Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2011, vol. 20, nr 6, November-December, p. 699–709

Publication type: original article

Language: English

An Analysis of Pectoralis Major Muscle Morphology and Topography During the Fetal Period – Clinical Aspects

Analiza morfologii i topografii mięśnia piersiowego większego w okresie prenatalnym w aspekcie klinicznym

Alicja Kędzia1,, Michał Tkaczyszyn1,, Jowita Woźniak1,, Arkadiusz Szkutnik1,, Krzysztof Dudek2,

1 Department of Anatomy, Wrocław Medical University, Wrocław, Poland

2 Institute of Machine Design and Operation, Wrocław Technical University, Wrocław, Poland

Abstract

Background. Recognition of pectoralis major muscle morphology and variation is of major clinical importance both for mammography readings and for plastic surgery.
Objectives. The goal of the study was to describe pectoralis major muscle (PMM) morphology and topography in the fetal period.
Material and Methods. The observations were carried on 98 fetuses aged 16–26 weeks of fetal life, from the collection of Wroclaw Medical University’s Department of Anatomy. The study was based on anthropological methods, preparation, computer image acquisition, computer image processing using the ImageJ measurement tool and statistical methods. Topographic parameters were designated and symmetry, sexual dimorphism and growth rates were noted.
Results. No sexual dimorphism was found. Pectoral major muscle size symmetry was observed on the left and right sides. The muscle linear dimensions showed high interindividual variability. Two cases of sternal muscle presence were noted.

Streszczenie

Wprowadzenie. Poznanie morfologii i odmian m. piersiowego większego ma duże znaczenie kliniczne w badaniach mammograficznych i chirurgii plastycznej.
Cel pracy. Ocena morfologii i topografii m. piersiowego większego w okresie prenatalnym.
Materiał i metody. Zbadano 98 płodów, w tym 22 płci żeńskiej, w wieku 16–26 tygodni życia płodowego, w przedziale CRL: 104–215 mm. Materiał pochodził ze zbiorów Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W pracy posługiwano się metodami: antropologicznymi, preparacyjnymi, cyfrową akwizycją obrazu, komputerowym systemem przetwarzania obrazu z wykorzystaniem opcji pomiarowej Image J oraz metodami statystycznymi.
Wyniki. Dla każdego mięśnia piersiowego większego określono punkty pomiarowe: Apunkt przyczepu części obojczykowej PMM do bocznej części obojczyka, B – punkt przyczepu włókien części obojczykowej do przyśrodkowej części obojczyka, C – punkt przyczepu części mostkowo-obojczykowej do dolnej części mostka, E – punkt wyjścia wiązek mięśnia z przyczepu na kości ramiennej. Zmierzono odległości między nimi: AA, BB, CC, oraz długości poszczególnych odcinków: AE, AB, BC, AC oraz pole powierzchni mięśnia i wymiary kątowe: α – kąt między odcinkami AE i AB i kąt β – kąt między obojczykowym a mostkowym przyczepem mięśnia. Parametry topograficzne oznaczono w systemie „O/1”. Zbadano symetrię, dymorfizm płciowy i tempo wzrostu.
Wnioski. Stwierdzono brak dymorfizmu płciowego. Obserwowano symetrię po stronie prawej i lewej. Wymiary liniowe mięśnia cechowała duża zmienność międzyosobnicza, do opisu ich wzrastania użyto modeli regresyjnych liniowych. Wzrastanie pola powierzchni mięśnia opisano za pomocą modelu wielomianowego. Nie zaobserwowano różnic w częstości występowania analizowanych cech topograficznych u płodów żeńskich i męskich. Opisano dwa przypadki występowania mięśnia mostkowego.

Key words

pectoralis major muscle, sternal muscle, fetal period, anatomy, morphometry

Słowa kluczowe

mięsień piersiowy większy, mięsień mostkowy, okres prenatalny, anatomia, morfometria

References (19)

 1. Connell DA, Potter HG, Sherman MF et al.: Injuries of the pectoralis major muscle: evaluation with MR imaging. Radiology 1999, 210, 785–791.
 2. Yamasaki M: Anatomical study on 2 cases of the congenital partial defect of pectoralis major and minor muscles. Anat Anz 1989, 168, 423–432.
 3. Mosconi T, Kamath S: Bilateral asymmetric deficiency of the pectoralis major muscle. Clin Anat 2003, 16, 346– 349.
 4. Marmor L, Bechtol CO, Hall CB: Pectoralis Major Muscle: Function of Sternal Portion and Mechanism of Rupture of Normal Muscle: Case Reports. J Bone Joint Surg Am 1961, 43, 81–87.
 5. Loukas M, South G, Louis RG et al.: A case of an anomalous pectoralis major muscle. Folia Morphol 2006, 65(1), 100–103.
 6. Lee YH, Chun SI: Congenital absence of pectoralis major: a case report and isokinetic analysis of shoulder motion. Yonsei Med J 1991, 32, 87–90.
 7. Mysnyk MC, Johnson DE: Congenital absence of the pectoralis muscles in two collegiate wrestling champions. Clin Orthop Relat Res 1991, 265, 183–186.
 8. Bradley FM, Hoover HC Jr, Hulka C et al.: The sternalis muscle: an unusual normal finding seen on mammography. Am J Roentgenol 1996, 166, 33–36.
 9. Kovacević P, Ugrenović S, Kovacević T: Vascularisation of pectoralis maior myocutaneous flap: anatomical study in human fetuses and cadavers. Bosn J Basic Med Sci 2008, 8, 183–187.
 10. Carlson BM: Human embryology and developmental biology. Mosby, St Louis 1999, 450.
 11. Pande BS, Singh I: One-sided dominance in the upper limbs of human fetuses as evidenced by asymmetry in muscle and bone weight. J Anat 1971, 109(3), 457–459.
 12. Chhibber SR, Singh I: Asymmetry in muscle weight in the human upper limbs. Acta Anat 1972, 81(3), 462–465.
 13. Demirpolat G, Oktay A, Bilgen I et al.: Mammographic features of the sternalis muscle. Diagn Interv Radiol 2010, 16, 276–278.
 14. Loukas M, Bowers M, Hullett J: Sternalis muscle: a mystery still. Folia Morphol 2004, 63, 147–149.
 15. Pojchamarnwiputh S, Muttarak M, Na-Chiangmai W et al.: Benign breast lesions mimicking carcinoma at mammography. Singapore Med J 2007, 48, 958–968.
 16. Harper WF: The Sternalis Muscle in the Anencephalous Foetus. J Anat 1936, 70, 317–320.
 17. O’Neill MN, Folan-Curran J: Case report: bilateral sternalis muscles with a bilateral pectoralis major anomaly. J Anat 1998, 193, 289–292.
 18. Kabay B, Akdogan I, Ozdemir B et al.: The left sternalis muscle variation detected during mastectomy. Folia Morphol 2005, 64, 338–340.
 19. Sarıkçıoğlu L, Demirel DM, Oğuz N, Uçar Y: Three sternalis muscles associated with abnormal attachments of the pectoralis major muscle. Anatomy 2008, 2, 67–71.