Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2012, vol. 21, nr 3, May-June, p. 363–371

Publication type: original article

Language: English

The Impact of Rehabilitation Carried out Using the Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration Method in Children with Cerebral Palsy on the Results of Brain Stem Auditory Potential Examinations

Wpływ rehabilitacji metodą integracji odruchów neurosensorycznych według Masgutowej u dzieci z porażeniem mózgowym na wyniki badania wywołanych potencjałów słuchowych

Witold Pilecki1,, Swietłana (Svetlana) Masgutova2,, Joanna Kowalewska2,, Denys Masgutov2,, Nelly Akhmatova3,, Małgorzata Poręba1,, Małgorzata Sobieszczańska1,, Piotr Kolęda1,, Anna Pilecka1,, Dariusz Kałka1,

1 Department of Pathophysiology, Wroclaw Medical University, Poland

2 Swietłana (Svetlana) Masgutova International Institute, Warszawa, Poland

3 Scientific-Research Institute I.I. (Élie) Metchnikoff Department of Sera and Vaccine Research, Laboratory of the Immunoregulation Mechanisms, Moscow, Russia

Abstract

Background. Rehabilitation therapy in children with neuromotor development disorders can be carried out with the use of various methods.
Objectives. The aim of this study was to determine the efficiency of rehabilitation carried out with the use of the new therapeutic method MNRI® (Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration) in children with cerebral palsy (CP) by objective measurements with a Brainstem Auditory Evoked Potentials (BAEP) examination.
Material and Methods. Besides the known parameters, Interpeak Latency I-V (IPL I-V) in BAEP, an original parameter proposed by Pilecki was introduced, called a relative IPL I-V value. The study involved a group of 17 children (9 girls and 8 boys) aged from 1.3 to 5.9 years (mean = 3.8 years, SD = 1.3) with cerebral palsy. Due to difficulty in co-operation, analysis of only 15 children could be finished.
Results. Analysis of the absolute IPL I-V values showed that after rehabilitation the percentage of the results with slowed transmission, i.e. those in which the IPL I-V value was prolonged, decreased from more than 88% to 60%. The assessment of the relative IPL I-V values showed that the results obtained after rehabilitation are more advantageous.
Conclusion. As a result of rehabilitation carried out by the MNRI® method in children with CP, a significant improvement in the transmission in the brain stem section of the auditory pathway was observed based on the absolute and relative IPL I-V values. However, the change obtained in children was various.

Streszczenie

Wprowadzenie. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami neuromotorycznymi może być przeprowadzana z użyciem różnych metod.
Cel pracy. Ocena wpływu nowoczesnej metody rehabilitacji MNRI® (Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration) u dzieci z porażeniem mózgowym za pomocą obiektywnej metody słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (Brainstem Auditory Evoked Potentials – BAEP).
Materiał i metody. Oprócz znanych parametrów: Interpeak Latency I-V (IPL I-V) zastosowano nowy autorstwa Pileckiego, zwany względnym IPL I-V. Grupa badana obejmowała 17 dzieci (9 dziewczynek i 8 chłopców) w wieku 1,3–5,9 lat (średnia = 3,8 lat, SD = 1,3) z porażeniem mózgowym.
Wyniki. Analiza bezwzględnych wartości IPL I-V pokazała, że po rehabilitacji odsetek wyników ze zwolnioną transmisją, tj. tych których wartości były wydłużone, zmalał z ponad 88 do 60%. Ocena względnych IPL I-V wykazała, że wyniki uzyskane po rehabilitacji były lepsze.
Wnioski. W wyniku rehabilitacji przeprowadzonej metodą MNRI® u dzieci z porażeniem mózgowym stwierdzono istotną poprawę przewodzenia w obszarze drogi słuchowej w pniu mózgu, co oparto na ocenie bezwzględnych oraz względnych wartości IPL I-V. Obserwowane zmiany u poszczególnych dzieci były jednak różne.

Key words

cerebral palsy, rehabilitation, brainstem auditory evoked potentials

Słowa kluczowe

porażenie mózgowe, rehabilitacja, słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu

References (30)

 1. Vojta V: Current methods of rehabilitation in the treatment of motor disorders in perinatal encephalopathy. Cesk Neurol 1964, 27, 81–86.
 2. The Doman-Delacato method. J Iowa Med Soc 1968, 58, 507–509.
 3. Bobath CK: Neurophysiological bases of authors’ method of treatment of cerebral palsy. Acta Neurol Psychiatr Belg 1958, 58, 469–474.
 4. Sadowska L: Kompleksowa diagnostyka i stymulacja rozwoju dzieci z wrodzonymi i nabytymi dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego według wrocławskiego modelu usprawniania. In: Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka: aspekty diagnostyczne i terapeutyczne. Eds.: Czapiga A, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, 81–97.
 5. Masgutowa S, Masgutow D: Integracja odruchów twarzy metodą Swietłany Masgutowej. Techniki pracy wspierające rozwój motoryki i mowy. MINK, Warszawa 2005, 85.
 6. Masgutova S: Odruchy jako podstawa rozwoju układu nerwowego i kształtowania schematów ruchowych w okresie niemowlęcym. In: Nowoczesne metody stymulacji rozwoju ruchowego i mowy. Eds.: Masgutova S, MINK, Krynica Górska 2005, 14–36.
 7. Masgutova S: Integration of Infant Dynamic and Postural Reflexes: Neuro-sensory-motor Reflex Integration® Method for Children and Adults. SMEI, Florida 2009, 257.
 8. Masgutowa S, Akhmatowa N: Integracja dynamicznych i posturalnych odruchów z całym układem ruchowym. MINK, Warszawa 2004, 207.
 9. Masgutowa S, Kowal J, Mazur G, Masgutow D: Neurokinezjologiczna Terapia Taktylna™ dr S. Masgutowej. MINK, Warszawa 2005, 133.
 10. Masgutova S: MNRI® Neurosensorimotor Development: Visual and Auditory Reflexes Integration. Facilitation Program of Development and Learning for Children and Adults. Florida 2009, 86.
 11. Masgutova SK, Akhmatova NK, Kiselevsky MV: Clinic-Immunological Assessment of Effect of the Therapy Program of Neuro-sensory-motor Integration of Reflex Patterns at Chronic Inflammatory Diseases of Respiratory System. Russ Immun J 2008, 2, 454–463.
 12. Piaget J: The Grasp of Consciousness: Action and Concept in the Young Child. Cambridge, M.A. Harvard 1976.
 13. Vygotsky LS: The Child Psychology. The Problems of Child Development. In 6 Books. Book – 4. Pedagogika. Moscow 1986.
 14. Masgutova S, Regner A: Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej. Continuo, MISM, Wrocław 2008, 167.
 15. Oswald ME, Grosjean S: Confirmation Bias. In: A Handbook on Fallacies and Biases in Thinking, Judgement and Memory. Cognitive Illusions. Eds.: Pohl RF, Psychology Press, Hove 2004, 79–96.
 16. Lilienfeld SO, Ammirati R, Landfield K: Giving debiasing away: Can psychological research on correcting cognitive errors promote human welfare? Persp Psycholog Sci 2009, 4, 390–398.
 17. Chiappa KH: Evoked Potentials in Clinical Medicine. Third edition. Lippincott, Raven 1997.
 18. Majnemer A, Rosenblatt B, Riley P: Prognostic significance of multimodality evoked response testing in highrisk newborns. Pediatr Neurol 1990, 6, 367–374.
 19. Majnemer A, Rosenblatt B: Evoked potentials as predictors of outcome in neonatal intensive care unit survivors: review of the literature. Pediatr Neurol 1996, 14, 189–195.
 20. Jiang ZD, Wu YY, Liu XY: Early development of brain stem auditory evoked potentials in Down’s syndrome. Early Hum Dev 1990, 23, 41–51.
 21. Pilecki W: Prognoza rozwoju ruchowego u dzieci z poważnie zaburzoną transmisją w pniu mózgu obserwowaną w badaniu BAEP. Wydawnictwo WTN, Wrocław 2002, 125–130.
 22. Pilecki W: Multimodalne potencjały wywołane w prognozie rozwoju ruchowego dzieci. In: Komputerowe wspomaganie badań naukowych. Wydawnictwo WTN, Wrocław – Polanica Zdrój 2003, 75–80.
 23. Pilecki W: Ocena transmisji w obwodowym odcinku drogi słuchowej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz). Wydawnictwo WTN, Wrocław 2002, 107–112.
 24. Pilecki W, Szawrowicz T, Jagielski J, Janocha A, Borodulin-Nadzieja L: Zależność między prędkością transmisji w pniowej części drogi słuchowej a rozwojem ruchowym dziecka. Wydawnictwo WTN, Wrocław 2002, 119–124.
 25. Pilecki W: Względna wartość IPL I-V – nowy parametr przydatny w badaniu słuchowych potencjałów pniowych u dzieci. In: Komputerowe wspomaganie badań naukowych. Wydawnictwo WTN, Wrocław – Polanica Zdrój 2004, 93–98.
 26. Yilmaz Y, Degirmenci S, Akdas F, Kulekci S, Ciprut A, Yuksel S, Yildiz F, Karadeniz L, Say A: Prognostic value of auditory brain stem response for neurologic outcome in patients with neonatal indirect hyperbilirubinemia. J Child Neurol 2001, 16, 772–775.
 27. Scalais E: Multimodality evoked potentials as a prognostic tool in term asphyxiated newborns. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1998, 3, 137–144.
 28. Pike AA, Marlow N: The role of cortical evoked responses in predicting neuromotor outcome in very preterm infants. Early Hum Dev 2000, 57, 123–135.
 29. Majnemer A, Rosenblatt B: Prediction of outcome at school entry in neonatal intensive care unit survivours, with use of clinical and electrophysiological techniques. J Pediatrics 1995, 127, 823–830.
 30. Kipiński L, Maciejowski A: Analysis of brain evoked potentials based on digital registered single-trial responses. Adv Clin Exp Med 2010, 19, 289–299.