Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2011, vol. 20, nr 6, November-December, p. 677–682

Publication type: original article

Language: English

The Level of Calcium and Magnesium in Blood of Rats Receiving Various Doses of Silicon

Stężenie wapnia i magnezu we krwi szczurów otrzymujących różne dawki krzemu

Anna Boguszewska-Czubara1,, Anna Hordyjewska1,, Kazimierz Pasternak1,, Małgorzata Kiełczykowska1,, Jadwiga Jaworska-Adamu2,, Radosław Szalak2,

1 Department of Medical Chemistry, Medical University of Lublin, Poland

2 Department of Animal Anatomy and Histology, University of Life Sciences in Lublin, Poland

Abstract

Background. Silicon, the third most abundant trace element of the human body, is listed as an essential one. It is especially associated with connective tissues as it has been found to take part in bone development, collagen formation and mineralization of bone matrix. Silicon is also implicated in mammalian hormonal control and in protecting against heart disease in humans.
Objectives. The influence of different doses of orally-administered silicon on calcium and magnesium concentrations in the blood of experimental animals was evaluated.
Material and Methods. The experiment was carried out on male Wistar rats. A control group was given distilled water to drink. The rats in group 0 were given a solution of sodium hydroxide (0.001 mol/L), whereas animals in groups 1, 2 and 3 received solutions of orthosilicic acid of three different concentrations (0.05%, 0.5% and 1%) as the only drinking fluids. Blood was collected after 4 and then 8 weeks of the experiment. Determination of calcium and magnesium concentrations in the blood was performed by the ICP-AES method.
Results. Silicon administration caused an increase in blood calcium concentration after 4 as well as after 8 weeks of the experiment. Four-week-long silicon intoxication caused a decrease in blood magnesium concentrations, whereas an increase in blood magnesium level in groups 0, 1 and 3 and a decrease in group 2 after 8 weeks of the experiment were noted.
Conclusion. Silicon was found to significantly influence metabolism of calcium and magnesium. Its interaction with calcium during the process of bones mineralization suggests that Si supplementation may be helpful in preventing osteoporosis in postmenopausal women whose calcium intake is insufficient. Homeostasis in mineral metabolism and balance between elements are very important matters, therefore silicon metabolism and its interactions with other elements and nutrients should be further investigated.

Streszczenie

Wprowadzenie. Krzem jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Jest pierwiastkiem występującym w śladowych ilościach i zajmuje wśród nich trzecie miejsce co do rozpowszechnienia. Szczególnie istotną rolę odgrywa w funkcjonowaniu tkanek łącznych – rozwoju kości i tworzeniu kolagenu. Badania wykazują, że krzem odgrywa również pewną funkcję w prawidłowej gospodarce hormonalnej organizmu oraz może działać ochronnie w przypadkach chorób kardiologicznych u ludzi.
Cel pracy. Badanie wpływu doustnego podawania różnych dawek krzemu na stężenia wapnia i magnezu we krwi szczurów.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono na szczurach samcach rasy Wistar. Grupa kontrolna otrzymywała do picia wodę redestylowaną. Zwierzętom z grupy 0 podawano wodny roztwór wodorotlenku sodu (0,001 mol/l), a szczurom z grup 1, 2 i 3 roztwory kwasu ortokrzemowego o różnych stężeniach (0,05%, 0,5% i 1%) jako jedyne płyny do picia. Krew do badań pobierano po 4 i 8 tygodniach trwania doświadczenia. W pobranych próbkach krwi oznaczano stężenia wapnia i magnezu metodą ICP-AES.
Wyniki. Podawanie krzemu spowodowało zwiększenie stężenia wapnia we krwi zarówno po 4, jak i 8 tygodniach trwania eksperymentu. Stężenie magnezu zmniejszyło się po 4-tygodniowej intoksykacji, a po 8 tygodniach nastąpił wzrost stężenia tego pierwiastka we krwi zwierząt grup 0, 1 i 3 oraz spadek w grupie 2.
Wnioski. Badania wykazały, że krzem znacząco wpływa na metabolizm wapnia i magnezu. Interakcje między wapniem i krzemem, zachodzące w procesie mineralizacji kości, sugerują, że suplementacja krzemu może zapobiegać osteoporozie u kobiet po menopauzie, u których pobranie wapnia nie jest dostateczne. Zachowanie homeostazy metabolizmu biopierwiastków i równowaga między nimi jest niezwykle istotną kwestią, dlatego metabolizm krzemu i jego interakcje z innymi pierwiastkami i składnikami pożywienia powinny być przedmiotem dalszych badań.

Key words

calcium, magnesium, silicon, rats, chronic toxicity

Słowa kluczowe

wapń, magnez, krzem, szczury, toksyczność przewlekła

References (36)

 1. Birchall JD, Bellia JP, Roberts NB: On the mechanisms underlying the essentiality of silicon – interactions with aluminium and copper. Coord Chem Rev 1996, 149, 231–240.
 2. Jugdaohsingh R: Silicon and bone health. J Nutr Health Aging 2007, 11, 99–110.
 3. Sripanyakorn S, Jugdaohsingh R, Thompson RPH, Powell JJ: Dietary silicon and bone health. Nutr Bull 2005, 30, 222–230.
 4. Jugdaohsingh R, Tucker KL, Qiao N, Cupples LA, Kiel DP, Powell JJ: Dietary silicon intake is positively associated with bone mineral density in men and premenopausal women of the Framingham Offspring cohort. J Bone Miner Res 2004, 19, 297–307.
 5. Barel A, Calomme M, Timchenko A, De Paepe K, Demeester N, Rogiers V, Clarys P, Vanden Berghe D: Effect of oral intake of choline-stabilized orthosilicic acid on skin, nails and hair in women with photodamaged skin. Arch Dermatol Res 2005, 297, 147–153.
 6. Peluso MR, Schneeman BO: A food-grade silicon dioxide is hypocholesterolemic in the diet of cholesterol-fed rats. J Nutr 1994, 124, 853–860
 7. Reffitt DM, Jugdaohsingh R, Thompson RP, Powell JJ: Silicic acid: its gastrointestinal uptake and urinary excretion in man and effects on aluminium excretion. J Inorg Biochem 1999, 76, 141–147.
 8. Janczarski M, Janczarski D: Rola kwasu ortokrzemowego w metabolizmie organizmów żywych. Medycyna 2000 1991, 9/10, 2–6.
 9. Jugdaohsingh R, Anderson SH, Tucker KL, Elliott H, Kiel DP, Thompson RP, Powell JJ: Dietary silicon intake and absorption. Am J Clin Nutr 2002, 75, 887–893.
 10. González-Muñoz MJ, Peña A, Meseguer I: Role of beer as a possible protective factor in preventing Alzheimer’s disease. Food Chem Toxicol 2008, 46, 49–56.
 11. Thiel G, Geisler G, Blechschmidt I, Danzer K: Determination of trace elements in wines and classification according to their provenance. Anal Bioanal Chem 2004, 378, 1630–1636.
 12. Popplewell JF, King SJ, Day JP, Ackrill P, Fifield LK, Cresswell RG, di Tada ML, Liu K: Kinetics of uptake and elimination of silicic acid by a human subject: a novel application of 32Si and accelerator mass spectrometry. J Inorg Biochem 1998, 69, 177–180.
 13. Bissé E, Epting T, Beil A, Lindinger G, Lang H, Wieland H: Reference values for serum silicon in adults. Anal Biochem 2005, 337, 130–135.
 14. D’Haese PC, Shaheen FA, Huraib SO, Djukanovic L, Polenakovic MH, Spasovski G, Shikole A, Schurgers ML, Daneels RF, Lamberts LV: Increased silicon levels in dialysis patients due to high silicon content in the drinking water, inadequate water treatment procedures, and concentrate contamination: a multicentre study. Nephrol Dial Transplant 1995, 10, 1838–1844.
 15. Pegoraro AA, Rutecki GW, Lohr JW: Hypocalcemia. E-Med J 2002, 3, 1–2.
 16. Power ML, Heaney RP, Kalkwarf HJ, Pitkin RM, Repke JT, Tsang RC, Schulkin J: The role of calcium in health and disease. Am J Obstet Gynecol 1999, 181, 1560–1569.
 17. Flynn A: The role of dietary calcium in bone health. Proc Nutr Soc 2003, 62, 851–858.
 18. Cashman KD: Calcium intake, calcium bioavailability and bone health. Br J Nutr 2002, 87(2), S169–177.
 19. Passeri G, Vescovini R, Sansoni P, Galli C, Franceschi C, Passeri M: Italian Multicentric Study on Centenarians (IMUSCE): Calcium metabolism and vitamin D in the extreme longevity. Exp Gerontol 2008, 43, 79–87.
 20. Moe SM: Disorders involving calcium, phosphorus, and magnesium. Prim Care 2008, 35, 215–237.
 21. Saris NE, Mervaala E, Karppanen H, Khawaja JA, Lewenstam A: Magnesium. An update on physiological, clinical and analytical aspects. Clin Chim Acta 2000, 294, 1–26.
 22. Rubin H: The membrane, magnesium, mitosis (MMM) model of cell proliferation control. Magnes Res 2005, 18, 268–274.
 23. Wolf FI, Cittadini A: Magnesium in cell proliferation and differentiation. Front Biosci 1999, 4, D607–D617.
 24. Sanders GT, Huijgen HJ, Sanders R: Magnesium in disease: A review with special emphasis on the serum ionized magnesium. Clin Chem Lab Med 1999, 37, 1011–1033.
 25. Vormann J: Magnesium: nutrition and metabolism. Mol Aspects Med 2003, 24, 27–37.
 26. Topf JM, Murray PT: Hypomagnesemia and hypermagnesemia. Rev Endocr Metab Disord 2003, 4, 195–206.
 27. Błach J, Nowacki W, Mazur A: Magnesium in skin allergy. Postepy Hig Med Dosw 2007, 61, 548–554.
 28. Perry CC, Keeling-Tucker T: Aspects of the bioinorganic chemistry of silicon in conjunction with the biometals calcium, iron and aluminium. J Inorg Biochem 1998, 69, 181–191.
 29. Kim MH, Bae YJ, Choi MK, Chung YS: Silicon supplementation improves the bone mineral density of calciumdeficient ovariectomized rats by reducing bone resorption. Biol Trace Elem Res 2009, 128(3), 239–247.
 30. Carlisle EM: Biochemical and morphological changes associated with long bone abnormalities in silicon deficiency. J Nutr 1980, 110, 1046–1056.
 31. Turner KK, Nielsen BD, O’Connor-Robison CI, Nielsen FH, Orth MW: Tissue response to a supplement high in aluminum and silicon. Biol Trace Elem Res 2008, 121, 134–148.
 32. Calomme MR, Vanden Berghe DA: Supplementation of calves with stabilized orthosilicic acid. Effect on the Si, Ca, Mg, and P concentrations in serum and the collagen concentration in skin and cartilage. Biol Trace Elem Res 1997, 56, 153–165.
 33. O’Connor CI, Nielsen BD, Woodward AD, Spooner HS, Ventura BA, Turner KK: Mineral balance in horses fed two supplemental silicon sources. J Anim Physiol Anim Nutr 2008, 92, 173–181.
 34. Creedon A, Cashman KD: The effect of high salt and high protein intake on calcium metabolism, bone composition and bone resorption in the rat. Br J Nutr 2000, 84, 49–56.
 35. Teucher B, Fairweather-Tait S: Dietary sodium as a risk factor for osteoporosis: where is the evidence? Proc Nutr Soc 2003, 62, 859–866.
 36. Teucher B, Dainty JR, Spinks CA, Majsak-Newman G, Berry DJ, Hoogewerff JA, Foxall RJ, Jakobsen J, Cashman KD, Flynn A, Fairweather-Tait SJ: Sodium and bone health: impact of moderately high and low salt intakes on calcium metabolism in postmenopausal women. J Bone Miner Res 2008, 23, 1477–1485.