Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2013, vol. 22, nr 1, January-February, p. 33–39

Publication type: original article

Language: English

Immunohistochemical Diagnosis of Gastrointestinal Stromal Tumors – An Analysis of 80 Cases from 2004 to 2010

Diagnostyka immunohistochemiczna guzów stromalnych przewodu pokarmowego – analiza 80 przypadków z lat 2004–2010

Joanna Kiśluk1,A,C,D, Mariusz Gryko1,B,C, Katarzyna Guzińska-Ustymowicz2,D,E,F, Andrzej Kemona2,E, Bogusław Kędra1,E,F

1 Second Department of General and Gastroenterological Surgery, Medical University of Białystok, Bialystok, Poland

2 Department of General Pathomorphology, Medical University of Bialystok, Białystok, Poland

Abstract

Background. Gastrointestinal stromal tumors (GISTs) are the most common cancers of mesenchymal origin in the abdomen. An approximately 95% of GISTs show positive expression of the membrane receptor c-kit (CD117 antigen), which currently constitutes the basis for histopathological diagnosis if this type of tumor is suspected.
Objectives. The aim of this study was to perform and investigate wide parametric immunohistochemical and morphological analyses of stromal tumors diagnosed in the Podlasie province in the years 2004–2010.
Material and Methods. The study group consisted of 80 patients who had undergone surgical treatment for mesenchymal tumors of the gastrointestinal tract. The immunostaining technique was performed using the surgically resected material that was formalin-fixed and embedded in paraffin blocks, then sliced into sections and stained with the monoclonal antibodies CD117, CD34, SMA, S-100 and Ki-67.
Results. CD117 was positively expressed in 77 cases, which confirmed the diagnosis of GIST. In 66 of the cases of CD117-positive stromal tumors, positive immunoreactivity for CD43 was observed. Nearly 49% (38 cases) of the GISTs were negative for SMA by immunohistochemistry. Most of the cases (57.5%) were reported in the stomach, while 17.5% were located in the intestines; 18.75% presented in different locations (the colon, ovary or gall bladder).
Conclusion. The use of a highly sensitive IHC panel can increase the accuracy of GIST diagnoses. Detailed immunohistochemical studies are useful in successfully identifying any case of GIST, which is crucial to clinical treatment.

Streszczenie

Wprowadzenie.Guzy stromalne przewodu pokarmowego (gastrointestinal stromal tumor – GIST) należą do najczęstszych nowotworów w jamie brzusznej o pochodzeniu mezenchymalnym. Około 95% guzów GIST wykazuje pozytywną ekspresję receptora błonowego c-kit (antygen CD117), co obecnie stanowi podstawę rozpoznania histopatologicznego przy podejrzeniu tego typu nowotworu.
Cel pracy. Ze względu na częste występowanie guzów GIST w przewodzie pokarmowym oraz różnorodność histologiczną celem pracy była szeroko parametrowa analiza immunohistochemiczna oraz morfologiczna guzów podścieliskowych rozpoznanych na Podlasiu w latach 2004–2010.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 80 pacjentów z usuniętymi operacyjnie guzami mezenchymalnymi przewodu pokarmowego. Do analizy immunohistochemicznej wykorzystano utrwalony w formalinie materiał pooperacyjny, który został przeprowadzony do postaci kostek parafinowych, a następnie skrojony do barwień immunohistochemicznych z użyciem przeciwciał monoklonalnych: CD117, CD34, SMA, S-100 oraz Ki-67.
Wyniki. W 77 przypadkach wykazano dodatnią ekspresję CD117, co potwierdziło rozpoznanie GIST. W 66 przypadkach guzów stromalnych CD117-dodatnich stwierdzono pozytywną ekspresję na CD34. W 38 przypadkach z 77 ekspresja SMA była ujemna (49%). Najwięcej przypadków odnotowano w obrębie żołądka (57,5%). 17,5% przypadków dotyczyło umiejscowienia w obrębie jelita cienkiego, zaś 18,75% w innych miejscach jamy brzusznej (jelito grube, jajnik, pęcherzyk żółciowy).
Wnioski. Wyniki panelowych badań IHC z dużą czułością potwierdzają rozpoznanie nowotworu GIST. Dokładna analiza immunohistochemiczna umożliwia scharakteryzowanie każdego przypadku GIST, co jest niezbędne do podjęcia procedur leczniczych.
Wyniki. Adv Clin Exp Med 2013, 22, 1, 33–39

Key words

gastrointestinal stromal tumor, GIST.

Słowa kluczowe

guz stromalny przewodu pokarmowego, GIST.

References (16)

 1. Miettinen M, Lasota J: Gastrointestinal stromal tumors (GISTs): definition, occurrence, pathology, differential diagnosis and molecular genetics. Pol J Pathol 2003, 54, 3–24.
 2. Miettinnen M, ElRifaj EL, Sobin LH, Lasota J: Evaluation of malignancy and prognosis of gastrointestinal stromal tumors: a review. Hum Pathol 2002, 33, 478–483.
 3. Kondblom LG, Meis-Kindblom J, Bumming P et al.: Incidence, prevalence, phenotype and biologic spectrum of gastrointestinal stromal cell tumors (GIST) – a population-based study of 600 cases. Ann Oncol 2002, 13 (Suppl 5), 157, 16.
 4. Nilsson B, Bumming P, Meis-Kindblom JM et al.: Gastrointestinal stromal tumors: the incidence, prevalence, clinical course, and prognostication in the preimatinib mesylate era – a population-based study in western Sweden. Cancer 2005, 103, 821–829.
 5. Tran T, Davila JA, El-Serag HB: The epidemiology of malignant gastrointestinal stromal tumors: an analysis of 1,458 cases from 1992 to 2000. Am J Gastroenterol 2005, 100, 162–168.
 6. Miettinen M, Lasota J: Gastrointestinal stromal tumors: pathology and prognosis at different sites. Semin Diagn Pathol 2006, 23, 70–83.
 7. Miettinen M, Lasota J: Gastrointestinal Stromal Tumors review on Morphology, Molecular Pathology, Prognosis, and Differential Diagnosis. Arch Pathol lab Med 2006, 130, 1466–1478.
 8. Miettinen M, Majidi M, Lasota J: Pathology and diagnostic criteria of gastrointestinal stromal tumors (GISTs): a review. Eur J Cancer 2002, 38 (Suppl 5), 39–51.
 9. Fletcher CDM, Berman JJ, Corless C et al.: Diagnosis of gastrointestinal stromal tumors: a consensus approach. Hum Pathol 2002, 33, 459–465.
 10. Patil DT, Rubin BP: Gastrointestinal Stromal Tumor: Advances in Diagnosis and Management. Arch Pathol lab Med 2011, 135, 1298–1310.
 11. Miettinen M, Lasota J: KIT (CD117): a review on expression in normal and neoplastic tissues, and mutations and their clinicopathologic correlation. Appl Immunohistochem Mol Morphol 2005, 13, 205–220.
 12. Miettinen M, Makhlouf H, Sobin LH, Lasota J: Gastrointestinal stromal tumors of the jejunum and ileum: a clinicopathologic, immunohistochemical, and molecular genetic study of 906 cases before imatinib with long-term follow-up. Am J Surg Pathol 2006, 30, 477–489.
 13. Trabelsi A, Mestiri S, Stita W, Mokni M, Sriha B, Rammeh S, Yahyaoui S, Korbi S: Mesenchymal tumors of the digestive tract, immunohistochemistry contribution Ann Biol Clin (Paris) 2007, 65, 365–368.
 14. Liu FY, Qi JP, Xu FL, Wu AP: Clinicopathological and immunohistochemical analysis of gastrointestinal stromal tumor. World J Gastroenterol 2006, 12, 4161–4165.
 15. Nishimura R, Osako T, Okumura Y, Tashima R, Toyozumi Y, Arima N: Changes in the Er, Pgr, HEr2, p53 and Ki-67 biological markers between primary and recurrent breast cancer: discordance rates and prognosis. World J Surg Oncol 2011, 9, 131–137.
 16. Tolonen TT, Tammela TL, Kujala PM, Tuominen VJ, Isola JJ, Visakorpi T: Histopathological variables and biomarkers enhancer of zeste homologue 2, Ki-67 and minichromosome maintenance protein 7 as prognosticators in primarily endocrine-treated prostate cancer BJU Int. 2011 May 18. doi: 10.1111/j.1464-410X.2011.10253.