Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2011, vol. 20, nr 4, July-August, p. 473–480

Publication type: original article

Language: English

Prognostic Analysis of Colorectal Cancer Patients with Diabetes Mellitus in China – the Experience of a Single Institution

Prognostyczna analiza chorych na raka jelita grubego i cukrzycę w Chinach – doświadczenia jednej instytucji

Ji-Feng Feng1,, Xing-Ming Zhou1,, Wei-Min Mao1,

1 Department of Oncological Surgery, Zhejiang Cancer Hospital, Hangzhou, China

Abstract

Background. Diabetes mellitus (DM) plays an important role in cancer prevalence and outcomes. Many studies have shown that DM increases the risk of colorectal cancer (CRC), but this association is controversial.
Objectives. The aim of this study was to investigate the outcomes and prognostic factors related to DM among CRC patients.
Material and Methods. A retrospective analysis was conducted of 773 patients with CRC treated at Zhejiang Cancer Hospital from January 2000 to December 2005. Based on medical records, the authors investigated the differences between patients with and without DM and analyzed the impact of DM among CRC patients. The overall cumulative probability of survival was calculated by the Kaplan-Meier method, and the difference between the two groups of patients was assessed by the log-rank test. Univariate and multivariate analyses using the Cox regression proportional hazard model were performed to evaluate the prognostic parameters for survival. A conditional logistic regression analysis was also performed to evaluate the prognostic parameters for recurrence.
Results. Among the 773 patients, 75 patients had DM (9.70%). The mean age of the DM group was significantly higher than the non-DM group. The prevalence of CRC patients with DM was closely related to increasing age. The body mass index (BMI) was significantly higher in the DM group than in the non-DM group. The existence of lymph metastases was also significantly higher in the DM group than in the non-DM group. According to the Kaplan-Meier method, the five-year survival rate was 58.7% in the DM group and 65.3% in the non-DM group; no significant differences were found between the two groups in overall survival rates. A multivariate Cox regression analysis of survival showed that TNM stage, lymph metastases, gross type and surgery type were significantly related to survival rates. A logistic regression analysis of recurrence showed that TNM stage (p = 0.005), lymph metastases (p = 0.002) and surgery type (palliative resection vs. radical resection, p = 0.036) were associated with a 3.648-fold, 11.938-fold and 11.004-fold increased risk of recurrence, respectively.
Conclusion. DM did not affect overall survival, but was associated with an increased risk of recurrence in patients with CRC.

Streszczenie

Wprowadzenie. Cukrzyca (DM) odgrywa ważną rolę w występowaniu raka i wynikach leczenia. Wiele badań wykazało, że DM zwiększa ryzyko raka jelita grubego (CRC), ale ten związek jest kontrowersyjny.
Cel pracy. Zbadanie rezultatów leczenia i czynników prognostycznych związanych z cukrzycą wśród pacjentów z CRC.
Materiał i metody. Przeprowadzono retrospektywną analizę 773 pacjentów z CRC leczonych w Zhejiang Cancer Hospital od stycznia 2000 do grudnia 2005 r. Na podstawie dokumentacji medycznej autorzy badali różnice między pacjentami z DM i bez i ocenili wpływ DM wśród pacjentów z CRC. Łączne prawdopodobieństwo przeżycia obliczono metodą Kaplana-Meiera, a różnicę między dwiema grupami chorych oceniano za pomocą testu log-rank. Przeprowadzono jednowymiarową i wielowymiarową analizę za pomocą modelu regresji proporcjonalnego hazardu Coxa w celu oceny czynników rokowniczych przeżycia. Przeprowadzono również warunkową regresję logistyczną do oceny czynników rokowniczych nawrotu choroby.
Wyniki. Wśród 773 pacjentów 75 chorowało na cukrzycę (9,70%). Średni wiek pacjentów chorych na cukrzycę był znacznie większy niż w grupie bez cukrzycy. Częstość występowania CRC u chorych na cukrzycę była ściśle związana z wiekiem. Wskaźnik masy ciała (BMI) był znacząco większy w grupie z cukrzycą niż w grupie bez cukrzycy. Istnienie przerzutów do węzłów chłonnych było istotnie większe w grupie z cukrzycą niż w grupie bez cukrzycy. Według metody Kaplana-Meiera, 5-letnie przeżycie miało 58,7% pacjentów w grupie z cukrzycą i 65,3% w grupie bez cukrzycy, nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w ogólnej przeżywalności. Wieloczynnikowa analiza regresji Coxa dotycząca przeżycia wykazała, że stadium TNM, przerzuty do węzłów chłonnych, typ makroskopowy i rodzaj zabiegu były istotnie związane z czasem przeżycia. Analiza regresji logistycznej nawrotu wykazała, że stopień TNM (p = 0,005), przerzuty do węzłów chłonnych (p = 0,002) i rodzaj operacji (resekcja paliatywna vs radykalna resekcja, p = 0,036) wpływają na odpowiednio 3.648-krotnie, 11,938-krotnie i 11,004-krotnie większe ryzyko nawrotu.
Wnioski. Cukrzyca nie wpływa na całkowity czas przeżycia, ale wiąże się ze zwiększonym ryzykiem nawrotu u chorych z CRC.

Key words

colorectal cancer (CRC), diabetes mellitus (DM), prognostic analysis, recurrence, survival

Słowa kluczowe

rak jelita grubego, cukrzyca, analiza prognostyczna, nawrót, czas przeżycia

References (19)

 1. Wild S, Roqlic G, Green A, Sicree R, King H: Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and projections for 2030. Diabetes Care 2004, 27, 1047–1053.
 2. Inoue M, Iwasaki M, Otani T, Sasazuki S, Noda M, Tsugane S: Diabetes mellitus and the risk of cancer: Results from a large-scale population-based cohort study in Japan. Arch Intern Med 2006, 166, 1871–1877.
 3. Veldt BJ, Chen W, Heathcote EJ, Wedemeyer H, Reichen J, Hofmann WP, de Knegt RJ, Zeuzem S, Manns MP, Hansen BE, Schalm SW, Janssen HL: Increased risk of hepatocellular carcinoma among patients with hepatitis C cirrhosis and diabetes mellitus. Hepatology 2008, 47, 1856–1862.
 4. Larsson SC, Orsini N, Brismar K,Wolk A: Diabetes mellitus and risk of bladder cancer: A meta-analysis. Diabetologia 2006, 49, 2819–2823.
 5. Larsson SC, Mantzoros CS, Wolk A: Diabetes mellitus and risk of breast cancer: A meta-analysis. Int J Cancer 2007, 121, 856–862.
 6. Limburg PJ, Vierkant RA, Fredericksen ZS, Leibson CL, Rizza RA, Gupta AK, Ahlquist DA, Melton LJ 3rd, Sellers TA, Cerhan JR: Clinically confirmed type 2 diabetes mellitus and colorectal cancer risk: A populationbased, retrospective cohort study. Am J Gastroenterol 2006, 101, 1872–1879.
 7. Yang YX, Hennessy S, Lewis JD: Type 2 diabetes mellitus and the risk of colorectal cancer. Clin Gastroenterol Hepatol 2005, 3, 587–594.
 8. Larsson SC, Orsini N, Wolk A: Diabetes mellitus and risk of colorectal cancer: A meta-analysis. J Natl Cancer Inst 2005, 97, 1679–1687.
 9. Payne JE, Meyer HJ: The influence of other diseases upon the outcome of colorectal cancer patients. Aust N Z J Surg 1995, 65, 398–402.
 10. Polednak AP: Comorbid diabetes mellitus and risk of death after diagnosis of colorectal cancer: A population-based study. Cancer Detect Prev 2006, 30, 466–472.
 11. Noh GY, Hwang DY, Choi YH, Lee YY: Effect of diabetes mellitus on outcomes of colorectal cancer. J Korean Soc Coloproctol 2010, 26, 424–428.
 12. Shonka NA, Anderson JR, Panwalkar AW, Reed EC, Steen PD, Ganti AK: Effect of diabetes mellitus on the epidemiology and outcomes of colon cancer. Med Oncol 2006, 23, 515–519.
 13. Meyerhardt JA, Catalano PJ, Haller DG, Mayer RJ, Macdonald JS, Benson AB 3rd, Fuchs CS: Impact of diabetes mellitus on outcomes in patients with colon cancer. J Clin Oncol 2003, 21, 433–440.
 14. Siddiqui AA, Spechler SJ, Huerta S, Dredar S, Little BB, Cryer B: Elevated HbA1c is an independent predictor of aggressive clinical behavior in patients with colorectal cancer: a case-control study. Dig Dis Sci 2008, 53, 2486–2494.
 15. Stein KB, Snyder CF, Barone BB, Yeh HC, Peairs KS, Derr RL, Wolff AC, Brancati FL: Colorectal cancer outcomes, recurrence and complications in persons with and without diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Dig Dis Sci 2010, 55, 1839–1851.
 16. Chen CQ, Fang LK, Cai SR, Ma JP, Yang GX, Yang W, Zhan WH, He YL: Effects of diabetes mellitus on prognosis of the patients with colorectal cancer undergoing resection: a cohort study with 945 patients. Chin Med J (Engl) 2010, 123, 3084–3088.
 17. Kune GA, Kune S, Watson LF: Colorectal cancer risk, chronic illnesses,operations and medications: case control results from the Melbourne Colorectal Cancer Study 1988. Int J Epidemiol 2007, 36, 951–957.
 18. Will JC, Galuska DA, Vinicor F, Calle EE: Colorectal cancer: another complication of diabetes mellitus? Am J Epidemiol 1998, 147, 816–825.
 19. Jullumstrø E, Kollind M, Lydersen S, Edna TH: Diabetes mellitus and outcomes of colorectal cancer. Acta Oncol 2009, 48, 361–367.