Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2011, vol. 20, nr 3, May-June, p. 313–324

Publication type: original article

Language: English

Retrospective Analysis of Physical Recreation Intensity Accomplished in Primary and Secondary Prevention in Invasively-Treated Patients with Ischemic Heart Disease

Retrospektywna analiza natężenia rekreacji ruchowej realizowanej w ramach profilaktyki pierwotnej i wtórnej u leczonych inwazyjnie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca

Dariusz Kałka1,2,, Zygmunt Domagała3,, Piotr Kolęda1,, Wojciech Marciniak4,, Joanna Wojcieszczyk5,, Anna Janocha6,, Tadeusz Sebzda1,, Lesław Rusiecki1,, Teresa Szawrowicz-Pełka1,, Witold Pilecki1,

1 Department of Pathophysiology, Wroclaw Medical University, Poland

2 Center of Cardiac Prevention and Rehabilitation “Creator” in Wroclaw, Poland

3 Department of Normal Anatomy, Wroclaw Medical University, Poland

4 Cardiac Unit, Magodent, Ostrobramska Medical Center in Warsaw, Poland

5 Chair of Physiotherapy in Conservative and Operative Medicine, University School of Physical Education in Wroclaw, Poland

6 Department of Physiology, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Background. Despite a large body of evidence proving the preventive character of physical recreation, there is still not much information on its intensity in patients with ischemic heart disease (IHD) and the influence of demographic factors on the intensity of this activity.
Objectives. The aim of the study is the retrospective analysis of physical recreation intensity accomplished in primary and secondary IHD prevention, along with the evaluation of the influence of chosen demographic factors (age, gender, education, place of residence) and previous medical consultations on its intensity, and the comparison between physical recreation intensity in analyzed groups and recommended minimal intensity of this activity amounting to 1000 Kcal/week.
Material and Methods. A population of 373 IHD patients (divided into two groups) was analyzed. Group I consisted of 244 patients who underwent invasive treatment due to acute coronary syndrome, which was the first clinical manifestation of IHD. In this group, 131 subjects were treated previously due to diseases which are IHD risk factors. Group II consisted of 129 patients with long-term IHD. All patients of both groups completed a physical activity sheet based on the Framingham questionnaire with an additional category evaluating the weekly intensity of physical recreation. The study was authenticated by completing a questionnaire after 3 months in order to check the respondents’ honesty.
Results. The mean intensity of physical recreation accomplished in the scope of primary and secondary prevention was respectively 398.37 ± 169.77 Kcal/week and 404.72 ± 173.07 Kcal/week. This was not statistically significantly different and constituted only a small percentage of the recommended intensity of this activity. The analyzed demographic factors substantially determined physical recreation intensity but did not lead to the implementation of the recommendations concerning its preventive intensity. The patients treated due to diseases which are IHD risk factors presented a significantly lower intensity of physical recreation than patients who were not treated (372.66 ± 158.37 Kcal/week vs. 428.17 ± 178.18 Kcal/week).
Conclusion. The studies carried out showed an intensity of health-enhancing physical activity which was too low, not exceeding 50% of recommendations, accomplished in both primary and secondary IHD prevention, which was not significantly affected by the analyzed demographic factors. In view of the previously treated patients of group I, one of the main aims of the medical consultation, lifestyle modification, was not implemented. The recognition of IHD did not significantly determine the intensity of physical recreation.

Streszczenie

Wprowadzenie. Mimo że istnieje wiele dowodów świadczących o zapobiegawczym znaczeniu rekreacji ruchowej, nadal niewiele wiadomo na temat jej natężenia w populacjach pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (IHD) oraz wpływu czynników demograficznych na natężenie tej aktywności.
Cel pracy. Retrospektywna analiza natężenia rekreacji ruchowej realizowanej w ramach profilaktyki pierwotnej i wtórnej IHD, wraz z oceną wpływu na jej natężenie wybranych czynników demograficznych (wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania) i przebytych konsultacji lekarskich. Porównanie natężenia rekreacji ruchowej dla badanych grup z wynoszącym 1000 Kcal/tydzień zalecanym minimalnym natężeniem tej aktywności.
Materiał i metody. Analizie poddano 373 pacjentów z IHD wchodzących w skład dwóch grup. Grupa I – 244 pacjentów leczonych inwazyjnie z powodu ostrego zespołu wieńcowego, który był pierwszym objawem klinicznym IHD. Z tej grupy 131 osób było wcześniej leczonych z powodu chorób będących czynnikami ryzyka IHD. Grupa II – 129 pacjentów z wieloletnią IHD. Wszyscy pacjenci, wchodzący w skład obu grup wypełnili wzorowany na kwestionariuszu Framingham arkusz aktywności ruchowej wzbogacony o dodatkową kategorię oceniającą tygodniowe natężenie rekreacji ruchowej. Badanie uwiarygodniono, wykonując po 3 miesiącach kwestionariusz sprawdzający prawdomówność respondentów.
Wyniki. Średnie natężenie realizowanej w ramach prewencji pierwotnej i wtórnej rekreacji ruchowej wyniosło odpowiednio: 398,37 ± 169,77 Kcal/tydzień i 404,72 ± 173,07 Kcal/tydzień, nie było istotnie statystycznie różne i stanowiło jedynie niewielki odsetek zalecanego natężenia tej aktywności. Analizowane czynniki demograficzne istotnie determinowały natężenie rekreacji ruchowej, ale nie prowadziły do zrealizowania zaleceń odnośnie do jej prewencyjnego natężenia. Chorzy leczeni z powodu chorób będących czynnikami ryzyka IHD charakteryzowali się istotnie mniejszym natężeniem rekreacji ruchowej niż chorzy nieleczeni (372,66 ± 158,37 Kcal/tydzień vs 428,17 ± ± 178,18 Kcal/tydzień).
Wnioski. Przeprowadzone badania wykazały zbyt niskie, nieprzekraczające 50% zaleceń, natężenie prozdrowotnej aktywności ruchowej, realizowanej zarówno w ramach prewencji pierwotnej, jak i wtórnej IHD, na które nie wpływały znacząco analizowane czynniki demograficzne. Wobec leczonych wcześniej chorych z grupy I nie zrealizowano jednego z głównych celów konsultacji lekarskiej – modyfikacji stylu życia. Rozpoznanie IHD nie determinowało istotnie natężenia rekreacji ruchowej.

Key words

leisure-time physical activity, ischemic heart disease, recommendations, demographic factors, prevention

Słowa kluczowe

rekreacja ruchowa, choroba niedokrwienna serca, zalecenia, czynniki demograficzne, prewencja

References (31)

 1. Leon AS, Myers MJ, Connett J: Leisure time physical activity and the 16-year risk of mortality from coronary heart disease and all-causes in the Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT). Int J Sports Med 1997, 18 (Suppl. 3), S208–S215.
 2. Leon AS, Franklin BA, Costa F, Balady GJ, Berra KA, Stewart KJ, Thompson PD, Williams MA, Lauer MS: AHA Scientific Statement: Cardiac rehabilitation and secondary prevention of coronary heart disease. An American Heart Association scientific statement from the Council on Clinical Cardiology (Subcommittee on Exercise, Cardiac Rehabilitation, and Prevention) and the Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism (Subcommittee on Physical Activity), in collaboration with the American Assoc
 3. Niebauer J, Hambrecht R, Velich T, Hauer K, Marburger C, Kälberer B, Weiss C, von Hodenberg E, Schlierf G, Schuler G, Zimmermann R, Kübler W: Attenuated progression of coronary artery disease after 6 years of multifactorial risk intervention: role of physical exercise. Circulation 1997, 96, 2534–2541.
 4. American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. Guidelines for Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention Programs. Human Kinetics Publishers, Champaign Il 1999, 3rd ed.
 5. Kannel WB: Contribution of the Framingham study to preventive cardiology. J Am Coll Cardiol 1990, 15, 206–211.
 6. Drygas W, Jegier A, Kostka H, Kuński H: Long-term effects of different physical activity levels on coronary risk factors in middle-aged men. Int J Sports Med 2000, 21, 235–241.
 7. Kałka D: Zależność pomiędzy aktywnością ruchową a wydolnością fizyczną w zaburzeniach krążenia wieńcowego. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław 2008, 1–189.
 8. Manson JE, Tosteson H, Ridker PM, Satterfield S, Hebert P, O’Connor GT, Buring JE, Hennekens CH: The primary prevention of myocardial infarction. N Engl J Med 1992, 326, 1404–1416.
 9. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, Dans T, Avezum A, Lanas F, McQueen M, Budaj A, Pais P, Varigos J, Lisheng L: Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART Study): case-control study. Lancet 2004, 364, 937–952.
 10. Bandosz P, Zdrojewski T, Głuszek J et al.: Styl życia dorosłych Polaków w odniesieniu do wybranych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Porównanie wyników sondaży reprezentatywnych przeprowadzonych w roku 1997 i 2000. Streszczenia V Seminarium CINDI WHO, Spała 2000, 11.
 11. Kuciarska-Ciesielska M: Statystyczne badania niektórych uwarunkowań zdrowia. Zdrow Publ 1998, 5, 89–192.
 12. Drygas W, Skiba A, Bielecki W, Puska P: Ocena aktywności fizycznej mieszkańców sześciu krajów europejskich. Projekt „Bridging East-West Health Gap”. Med Sport 2001, 5, supl. 2, S119–S128.
 13. Zdrojewski T, Bandosz P, Szpakowski P et al.: Rozpowszechnienie głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo naczyniowego w Polsce. Wyniki badania NATPOL PLUS. Kardiol Pol 2004, 61, 5–26.
 14. Drygas W, Kwaśniewska M, Szcześniewska D et al.: Ocena poziomu aktywności fizycznej dorosłej populacji Polski. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol Pol 2005, 63, 69, supl. 4, S1–S5.
 15. Pomerlau J, McKee M, Robertson A et al.: Physical inactivity in the Baltic countries. Prev Med 31, 665–672, 200.
 16. Casperson CJ, Pereira MA, Curran KM: Changes in physical activity patterns in United States, by sex and crosssectional age. Med Sci Sports Exerc 2000, 32, 1601–1609.
 17. Kannel WB, Sorlie P: Some health benefits of physical activity: The Framingham Study. Arch Intern Med 1979, 139, 857–861.
 18. Williams MA, Fleg JL, Ades PA, Chaitman BR, Miller NH, Mohiuddin SM, Ockene IS, Taylor CB, Wenger NK: American Heart Association Council Cardiology Subcommittee on Exercise, Cardiac Rehabilitation, and Prevention. Secondary prevention of coronary heart disease in the elderly (with emphasis on patients > 75 years of age): an American Heart Association scientific statement from the Council on Clinical Cardiology Subcommittee on Exercise, Cardiac Rehabilitation and Prevention. Circulation 2002, 105
 19. Jabłońska N, Knypl K, Doboszyńska A, Cezak A: Jaki tryb życia prowadzili pacjenci w okresie poprzedzającym hospitalizację na oddziale kardiologicznym? Essent Med 2005, 2, 41–44.
 20. Pomerlau J, Pederson LL, Ostbye T et al.: Health behaviours and socio-economic status in Ontario, Canada. Eur J Epidemiol 1997, 13, 613–622.
 21. Steptoe A, Wardle J, Fuller R et al.: Leisure-time physical exercise: prevalence, attitudinal correlates, and behavioral correlates among young Europeans from 21 countries. Prev Med 1997, 26, 845–854.
 22. Hady RH, Zbucki RŁ, Łuba ME, Gołaszewski P, Ładny RJ, Dadan JW: Obesity as a Social Disease and the Influence of Environmental Factors on BMI in Own Material. Adv Clin Exp Med 2010, 19, 3, 369–378.
 23. Garcia-Palmieri MR, Costas RJ, Cruz-Vidal M, Sorlie PD, Havlik RJ: Increased physical activity: a protective factor against heart attack in Puerto Rico. Am J Cardiol 1982, 50, 749–754.
 24. Morris WHM: Work and environmental stress in the cardiac farmer. In: Work and the Heart. Eds.: Rosenbaum FF, Belknap EL, Hoeber NY 1959, 211–214.
 25. Rose G: Physical activity and coronary heart disease. Proc Royal Soc Med 1969, 62, 1183–1187.
 26. Exercise health benefits and risks. European Occupational Health Series No. 7. Geneva: World Health Organization, 1993.
 27. Writing Group for the Activity Counseling Trial Research Group. Effects of physical activity counseling in primary care: the Activity Counseling: a randomized controlled trial. JAMA 2001, 286, 677–687.
 28. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Fourth Joint Task Force of European and other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice Eur Heart J 2007, 28 (19), 2375–2414.
 29. Recommendations for cardiovascular screening, staffing and emergency policies at healthy/fitness facilities. ACSM and AHA joint position statement. Med Sci Sports Exerc 1998, 1009–1018.
 30. Jankowski P, Kawecka-Jaszcz K, Pająk A et al.: Secondary prevention of coronary artery disease in hospital practice over the decade 1996–2006. Results of the Cracovian Program for Secondary Prevention of Ischaemic Heart Disease and Polish parts of the EUROASPIRE II and EUROASPIRE III surveys. Kardiol Pol 2009, 67, 970–977.
 31. Kavanagh T, Mertens DJ, Hamm LF, Beyene J, Kennedy J, Corey P, Shephard RJ: Prediction of long-term prognosis in 12 169 men referred for cardiac rehabilitation. Circulation 2002, 106, 666–671.