Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2012, vol. 21, nr 4, July-August, p. 519–524

Publication type: review article

Language: English

Single Higher Dose of Recombinant Activated Factor VII in the Treatment of Hemorrhages in Patients with Hemophilia Complicated by Inhibitors

Leczenie pojedynczą dużą dawką rFVIIa pacjentów chorych na hemofilię powikłaną inhibitorem

Paweł Łaguna1,, Andrzej Mital2,

1 Department of Pediatrics Hematology and Oncology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland

2 Department of Hematology and Transplantology, Medical University of Gdansk, Gdańsk, Poland

Abstract

The development of inhibitors is the most severe complication of treating hemophilia patients with Factor VIII or IX, and providing effective hemostasis for inhibitor patients is challenging. Patients with high responding inhibitors (titer >5 BU/mL) are usually treated with recombinant activated Factor VII (rFVIIa), 90–120 μg/kg every 2–3 hours, or plasma-derived activated prothrombin complex concentrate. The aim of this study was to assess the efficacy and safety of a single dose of 270 μg/kg rFVIIa in inhibitor patients with joint or soft tissue bleeds treated at the Department of Paediatric Hematology and Oncology and the Department of Hematology and Transplantology. 7 inhibitor patients (3 adults aged 23–33 and 4 children aged 3–14) were included in the study. The hemostatic efficacy and tolerability of a single high dose of rFVIIa for home treatment of moderate or severe bleeds was evaluated. Treatment with rFVIIa effectively stopped bleeding in all patients without any adverse events. In most cases a single dose of rFVIIa 270 μg/kg was more effective than 3 or 4 lower doses (90 μg/kg) and less traumatic for pediatric patients. Based on present studies, it can be concluded that a single dose of rFVIIa is effective and well tolerated in the treatment of intra-articular bleeds in patients with hemophilia complicated by the presence of inhibitors.

Streszczenie

Najcięższym powikłaniem leczenia czynnikiem VIII i IX pacjentów chorych na hemofilię jest powstawanie inhibitora. Nowe sposoby leczenia tej grupy pacjentów są dużym wyzwaniem dla leczącego. Pacjenci z wysokim mianem inhibitora (> 5 BU/ml) są zwykle leczeni lekami omijającymi inhibitor, takimi jak: rekombinowany czynnik VIIa (rFVIIa),w dawce 90–120 μg/kg co 2–3 godziny lub aktywowanymi koncentratami zespołu protrombiny. Oceniono skuteczność i bezpieczeństwo pojedynczej dawki rFVIIa – 270 μg/kg u pacjentów z inhibitorem i krwawieniami do stawów lub tkanek miękkich, leczonych w Klinice Pediatrii Hematologii i Onkologii i Klinice Hematologii i Transplantologii. Do badania włączono 7 pacjentów powikłanych inhibitorem (3 osoby dorosłe w wieku 23–33 lat i 4 dzieci w wieku 3–14 lat). Oceniono skuteczność i tolerancję pojedynczej dużej dawki rFVIIa w leczeniu domowym umiarkowanych lub ciężkich krwawień. Leczenie rFVIIa skutecznie hamowało krwawienie u wszystkich pacjentów bez wystąpienia skutków ubocznych. W większości przypadków pojedyncza dawka rFVIIa – 270 μg/kg była bardziej skuteczna niż 3 lub 4 mniejsze dawki (90 μg/kg) i mniej urazowa dla pacjentów pediatrycznych, co wiązało się z mniejszą liczbą iniekcji. Na podstawie obserwacji własnych można powiedzieć, że pojedyncza dawka rFVIIa jest skuteczna i dobrze tolerowana w leczeniu krwawień do stawów u pacjentów chorych na hemofilię powikłaną inhibitorem.

Key words

bypassing agents, hemophilia inhibitors, rFVIIa

Słowa kluczowe

leki omijające, hemofilia, inhibitor, rFVIIa

References (19)

 1. Lawrence JS, Johnson J:. The presence of a circulating anticoagulant in a male member of a hemophiliac family. Trans Am Clin Climatol Assoc 1941, 57, 223–230.
 2. Munro FL, Munro MP: Electrophoretic isolation of a circulating anticoagulant. J Clin Invest 1946, 25, 814–817.
 3. Craddock CG., Lawrence JS: A report of the mechanism of the development and action of an anticoagulant in two cases. Blood 1947, 6, 505.
 4. Frommeyer WB., Epstein RD, Taylor FH: Refractoriness in hemophilia to coagulation – promoting agents: whole blood and plasma derivatives. Blood 1950, 5, 401–420.
 5. DiMichele DM: Inhibitor treatment in haemophilias A and B: inhibitor diagnosis. Haemophilia 2006, 12 Suppl 6, 37–41, discussion 41–42.
 6. Hedner U, Kisiel W: Use of human factor VIIa in the treatment of two hemophilia A patients with high-titer inhibitors. J Clin Invest 1983, 71, 1836–1841.
 7. Hedner U: Mechanism of action of factor VIIa in the treatment of coagulopathies Semin tromb Hemost 2006, 32, Suppl 1, 77–85.
 8. Lusher J, Ingerslev J, Roberts H, Hedner U: Clinical experience with recombinant factor VIIa Blood Coagul Fibrinolysis 1988, 9, 119–128.
 9. Lusher JM, Roberts HR, Davignon G: A randomized, double-blind comparison of two dosage levels of recombinant factor VIIa in the treatment of joint, muscle and mucocutaneous haemorrhages in persons with haemophilia A and B, with and without inhibitors. rFVIIa Study Group. Haemophilia 1998, 4, 790–798.
 10. KeyNS, Aledort LM, Beardsley D: Home treatment of mild to moderate bleeding episodes using recombinant factor VIIa (Novoseven) in haemophiliacs with inhibitors. Thromb Haemost 1998, 80, 912–918.
 11. Kavakli K, Makris M, Zulfikar B et al.: NovoSeven trial (F7HAEM-1510) investigators. Home treatment of haemarthroses using a single dose regimen of recombinant activated factor VII in patients with haemophilia and inhibitors. A multi-centre, randomised, double-blind, cross-over trial. Thromb Haemost 2006, 95, 600–605.
 12. Santagostino E, Mancuso ME, Rocino A et al.: A prospective randomized trial of high and standard dosages of recombinant factor VIIa for treatment of hemarthroses in hemophiliacs with inhibitors. J Thromb Haemost 2006, 4, 367–371.
 13. Young G, Shafer FE, Rojas P, Seremetis S: Single 270 microg kg(-1)-dose rFVIIa vs. standard 90 microg kg(-1)- -dose rFVIIa and APCC for home treatment of joint bleeds in haemophilia patients with inhibitors: a randomized comparison. Haemophilia 2008, 14, 287–294.
 14. EMEA/264577/2009 EMEA/H/C/74. NovoSeven eptacog alfa. EPAR summary for the public. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_–_Summary_for_the_public/human/000074/ WC500030709.pdf. (last accessed 31 October 2011).
 15. Santagostino E, Gringeri A, Mannucci PM: Home treatment with recombinant activated factor VII in patients with factor VIII inhibitors: the advantages of early intervention. Br J Haematol 1999, 104, 22–26.
 16. Key NS, Aledort LM, Beardsley D et al.: Home treatment of mild to moderate bleeding episodes using recombinant factor VIIa (Novoseven) in haemophiliacs with inhibitors. Thromb Haemost 1998, 80, 912–918.
 17. Wolberg AS, Allen GA, Monroe DM et al.: High dose factor VIIa improves clot structure and stability in a model of haemophilia B. Br J Haematol 2005, 131, 645–655.
 18. Kenet G, Lubetsky A, Luboshitz J, Martinowitz U: A new approach to treatment of bleeding episodes in young hemophilia patients: a single bolus megadose of recombinant activated factor VII (NovoSeven). J Thromb Haemost 2003, 1, 450–455.
 19. Parameswaran R, Shapiro AD, Gill JC, Kessler CM: HTRS Registry Investigators. Dose effect and efficacy of rFVIIa in the treatment of haemophilia patients with inhibitors: analysis from the Hemophilia and Thrombosis Research Society Registry. Haemophilia 2005, 11, 100–106.