Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2011, vol. 20, nr 5, September-October, p. 599–604

Publication type: original article

Language: English

Comparative Bioavailability and Pharmacokinetics of Flurbiprofen 200 mg SR Pellets from India and France

Porównanie biodostępności i farmakokinetyki flurbiprofenu 200 mg w granulach o spowolnionym uwalnianiu z Indii i Francji

Mahmood Ahmad1,, Rizwan Ahmad1,, Ghulam Murtaza2,

1 Faculty of Pharmacy and Alternative Medicines, the Islamia University of Bahawalpur, Pakistan

2 Department of Pharmacy, COMSATS Institute of Information Technology, Abbottabad, Pakistan

Abstract

Background. Flurbiprofen, (±) 2-(2-fluoro-4-biphenyl)-propionic acid, is a chiral arylpropionic acid non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). It is available in the form of 50 mg and 100 mg tablets and 200 mg sustained release pellets in Pakistan. Although there are numerous brands of flurbiprofen tablets in Pakistan like Ansaid® (Upjohn), Jasic® (Libra) and Olgon® (Himont), only one preparation of flurbiprofen sustained release (SR) pellets, Froben 200 mg SR®, is available in Pakistan.
Objectives. The aim of this study was to compare the bioavailability and pharmacokinetics of SR pellets of flurbiprofen; reference formulation (formulation A, Froben SR®, manufactured by Rottendorf Pharma Sarl, France and marketed by Abbot Pharmaceuticals, Pakistan) and test formulation (formulation B, Titan Laboratories, India).
Material and Methods. This comparative bioavailability and pharmacokinetic study involved a two-way randomized crossover design, 18 fasting healthy young male subjects, prescheduled sampling time points, a washing out period of one week, a validated high-performance liquid chromatography method and calculation of pharmacokinetic parameters from plasma flurbiprofen concentration versus time data using a non-compartmental approach. If the 90% CI for the ratios (test : reference) of ln-transformed AUC0-t, AUC0-∞ and Cmax lie between 0.80–1.25, the two formulations are considered bioequivalent.
Results. The mean ± SEM values of Cmax, AUC0-t, AUC0-∞, Tmax, t½, and Ke for formulation A and B were found to be non-significantly (p > 0.05) different from each other. The 90% CI for the mean ratios (test : reference) of ln-transformed AUC0-t, AUC0-∞ and Cmax were within the predetermined acceptance limits for bioequivalence. Neither the change in hematologic, biochemical and hepatic parameters for all subjects were observed before and after the study, nor did they report any clinical symptoms indicating adverse effects like headache and temperature.
Conclusion. This single-dose study elaborated that the reference and test formulations met the pre-determined criteria for bioequivalence in fasting, healthy, male human subjects as there was no significant difference in the bioavailability and pharmacokinetic parameters for both formulations. Thus, the two formulations can be considered equivalent. The two formulations were also well-tolerated.

Streszczenie

Wprowadzenie. Flurbiprofen, kwas (±) 2-(2-fluoro-4-bifenyl)-propionowy, jest chiralnym kwasem arylpropionowym, niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (n.l.p.z.). Jest dostępny w Pakistanie w postaci tabletek 50 mg i 100 mg oraz 200 mg granulatu o przedłużonym działaniu. Chociaż na rynku pakistańskim jest wiele preparatów flurbiprofenu, np. Ansaid® (Upjohn), Jasic® (Libra) i Olgon® (Himont), to jest tam dostępny tylko jeden preparat flurbiprofenu w granulach o przedłużonym uwalnianiu (SR) – Froben 200 mg SR®.
Cel pracy. Porównanie biodostępności i farmakokinetyki flurbiprofenu w granulach o przedłużonym uwalnianiu; preparatu referencyjnego (preparat A, Froben SR®, produkowany przez Rottendorf Pharma Sarl, Francja, i sprzedawany przez Abbott Pharmaceuticals, Pakistan) i preparatu kontrolnego (preparat B, Titan Laboratories, Indie).
Materiał i metody. Porównanie biodostępności i farmakokinetyki było randomizowanym badaniem w 2 grupach skrzyżowanych. Do badań włączono 18 zdrowych, młodych mężczyzn na czczo. Wybrano czas pobierania próbek. Czas wypłukiwania wynosił tydzień. Zastosowano sprawdzoną metodę wysoko sprawnej chromatografii cieczowej, a wskaźniki farmakokinetyczne stężenia flurbiprofenu w osoczu w funkcji czasu obliczono z użyciem podejścia niekompartmentowego. Jeśli 90% przedziału ufności dla ilorazu (kontrolny : referencyjny) logarytmu naturalnego AUC0-t, AUC0-∞ i Cmax leży między 0,80–1,25, to oba preparaty są uważane za równoważne biologicznie.
Wyniki. Średnie ± SEM wartości Cmax, AUC0-t, AUC0-∞, Tmax, t½, i Ke dla preparatu A i B różnią się nieistotnie statystycznie (p > 0,05). 90% przedziału ufności dla średnich ilorazów (kontrolny : referencyjny) logarytmu naturalnego AUC0-t, AUC0-∞ i Cmax mieściły się w określonym granicach dopuszczalnych dla biorównoważności. Nie zaobserwowano zmian wskaźników hematologicznych, biochemicznych i wątroby wszystkich pacjentów przed i po badaniu. Żaden z nich nie zgłosił jakichkolwiek objawów klinicznych wskazujących na działania uboczne, takie jak ból głowy i podwyższona temperatura ciała.
Wnioski. Badanie z użyciem pojedynczej dawki wykazało, że oba preparaty spełniają wcześniej ustalone kryteria biorównoważności u zdrowych mężczyzn na czczo. Nie było znaczącej różnicy biodostępności i wskaźników farmakokinetycznych dla obu preparatów. Oba preparaty mogą więc być uznane za równoważne. Obie postacie leku były również dobrze tolerowane.

Key words

bioavailability, pharmacokinetics, bioequivalence, SR pellets of flurbiprofen, human plasma, HPLC

Słowa kluczowe

biodostępność, farmakokinetyka, biorównoważność, flurbiprofen w granulach o przedłużonym uwalnianiu, ludzkie osocze, HPLC

References (19)

 1. Agarwal AM, Howard MA, Neau SH: Extruded and Spheronized Beads Containing No Microcrystalline Cellulose: Influence of Formulation and Process Variables. Pharm Dev Tech 2004, 9, 197–217.
 2. Alvarez L, Concheiro A, Gomez-Amoza JL, Souto C, Martinez-Pacheco R: Powdered cellulose as excipient for extrusion-spheronization pellets of a cohesive hydrophobic drug. Eur J Pharm Biopharm 2003, 55, 291–295.
 3. Bornhoft M, Thommes M, Kleinebudde P: Preliminary assessment of carrageenen as excipient for extrusion/ /spheronization. Eur J Pharm Biopharm 2005, 59, 127–131.
 4. Charoenthai N, Kleinebudde P, Puttipipatkhachorn MS: Use of chitosan-alginate as alternative pelletization aid to microcrystalline cellulose in extrusion/spheronization. AAPS PharmScitech 2007, 96, 2469–2484.
 5. Pargal A, Kelkar MG, Nayak PJ: The effect of food on the bioavailability of ibuprofen and flurbiprofen from sustained release formulations. Biopharm Drug Dispos 1996, 17, 511–519.
 6. Patel BK, Jackson SHD, Swift CG, Hutt AJ: Disposition of flurbiprofen in man: influence of stereochemistry and age. Xenobiotica 2003, 33, 1043–1057.
 7. Suri A, Grundy BL, Derendorf H: Pharmacokinetics and pharmacodynamics of enantiomers of ibuprofen and flurbiprofen after oral administration. Int J Clin Pharmacol Therap 1997, 35, 1–8.
 8. World Medical Association Declaration of Helsinki. Ethical principles of medical research involving human subjects. http://www.wma.net/en/30publications/10plicies/b3/index.html. Accessed September 3, 2008.
 9. British Pharmacopoeia, 2004. Appendix XII G. Uniformity of Weight (Mass). London: British Pharmacopoeia Commission. P 1.
 10. USP30-NF25, 2007. The official compendium of standards. The United States Pharmacopoeial Convention.
 11. U.S. Department of Health and Human Services. Guidance for industry: Modified release solid oral dosage forms scale-up and post-approval changes: chemistry, manufacturing, and controls, in vitro dissolution testing, and in vivo bioequivalence documentation. Center for drug Evaluation and Research, Food and Drug Administration. Rockville 1995.
 12. Jin YX, Tang YH, Zeng S: Analysis of flurbiprofen, ketoprofen and etodolac enantiomers by pre-column derivatization RPHPLC and application to drug-protein binding in human plasma. J Pharm Biomed Anal 2008, 46, 953–958.
 13. Shargel L, Wu-Pong S, Yu ABC: Applied biopharmaceutics and pharmacokinetics. Eds.: The Mc-Graw-Hill, New York, USA 2005, 5th ed.
 14. Szpunar GJ, Abert KS, Wagner JG: Pharmcokinetics of Flurbiprofen in man II. Plasma protein binding. Res Comm Chem Pathol Pharmacol 1997, 64, 17–25.
 15. Jamali F, Collins DS, Brian WB, Molder S, Cheung R, McColl K, Heung HC: Comparative bioavailability of two flurbiprofen products: stereospecific versus conventional approach. Biopharm. Drug Dispos 1991, 12, 435–445.
 16. Geisslinger G, Lotsch J, Menzel S, Kobal G, Brune K: Stereoselective disposition of flurbiprofen in healthy subjects following administration of the pure enantiomers. Br J Clin Pharmacol 1994, 37, 392–394.
 17. Muraoka A, Tokumora T, Machida Y: Evaluation of the bioavailability of the flurbiprofen and its beta-cyclodextrin inclusion in four different doses upon oral administration to rats. Eur J Pharm Biopharm 2004, 58, 667–671.
 18. Risdall PC, Adams SS, Cramptn EL, Marrchant BT: The disposition and metabolism of flurbiprofen in several species including man. Xenobiotica 1978, 8, 691–703.
 19. Young MA, Aarons L, Toon S: The pharmacokinetics of the enantiomers of flurbiprofen in patients with rheumatoid arthritis. Br J Clin Pharmacol 1991, 31, 102–104.