Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2013, vol. 22, nr 1, January-February, p. 111–117

Publication type: original article

Language: English

Occurrence of Cognitive Impairment and Depressive Symptoms Among the Elderly in a Nursing Home Facility

Występowanie zaburzeń poznawczych i objawów depresyjnych u pacjentów starszych przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Joanna Kowalska1,A,B,C,D, Joanna Rymaszewska1,2,E,F, Joanna Szczepańska-Gieracha1,C,E,F

1 Department of Physiotherapy, University School of Physical Education, Wroclaw, Poland

2 Research Unit of Consultation-Liaison Psychiatry & Behavioral Medicine, Department of Psychiatry, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Objectives. The aim of the study was to assess the occurence of cognitive impairment and depressive symptoms in elderly patients rehabilitated in a Nursing Home Facility (NHF) in Poland.
Material and Methods. The study involved a group of 254 patients out of 410 subsequently admitted to NHF in years 2007–2010. The group included 205 (80.7%) women, the mean age was 77.7 (± 7.8) years. 52.7% of patients had had a stroke, 29.9% – orthopedic injuries, and 17.3% were suffering from chronic diseases of old age. The patients’ mental status was assessed in the first week of their stay by the Mini Mental State Examination (MMSE) and the Geriatric Depression Scale (GDS-15).
Results. Cognitive impairment (MMSE < 24) was found in 71.6% of the patients, mild cognitive impairment (MMSE = 26–24) in 16.5%. The mean MMSE was 18.96 (±6.36). Only 11.8% of the seniors achieved a normal score. The highest percentage of people with dementia was reported among stroke patients (79.1%, 106/134). The mean GDS was 7.30 (±3.37). Over 65% of patients had depressive symptoms at admission (GDS>5). Low mood was detected in nearly 70% of patients hospitalised for orthopedic injuries and after a stroke. The correlation analysis showed a significant relationship between MMSE scores and the age among patients after stroke (p < 0.03).
Conclusion. The results indicate that it is justified and necessary to do screening tests in order to detect cognitive impairment and depressive symptoms at NHFs. Introducing such a protocol enables us to provide patients with essential medical and psychological help, which in turn influences the effectiveness of the physiotherapy process.

Streszczenie

Cel pracy. Ocena występowania zaburzeń poznawczych i objawów depresyjnych u pacjentów starszych rehabilitowanych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (ZOL).
Materiał i metody. Spośród 410 pacjentów kolejno przyjmowanych do ZOL w latach 2007–2010 badania przeprowadzono u 254 osób (średnia wieku 77,7 ±7,8; 205 kobiet, 80,7%). W badanej grupie było 52,7% pacjentów po udarze mózgu, 29,9% z urazami ortopedycznymi, a 17,3% z chorobami przewlekłymi wieku podeszłego. Stan psychiczny pensjonariuszy oceniano w pierwszym tygodniu pobytu pacjenta w placówce z użyciem: Krótkiej Skali Oceny Stanu Psychicznego (MMSE) i Geriatrycznej Skali Depresji (GDS-15).
Wyniki. Zaburzenia funkcji poznawczych (MMSE < 24) stwierdzono u 71,6% badanych, łagodne zaburzenia poznawcze bez cech otępienia (MMSE = 26–24) u 16,5% pacjentów. Średni wynik MMSE wyniósł 18,96 (±6,36). Wynik prawidłowy uzyskało tylko 11,8% seniorów. Największy odsetek osób z cechami otępienia odnotowano wśród pacjentów po udarze mózgu (79,1%, 106/134). Średni wynik GDS w badanej grupie wyniósł 7,30 (±3,37). Objawy depresyjne przy przyjęciu na oddział (GDS>5) stwierdzono u 65,2% pacjentów. Obniżony nastrój wykryto u blisko 70% pacjentów hospitalizowanych z powodu urazów ortopedycznych oraz u pacjentów po udarze mózgu. Analiza korelacji wykazała zależność między MMSE a wiekiem w grupie pacjentów po udarze mózgu (p < 0.03).
Wnioski. Uzyskane rezultaty wskazują na konieczność wykonywania testów przesiewowych pod kątem zaburzeń funkcji poznawczych i objawów depresyjnych w ośrodkach opieki długoterminowej. Wprowdzenie takiej procedury umożliwia udzielenie niezbędnej pomocy medycznej i psychologicznej, co przekłada się na skuteczność prowadzonej fizjoterapii.

Key words

cognitive impairment, depression, elderly patients

Słowa kluczowe

zaburzenia poznawcze, depresja, osoby starsze

References (27)

 1. Dobrzyńska E, Rymaszewska J, Kiejna A: Depressions in the elderly. Psychogeriatr Pol 2007, 4(1), 51–60.
 2. Jóźwiak A: Otępienie u osób w starszym wieku. Geriatria 2008, 2, 237–246.
 3. Górna R, Rymaszewska J, Kiejna A, Chłodzińska-Kiejna S: Zespoły otępienie w populacji pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. I. Występowanie. Adv Clin Exp Med 2004, 13(3), 447–455.
 4. López Mongil R, López Trigo JA, Castrodeza Sanz FJ, Tamames Gómez S, León Colombo T: Prevalence of dementi in institutionalized patients. The RESYDEM study. Rev Esp Geriatr Gerontol 2009, 44(1), 5–11.
 5. Tomaszewski K, Matusik P, Chmielowska K, Nowak J, Parnicka A, Dubiel M, Gąsowski J: Otępienie a sprawność fizyczna pacjentów w podeszłym wieku mieszkających w wybranych domach opieki. Gerontol Pol 2010, 18(2), 71–75.
 6. Gutiérrez Rodríguez J, Jiménez Muela F, Alonso Collada A, de Santa María Benedet LS: Prevalence and therapeutic management of dementia in nursing homes in Asturias (Spain). Rev Esp Geriatr Gerontol 2009, 44(1), 31–33.
 7. Bergh S, Holmen J, Saltvedt I, Tambs K, Selbæk G: Dementia and neuropsychiatric symptoms in nursing-home patients in Nord-Trøndelag County. Tidsskr Nor Laegeforen 2012, 132(17), 1956–1959.
 8. Dróżdż W, Wojnar M, Araszkiewicz A, Nawacka-Pawlaczyk D, Urbański R, Ćwiklińska-Jurkowska M, Rybakowski J: Badanie rozpowszechnienia zaburzeń depresyjnych u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce. Wiad Lek 2007, 69(3–4), 109–113.
 9. Weterle K, Sołtysiak J: Objawy depresji i ich wykrywalność przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej u pacjentów po 65. roku życia. Psychogeriatr Pol 2005, 2(4), 361–367.
 10. Durda M: Organizacja opieki nad osobami z demencją w Polsce na tle krajów rozwiniętych i rozwijających się. Gerontol Pol 2010, 18(2), 76–85.
 11. Szczepańska-Gieracha J, Kowalska J, Malicka I, Rymaszewska J: Cognitive impairment, depressive symptoms and the efficacy of physiotherapy in elderly people undergoing rehabilitation in a Nursing Home Facility. Adv Clin Exp Med 2010, 19(6), 755–764.
 12. Ghisla MK, Cossi S, Timpini A, Baroni F, Facchi E, Marengoni A: Predictors of successful rehabilitation in geriatric patients: subgroup analysis of patients with cognitive impairment. Aging Clin Exp Res 2007, 19(5), 417–423.
 13. Kowalska J, Szczepańska-Gieracha J, Piątek J: Zaburzenia poznawcze i emocjonalne a długość pobytu osób starszych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o Profilu Rehabilitacyjnym. Psychogeriatr Pol 2010, 7(2), 61–70.
 14. Szczepańska-Gieracha J, Wieprow J, Kowalska J: Stosunek fizjoterapeutów do pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami mentalnymi i depresyjnymi. Ocena skuteczności przeprowadzonego szkolenia. Psychogeriatr Pol 2009, 6(1), 23–31.
 15. Majic T, Pluta J-P, Mell T, Decker A, Heinz A, Rapp MA: Prevalence of behavioural and psychological symptoms of dementia in nursing homes in Berlin. Eur Psychiatry 2009, 24, p. S490.
 16. Barcikowska M, Bień B, Bidzan L, Bilikiewicz L, Gabryelewicz T, Grabiec U, Grodzicki T, Kłoszewska I, KlichRączka A, Kądzielawa D, Kotapka-Minc S, Leszek J, Motyl R, Ochudło S, Opala G, Paradowski B, Parnowski T, Pfeffer A, Sławek J, Sobów T, Szczudlik A, Vertulani J: Rozpoznawanie i leczenie otępień. Rekomendacje Interdyscyplinarnej Grupy Ekspertów Rozpoznawania i Leczenia Otępień (IGERO 2006). Czelej, Lublin 2006.
 17. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR: Mini-Mental State: A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975, 12, 189– 198.
 18. Yesavage JA, Brink TL, Rose A: Development and validation of a geriatric screening depression scale: A preliminary report. J Psychiatr Res 1983, 22, 37–49.
 19. McGivney SA, Mulvihill M, Taylor B: Validating the GDS depression screen in the nursing home. J Am Geriatr Soc 1996, 44(1), 98–100.
 20. O´Brien JA, Caro JJ: Alzheimer´s disease and other dementia in nursing homes: levels of management and cost. Psychogeriatrics 2001, 13, 347–358.
 21. Gustaw K, Bylina J: Rozpowszechnienie choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych – trudności metodologiczne. Zdr Publ 2007, 117(1), 94–100.
 22. Chahine LM, Bijlsma A, Hospers APN, Chemali Z: Dementia and depression among nursing home residents in Lebanon: a pilot study. Int J Geriatr Psychiatry 2007, 22, 283–285.
 23. Saxena SK, Ng TP, Yong D, Fong NP et al.: Subthreshold depression and cognitive impairment but not demented in stroke patients during their rehabilitation. Acta Neurol Scand 2008, 117, 133–140.
 24. Kowalska J, Szczepańska-Gieracha J, Rymaszewska J: Zaburzenia poznawcze i objawy depresyjne a stan funkcjonalny osób starszych po udarze mózgu. Post Reh 2010, 24(4), 17–22.
 25. Opala G, Ochudło S: Obraz kliniczny i różnicowanie otępienia naczyniowego. Udar Mózgu 2004, 6(1), 7–16.
 26. Wichowicz H: Czynniki ryzyka depresji poudarowej. Udar Mózgu 2008, 10(2), 91–95.
 27. Szczepańska-Gieracha J, Kowalska J, Rymaszewska J: Skuteczność fizjoterapii w przypadku osób starszych usprawnianych w warunkach zakładu opiekuńczo-leczniczego – badanie pilotażowe. Gerontol Pol 2010, 18(1), 41–47.