Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2013, vol. 22, nr 1, January-February, p. 47–55

Publication type: original article

Language: English

Different Remifentanil Doses in Rapid Sequence Anesthesia Induction: BIS Monitoring and Intubation Conditions

Różne dawki remifentanylu w szybkiej indukcji znieczulenia – monitorowanie BIS i warunki intubacji

Zekeriyya Alanoğlu1,A,B,C,D,E,F, Sinem Tolu2,C,D,E,F, Şaban Yalçın3,A,B,C,D,E,F, Yeşim Batislam4,C,E,F, Oya Özatamer4,C,E,F, Filiz Tüzüner4,C,F

1 Ankara University School of Medicine, Department of Anaesthesiology & ICM, Ankara, Turkey

2 Ankara University Medical Faculty Department of Anaesthesiology & Reanimation, Ankara, Turkey

3 Harran University School of Medicine, Department of Anaesthesiology & ICM, Şanlıurfa, Harran, Turkey

Abstract

Objectives. The aim of this prospective, randomized, double blind trial was to investigate the effects of two different doses of remifentanil on bispectral index (BIS) values and intubation conditions in a simulated model of rapid sequence anesthesia induction (RSAI).
Material and Methods. 54 ASA I-II adult patients undergoing elective surgery were randomly allocated to two groups. After preoxygenation for 3 minutes, induction and tracheal intubation was performed in a 30o head-up position. Group I (n = 26) and Group II (n = 28) received a 1 µg/kg or 0.5 µg/kg bolus of remifentanil, respectively, over 30 seconds. Propofol was the induction agent. 1 mg/kg of rocuronium was used in all patients. Patients were intubated 60 s after administration of the muscle relaxant. Hemodynamic data and BIS scores were obtained before induction (baseline), after induction, at intubation and at 1, 3, 5 and 10 minutes following intubation. Intubation conditions were scored with a standard scoring system.
Results. The hemodynamic variables at all the measurement intervals and the area under the hemodynamic variable-time curves were similar among the groups. There was no difference among the groups for BIS measurements. Moreover, the mean area under the BIS-time curve for Group I (300 ± 45 cm2) was comparable to Group II (315 ± 49 cm2) (p = 0.432). The mean total intubation condition score (maximum 14 points) in Group I (12.6 ± 1.67) was higher than Group II (10.3 ± 4.79) (p = 0.030).
Conclusion. 1 µg/kg of remifentanil compared to 0.5 µg/kg of remifentanil provides similar hemodynamic profiles and BIS scores, but 1 µg/kg of remifentanil was associated with superior endotracheal intubation conditions. According to this study design and medications used, a relation between BIS scores and intubation conditions couldn’t be demonstrated.

Streszczenie

Cel pracy. Celem tego prospektywnego, randomizowanego, podwójnie ślepego badania było zbadanie wpływu dwóch różnych dawek remifentanylu na wskaźnik bispektralny (BIS) i warunki intubacji w symulowanym modelu sekwencji szybkiej indukcji znieczulenia (RSAI).
Cel pracy. Materiał i metody.
Materiał i metody. 54 dorosłych pacjentów I–II ASA poddawanych planowej operacji przydzielono losowo do dwóch grup. Po 3 minutach wstępnego natleniania pacjentów, przeprowadzono indukcję i intubację w położeniu głową do góry pod kątem 30o. Grupa I (n = 26) oraz grupa II (n = 28) otrzymały 1 mg/kg lub 0,5 mg/kg w bolusie remifentanylu, odpowiednio, w ciągu 30 sekund. Propofol był środkiem indukcyjnym. Wykorzystano 1 mg/kg rokuronium u wszystkich pacjentów. Pacjentów intubowano 60 s po podaniu środka zwiotczającego mięśnie. Dane hemodynamiczne i wyniki BIS uzyskano przed indukcją (stan początkowy), po indukcji, podczas intubacji i 1, 3, 5 i 10 minut po intubacji. Warunki intubacji oceniono za pomocą standardowego systemu punktacji.
Wyniki. Hemodynamiczne zmienne we wszystkich przedziałach pomiarowych i obszar pod krzywymi hemodynamicznymi w zależności od czasu były podobne w obu grupach. Nie było różnicy między grupami dla pomiarów BIS. Ponadto średnia powierzchnia pod krzywą BIS w zależności od czasu w grupie I (300 ± 45 m2) była porównywalna do grupy II (315 ± 49 m2) (p = 0,432). Średnia całkowita ocena intubacji (maksymalnie 14 punktów) w grupie I (12,6 ± 1,67) była większa niż w grupie II (10,3 ± 4,79) (p = 0,030).
Wnioski. Dawka 1 mg/kg w porównaniu z 0,5 mg/kg remifentanilu zapewnia podobne profile hemodynamiczne i wyniki BIS, ale 1 mg/kg remifentanilu był związany z lepszymi wewnątrztchawicznymi warunkami intubacji. Według tego projektu badania i stosowanych leków, nie wykazano związku między wynikami BIS a warunkami intubacji.

Key words

anesthesia induction, endotracheal intubation, rapid-sequence anesthesia induction, bispectral index, remifentanil.

Słowa kluczowe

indukcja znieczulenia, intubacja dotchawicza, sekwencja szybkiej indukcji znieczulenia, wskaźnik bispektralny, remifentanyl.

References (27)

 1. Edwards ND, Alford AM, Dobson PMS, Peacock JE, Reilly CS: Myocardial ischemia during tracheal intubation and extubation. Br J Anaesth 1994, 73, 537–539.
 2. O’Hare R, McAtamney D, Mirakhur RK, Hughes D, Carabine U: Bolus dose remifentanil for control of hemodynamic response to tracheal intubation during rapid sequence induction of anesthesia. Br J Anaesth 1999, 82, 283–285.
 3. Alanoglu Z, Ateş Y, Yılmaz AA, Tuzuner F: Is there an ideal approach for rapid sequence induction in hypertensive patients? J Clin Anesth 2006, 18, 34–40.
 4. Morris J, Cook TM: Rapid sequence induction, a national survey of practice. Anaesthesia 2001, 56, 1090–1115.
 5. Rampil IJ: A primer for EEG signal processing in anesthesia. Anesthesiology 1998, 89, 980–1002.
 6. Guignard B, Meningaux C, Dupont X, Fletcher D, Chauvin M: The effect of remifentanil on the bispectral index change and hemodynamic responses after orotracheal intubation. Anesth Analg 2000, 90, 161–167.
 7. Albertin A, Casati A, Federica L Roberto V, Travaglini V, Bergonzi P, Torri G: The effect size concentration of remifentanil blunting cardiovascular responses to tracheal intubation and skin incision during bispectral indexguided propofol anesthesia. Anesth Analg 2005, 101, 125–130.
 8. Lallemand MA, Lentschener C, Mazoit JX, Bonnichon P, Manceau I, Ozier Y: Bispectral index changes following etomidate induction of general anaesthesia and orotracheal intubation. Br J Anaesth 2003, 58, 749–755.
 9. Apan A, Doganci N, Ergan A, Büyükkoçak U: Bispectral index guided intraoperative sedation with dexmedetomidine and midazolam infusion in outpatient cataract surgery. Minerva Anesthesiol 2009, 75, 239–244.
 10. Schneider G, Wagner K, Reeker W, Hänel F, Werner C, Kochs E: Bispectral index (BIS) may not predict awareness reaction to intubation in surgical patients. J Neurosurg Anesthesiol 2002, 14, 7–11.
 11. Sie MY, Goh PK, Chan L, Ong SY: Bispectral index during modified rapid sequence induction using thiopentone or propofol and rocuronium. Anaesth Intensive Care 2004, 32, 28–30.
 12. Coppens MJ, Versichelen LF, Mortier EP, Struys MM: Do we need inhaled anaesthetics to blunt arousal, haemodynamic responses to intubation after i.v. induction with propofol, remifentanil, rocuronium? Br J Anaesth 2006, 97, 835–841.
 13. Hanna SF, Ahmad F, Pappas AL, Mikat-Stevens M, Jellish WS, Kleinman B, Avramov MN: The effect of propofol/remifentanil rapid-induction technique without muscle relaxants on intraocular pressure. J Clin Anesth 2010, 22, 437–442.
 14. El-Orbany M, Connolly LA: Rapid sequence induction and intubation: current controversy. Anesth Analg 2010, 110, 1318–1325.
 15. Lowry DW, Carroll MT, Mirakhur RK, Hayes A, Hughes D, O’Hare R: Comparison of sevoflurane and propofol with rocuronium for modified rapid-sequence induction of anesthesia. Anaesthesia 1999, 54, 247–252.
 16. Nakayama M, Ichinose H, Yamamoto S, Kanaya N, Namiki A: The effect of fentanyl on hemodynamic and bispectral index changes during anesthesia induction with propofol. J Clin Anesth 2002, 14, 146–149.
 17. Nakayama M, Kanaya N, Edanaga M, Namiki A: Hemodynamic and bispectral index responses to tracheal intubation during isoflurane or sevoflurane anesthesia. J Anesth 2003, 17, 223–226.
 18. Strachan AN, Edwards ND: Randomized placebo-controlled trial to assess the effect of remifentanil and propofol on bispectral index and sedation. Br J Anaesth 2000, 84, 489–490.
 19. Yoo KY, Jeong CW, Park BY, Kim SJ, Jeong ST, Shin MH, Lee J: Effects of remifentanil on cardiovascular and bispectral index responses to endotracheal intubation in severe pre-eclamptic patients undergoing Caesarean delivery under general anaesthesia. Br J Anaesth 2009, 102, 812–819.
 20. Yufune S, Takamatsu I, Masui K, Kazama T: Effect of remifentanil on plasma propofol concentration and bispectral index during propofol anaesthesia. Br J Anaesth 2011, 106(2), 208–214.
 21. Ferreira DA, Nunes CS, Antunes LM, Santos IA, Lobo F, Casal M et al.: The effects of a remifentanil bolus on the bispectral index of the EEG (BIS) in anaesthetized patients independently from intubation and surgical stimuli. Eur J Anaesthesiol 2006, 23, 305–310.
 22. Martineau RJ, Tousignant CP, Miller DR, Hull KA: Alfentanil controls the haemodynamic response during rapid-sequence induction of anaesthesia. Can J Anaesth 1990, 37, 755–761.
 23. Thompson JP, Hall AP, Russell J, Cagney B, Rowbotham DJ: Effect of remifentanil on the hemodynamic response to orotracheal intubation. Br J Anaesth 1998, 80, 467–469.
 24. Casati A, Fanelli G, Albertin A, Deni F, Danelli G, Grifoni F et al.: Small doses of remifentanil or sufentanil for blunting cardiovascular changes induced by tracheal intubation, a double-blind comparison. Eur J Anaesthesiol 2001, 18, 108–112.
 25. Messieha ZS, Guirguis S, Hanna S: Bispectral index monitoring (BIS) as a guide for intubation without neuromuscular blockade in office-based pediatric general anesthesia: a retrospective evaluation. Anesth Prog 2011, 58, 3–7.
 26. Bonebakker AE, Jelicic M, Passchier J, Bonke B: Memory during general anesthesia: practical and methodological aspects. Conscious Cogn 1996, 5, 542–561.
 27. Russell IF: Midazolam-alfentanil: an anesthetic? An investigation using the isolated forearm technique. Br J Anaesth 1993, 1, 42–46.