were equally common in both genders and on both sides of the body. Variants of individual trunks were of a similar percentage, usually an observed middle trunk formed by nerve roots C7 and C8. anterior division of the middle trunk (aDMT) was the most variable division, observed in 63 (28.63%) cases.
Conclusion. Trunk variants are rare and anomalies of divisions were observed in one-third of cases, regardless of the side of the body and sex. Brachial plexus variation recognition is important from a clinical point of view.

Streszczenie

Wprowadzenie.Splot ramienny jest istotną częścią obwodowego układu nerwowego. Badania zmienności splotu ramiennego i jego poszczególnych części w okresie płodowym są nieliczne.
Cel pracy. Ocena zmienności pni i gałęzi splotu ramiennego u płodów ludzkich.
Materiał i metody. Zbadano 220 splotów ramiennych wypreparowanych ze 110 płodów w wieku 4–7 miesięcy, w tym 50 płci żeńskiej (45.45%), w przedziale v-tub: 80–233 mm. W pracy zastosowano następujące metody: sekcyjna, antropologiczna, cyfrowa akwizycja obrazów, program Image J, metody statystyczne. Oceniono symetrię i dymorfizm płciowy.
Wyniki. Warianty pni obserwowano w 12 (5,45%) splotach, a anomalie gałęzi w 74 (33,6%) przypadkach. Warianty występowały jednakowo często u obu płci i po obu stronach ciała. anomalie poszczególnych pni stwierdzono w podobnym odsetku, najczęściej obserwowano pień środkowy utworzony przez gałęzie przednie korzeni nerwów C7 i C8. Najbardziej zmienną gałęzią była gałąź przednia pnia środkowego (aDMT) w 63 (28,63%) splotach.
Wnioski. Warianty pni występowały rzadko, a anomalie gałęzi w co trzecim przypadku, niezależnie od strony ciała i płci. Wiedza na temat zmienności splotu ramiennego jest ważna z klinicznego punktu widzenia.

Key words

brachial plexus, anatomy, variation, trunk, division, human fetus.

Słowa kluczowe

splot ramienny, warianty, pień, gałąź, płody ludzkie.

References (16)

 1. Mielcarska M, Chocholska M, Zgorzalewicz-Stachowiak M: Perinatal brachial plexus palsy in children – etiology, classification and clinical picture of injuries. Physiotherapy 2009, 17(1), 66–77.
 2. Nyka W, Jabłońska-Brudło J, Hansdorfer-Korzon R, Szostakiewicz M: asymetria rozwojowa jako odległy skutek okołoporodowego uszkodzenia splotu ramiennego. Post Rehabil 2000, 14(3), 66–72.
 3. Nath R, Humphries AD: Computed tomography of the shoulders in patients with obstetric brachial plexus injuries: a retrospective study. ann Surg Innov Res 2008, 2, 4.
 4. Nath R, Karicherla P: a shoulder function and anatomy in complete obstetric brachial plexus palsy: long-term improvement after triangle tilt surgery. Childs Nerv Syst 2010, 26, 1009–1019.
 5. Nath R, Matyja M, Naziemiec L, Gogola A: Results of an operative treatment of the child with Duchenne-Erb’s type obstetric brachial plexus injury – case report. Neurol Dziec 2009, 18(35), 79–84.
 6. Lewis WH: The development of the arm in man. am J anat 1902, 1(2), 145–183.
 7. Shinohara H, Naora H, Hashimoto R, Hatta T, Tanaka O: Development of the innervation pattern in the upper limb staged human embryos. acta anat 1990, 138, 265–269.
 8. Woźniak J, Kędzia A, Dudek K: Mathematical models of brachial plexus development during fetal period: clinical aspects. adv Clin Exp Med 2012, 21(2), 151–167.
 9. Rodriguez-Niedenführ M, Burton GJ, Deu J, Sañudo JR: Development of the arterial pattern in the upper limb of staged human embryos: normal development and anatomic variations. J anat 2001, 199, 407–417.
 10. Rodriguez-Niedenführ M, Vazquez T, Nearn L, Ferreira B, Parkin I, Sañudo JR: Variations of the arterial pattern in the upper limb revisited: a morphological and statistical study, with a review of the literature. J anat 2001, 199, 547–566.
 11. Rodriguez-Niedenführ M, Vazquez T, Parkin I, Sañudo JR: arterial patterns of the human upper limbs: update of anatomical variations and embryological development. Eur J anat 2003, suppl. 1, 21–28.
 12. Uysal II, Seker M, Karabulut AK, Büyükmumcu M, Ziylan T: Brachial plexus variations in human fetuses. Neurosurgery 2003, 53(3), 676–684.
 13. Woźniak J, Kędzia A, Dudek K: Variations of nerve roots of the brachial plexus in clinical aspects during foetal period. arch Perinat Med 2012, 18(2), 100–105.
 14. Villamere J, Goodwin S, Hincke M, Jalali A: a brachial plexus variation characterized by the absence of the superior trunk. Neuroanatomy 2009, 8, 4–6.
 15. Nayak S, Somayaji N, Vollala VR, Reghunathan D, Rodrigues V, Samuel VP, Malloor PA: a rare variation in the formation of upper trunk of the brachial plexus – a case report. Neuroanatomy 2005, 4, 37–38.
 16. Matejcik V: aberrant formation and clinical picture of brachial plexus from the point of view of a neurosurgeon. Bratisl Lek Listy 2003, 104(10), 291–299.