Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2012, vol. 21, nr 4, July-August, p. 505–512

Publication type: original article

Language: English

The Quality of Health Care on Neurosurgical Wards – Work of a Therapeutic Team

Jakość opieki na oddziałach neurochirurgii – praca zespołu terapeutycznego

Robert Ślusarz1,, Renata Jabłońska1,, Agnieszka Królikowska1,

1 Neurological and Neurosurgical Nursing Department, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland

Abstract

Objectives. The aim of the work was to get to learn opinions of patients from Kuyavian Pomeranian Voivodeship about the quality of the medical services they had been provided in regard to the work of the therapeutic team.
Material and Methods. The research was carried out in five neurosurgical wards in Kuyavian Pomeranian Voivodeship. 455 patients underwent the research. The anonymous questionnaire – Patient’s Satisfaction Questionnaire – based on available standard tools was used as a survey instrument. Permission to carry out the research was given by the Bioethics Committee of Collegium Medicum in Bydgoszcz at Nicolaus Copernicus University in Toruń. The obtained results were statistically analysed using a programme called Statistica version 6,0. Statistical hypotheses were verified according to a level of relevance p ≤ 0.05.
Results. Ward III received the highest grade – an average of 4.67, ward V – the lowest – 3.91 average (p < 0.0001). One of the criteria by which the nurses were evaluated was how well the patients were informed about the performed procedures – ward I – an average of 4.85; ward V – an average of 4.19; (p < 0.05). As far as devoting time to the patients is concerned, the highest average for the doctors was 4.80 (ward IV), the lowest – 3.92 (ward V) (p < 0.05).
Conclusion. 1. The patients of the neurosurgical wards evaluated positively the quality of the care they were provided with. 2. The high level of satisfaction was visible most of all among the patients treated in the neurosurgical wards of teaching hospitals. 3. The doctors and nurses received the lowest grades for giving poor information about further treatment.

Streszczenie

Cel pracy. Poznanie opinii pacjentów oddziałów neurochirurgii województwa kujawsko-pomorskiego na temat jakości świadczonych im usług pod względem pracy zespołu terapeutycznego.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono na pięciu oddziałach neurochirurgii województwa kujawsko-pomorskiego. Objęto nimi 455 chorych. Wykorzystano anonimowy kwestionariusz ankiety – Satysfakcji Pacjenta, opracowany na podstawie dostępnych narzędzi standardowych. Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej działającej przy CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą programu Statistica 6.0. Hipotezy statystyczne weryfikowano na poziomie istotności p ≤ 0,05.
Wyniki. Najwyższą ocenę uzyskał oddział III – średnia 4,67; najniższą – oddział V – średnia 3,91 (p < 0,0001). Jednym z kryteriów oceny pielęgniarskiej było udzielanie informacji o wykonywanych czynnościach i zabiegach – oddział I – średnia 4,85, oddział V – średnia 4,19 (p < 0,05). Pod względem przeznaczenia czasu dla pacjenta przez lekarzy najwyższa średnia to 4,80 (oddział IV), najniższa – 3,92 (oddział V) (p < 0,05).
Wnioski. 1. Pacjenci oddziałów neurochirurgii pozytywnie ocenili jakość sprawowanej opieki. 2. Wysoka satysfakcja badanych była widoczna przede wszystkim wśród pacjentów neurochirurgii szpitali klinicznych. 3. W pracy lekarzy i pielęgniarek pacjenci najniżej ocenili informowanie chorych.

Key words

quality, satisfaction, patients, neurosurgery

Słowa kluczowe

jakość, satysfakcja, pacjent, neurochirurgia

References (17)

 1. Donabedian A: Evaluating the quality of medical care. Milbank Quart 2005, 83, 4, 691–729.
 2. Kurpas D, Steciwko A: Jakość usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej. Adv Clin Exp Med 2005, 14, 3, 603–608.
 3. Anczewska M, Raduj J, Indulska A, Pałyska M, Prot K: Porównanie opinii pacjentów o jakości opieki na oddziałach psychiatrycznych i neurologicznych. Psychiatr Pol 2010, 44, 2, 255–265.
 4. Heinemann AW, Fisher WP Jr, Gershon R: Improving health care quality with outcomes management. J Prosth Orthot 2006, 18, 1, 46–50.
 5. Maffei C, Shea J: Stewart M: Measuring patient satisfaction. Psychiatr Serv 2003, 54, 10, 1411.
 6. Linhorst DM: Empowering people with severe mental illness A practical guide. Oxford University Press 2006.
 7. Meehan T, Bergen H, Stedman T: Monitoring consumer satisfaction with inpatient service delivery: the Inpatient Evaluation of Service Questionnaire. Austr New Zealand J Psychiatry 2002, 36, 807–811.
 8. Crawford MJ, Rutter D: Are the views of members of mental health user groups representative of those of “ordinary” patients? A cross-sectional survey of service users and providers. J Mental Health 2004, 13, 6, 561–568.
 9. Thorne L, Ellamushi H, Mtandari S, McEvoy AW, Powel Ml, Kitchen ND: Auditing patient experience and satisfaction with neurosurgical care: results of a questionnaire survey Br J Neurosurgery 2002, 16, 3, 243–255.
 10. Terada Y, Inoue S, Tanaka Y, Kawaguchi M, Hirai K, Furuya H: The impact of postoperative intensive care on outcomes in elective neurosurgical patients in good physical condition: a single centre propensity case-matched study. Can J Anaesth 2010, 57, 12, 1089–94.
 11. Coulter A, Cleary P: Patients. Experiences with Hospital Care in Five Countries. Health Affairs 2001, 20 (3), 244–252.
 12. Wołowski T, Piątek W, Nowalińska M: Ocena jakości opieki pielęgniarek uzdrowiskowych przez kuracjuszy. Ann Acad Med Gedan 2010, 40, 109–116.
 13. Grol R, Wensing M, Mainz J, Jung H.P, Ferreira P, Hearnshaw H, Hjortdahl P, Olesen F, Reis S, Ribacke M, Szecsenyi J: Patients in Europe evaluate general practice care: an international comparison. Br J Gen Pract. 2000, 50 (460), 882–887.
 14. Cieślik P: Personel medyczny w oczach pacjentów. Słuzba Zdr 2001, 15, 5–8.
 15. Kropornicka B, Baczewska B, Turowski K: Satysfakcja z opieki pielęgniarskiej w grupie pacjentów hospitalizowanych z powodu dyskopatii lędźwiowej. Annales UMSC 2003, 58, supl.13, 129: 132–137.
 16. Wasilewski T: Analiza wybranych aspektów satysfakcji pacjenta z pobytu w szpitalu w ocenie chorych z półkulowymi uszkodzeniami mózgu. Zdr Publ 2009, 119 (2), 152–155.
 17. Committee on Quality of Health Care in America. Crossing the quality chasm: a new health system for 21st century. Washington DC: Institute of Medicine 2001.