Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2012, vol. 21, nr 2, March-April, p. 187–192

Publication type: original article

Language: English

ESBL-Producing Escherichia coli Isolated from Children with Acute Diarrhea – Antimicrobial Susceptibility, Adherence Patterns and Phylogenetic Background

Szczepy Escherichia coli wytwarzające β-laktamazy ESBL izolowane od dzieci z ciężką biegunką – wrażliwość na leki, typy adhezji i pochodzenie filogenetyczne

Roman Franiczek1,, Beata Sobieszczańska1,, Michał Turniak1,, Urszula Kasprzykowska1,, Barbara Krzyżanowska1,, Katarzyna Jermakow1,, Grażyna Mokracka-Latajka1,

1 Department of Microbiology, Wroclaw Medical University, Wrocław, Poland

Abstract

Background. Escherichia coli remains the principal bacterial pathogen in childhood diarrhea and constitutes an important public health problem, especially in developing countries. Diarrheagenic E. coli strains often display resistance to β-lactams due to the production of extended-spectrum β-lactamases (ESBLs).
Objectives. A total of thirty ESBL-producing E. coli strains colonizing the gastrointestinal tracts of children with acute diarrhea were studied in order to determine their antimicrobial susceptibility, adherence patterns to the HEp-2 cell line and phylogenetic background.
Material and Methods. ESBL production was detected by the double disk synergy test (DDST). The minimal inhibitory concentrations (MICs) of antibacterial drugs were determined by an agar dilution technique on MuellerHinton agar. The presence of blaTEM, blaSHV and blaCTX-M determinants in the strains studied was ascertained by polymerase chain reaction (PCR).
Results. The strains displayed the resistance pattern typical of ESBL producers. The majority of them (23 out of 30) were found to produce CTX-M-type ESBLs conferring a high level of resistance to oxyimino-β-lactams, especially to cefotaxime and ceftriaxone. In many cases, the strains exhibited resistance to non-β-lactam antimicrobials, such as gentamicin, amikacin, co-trimoxazole and tetracycline. On the other hand, these strains were uniformly susceptible to carbapenems, to oxyimino-β-lactams combined with clavulanic acid and to tigecycline. The E. coli strains were distributed among the four main phylogenetic groups: A, B1, B2 and D. The in vitro adhesion assay revealed that all but two of the strains adhered to the HEp-2 epithelial cell line. Aggregative and diffuse adherence patterns were found to be the most prevalent.
Conclusion. CTX-M-type enzymes were the most prevalent ESBLs among the strains studied. As many as 40% of the diarrheagenic E. coli isolates were found to belong to phylogenetic group D, which usually comprises E. coli strains associated with extraintestinal infections. The effectiveness of tigecycline against ESBL-producing E. coli strains was similar to that of imipenem and meropenem.

Streszczenie

Wprowadzenie. Escherichia coli pozostaje nadal głównym bakteryjnym patogenem biegunek u dzieci, stanowiąc istotny problem zdrowotny, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Szczepy E. coli wywołujące biegunki często wykazują oporność na większość β-laktamów, wynikającą z wytwarzania β-laktamaz o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL).
Cel pracy. Przedmiotem badań było 30 szczepów E. coli wytwarzających ESBL, kolonizujących przewód pokarmowy dzieci z ostrą biegunką. Celem badań było oznaczenie wrażliwości na leki przeciwbakteryjne, typu adhezji do linii komórkowej HEp-2 oraz pochodzenia filogenetycznego.
Materiał i metody. Wytwarzanie ESBL wykrywano testem synergizmu dwóch krążków (DDST). Minimalne stężenia hamujące (MIC) leków przeciwbakteryjnych oznaczono metodą seryjnych rozcieńczeń w podłożu agarowym Mueller-Hintona. Występowanie genów blaTEM, blaSHV i blaCTX-M w badanych szczepach oznaczono metodą PCR.
Wyniki. Badane szczepy odznaczały się typowymi dla producentów ESBL wzorcami oporności. Większość z nich (20 spośród 30) wytwarzała enzymy ESBL typu CTX-M, warunkujące wysoki poziom oporności na oksyimino-β- -laktamy, a zwłaszcza cefotaksym i ceftriakson. W wielu przypadkach badane szczepy wykazywały oporność na inne niż β-laktamy leki przeciwbakteryjne, takie jak: gentamycyna, amikacyna, kotrimoksazol i tetracyklina. Ponadto wszystkie szczepy cechowały się wrażliwością na karbapenemy, oksyimino-β-laktamy skojarzone z kwasem klawulanowym oraz tigecyklinę. Badane szczepy E. coli należały do 4 grup filogenetycznych: A, B1, B2 i D. Przeprowadzone in vitro badania nad adhezją wykazały, że wszystkie szczepy E. coli, z wyjątkiem dwóch, adherowały do nabłonkowej linii komórkowej Hep-2. Dominującymi wzorami adhezji były adhezja typu agregacyjnego i rozproszonego.
Wnioski. Wśród badanych szczepów enzymy CTX-M stanowiły najczęstszy typ ESBL. Aż 40% biegunkowych izolatów E. coli należało do filogenetycznej grupy D zawierającej zazwyczaj szczepy E. coli związane z zakażeniami pozajelitowymi. Skuteczność tigecykliny wobec szczepów E. coli wytwarzających ESBL była zbliżona do aktywności imipenemu i meropenemu.

Key words

E. coli, ESBL, antimicrobial resistance, adherence, phylogenetic groups

Słowa kluczowe

E. coli, ESBL, oporność na leki przeciwbakteryjne, adhezja, grupy filogenetyczne

References (31)

 1. Bueris V, Sircili MP, Taddei CR, dos Santos MF, Franzolin MR, Martinez MB, Ferrer SR, Barreto ML, Trabulsi LR: Detection of diarrhesgenic Escherichia coli from children with and without diarrhea in Salvador, Bahia, Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz 2007, 102, 839–844.
 2. Moyo SJ, Maselle SY, Matee MI, Langeland N, Mylvaganam H: Identification of diarrheagenic Escherichia coli isolated from infants and children in Dar es Salaam, Tanzania. BMC Infect Dis 2007, 7, 92–98.
 3. Usein CR, Tatu-Chitoiu D, Ciontea S, Condei M, Damiam M: Escherichia coli pathotypes associated with diarrhea in Romanian children younger than 5 years of age. Jpn J Infect Dis 2009, 62, 289–293.
 4. Pérez C, Gómez-Duarte OG, Arias ML: Diarrheagenic Escherichia coli in children from Costa Rica. Am J Trop Med Hyg 2010, 83, 292–297.
 5. Savarino SJ: Diarrheal disease: current concepts and future challenges. Enteroadherent Escherichia coli: a heterogeneous group of E. coli implicated as diarrheal pathogens. Trans R Soc Trop Med Hyg 1993, 87 (Suppl. 3), 49–53.
 6. Scaletsky IC, Fabbricotti SH, Carvalho RL, Nunes CR, Maranhão HS, Mauro B, Morais MB, Fagundes-Neto U: Diffusely adherent Escherichia coli as a cause of acute diarrhea in young children in Northeast Brazil: a case-control study. J Clin Microbiol 2002, 40, 645–648.
 7. Wientraub A: Enteroaggregative Escherichia coli: epidemiology, virulence and detection. J Med Microbiol 2007, 56, 4–8.
 8. Knothe H, Shah P, Krčméry V, Mitsuhashi AS: Transferable resistance to cefotaxime, cefoxitin, cefamandole and cefuroxime in clinical isolates of Klebsiella pneumoniae and Serratia marcescens. Infection 1983, 11, 315–317.
 9. Paterson DL, Bonomo RA: Extended-spectrum β-lactamases: a clinical update. Clin Microb Rev 2005, 18, 657– 686.
 10. Livermore DM, Canton R, Gniadkowski M, Nordmann P, Rossolini GM, Arlet G, Ayala J, Coque TM, KernZdanowicz I, Luzzaro F, Poirel L, Woodford N: CTX-M: changing the face of ESBLs in Europe. J Antimicrob Chemother 2007, 59, 165–174.
 11. Rossolini GM, D’Andrea MM, Mugnaioli C: The spread of CTX-M-type extended-spectrum β-lactamases. Clin Microbiol Infect 2008, 14 (Suppl. 1), 33–41.
 12. Franiczek R, Krzyżanowska B, Dolna I, Mokracka-Latajka G: Conjugative transfer of plasmid-mediated CTXMtype β-lactamases from clinical strains of Enterobacteriaceae to Salmonella enterica serovars. Adv Clin Exp Med 2010, 19, 313–322.
 13. Clinical and Laboratory Standard Institute: Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. Wayne PA, USA 2008, 18th Informational Supplement, M100–S18.
 14. Jarlier V, Nicolas MH, Fournier G, Philippon A: Extended broad-spectrum β-lactamases conferring transferable resistance to newer β-lactam agents in Enterobacteriaceae: hospital prevalence and susceptibility patterns. Rev Infect Dis 1988, 10, 867–878.
 15. Mabilat C, Goussard S, Sougakoff W, Spencer RC, Courvalin P: Direct sequencing of the amplified structural gene and promotor for the extended broad-spectrum β-lactamase TEM-9 (RHH-1) of Klebsiella pneumoniae. Plasmid 1990, 23, 27–34.
 16. Gniadkowski M, Pałucha A, Grzesiowski P, Hryniewicz W: Outbreak of ceftazidime-resistant Klebsiella pneumoniae in a pediatric hospital in Warsaw, Poland: clonal spread of the TEM-47 extended-spectrum β-lactamase (ESBL)-producing strain and transfer of a plasmid carrying the SHV-5-like ESBL-encoding gene. Antimicrob Agents Chemother 1998, 42, 3079–3085.
 17. Gniadkowski M, Schneider I, Pałucha A, Jungwirth R, Mikiewicz B, Bauernfeind A: Cefotaxime-resistant Enterobacteriaceae isolates from a hospital in Warsaw, Poland: identification of a new CTX-M-3 cefotaximehydrolyzing β-lactamase that is closely related to the CTX-M-1/MEN-1 enzyme. Antimicrob Agents Chemother 1998, 42, 827–832.
 18. Cravioto A, Tello A, Navarro A, Ruiz J, Villafán H, Uribe F, Eslava C: Association of Escherichia coli HEp-2 adherence patterns with type and duration of diarrhoea. Lancet 1991, 337, 262–264.
 19. Clermont O, Bonacorsi S, Bingen E: Rapid and simple determination of the Escherichia coli phylogenetic group. Appl Environ Microbiol 2000, 66, 4555–4558.
 20. Franiczek R, Dolna I, Krzyżanowska B, Szufnarowski K, Kowalska-Krochmal B: Conjugative transfer of multiresistance plasmids from ESBL-positive Escherichia coli and Klebsiella spp. clinical isolates to Escherichia coli strain K12 C600. Adv Clin Exp Med 2007, 16, 239–247.
 21. Franiczek R, Dolna I, Krzyżanowska B: Transferable resistance to different antimicrobials due to CTX-M-type β-lactamases among Citrobacter freundii, Serratia marcescens, and Enterobacter spp. clinical isolates. Adv Clin Exp Med 2007, 16, 493–500.
 22. Morosini MI, Garcia-Castillo M, Coque TM, Valverde A, Novais A, Loza E, Baquero F, Canton R: Antibiotic coresistance in extended-spectrum-β-lactamase-producing Enterobacteriaceae and in vitro activity of tigecycline. Antimicrob Agents Chemother 2006, 50, 2695–2699.
 23. Sorlozano A, Gutierrez J, Salmeron A, Luna JD, Martinez-Checa F, Roman J, Piedrola G: Activity of tigecycline against clinical isolates of Staphylococcus aureus and extended-spectrum β-lactamase-producing Escherichia coli in Granada, Spain. Int J Antimicrob Agents 2006, 28, 532–536.
 24. Franiczek R, Dolna I, Dworniczek E, Krzyżanowska B, Seniuk A, Piątkowska E: In vitro activity of tigecycline against clinical isolates of Gram-positive and Gram-negative bacteria displaying different resistance phenotypes. Adv Clin Exp Med 2008, 17, 5, 545–551.
 25. Humeniuk C, Arlet G, Gautier V, Grimont P, Labia R, Philippon A: β-lactamases of Kluyvera ascorbata, probable progenitors of some plasmid-encoded CTX-M types. Antimicrob Agents Chemother 2002, 46, 3045–3049.
 26. Bonnet R: Growing group of extended-spectrum β-lactamases: the CTX-M enzymes. Antimicrob Agents Chemother 2004, 48, 1–14.
 27. Johnson JR, Delavari P, Kuskowski M, Stell AL: Phylogenetic distribution of extraintestinal virulence-associated traits in Escherichia coli. J Infect Dis 2001, 183, 78–88.
 28. Duriez P, Clermont O, Bonacorsi S, Bingen E, Chaventre A, Elion J, Picard B, Denamur E: Commensal Escherichia coli isolates are phylogenetically distributed among geographically distinct human populations. Microbiology 2001, 147, 671–676.
 29. Pitout JDD, Laupland KB, Church DL, Menard ML, Johnson JR: Virulence factors of Escherichia coli isolates that produce CTX-M-type extended-spectrum β-lactamases. Antimicrob Agents Chemother 2005, 49, 4667–4670.
 30. Le Bouguenec C: Adhesins and invasions of pathogenic Escherichia coli. Int J Med Microbiol 2005, 295, 471–478.
 31. Elliot SJ, Nataro JP: Enteroaggregative and diffusely adherent Escherichia coli. Rev Med Microbiol 1995, 6, 196–206.