Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2011, vol. 20, nr 3, May-June, p. 363–369

Publication type: original article

Language: English

Surgical Management of Solitary Fibrous Tumors of the Pleura – an Analysis of 21 Cases

Leczenie chirurgiczne odosobnionych guzów włóknistych opłucnej – analiza 21 przypadków

Gokturk Findik1,, Funda Ozturk1,, Ersin Gunay2,, O. Ozcan Ariman3,, Yetkin Agackiran4,, Irfan Tastepe1,, Nurettin Karaoglanoglu1,, Sadi Kaya1,

1 Department of Thoracic Surgery, Ataturk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2 Department of Chest Diseases, Ataturk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

3 Department of Family Medicine, Kecioren Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

4 Department of Pathology, Ataturk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Abstract

Solitary fibrous tumors are rarely seen slow-growing tumors of the pleura that immunohistochemical and ultrastructural methods show to be localized fibrous tumors. In 80% of the cases, they originate in the visceral pleura. They may also appear in other serosal membranes like the peritoneum or pericardium; or in non-serosal tissues like the paranasal sinuses, nose, mediastinum, liver, lung parenchyma or orbita. The study investigated 21 cases (10 males and 11 females) diagnosed with solitary fibrous tumors between January 1998 and January 2008. In the study group, the lesions in two patients were regarded as malignant with 5–8 mitoses in multiple locations; the tumors in the remaining nineteen patients had benign characteristics. In one patient a tumor with benign features underwent a malignant transformation 22 months after surgery, and the patient died 41 months after the first operation. The longest follow-up period was 112 months. Solitary fibrous tumors have malignant potential and therefore require long follow-up periods. The mitosis rate is a better indicator of the survival rate rather than tumor mass is. Shorter follow-up intervals are recommended for tumors radiologically detected in multiple locations and for those with higher mitosis rates, even if they are pathologically benign.

Streszczenie

Wprowadzenie. Odosobnione włókniste guzy są rzadko spotykanymi wolno rosnącymi guzami opłucnej. Metody immunohistochemiczne i ultrastrukturalne ukazują je, jak gdyby były umiejscowione. W 80% przypadków pochodzą z trzewi opłucnej. Mogą pojawić się również w innych błonach surowiczych, takich jak otrzewna lub osierdzie, lub tkankach niesurowiczych, takich jak: zatoki przynosowe, nos, śródpiersie, wątroba, miąższ płuc lub oczodół.
Materiał i metody. Zbadano 21 chorych (10 mężczyzn i 11 kobiet), u których od stycznia 1998 do stycznia 2008 r. rozpoznano odosobnione włókniste guzy opłucnej.
Wyniki. W badanej grupie u dwóch chorych zmiany były złośliwe z 5–8 mitozami w wielu miejscach; nowotwory u pozostałych dziewiętnastu osób były łagodne. U jednego chorego guz łagodny uległ złośliwej transformacji 22 miesięcy po zabiegu, a pacjent zmarł 41 miesięcy po pierwszej operacji. Najdłuższy okres obserwacji to 112 miesięcy.
Wnioski. Odosobnione włókniste guzy mogą stać się złośliwe, a zatem wymagają długich okresów obserwacji. Tempo mitozy jest lepszym wskaźnikiem przeżycia niż masa guza. Krótsze okresy obserwacji są zalecane dla guzów wykrytych radiologicznie w wielu miejscach i dla tych z większym tempem mitozy, nawet jeśli są patologicznie łagodne.

Key words

solitary fibrous tumors, follow up, multiple locations, survey

Słowa kluczowe

odosobnione guzy włókniste, obserwacja, wiele miejsc, badanie

References (18)

 1. Wagner E: Das tuberkelahnliche lymphadenom (der cytogene oder reticulirte tuberkel). Arch Heilk (Leipzig) 1870, 11, 497.
 2. Klemperer P, Rabin CB: Primary neoplasm of the pleura. Arc Pathol 1942, 34, 951–964.
 3. Porter JM, Cheek JM: Pleural mesothelioma. J Thorac Cardiovasc Surg 1968, 55, 882–890.
 4. Robinson LA: Solitary fibrous tumor of the pleura. Cancer Control 2006, 13, 264–269.
 5. De Perrot M, Fischer S, Brundler MA, Sekine Y, Keshavjee S: Solitary fibrous tumors of the pleura. Ann Thorac Surg 2002, 74, 285–293.
 6. De Perrot M, Kurt AM, Robert JH, Borisch B, Spiliopoulos A: Clinical behavior of solitary fibrous tumors of the pleura. Ann Thorac Surg 1999, 67, 1456–1459.
 7. Sakurai H, Tanaka W, Kaji M, Yamazaki K, Suemasu K: Intrapulmonary localized fibrous tumor of the lung: a very unusual presentation. Ann Thorac Surg. 2008, 86, 1360–1362.
 8. Dranchenberg CB, Bouquin PM, Cochran LM, Burke KC, Kumar D, White CS, Papadimitriou JC: Fine needle aspiration biopsy of solitary fibrous tumors. Acta Cytol 1998, 42, 1003–1010.
 9. Suter M, Gebhard S, Boumghar M, Peloponisios N, Genton CY: Localized fibrous tumours of the pleura: 15 new cases and review of the literature Eur J Cardiothorac Surg 1998,14, 453–459.
 10. Devroede GJ, Tirol AF: Giant pleural mesothelioma associated with hypoglycemia and hyperthroidism. Am J Surg 1968, 116, 130.
 11. Okike N, Bernatz E, Woolner B: Localized mesothelioma of the pleura. J Thorac Cardiovasc Surg 1978, 75, 363–372.
 12. Bouchi J, Gharious E, Cortbawi E: Tumeur fibrose solitaire de la pleure avec coma et hypoglicemie. Rev Pneumol Clin 1993, 49, 243–246.
 13. Weynand B, Noel H, Goncette L, Noirhomme P, Collard P: Solitary fibrous tumor of the pleura. A report of five cases diagnosed by transthoracic cutting needle biopsy. Chest 1997, 112, 1424–1428.
 14. Cardillo G, Facciolo F, Cavazzana AO, Capece G, Gasparri R, Martelli M: Lokalized (solitary) fibrous tumors of the pleura: An analysis of 55 patients. Ann Thorac Surg 2002, 70, 1808–1812.
 15. Taştepe I, Alper A, Ozaydin HE, Memiş L, Cetin G: A case of multiple synchronous localized fibrous tumor of the pleura. Eur J Cardiothorac Surg 2000, 18, 491–494.
 16. Altinok T, Topcu S, Tastepe AI, Yazici U, G Cetin: Localized Fibrous Tumors of the Pleura: Clinical and Surgical Evaluation. Ann Thorac Surg 2003, 76, 892–895.
 17. Martini N, Mc Cormack PM, Boins MS, Kaiser KR, Burt ME, Hilaris BS: Pleural mesothelioma. Ann Thorac Surg 1987, 43, 113–120.
 18. Santos RS, Haddad R, Lima CE, Liu YL, Misztal M, Ferreira T, Boasquevisque CH, Luketich JD, Landreneau RJ: Patterns of recurrence and long-term survival after curative resection of localized fibrous tumors of the pleura. Clin Lung Cancer 2005, 7, 197–201.