Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2012, vol. 21, nr 4, July-August, p. 495–503

Publication type: original article

Language: English

Surgical Treatment of Pituitary Adenomas Using Low-Field Intraoperative Magnetic Resonance Imaging

Operacyjne leczenie gruczolaków przysadki z użyciem niskopolowego śródoperacyjnego rezonansu magnetycznego

Paweł Tabakow1,, Marcin Czyż1,, Włodzimierz Jarmundowicz1,, Ewa Lechowicz-Głogowska2,

1 Department and Clinic of Neurosurgery, Wroclaw Medical University, Wrocław, Poland

2 Department and Clinic of Anesthesiology and Intensive Therapy, Wroclaw Medical University, Wrocław, Poland

Abstract

Background. Intraoperative magnetic resonance imaging (iMRI) is a new technique for imaging of the brain and is used with increasing frequency during neurosurgical operations, enabling the surgeon to make decisions based on real-time images.
Objectives. This paper presents the technique for the surgical treatment of pituitary adenomas using low-field iMRI, evaluates the safety of iMRI usage in pituitary surgery and examines the influence of iMRI on the extent of tumor removal.
Material and Methods. From October 2008 to December 2010, 18 patients were treated for pituitary adenomas using the low-field iMRI system Polestar N20. The procedures were conducted via the transsphenoidal approach, using the microscopic technique in 15 cases and endoscopically in three cases. The patients’ mean age was 56 ± 15 years; their mean American Society of Anesthesiologists (ASA) score was 2; 67% of them were male. Most of the patients were operated on for macroadenomas, 83% of which were hormonally inactive. The analysis concerned the technical aspects of iMRI usage, such as preparation and surgery time and the quality of the iMRI-scans performed. The safety of iMRI and its influence on decisions regarding further tumor resection.
Results. The operations on pituitary adenomas using iMRI were safe. Only two hemorrhagic complications were noted, and they were not related to iMRI usage. The mean preparation and surgery times were 109 ± 37 minutes and 238 ± 188 minutes, respectively. The iMRI images of sella turcica were of satisfactory quality in 16 patients. In 50% of the cases, iMRI conducted when the surgeon believed that the desired extent of tumor resection had been attained showed that there were still tumor remnants to be resected. In 67% of these cases, continued tumor removal lead to achievement of the desired degree of resection.
Conclusion. Low-field iMRI-guided operations on pituitary tumors are safe and feasible, and they ensure an increased radicality of tumor resection.

Streszczenie

Wprowadzenie. Śródoperacyjny rezonans magnetyczny jest nową techniką obrazowania mózgu i jest coraz częściej stosowany podczas operacji neurochirurgicznych, pozwalając chirurgowi na podejmowanie decyzji na podstawie obrazów uzyskanych w czasie rzeczywistym.
Cel pracy. Przedstawienie techniki operacji gruczolaków przysadki z wykorzystaniem niskopolowego śródoperacyjnego rezonansu magnetycznego (iMRI), ocena bezpieczeństwa zabiegów oraz wpływu zastosowania iMRI na stopień uzyskanej doszczętności resekcji guza.
Materiał i metody. Analizie poddano 18 pacjentów operowanych z powodu gruczolaków przysadki z użyciem niskopolowego rezonansu śródoperacyjnego Polestar N20 od października 2008 do grudnia 2010 r. Operacje wykonywano z dostępu przezklinowego, w 15 przypadkach metodą mikrochirurgiczną, a w 3 techniką endoskopową. Średni wiek pacjentów wynosił 56 ± 15 lat, mediana ASA-2, mężczyźni stanowili 67% operowanych. W większości przypadków operowano pacjentów z makrogruczolakami przysadki, w tym w 83% przypadkach z powodu hormonalnie nieczynnych gruczolaków. Poddano analizie aspekty techniczne związane z zastosowaniem iMRI, takie jak: czas przygotowań, czas operacji, jakość wykonanych badań iMRI oraz bezpieczeństwo procedury i wpływ wyniku badania iMRI na decyzję operatora o dalszej resekcji operowanego guza.
Wyniki. Operacje gruczolaków przysadki z użyciem iMRI były bezpieczne. Stwierdzono jedynie 2 przypadki powikłań krwotocznych, które nie były związane z użyciem iMRI. Średni czas przygotowań pacjenta do operacji wynosił 109 ± 37 min, średni czas operacji 238 ± 188 min. U 16 pacjentów uzyskano satysfakcjonujący obraz diagnostyczny siodła tureckiego w badaniu iMRI. U 50% pacjentów badanie iMRI, wykonane, gdy operator uznał, że uzyskał zakładaną doszczętność resekcji guza przysadki, wykazywało resztki guza. W 67% przypadkach udało się dzięki kontynuacji operacji uzyskać planowany stopień doszczętności zabiegu.
Wnioski. Śródoperacyjny niskopolowy rezonans magnetyczny jest narzędziem przydatnym i bezpiecznym w przezklinowych operacjach gruczolaków przysadki. Pozwala na zwiększenie radykalności resekcji gruczolaków przysadki.

Key words

intraoperative magnetic resonance, low-field, pituitary adenomas

Słowa kluczowe

śródoperacyjny rezonans magnetyczny, niskopolowy, gruczolaki przysadki

References (14)

 1. Tindall GT, Barrow DL: Tumours of the sellar and parasellar area in adults. In: Neurological Surgery: A Comprehensive Reference Guide to the Diagnosis and Management of Neurosurgical Problems. Ed.: Youmans JR, W.B. Saunders Co., Philadelphia 1996, 4th ed., 2935–2969.
 2. Jho HD, Carrau RL: Endoscopic endonasal transsphenoidal surgery: Experience with 50 patients. J Neurosurg 1997, 87, 44–51.
 3. Bohinski RJ, Warnick RE, Gaskill-Shipley MF, Zuccarello M, van Loveren HR, Kormos DW, Tew JM Jr: Intraoperative magnetic resonance imaging to determine the extent of resection of pituitary macroadenomas during trassphenoidal microsurgery. Neurosurgery 2001, 49, 1133–1144.
 4. Black PM, Moriarty T, Alexander E 3rd, Stieg P, Woodard EJ, Gleason PL, Martin CH, Kikinis R, Schwartz RB, Jolesz FA: Development and implementation of intraoperative magnetic resonance imaging and its neurosurgical applications. Neurosurgery 1997, 41, 831–845.
 5. Sutherland GR, Kaibara T, Louw D, Hoult DI, Tomanek B, Saunders J: A mobile high-field magnetic resonance system for neurosurgery. J Neurosurg 1999, 91, 804–813.
 6. Gerlach R, de Rochemont RM, Gasser T, Marquardt G, Reusch J, Imoehl L, Seifert V: Feasibility of PoleStar N20, an ultra-low-field intraoperative magnetic resonance imaging system in resection control of pituitary macroadenomas: lessons learned from the first 40 cases. Neurosurgery 2008, 63, 272–285.
 7. Wu JS, Shou XF, Jao CJ, Wang YF, Zhuang DX, Mao Y, Li SQ, Zhou LF: Transsphenoidal pituitary macroadenomas resection guided by Polestar N20 low-field intraoperative magnetic resonance imaging: comparison with early postoperative high-field magnetic resonance imaging. Neurosurgery 2009, 65, 63–71.
 8. Baumann F, Schmid C, Bernays RL: Intraoperative magnetic resonance imaging-guided transsphenoidal surgery for giant pituitary adenomas. Neurosurg Rev 2010, 33, 83-90.
 9. Knosp E, Steiner E, Kitz K, Matula C: Pituitary adenomas with invasion of the cavernous sinus space: A magnetic resonance imaging classification compared with surgical findings. Neurosurgery 1993, 33, 610–618.
 10. Hardy J: Transphenoidal microsurgical treatment of pituitary tumours, In: Recent Advances in the Diagnosis and Treatment of Pituitary Tumours. Linfoot J (ed.). New York, Raven Press, 1979, 375–388.
 11. Czyż M, Tabakow P, Jarmundowicz W: Prospective study on efficacy of the low field intraoperative magnetic resonance imaging (iMRI) application in neurosurgical operations. Neurol Neurochir Pol 2011, 45(3), 226–34.
 12. Ahn JY, Jung JY, Kim J, Lee KS, Kim SH: How to overcome the limitations to determine the resection margin of pituitary tumours with low-field intra-operative MRI during trans-sphenoidal surgery: usefulness of Gadoliniumsoaked cotton pledgets. Acta Neurochir 2008, 150, 763–771.
 13. Nimsky C, von Keller B, Ganslandt O, Fahlbusch R: Intraoperative high-field magnetic resonance imaging in transsphenoidal surgery of hormonally inactive pituitary macroadenomas. Neurosurgery 2006, 59, 105–114.
 14. Schwartz TH, Stieg PE, Anand VK: Endoscopic transsphenoidal pituitary surgery with intraoperative magnetic resonance imaging. Neurosurgery 2006, 58 (1 Suppl.), ONS44–51.