Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2012, vol. 21, nr 5, September-October, p. 665–670

Publication type: review article

Language: English

Heidelberg Edge Perimeter Employment in Glaucoma Diagnosis – Preliminary Report

Zastosowanie perymetru typu Heidelberg Edge Perimeter w diagnostyce jaskry – doniesienie wstępne

Małgorzata Mulak1,A,B,D,E, Dorota Szumny1,2,A,B,D,E, Anna Sieja-Bujewska1,B, Magdalena Kubrak1,D

1 Department and Clinic of Ophthalmology, Wroclaw Medical University, Poland

2 Department of Pharmacology, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

In recent years, the authors have seen huge progress in the diagnosis of eye diseases. One of the new diagnostic devices is HEP (Heidelberg Edge Perimeter) – for early diagnosis of glaucoma and its progression. It combines visual field test and HRT (Heidelberg Retina Tomograph), which allows authors to obtain the image of the mutual relation between the structure and the function of the sight organ. It could be also used to assess patients with impaired retina, optic nerve and neurological deficits. The SAP function is more suitable for the detection and monitoring of neurological deficits, moderately advanced and advanced glaucoma as well as other diseases associated with extensive or deep visual field deficits, such as ischemic optic neuropathy. FDF stimulus was designed specifically to detect early glaucoma-related changes in the visual field. For about a year, the Ophthalmology Clinic in Wrocław has owned a new, unique HEP perimeter. The authors present examples of patients diagnosed and treated at the Clinic, with respect to whom the perimeter results obtained using Octopus type perimeter and HEP contour perimeter have been compared. This method has its advantages: it is non-invasive, objective, provides the opportunity to repeat and compare results obtained from subsequent tests. The disadvantages are the difficulty in adapting to a new stimulus, which is not a circular light stimulus, but an outline that is hard to notice for some patients. Although according to the manufacturer the testing time should not exceed 4–5 minutes, it takes 14–15 minutes in many patients. The test is not suitable for patients showing lower manual skills and less attention and those who tire out easily. The HEP perimeter is an innovative method for diagnosing the earliest changes in ganglion cells, that is pre-perimetric glaucoma, or when changes in the visual field are undetectable in a standard test.

Streszczenie

W ostatnich latach obserwuje się duży postęp w diagnostyce chorób oczu. Jednym z nowych urządzeń diagnostycznych jest HEP (Heidelberg Edge Perimeter) – do wczesnej diagnostyki jaskry oraz jej progresji. Łączy ono badanie pola widzenia z HRT (Heidelberg Retina Tomograph), co pozwala na otrzymanie obrazu wzajemnej zależności struktury i funkcji narządu wzroku. Umożliwia to pełną ocenę perymetryczną pacjentów z zaburzeniami siatkówkowymi, nerwu wzrokowego, a także ubytkami neurologicznymi. Funkcja SAP jest bardziej odpowiednia do wykrywania i monitorowania ubytków neurologicznych, średniozaawansowanej i zaawansowanej jaskry oraz innych chorób związanych z rozległymi lub głębokimi ubytkami pola widzenia, takimi jak np. niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego. Bodziec FDF został zaprojektowany specjalnie do wykrywania wczesnych zmian jaskrowych pola widzenia. Od około roku Klinika Oczna we Wrocławiu posiada nowy, unikatowy perymetr HEP. Autorzy przedstawiają przykłady pacjentów diagnozowanych i leczonych w Klinice, u których porównano wyniki perymetryczne, uzyskane za pomocą perymetru typu Octopus oraz perymetru konturowego HEP. Metoda ta ma swoje zalety: jest badaniem nieinwazyjnym, obiektywnym, dającym możliwość powtarzania i porównywania wyników wykonywanych podczas kolejnych badań. Wadami są: trudność w adaptacji do nowego bodźca, którym nie jest okrągły bodziec świetlny, ale dla niektórych pacjentów trudno zauważalny kontur. Chociaż wg producenta czas badania nie powinien przekraczać 4–5 min, to u wielu współpracujących pacjentów wynosi 14–15 min. Do badania nie kwalifikują się pacjenci mniej sprawni manualnie i wykazujący mniejsze skupienie uwagi, łatwo męczący się. Zaprezentowany niedawno perymetr HEP jest innowacyjną metodą pozwalającą na zdiagnozowanie najwcześniejszych zmian w komórkach zwojowych, czyli jaskry przedperymetrycznej, gdy zmiany w polu widzenia są niewykrywalne w standardowym badaniu.

Key words

glaucoma, visual field, HEP (Heidelberg Edge Perimeter)

Słowa kluczowe

jaskra, pole widzenia, perymetr konturowy HEP

References (10)

  1. Basic and Clinical Science Course: Jaskra. Urban&Partner, Wrocław 2006, 1st ed., 5–128.
  2. Ramachandran VS, Rogers-Ramachandran D: Phantom Contours: A New Class of Visual Patterns that Selectively Activates the Magnocellular Pathway in Man. Bull Psychonom Soc 1991, 29, 391.
  3. Rogers-Ramachandran D, Ramachandran VS: Psychophysical Evidence for Boundary and Surface Systems in Human Vision. Vision Res 1998, 38, 71–77.
  4. Flanagan JG, Williams-Lyn D, Trope GE, Hatch W, Harrison E: The Phantom Contour Illusion Letter Test: A New Psychophysical Test for Glaucoma? Perimetry Update 1994/1995.
  5. Quaid PT, Flanagan JG: Defining the limits of flicker defined form: effect of stimulus size, eccentricity and number of random dots. Vision Res 2005, 45(8), 1075–1084.
  6. Quaid PT, Simpson TL, Flanagan JG: Frequency doubling illusion: detection vs. form resolution. Optom Vis Sci 2005, 82(1), 36–42.
  7. Teesalu P, Airaksinen PJ, Tuulonen A: Blue-on-yellow visual field and retinal nerve fiber layer in ocular hypertension and glaucoma. Ophthalmology 1998, 105(11), 2077–2081.
  8. Nickells RW: Ganglion cell death in glaucoma: from mice to men. Vet Ophthalmol 2007, 10 Suppl 1, 88–94.
  9. Vickers JC, Hof PR, Schumer RA, Wang RF, Podos SM, Morrison JH: Magnocellular and parvocellular visual pathways are both affected in a macaque monkey model of glaucoma. Aust N Z J Ophthalmol 1997, 25(3), 239–243.
  10. Zemon V, Tsai JC, Forbes M, Al-Aswad LA, Chen CM, Gordon J, Greenstein VC, Hu G, Strugstad EC, DhramiGavazi E, Jindra LF: Novel electrophysiological instrument for rapid and objective assessment of magnocellular deficits associated with glaucoma. Doc Ophthalmol 2008, 117(3), 233–243.