Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2012, vol. 21, nr 5, September-October, p. 653–663

Publication type: original article

Language: English

Assessment of Economic Effectiveness in Treatment of Neuropathic Pain and Refractory Angina Pectoris Using Spinal Cord Stimulation

Ocena efektywności ekonomicznej leczenia bólu neuropatycznego i lekoopornej dusznicy bolesnej za pomocą neurostymulatora rdzenia kręgowego

Aleksandra Harat1,A,B,C,D,F, Paweł Sokal2,B,C,D,F, Piotr Zieliński2,C,D,E,F, Marek Harat2,A,B,C,D,F, Teresa Rusicka3,A,B,D,F, Leszek Herbowski4,C,D,F

1 Department of Preventive Medicine and Environmental Health, Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum in Bydgoszcz, Poland

2 Clinic of Neurosurgery, Military Hospital no. 10 in Bydgoszcz, Poland

3 Hemodynamics Laboratory, Cardiac Rehabilitation Hospital, Kowanówko, Poland

4 Ward of Neurosurgery and Neurotraumatology, Marie Curie-Skłodowska Independent Public Provincial Hospital, Szczecin, Poland

Abstract

Background. The implementation of new diagnostic and therapeutic technologies is related to expanding financial needs. The escalation of expenses for health protection and simultaneous economic problems has resulted in an interest in the subject of economic assessment. Decision makers in the health sector should have reasonable tools that will allow them to make complex evaluations of the economic suitability of health technologies. Economic analysis should also prove that launching new procedures can save money. Numerous studies indicate that chronic pain and psycho-sociological variables lead to a worse quality of life. Chronic pain issues are a major public health problem, by virtue of the difficulties in efficient therapy and the social costs reflected in incapability of work and disability. Spinal cord stimulation is the most efficacious procedure in the treatment of chronic pain.
Objectives. The aim of the study was to estimate the costs of treatment of 37 patients suffering from refractory angina pectoris and neuropathic pain who underwent SCS surgery between 2002 and 2008 in the Neurosurgery Clinic of the 10th Military Hospital in Bydgoszcz in the period of two years before and two years after spinal cord stimulation. The authors also assessed quality of life, using the SF 36 questionnaire, and degree of pain using VAS.
Material and Methods. The issue was examined with a cost-benefit analysis. Cost was understood as the expenses made two years before and two years after the SCS procedure. The benefits were health care expenses saved by implementation of the SCS procedure. All the costs included in both alternative treatment techniques in a period of 5 years underwent a discounting procedure. The authors also included the price of the neurostimulator under a sensitivity analysis. To assess the quality of life before and after the SCS procedure, a SF 36 questionnaire was used, and to assess the level of pain before and after the SCS procedure, the VAS scale.
Results. The costs of treatment of refractory angina pectoris and neuropathic pain are lower when using spinal cord stimulation. In the case of refractory angina pectoris, savings reached 46% whereas in the case of neuropathic pain, 13.2%. The costs of the purchase of the device returned in three years for angina pectoris and seven years for neuropathic pain. SCS in both cases brought a reduction of the level of pain and an improvement to quality of life.
Conclusion. SCS in both neuropathic pain and refractory angina pectoris is a procedure that brings benefits in the form of savings. After using SCS in both cases, the quality of life improved and the level of pain was reduced.

Streszczenie

Wprowadzenie. Wdrażanie do diagnozowania i leczenia zdobyczy nowych technologii wiąże się z rosnącymi potrzebami finansowymi. Analizy ekonomiczne mogą dostarczyć dowodów na to, że wprowadzenie określonego standardu terapeutycznego przyniesie oszczędności finansowe w przyszłości. Zespoły bólu przewlekłego stają się coraz istotniejszym problemem zdrowia publicznego z uwagi na trudności w skutecznym leczeniu oraz koszty społeczne odzwierciedlone w niezdolnosci do pracy i inwalidztwie. Stymulacja rdzenia kręgowego (SCS) jest dziś jednym z najskuteczniejszych zabiegów terapeutycznych.
Cel pracy. Ocena kosztów leczenia 37 pacjentów z bólem neuropatycznym i lekooporną dusznicą bolesną operowanych z powodu dolegliwości bólowych od 2002 do 2008 roku w Klinice Neurochirurgii 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, a także ocena jakości życia według formularza SF-36 oraz odczuwania bólu według skali VAS.
Materiał i metody. Do badania użyto analizy koszt–korzyść. Koszty poddano operacji dyskontowania. Podjęto też analizę wrażliwości ceny stymulatora. Do oceny skali bólu użyto skali VAS przed i po zabiegu, a jakość życia oceniono za pomocą kwestionariusza SF-36.
Wyniki. Przeprowadzona analiza wykazała, że leczenie lekoopornej dusznicy bolesnej za pomocą SCS jest tańsze o 46% w stosunku do leczenia bez implantu, a koszt implantu zwraca się średnio w ciągu trzech lat. Leczenie bólu neuropatycznego z użyciem SCS jest tańsze o 13,2%, a koszty implantu zwracają się średnio po 7 latach. Wszczepienie stymulatora zarówno w przypadku lekoopornej dusznicy bolesnej, jak i bólu neuropatycznego spowodowało istotne zmniejszenie odczuwanego przez pacjentów bólu, mierzonego w skali VAS. Jakość życia badana za pomocą kwestionariusza SF-36 zarówno u pacjentów z lekooporną dusznicą bolesną, jak i u pacjentów z bólem neuropatycznym poprawiła się istotnie.
Wnioski. SCS jest zabiegiem przynoszącym korzyści w postaci oszczędności zarówno w przypadku leczenia bólu neuropatycznego, jak i lekoopornej dusznicy bolesnej. Po zastosowaniu SCS pacjenci odczuwają istotne zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz ich jakość życia poprawia się.

Key words

economic analysis, cost-benefit analysis, neuropathic pain, refractory angina pectoris, spinal cord stimulation

Słowa kluczowe

analizy ekonomiczne, koszt–korzyść, ból neuropatyczny, lekooporna dusznica bolesna, stymulacja rdzenia kręgowego

References (30)

 1. Merskey H, Bogduk N: Classification of Chronic Pain, 2nd ed. Seattle, WA 1994, IASP Press.
 2. Dobrogowski J, Kocot-Kępska L: Różne zespoły bólu neuropatycznego występujące u jednego pacjenta – opisy przypadków. Współ Onkol 2008, 12, 3,139–142.
 3. Wordliczek J, Dobrogowski J: Mechanizmy powstawania bólu. In: Leczenie bólu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2007, Warszawa.
 4. Suchorzewski M, Wujtewicz M: Opioidy w leczeniu bólu neuropatycznego. Med Paliatywna Prakt 2007, 1, 49–53.
 5. Bradley WG, Daroff RB, Fenickel G.M, Jarnovic J: Neurologia w praktyce klinicznej. Tom 1, Czelej, Lublin 2007.
 6. Melzack R, Wall PD: Pain mechanisms: a new theory. Science 1965, 150, 971–979.
 7. Harat M (red.): Neurochirurgia czynnościowa. Bydgoszcz 2007.
 8. Linderoth B, Meyerson BA: Spinal cord stimulation: mechanism of action. In: Surgical management of pain. Eds.: Burchiel KJ. Thieme, New York 2002, 505–526.
 9. Ząbek M, Sławek J, Harat M, Koszewski W, Opala G, Friedman A: Stymulacja mózgu i rdzenia kręgowego w leczeniu zaburzeń ruchowych oraz zespołów bólowych – podstawy teoretyczne i zalecenia praktyczne. Neurol Neurochir Pol 2006, 40, 1–9.
 10. Oakley JC: Spinal cord stimulation for the treatment of chronic pain. In: Neurosurgical pain management. Ed.: Follet KA. Elsevier 2004, 131–143.
 11. Van Buyten JP, Van Zundert J, Vueghs P (ed.): Efficacy of spinal cord stimulation: 10 years of experience in a pain centre in Belgium. Eur J Pain 2001, 5, 299–307.
 12. O’Connor AB: Neuropathic pain: a review of the quality of life impact, costs and cost-effectiveness of therapy. Pharmacoeconomics 2009, 27, 95–112.
 13. McCarberg BH, Billington R: Consequences of neuropathic pain: quality of life issues and associated costs. Am J Managed Care 2006, 12, 263–268.
 14. Januszewicz W, Kokot F: Interna. PZWL, Warszawa 2004.
 15. Cuprych A: Ocena ekonomiczna efektywności leczenia stymulatorem rdzenia lekoopornej dusznicy bolesnej. Toruń 2006.
 16. Wysocki H: Zaawansowana choroba niedokrwienna serca – niekonwencjonalne metody leczenia. Przew Lek 2003, 6, 5.
 17. Rusicka-Piekarz T, Topoliński B, Harat M: Elektrostymulacja rdzenia kręgowego jako alternatywna metoda leczenia dolegliwości bólowych w dusznicy bolesnej. Folia Cardiol 2004, 11, 327–335.
 18. Borjesson M, Andrell M, Lundberg D, Manheimer C: Spinal cord stimulation in severe angina pectoris – A systematic review based on the Swedish Council on Technology assessment in health care report on long-standing pain. Pain 2008, 140, 501–508.
 19. Hautvast RWM, Blanksma PK, de Jongste MJL (ed.): Effect of spinal cord stimulation on myocardial blood flow assessed by positron emission tomography in patient with refractory angina pectoris. Am J Cardiol 1996, 77, 462–467.
 20. Sokal P, Harat M, Rusicka-Piekarz T: Stymulacja rdzenia kręgowego w krańcowej dusznicy bolesnej. Neurol Neurochir Pol 2005, 39, 417–419.
 21. Orlewska E: Wytyczne Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego przeprowadzania oceny ekonomicznej technologii medycznych. Warszawa 2009. www.farmakoekonomika.pl.
 22. Davies D: Sztuka zarządzania finansami. PWN, Warszawa 1993, s. 174.
 23. Drummond MF (ed.): Metody badań ekonomicznych programów ochrony zdrowia. Via Media, Gdańsk 2003.
 24. Klewenhagen A: Ocena ekonomiczna efektywności leczenia współczesnymi neuroimplantami wybranych chorób ośrodkowego układu nerwowego. Gdańsk 2005.
 25. Krajewski K, Wójtowicz M (ed.): Zarządzanie finansami placówek medycznych, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2001.
 26. Jaeschke R, Guyatt G, Cook D: Analiza ekonomiczna – ocena i zastosowanie wyników. Med Prakt 1999, 4, 155– 162.
 27. Getzen T: Ekonomika Zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 28. Cepuch G, Wordliczek J, Golec A: Wybrane skale do badania natężenia bólu u młodzieży – ocena ich przydatności. Pol Med Paliatywna 2006, 5, 108–113.
 29. Strong J, Sturgess J, Unruh AM, Vicenzino B: Kliniczna ocena i pomiar bólu. In: Ból podręcznik dla terapeutów. Ed.: Strong J. Elsevier 2007, Churchill Livingstone, 127–154.
 30. Ware EJ, Kosinski M, Bjorner JB, Turner-Bowker DM, Gandek B, Maruish MB: SF 36 v 2 Health Survey: Administration guide for clinical trial investigators. RI: QualityMetric Incorporated 2008 Lincoln.