Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2012, vol. 21, nr 2, March-April, p. 255–262

Publication type: review article

Language: English

Osteoplasty of the Alveolar Cleft Defect

Plastyka kostna wyrostka zębodołowego w wadzie rozszczepowej

Dariusz Rychlik1,, Piotr Wójcicki1,, Maciej Koźlik1,

1 Plastic Surgery Clinic of Wroclaw Medical University and Department of Plastic Surgery of the Specialist Medical Center in Polanica Zdrój, Poland

Abstract

Cleft of lip, alveolar process and palate is the most common congenital defect affecting the face. It occurs at the time of early embryogenesis as a result of disturbed differentiation of the primordial cell layer and is associated with genetic and environmental factors. The most severe type of the defect is complete cleft of the lip, alveolar process and palate, unilateral or bilateral, which is accompanied by impaired breathing, sucking, swallowing, chewing, hearing and speaking. The treatment consists in the surgical reconnection (reconstruction) of the cleft anatomical structures and their formation to gain proper appearance, occlusal conditions and speech. The part of the surgical treatment is reconstruction of alveolar bone by means of autogenic spongy bone grafting (osteoplasty). The surgery performed at the stage of mixed dentition following an orthodontic treatment is a recognized standard management modality. Its effects provide stabilization of the dental arches fixed in the orthodontic treatment, possibility of growth of permanent teeth adjoining the cleft as well as separation of the nasal and oral cavities. The grafted bone becomes a platform for the collapsed base of the ala nasi and facilitates restoration of teeth loss. In the graft healing process the volume of the regenerated bone tissue is lower than the graft volume. Methods to augment the healed bone volume are being searched for, as this factor decides substantially on successful outcome of the surgery.

Streszczenie

Rozszczep wargi i podniebienia jest najczęściej występującą anomalią rozwojową twarzoczaszki. Do jej powstania dochodzi w okresie wczesnej embriogenezy w wyniku zaburzeń różnicowania listków zarodkowych, a przyczyną wystąpienia są czynniki genetyczne i środowiskowe. Najbardziej nasiloną postacią wady jest całkowity rozszczep wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia, jednolub obustronny, któremu towarzyszą zaburzenia czynności oddychania, ssania, połykania, żucia, słuchu i mowy. Leczenie polega na chirurgicznym zespoleniu (rekonstrukcji) dotkniętych wadą struktur anatomicznych oraz ich formowaniu w celu uzyskania prawidłowego wyglądu, warunków zgryzowych i mowy. Jednym z elementów leczenia chirurgicznego jest rekonstrukcja wyrostka zębodołowego szczęki z użyciem autogennego przeszczepu kości gąbczastej (osteoplastyka). Operacja wykonywana w okresie uzębienia mieszanego (osteoplastyka wtórna) po przeprowadzonym leczeniu ortodontycznym jest uznana za standardową metodę postępowania. Jej rezultatem jest stabilizacja łuków zębowych ustalonych przez ortodontę, możliwość wzrostu zębów stałych sąsiadujących ze szczeliną rozszczepu oraz oddzielenie jamy nosowej od ustnej. Przeszczepiona kość jest platformą dla zapadniętej podstawy skrzydła nosa oraz ułatwia uzupełnienie ubytków zębowych. W procesie wgajania przeszczepionej kości gąbczastej objętość zregenerowanej tkanki kostnej jest mniejsza od objętości przeszczepu. Poszukuje się sposobów, aby objętość wgojonej kości była jak największa, ponieważ ten właśnie czynnik w zasadniczym stopniu decyduje o powodzeniu przeprowadzonej operacji.

Key words

cleft of the lip, alveolar process and/or palate, alveolar osteoplasty, bone grafting

Słowa kluczowe

rozszczep wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia, rekonstrukcja wyrostka zębodołowego, przeszczep kości

References (40)

 1. Latos-Bielańska et al.: Wrodzone wady rozwojowe w Polsce w latach 1998–1999. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych, Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Warszawa 2002.
 2. Wójcicka K, Kobus K, Wójcicki P: Epidemiology of Lip, Alveolar Process and Palate Clefts in the Material of Hospital and Clinic of Plastic Surgery in Polanica Zdrój. Pol J Surg 2009, 81(1), 4–11.
 3. Wójcicka K, Wójcicki P: Epidemiology of Lip, Alveolar Process and Palate Cleft-Comparison of Own Studies with Data from Rother Centre. Pol J Surg 2009, 81(1), 58–67.
 4. Wójcicka K, Kobus K: Etiopathogenesis of Lip, Alveolar Process and Palate Clefts. Pol J Surg 2008, 80(10), 546– 552.
 5. Wolf CM, Wolf RM, Broadbent TR: Genetic and non genetic variables related to cleft lip and palate. Plast Reconstr Surg 1963, 32, 65.
 6. Randall P: A lip adhesion operation in cleft lip surgery. Plast Reconstr Surg 1965, 35, 371–376.
 7. Millard DR: Refinements in rotation-advancement cleft lip technique. Plast Reconstr Surg 1964, 33, 26.
 8. Skoog T: Plastic Surgery. New Methods and Refinements. Stuttgart: Thieme Verlag 1974.
 9. Langenbeck B: Operation der angeborenen totalen Spaltung des harten Gaumens nach einer neuer methode. Deutsche Klinik 1861, 8, 231–248.
 10. Veau V: Division Palatine. Paris, Masson 1931.
 11. Wardil WEM: The technique of operation for cleft palate. Br J Surg 1961, 28, 282.
 12. Schweckendieck W: Two-stage closure of the palate: rationale for its use. Speech development after two-stage closure of the palate. In: Long term treatment in cleft lip and palate. Eds.: Kehrer B, Slongo T, Graft B, Bettex M. Berm: Hans Huber, 1981.
 13. Kobus K: Combined correction of secondary cleft lip, nose and maxilla deformities. Mat Med Pol 1978, 10, 131– 138.
 14. Kobus K: Extended vomer flap in the early repair of a cleft palate. Scand J Plast Recontr Surg 1987, 21, 95–102.
 15. Kobus K: W poszukiwaniu skutecznych metod leczenia rozszczepów wargi i podniebienia. Pol Przegl Chir 1997, 12, 1342.
 16. Kobus K: Własne doświadczenia w leczeniu rozszczepów wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia. Pol Przegl Chir 2005, 761–778.
 17. Malek R, Psaume J: Nouvelle conception de la chronologie et de la technique chirurgicale du traitement des fentes labio-palatines. Ann Chir Plast 1983, 28, 237.
 18. Malek R: Cleft Lip and Palate. London. Martin Dunitz 2001.
 19. Perko M: In quest for a non traumatic surgical technique in treatment of cleft lip and palate. Prevention of maxillary growth disturbance. In: Long term treatment in cleft lip and palate. Eds.: Kehrer B, Slongo T, Graft B, Bettex M. Berm: Hans Huber, 1981.
 20. Nordin KE, Johnson B: Freie knochentransplantation bei Defektem In Alveolarkamm nach Kieferorthopadischer Einstellung der Maxilla bei Lippen-Kiefer Gaumwnsplaten. Forschr Kiefer Gesichtschir 1955, 1, 168–171.
 21. Schrude J, Stellmach R: Primare Osteoplastik und Kieferbogen Formung bei Lippen-Kiefer-Gaumensplaten. Forschr Kieffer-Gesichtschir 1959, 5, 247.
 22. Brauer RO, Cronin TD, Reaves EL: Early Maxillary Orthopedics, Orthodontia and Alveolar Bone Grafting in Complete Clefts of the Palate. Plast Reconstruct Surg 29, 625, 1962.
 23. Skoog T: Repair of unilateral cleft lip deformity: maxilla, nose and lip. Scand J Plast Reconstr Surg 1969, 3, 109– 133.
 24. Rintala AE, Ranta R: Periosteal flaps and grafts in primary cleft repair: a follow-up study. Plast Reconstr Surg 1989, 83, 17–24.
 25. Friede H, Johanson B: A follow-up study of cleft children treated with primary bone grafting. 1. Orthodontic aspects. Scand J Plast Reconstr Surg 1974, 8, 88–103.
 26. Boyne PJ, Sands NR: Secondary bone grafting of residual alveolar and palatal clefts, J Oral Surg 1972, 30, 87–92.
 27. Abyholm F, Bergland O, Semb G: Secondary bone grafting of alveolar clefts. A surgical/orthodontic treatment enabling a non-prosthodontic rehabilitation in cleft lip and palate patients. Scand J Plast Reconstr Surg 1981, 15, 127–140.
 28. Fudalej P, Hortis-Dzierzbicka M, Dudkiewicz Z, Semb G: Dental arch relationship in children with complete unilateral cleft lip and palate following Warsaw (one-stage repair) and Oslo protocols. Cleft Palate Craniofac J 2009, 46, 648–653.
 29. Optiz Ch: Kieferorthopädische Behandlung von Patienten mit Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten QuintessenzVerl., Berlin 2002, 89–101.
 30. Stassen LFA: Alveolar bone grafting – how I do it. In: Maxillofacial Surgery. Eds: Booth PW. Elsevier Health Sciences 2006, 1047–1055.
 31. Carlson ER, Eichstaedt RM, Schimmele SR, Strauss JE, Goergeff KR: Platelet-rich plasma: Growth factor enhancement for bone grafts. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1998, 85, 638–646.
 32. Mori S, Sato T, Hara T, Nakashima K, Minagi S: Effect of continuous pressure on histopathological changes in denture-supporting tissues. J Oral Rehabil 1997, 24, 37.
 33. Lukash FN, Zingaro EA, Salig J: The survival of free nonvascularized bone grafts in irradiated areas by wrapping in muscle flaps. Plast Reconstr Surg 1984, 74, 783–788.
 34. Hardesty RA, Marsh JL: Craniofacial onlay bone grafting: a prospective evaluation of graft morphology, orientation, and embryonic origin. Plast Reconstr Surg 1990, 85, 5–14.
 35. Axhausen G: Arbeiten aus den Gebiet de Knochenpathologie und Knochenchirurgie. Kritische Bemerkungen und neue Beitrage zur freien Knochentransplantationem. Arch Klin Chir 1911, 94, 241–281.
 36. Nevins M, Garber D, Hanratty JJ, McAllister BS, Nevins ML, Salama M, Schupbach P, Wallace S, Bernstein SM, Kim DM: Human histologic evaluation of anorganic bovine bone mineral combined with recombinant human platelet-derived growth factor BB in maxillary sinus augmentation: case series study. Int J Periodontics Restorative Dent 2009, 29(6), 583–591.
 37. Kim M et al.: Effects of Bone Mineral with or Without Collagen Membrane in Ridge Dehiscence Defects Following Premolar Extraction. In Vivo 2008, 22(2), 79–84.
 38. Lynch S et al.: Tissue Engineering applications in maxillofacial surgery and periodontitis. Quintessence Pub. Co. Inc. Chicago 1999.
 39. Marx RE: Platelet-rich plasma: Growth factor enhancement for bone grafts. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1998, 85, 638–646.
 40. Mitsugi M, Ito O, Alcalde RE: Maxillary bone transportation in alveolar cleft-transport distraction osteogenesis for treatment of alveolar cleft repair. Br J Plast Surg 2005, 58(5), 619–625.