Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1 (5-Year IF – 2.0)
Journal Citation Indicator (JCI) (2023) – 0.4
Scopus CiteScore – 3.7 (CiteScore Tracker 3.3)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2012, vol. 21, nr 5, September-October, p. 637–643

Publication type: original article

Language: English

An Assessment of Relationships Between the Five-Factor Personality Model and the Morphology and Function of the Stomathognatic System

Ocena zależności między pięcioczynnikowym modelem osobowości a morfologią i czynnością układu stomatognatycznego

Krzysztof Woźniak1,A,B,C,D,E,F, Hubert Teichert2,A,B,C,D,E,F, Dagmara Piątkowska1,A,D,E,F, Mariusz Lipski3,A,D,E,F

1 Department of Orthodontics, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland

2 Teichert & Partners: Psychology and Business, Szczecin, Poland

3 Department of Preclinical Conservative Dentistry and Preclinical Endodontics, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland

Abstract

Background. The personality as a system of genetically predetermined features is responsible for modifying relations between an individual’s genotype and phenotype. The key element linking personality with facial morphology is the muscular system.
Objectives. The aim of this study was to investigate the association between facets of the five-factor personality model (FFM) domains and both the morphology and function of the stomathognatic system.
Material and Methods. Two hundred volunteers (100 female and 100 male) aged 20 to 25 (mean age: 23.4) underwent anthropometric measurements to calculate the anterior face height ratio N-Sn/Sn-Gn. For cephalometric analysis, standard right-profile images of the face were used. Calibration was performed with a 100-mm metal ruler placed next to each photographed individual. The Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R), which includes 240 statements, was used for personality assessment in order to investigate the five main personality domains: neuroticism, extraversion, openness to experience, agreeableness, conscientiousness and six facets within each domain.
Results. The results show significant correlations between factors of the personality such as neuroticism (r = 0.3488; p = 0.0000) and extraversion (r = –0.3405; p = 0.0000) and the inclination angle (FH/HOR) as the predictor of the function of the stomathognatic system. Additionally, the correlation analysis revealed a significant positive association between the anterior face height ratio and anxiety (r = 0.3952; p = 0.0000).
Conclusion. The results of this study indicate a selective association between personality and both the morphology and function of the stomathognatic system.

Streszczenie

Wprowadzenie. Osobowość jako zespół cech zdeterminowanych genetycznie, jest odpowiedzialna za modyfikowanie relacji zachodzących między genotypem człowieka a jego fenotypem. W obrębie głowy elementem łączącym osobowość z morfologią twarzy jest układ mięśniowy.
Cel pracy. Określenie związku między aspektami pięcioczynnikowego modelu osobowości (PMO) a morfologią i czynnością układu stomatognatycznego.
Materiał i metody. Dwustu ochotnikom (100 kobiet i 100 mężczyzn) w przedziale wiekowym 20–25 lat (średnia 23,4) wykonano pomiary antropometryczne w celu obliczenia indeksu przedniej wysokości twarzy (N-Sn/Sn-Gn). Pomiary cefalometryczne wykonano na standardowych zdjęciach prawego profilu twarzy. Do kalibracji zdjęć wykorzystano 100 mm metalową linijkę umieszczoną w pobliżu twarzy każdej fotografowanej osoby. Oceny osobowości dokonano, używając inwentarza osobowości NEO-PI-R. Inwentarz ten składa się z 240 twierdzeń umożliwiających pomiar 5 głównych obszarów osobowości: neurotyzmu, ekstrawersji, otwartości na doświadczenia, sumienności, ugodowości oraz 6 składników w obrębie każdego z nich.
Wyniki. Uzyskane wyniki wskazują na statystycznie istotną korelację czynników osobowości i kąta inklinacji (FH/ HOR) jako predykatora czynności układu stomatognatycznego w aspekcie Neurotyczności (r = 0.3488; p = 0.0000) i Ekstrawertyczności (r = –0,3405; p = 0,0000). Ponadto analiza korelacji wykazała pozytywną zależność między indeksem przedniej wysokości twarzy a lękiem (r = 0,3952; p = 0,0000).
Wnioski. Wyniki badań wskazują na wybiórczy związek osobowości z morfologią i czynnością układu stomatognatycznego.

Key words

personality, anxiety, NEO-PI-R, face morphology

Słowa kluczowe

osobowość, lęk, NEO-PI-R, morfologia twarzy

References (21)

 1. Costa PT: Clinical use of the five-factor model: An introduction. J Pers Assess 1991, 57, 393–398.
 2. Costa PT, Mcrae RR: Four ways five factors are Basic. Pers Individ Dif 1992, 13, 653–665.
 3. Deary IJ: A (latent) big five personality model in 1915? A reanalysis of Webb’s data. J Pers Soc Psychol 1996, 71, 992–1005.
 4. Mcrae RR, John OP: An introduction to the five-factor model and its applications. J Pers 1992, 60, 175–215.
 5. Goldberg LR: The structure of phenotypic personality traits. Am Psychol 1993, 48, 26–34.
 6. Widiger TA: The DSM-III-R categorical personality disorder diagnoses: A critique and alternative. Psychol Inq 1993, 4, 75–90.
 7. Jang KL, Livesley JW, Angleitner A, Rieman R, Vernon PA: Genetic and environmental influences on the covariance of facets defining the domains of the five-factor model of personality. Pers Individ Dif 2002, 33, 83–101.
 8. McCrae RR: Controlling neuroticism in the measurement of stress. Stress Med 1990, 6, 237–241.
 9. Cox BJ, Blager SC, Taylor S, Fuentes K, Ross LM: Anxiety sensitivity and five-factor model of personality. Behav Res Ther 1999, 37, 633–641.
 10. Raftowicz-Wójcik K, Matthews-Brzozowska T, Kawala B, Antoszewska J: The Effects of Breast Feeding on Occlusion in Primary Dentition. Adv Clin Exp Med 2011, 20, 3, 371–375.
 11. Downarowicz P , Matthews-Brzozowska T , Kawala B , Drohomyretska M: Dynamic Changes in Morphometric Analysis in Patients Following Class III Bimaxillary Surgery. Adv Clin Exp Med 2012, 21, 1, 93–97.
 12. McRae RR, Costa PT: Discriminant validity of NEO-PI-R facet scales. Educ Psychol Meas 1992, 52, 229–237.
 13. Costa PT, McCrae RR: Stability and change in personality assessment: The revised NEO Personality Inventory in the year 2000. J Pers Assess 1997, 68, 86–94.
 14. Le Blanc J, Ducharme MB, Thompson M: Study on the correlation of the autonomic nervous system responses to stressor of high discomfort with personality traits. Physiol Behav 2004, 82, 647–652.
 15. Saito T, Nakamura T, Endo T: Big Five personality factors related to face recognition. Shinrigaku Kenkyu 2005, 75, 517–522.
 16. Podgórna P, Zawadzka A, Rymaszewska J, Szuba A: Depression and anxiety symptoms and cardiovascular disease in an over-fifty rural population. Adv Clin Exp Med 2007, 16, 4, 513–518.
 17. Więckiewicz M, Paradowska A, Kawala B, Więckiewicz W: SAPHO Syndrome as a Possible Cause of Masticatory System Anomalies – a Review of the Literature. Adv Clin Exp Med 2011, 20, 4, 521–525.
 18. Kawala B, Minch L, Antoszewska J: Temporomandibular Dysfunction and Malocclusion in Young Adult Males – A Clinical Examination in a Medical Experiment. Adv Clin Exp Med 2011, 20, 5, 635–639.
 19. Turner J, Dworkin S: Screening for psychosocial risk factors in patients with chronic orofacial pain. J Am Dent Assoc 2004, 135, 1119–1125.
 20. Sherman J, LeResche L, Huggins KH, Mancl L, Sage J, Dworkin SF: The Relationship of Somatization and Depression to Experimental Pain Response in Women With Temporomandibular Disorders. Psychosom Med 2004, 66, 6, 852–860.
 21. Barsky AJ: Amplification, somatization and the somatoform disorders. Psychosomatics 1992, 33, 28–34.