Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2011, vol. 20, nr 3, May-June, p. 351–361

Publication type: original article

Language: English

Application of 64-Detector Computed Tomography Myelography in the Diagnostics of the Spinal Canal

Zastosowanie 64-rzędowej mielografii tomografii komputerowej w diagnostyce kanału kręgowego

Barbara Hendrich1,, Krzysztof Zimmer2,, Maciej Guziński1,, Marek J. Sąsiadek1,

1 Department of General and Interventional Radiology and Neuroradiology, Chair of Radiology, Wroclaw Medical University, Poland

2 Department of Traumatic and Hand Surgery, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Background. The most important imaging modality of the spine and spinal canal is magnetic resonance (MRI). In a relatively large group of patients with contraindications to MR, the alternative method is computed tomography myelography (myelo-CT). The development of multi-detector spiral CT, especially 64-detector scanners, could potentially increase the diagnostic possibilities of myelo-CT.
Objectives. Evaluation of usefulness of 64-detector myelo-CT in diagnostics of the spinal canal.
Material and Methods. Myelo-CT studies were performed with a 64-detector CT scanner in 31 patients (29 males, 2 females, age 17–71, mean age 31.9). The patients were referred with diagnoses of brachial plexus injury (27 cases), spinal canal stenosis (2 cases), suspected communication with fluid space in sacral region (1 case), and suspected intraspinal lesions after vertebral stabilization (1 case). A contrast medium (300 mg iodine/ml) was injected into the dural sac via sucoccipital (14 patients) or lumbar (17 patients) puncture. After that, a spiral acquisition (slice thickness 0.625 mm, pitch 0.9) was performed with a 64-detector CT scanner, followed by multiplanar MIP (Maximum Intensity Projection) reconstruction. In 26 patients, a comparison with operative results was performed.
Results. Among the 27 patients with traumatic injury of the brachial plexus, nerve root lesions were revealed (preganglionic brachial plexus injury) in 14 patients, and in 13 cases myelo-CT was normal (postganglionic injury). In the 4 patients referred with diagnoses other than brachial plexus injury, myelo-CT contributed to therapeutic decisions, e.g. of reoperation in the patient with intraspinal haematoma, diagnosed on the basis of the myelo-CT scan. In the 14 patients with the features of preganglionic brachial plexus injury in myelo-CT, we analyzed C5-T1 nerve roots in detail on the side of the injury (overall 140 roots). We found a lack of the outlines or continuity of 57 roots in 13 patients. Intraoperatively, 53 roots were verified, confirming their injury in 49 cases (92.5%).
Conclusion. 64-detector CT myelography enables an efficient assessment of the spinal canal space in patients with contraindications to MR, especially visualization of nerve root injury.

Streszczenie

Wprowadzenie. Najważniejszą metodą obrazową kręgosłupa i kanału kręgowego jest rezonans magnetyczny (MR). U dość licznej grupy pacjentów z przeciwwskazaniami do MR alternatywnym badaniem jest mielografia tomografii komputerowej (mielo-TK). Rozwój spiralnej tomografii komputerowej wielorzędowej, w szczególności 64-rzędowej, budzi nadzieje na zwiększenie możliwości diagnostycznych mielo-TK.
Cel pracy. Ocena przydatności 64-rzędowej mielo-TK w diagnostyce kanału kręgowego.
Materiał i metody. Badania mielo-TK wykonano za pomocą aparatu 64-rzędowego, u 31 pacjentów (29 mężczyzn, 2 kobiety, wiek 17–71, średnio 31,9 roku). Pacjenci byli kierowani z rozpoznaniem uszkodzenia splotu ramiennego (27 chorych), stenozy kanału kręgowego (2 pacjentów), podejrzenia komunikacji z przestrzenią płynową w okolicy krzyżowej (1 pacjent), podejrzenia zmian wewnątrzkanałowych po stabilizacji kręgosłupa (1 pacjent). Środek kontrastowy (300 mg jodu/ml) podawano do przestrzeni podpajęczynówkowej drogą nakłucia podpotylicznego (14 pacjentów) lub lędźwiowego (17 pacjentów). Za pomocą 64-rzędowego skanera wykonywano akwizycję spiralną (grubość warstwy 0,625 mm, skok spirali 0,9). Podczas postprocessingu uzyskiwano rekonstrukcje wielopłaszczyznowe MIP (Maximum Intensity Projection). Przeprowadzono analizę porównawczą z wynikami śródoperacyjnymi u 26 pacjentów.
Wyniki. Wśród 27 pacjentów z urazowym uszkodzeniem splotu ramiennego u 14 stwierdzono cechy uszkodzenia korzeni nerwowych (uszkodzenie przedzwojowe splotu), w 13 przypadkach z tej grupy obraz mielo-TK był prawidłowy (uszkodzenie pozazwojowe). U 4 chorych, u których mielo-TK została wykonana ze wskazań innych niż uszkodzenie splotu ramiennego, badanie to pomogło podjąć decyzje terapeutyczne, np. o reoperacji u pacjenta z rozpoznanym na podstawie mielo-TK krwiakiem w kanale kręgowym. U 14 chorych z cechami uszkodzenia przedzwojowego splotu ramiennego w mielo-TK szczegółowej ocenie poddano korzenie nerwowe C5-Th1 po stronie uszkodzonej (łącznie 140 korzeni). Wykazano brak zarysu lub ciągłości 57 korzeni u 13 pacjentów. Śródoperacynie zweryfikowano 53 korzenie, potwierdzając ich uszkodzenie w 49 przypadkach (92,5%).
Wnioski. 64-rzędowa mielografia TK pozwala na skuteczną ocenę przestrzeni wewnątrzkanałowej u pacjentów z przeciwwskazaniami do MR, a zwłaszcza uwidocznienie uszkodzenia korzeni nerwowych.

Key words

myelography, spiral computed tomography, brachial plexus, spinal injuries

Słowa kluczowe

mielografia, spiralna tomografia komputerowa, splot ramienny, uszkodzenie kręgosłupa

References (20)

 1. Carvalho GA, Nikkhah G, Matthies C, Penkert G, Samii M: Diagnosis of root avulsions in traumatic brachial plexus injuries: value of computerized tomography myelography and magnetic resonance imaging. J Neurosurg 1997, 86, 69–76.
 2. Doi K, Otsuka K, Okamoto Y, Fujii H, Hattori Y, Baliarsing A: Cervical nerve root avulsion in brachial plexus injuries: magnetic resonance imaging classification and comparison with myelography and computerized tomography myelography. J Neurosurg. 2002, 96, Suppl 3, 277–284.
 3. Hendrich B, Sąsiadek M, Turek T, Bem Z: Porównanie wartości mielografii MR i mielografii rentgenowskiej w diagnostyce urazowych uszkodzeń splotu ramiennego. Pol J Radiol 2003, 68, 23–29.
 4. Sąsiadek M, Szewczyk P: Imaging of the spine: New possibilities and its role in planning and monitoring therapy. Pol J Radiol 2009, 74, 49–55.
 5. Jabłońska R, Ślusarz R, Rosińczuk-Tonderys J, Beuth W, Ciemnoczołowski W: Functional Assessment of Patients with Lumbar Discopathy. Adv Clin Exp Med 2009, 18, 389–399.
 6. Hendrich B, Sąsiadek M: Mielografia i mielo-KT w diagnostyce urazowych uszkodzeń splotu ramiennego. Pol Przegl Radiol 1996, 61, 394–396.
 7. Markowska O, Gardzińska A, Chrzan R, Urbanik A, Miechowicz S: Use of computer tomography and 3DP Rapid Prototyping technique in cranioplasty planninganalysis of accuracy of bone defect modeling. Pol J Radiol 2009, 74, 43–46.
 8. Richter B, Walecka A, Burak M, Pakulski C: Establishing a pattern of 64-multi slice CT of polytraumatic patients. Pol J Radiol 2009, 74, 17–23.
 9. Blaz M, Palczewski P, Gołębiowski M, Szeszkowski W, Wiśniewska M, Świątkowski J: Is whole-body trauma MDCT justified in patients in good clinical condition but with dangerous trauma mechanism? Pol J Radiol 2009, 74, 16–20.
 10. Jakubiak A, Waliszewska M, Guziński M, Sąsiadek M: The value of 64-detector computed tomography angiography as a diagnostic method during emergency service in acute lower limbs ischemia. Pol J Radiol 2009, 74, 37–41.
 11. Waliszewska M, Jakubiak A, Guziński M, Sąsiadek M: Application of the 64-slice computed tomography as a diagnostic method in acute posttraumatic ischaemia of the upper limbs – 3 case reports. Pol J Radiol 2010, 75, 94–97.
 12. Wojciechowski W, Urbanik A, Kownacki P, Kownacki S, Sowa A: Optimisation of the CT parameters with evaluation of MDCT double-scan images in the planning of the dental implant treatment. Pol J Radiol 2009, 74, 69–76.
 13. Sąsiadek M: Mielografia rezonansu magnetycznego w schorzeniach kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Pol Przegl Radiol 1996, 61, 391–393.
 14. Sozański T, Sokolska V, Moroń K: Magnetic Resonance Cholangiopancreatography After Failed or Incomplete Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography. Adv Clin Exp Med 2009, 18, 297–302.
 15. Sozański T, Sokolska V, Gomułkiewicz M, Magdalan J, Trocha M, Bladowska J, Merwid-Ląd A: Filmless Radiology – Digital Radiography Systems. Adv Clin Exp Med 2009, 18, 641–648.
 16. Yamazaki H, Doi K, Hattori Y, Sakamoto S: Computerized tomography myelography with coronal and oblique coronal view for diagnosis of nerve root avulsion in brachial plexus injury. J Brachial Plex Peripher Nerve Inj 2007, 2, 16.
 17. Tanaka M, Ikuma H, Nakanishi K, Sugimoto Y, Misawa H, Takigawa T, Ozaki T: Spinal cord herniation into pseudomeningocele after traumatic nerve root avulsion: case report and review of literature. Eur Spine J 2008, 17, Suppl 2, S263.
 18. Yokota H, Yokoyama K, Noughi H, Uchijama Y: Spinal cord herniation into associated pseudomeningocele after brachial plexus avulsion injury: case report. Neurosurgery 2007, 60, E205.
 19. Penkert G, Carvalho GA, Nikkhah G, Tatagiba M, Matthies C, Samii M: Diagnosis and surgery of brachial plexus injuries. J Reconstr Microsurg 1999, 15, 3–8.
 20. Chow BC, Blaser S, Clarke HM: Predictive value of computed tomographic myelography in obstetrical brachial plexus palsy. Plast Reconstr Surg 2000, 106, 971–977.