Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2012, vol. 21, nr 2, March-April, p. 225–233

Publication type: original article

Language: English

Self-Perceived Assessment of Nutritional Status as a Determinant of Health-Promoting and Anti-Health-Promoting Behaviors of Adolescent Boys

Samoocena stanu odżywienia jako czynnik determinujący zdrowotne i antyzdrowotne zachowania nastoletnich chłopców

Jolanta Mikołajczak1,, Ewa Piotrowska1,, Jadwiga Biernat1,, Joanna Wyka1,, Alicja Żechałko-Czajkowska1,

1 Chair of Human Nutrition, Department of Agricultural Technology and Storage, Wrocław University of Life and Environmental Sciences, Poland

Abstract

Background. Analyses were conducted for the effect of selected elements of lifestyle determining the attitude of adolescent boys to health, care over good physical condition and own appearance against self-consciousness and the real nutritional status of their bodies. Objectives,
Material and Methods. Investigations were conducted at Collective School No. 1 in Wrocław and covered 369 boys (103 at the age of 16, 104 at the age of 17 and 162 at the age of 18) from Poland (Wrocław). The boys were subjected to anthropometric measurements and nutritional status assessment. A questionnaire survey referred to: 1) interests in own appearance, self-perceived assessment of body mass and nutritional status; 2) nutritional behaviors, applying a body mass-reducing diet, other “special diet” and dietary supplements; 3) the level of physical activity; and 4) the use of stimulants (cigarettes, alcohol). Data was also collected on the educational status of parents and the number of siblings, which were then analyzed for their effect on the above elements of lifestyle. Results obtained were subjected to a statistical analysis.
Results. Proper body mass (BMI between 10th and 90th percentile) was observed in 81.8% of the boys; malnutrition (BMI < 10th percentile) in 5.7% of the boys; whereas overweight and obesity (BMI ≥ 90th percentile) in 12.5% of the examined boys. Analyses have also shown that 34.2% of the boys were evaluating their nutritional status, whereas 19.5% did not think about it. Only approx. half the examined pupils (51.0%) considered their body mass “fine”, i.e. were satisfied with their body mass. A lack of satisfaction with their own appearance was declared by 21.4% of the boys.
Conclusion. The self-perceived assessment of body mass was observed to diverge from the results of objective analyses of the nutritional status of the boys. That factor was found to determine, to a considerable extent, behaviors of the pupils with respect to going on a body mass-reducing diet, taking dietary supplements and smoking cigarettes. The study indicates that the nutritional status of youth should be monitored and that actions should be undertaken to increase their awareness of the principles of a healthy lifestyle.

Streszczenie

Wprowadzenie. Badano wpływ wybranych elementów stylu życia określających postawę nastoletnich chłopców wobec zdrowia, dbałości o dobrą kondycję i własny wygląd wobec samoświadomości i rzeczywistego stanu odżywienia organizmu. Cel pracy, materiał i metody. Badania prowadzono w Zespole Szkół Nr 1 z udziałem 369 chłopców (103 – 16 lat; 104 – 17 lat; 162 – 18 lat) z Polski (Wrocław). Wykonano badania antropometryczne i oceniono stan odżywienia uczniów. Badania ankietowe dotyczyły 1) zainteresowania własnym wyglądem, samooceny masy ciała i stanu odżywienia; 2) zachowań żywieniowych, stosowania diety w celu obniżenia masy ciała, innej „specjalnej diety” oraz suplementów diety; 3) poziomu aktywności fizycznej; 4) używek (papierosy, alkohol). Zebrano informacje o wykształceniu rodziców, liczbie rodzeństwa i oceniono ich wpływ na powyższe elementy stylu życia. Wyniki poddano analizie statystycznej.
Wyniki. Prawidłową masę ciała (BMI między 10. a 90. percentylem) stwierdzono u 81,8% chłopców; stan niedożywienia (BMI < 10. percentyla) u 5,7%; nadwagę i otyłość (BMI ≥ 90. percentyla) u 12,5% badanej grupy. 34,2% chłopców błędnie oceniło swój stan odżywienia, a 19,5% nie zastanawiało się nad tym. Tylko około połowa uczniów (51,0%) uważająca, że waży „w sam raz” była zadowolona ze swojej masy ciała. Brak satysfakcji ze swego wyglądu wykazywało 21,4% chłopców.
Wnioski. Samoocena masy ciała odbiegała od wyników obiektywnych badań oceny stanu odżywienia chłopców. Czynnik ten w znacznym stopniu determinował zachowania uczniów w aspekcie stosowania diety odchudzającej, suplementów diety i palenia papierosów. Należy monitorować stan odżywienia młodzieży i zwiększyć świadomość zasad zdrowego stylu życia.

Key words

boys, lifestyle, nutritional status, self-perceived assessment of body mass

Słowa kluczowe

chłopcy, styl życia, stan odżywienia, samoocena masy ciała

References (37)

 1. Neumark-Sztainer D, Paxton SJ, Hannan PJ, Story M: Does body satisfaction matter? Five-year longitudinal associations between body satisfaction and health behaviors in adolescent females and males. J Adolesc Health 2006, 39, 244–251.
 2. Wills TA, Isasi CR, Mendoza D, Ainette MG: Self-control constructs related to measures of dietary intake and physical activity in adolescents. J Adolesc Health 2007, 41, 551–558.
 3. Currie C, Roberts C, Morgan A, Smith R, Settertobulte W, Samdal O, Barnekow Rasmussen V: Young People’s Health in Context. Health Behaviour in School-aged Children International Report from the 2001/2002 Survey EURO Nonserial Publication. WHO, 2004.
 4. WHO, Diet, Nutrition and the prevention of chronic diseases, Report of a joint WHO/FAO Expert Consultation, Technical Report Series 916. Geneva. http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_916.pdf 2003
 5. WHO, Report – The Atlas of Heart Disease and Stroke. Geneva 2005.
 6. International Obesity Task Force and The European Association for the study of obesity, EU Platform on Diet, Physical Activity and Health. Obesity in Europe. Brussels 2005.
 7. Bryl W, Hoffmann K, Miczke A, Pupek-Musialik D: Otyłość w młodym wieku – epidemiologia, konsekwencje zdrowotne, konieczność prewencji. Przeg Lek 2006, 9, 91–95.
 8. WHO, The health of children and adolescents in Europe, Fact sheet EURO/06/05. www.euro.who.int/document/ mediacentre/fs0605e.pdf 2005
 9. Oblacińska A, Jodkowska M: Otyłość u polskich nastolatków. Epidemiologia, styl życia, samopoczucie. Instytut Matki i Dziecka, Wyd. Zakład Medycyny Szkolnej, Warszawa 2007.
 10. Szostak W, Cybulska B, Szostak-Węgierek D: Otyłość wisceralna jako zagrożenie przedwczesnym rozwojem miażdżycy. Nowa Med 1997, 15, 11–15.
 11. Bates H: Daily Physical Activity for Children and Youth – A review and synthesis of the literature. Canadian Fitness and Lifestyle Research Institute, 2006. http://www.education.gov.ab.ca/k_12/curriculum/bySubject/dpa4youth. pdf.
 12. Biddle S, Sallis J, Cavill N: Policy framework for young people and health-enhancing physical activity. In: Young and active? Young people and health-enhancing physical activity – Evidence and implications. Eds.: Biddle S, Sallis J, Cavill N. London, Wyd. Health Education Authority, 1998.
 13. Strong WB, Malina RM, Blimke CJR, Daniels SR, Dishman RK, Gutin B, Hergenroeder AC, Must A, Nixon PA, Pivarnik JM, Rowland T, Trost S, Trudeau F: Evidence based physical activity for school-age youth. J Pediatr 2005, 146, 732–737.
 14. US Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion: Physical activity and health: a report of the Surgeon General. Atlanta, GA, 1996. http://www.cdc.gov/nccdphp/sgr/sgr.htm.
 15. Ackard DM, Croll JK, Kearney-Cooke A: Dieting frequency among college females: Association with disordered eating, body image, and related psychological problems. J Psychosomatic Res 2002, 52, 129–136.
 16. Crow S, Eisenberg ME, Story M, Neumark-Sztainer D: Psychosocial and behavioral correlates of dieting among overweight and non-overweight adolescents. J Adolesc Health 2006, 38, 569–574.
 17. Neumark-Sztainer D, Story M, Dixon LB et al.: Adolescents engaging in unhealthy weight control behaviors: Are they at risk for other health-compromising behaviors? Am J Publ Health 1998, 88, 952–955.
 18. Rafiroiu AC, Sargent RG, Parra-Medina D et al.: Covariations of adolescent weight-control, health-risk and health-promoting behaviors. Am J Health Behav 2003 (27), 3–14.
 19. Ellickson PL, Tucker JS, Klein DJ: Reducing early smokers’ risk for future smoking and other problem behavior: insights from a five-year longitudinal study. J Adolesc Health 2008, 43, 394–400.
 20. McGill HC, McMahan A, Malcom GT, Oalmann MC, Strong JP: Effect of serum lipoproteins and smoking on atherosclerosis in young man and woman. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1997, 17, 95–106.
 21. WHO, Reducing Risk, Promoting Healthy Life, Technical Report Series 915. Geneva 2002.
 22. Preventing tobacco use among young people: a report of the Surgeon General. Atlanta, GA, US Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 1994. http://wonder.cdc. gov/wonder/prevguid/m0030927/m0030927.asp.
 23. Stice E, Martinez EE: Cigarette smoking prospectively predicts retarded physical growth among female adolescents. J Adolesc Health 2005, 37, 363–370.
 24. Michajlik A, Bartnikowska E: Lipidy i lipoproteiny osocza. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 1999.
 25. Wielkoszyński T, Bodzek D: Palenie tytoniu a miażdżyca – aktualne poglądy. Czyn Ryz 2001, 1–2, 39–49.
 26. Sierosławski J: Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2003 r. Alkohol a zachowania problemowe młodzieży. Opinie i badania. Wyd. Edukacyjne PARPA. Warszawa 2004.
 27. Neumark-Sztainer D, Hannan PJ, Story M, Perry ChL: Weight-control behaviors among adolescent girls and boys: implications for dietary intake. J Am Diet Assoc 2004, 104, 913–920.
 28. Nystrom AA, Schmitz KH, Perry ChL, Lytle LA, Neumark-Sztainer D: The relationship of weight-related perceptions, goals, and behaviors with fruit and vegetables consumption in young adolescents. Prev Med 2005, 40, 203–208.
 29. Materiały konferencyjne nt. Zwalczanie otyłości i innych przewlekłych chorób niezakaźnych – priorytet Komisji Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007–2011 (POL-HEALTH), IŻŻ, Warszawa 2008.
 30. Lowry R, Galuska DA, Fulton JE, Burgeson CR, Kann L: Weight management goals and use of exercise for weight control among U.S. high school students, 1991–2001. J Adolesc Health 2005, 36, 320–326.
 31. Canadian Fitness and Lifestyle Research Institute. Physical Activity Monitor 2002. http://www.cflri.ca/cflri/pa/ surveys/2002survey/2002survey.html
 32. Thom T, Haase N, Rosamond W, Howard VJ, Rumsfeld J, Manolio T, Zheng Z, Flegal K, O’Donnell Ch, Kittner S, Lloyd-Jones D, Goff DC, Hong Y, Adams R, Friday G, Furie K, Gorelick P, Kissela B, Marler J, Meigs J, Roger V, Sidney S, Sorlie P, Steinberger J, Wasserthiel-Smoller S, Wilson M, Wolf P: Heart Disease and Stroke Statistics – 2006 update: A Report From the American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Circulation 2006, 113, 85–151.
 33. Charzewski J: Aktywność fizyczna dzieci z dwóch skrajnych warstw społecznych. Wych Fiz Sport 2003, 47, 5–16.
 34. Retnakaran R, Hanley AJG, Connelly PW, Harris SB, Zinman B: Cigarette smoking and cardiovascular risk factors among Aboriginal Canadian youths. CMAJ 2005, 173, 885–889.
 35. Weitzman M, Cook S, Auinger P, Florin TA, Daniels S, Nguyen M, Winickoff JP: Tobacco smoke exposure is associated with the metabolic syndrome in adolescents. Circulation 2005, 112, 862–869.
 36. GUS Główny Urząd Statystyczny: Stan Zdrowia Ludności Polski 2004 r. Warszawa, 2006.
 37. O’Malley PM, Johnston LD, Bachman JG: Alcohol use among adolescents. Alcoh Health Res World 1998, 22, 85–93.