Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2011, vol. 20, nr 3, May-June, p. 305–312

Publication type: original article

Language: English

Patients with Atrioventricular Block During Tilt Test-Induced Vasovagal Syncope

Pacjenci z blokiem przedsionkowo-komorowym podczas testu pochyleniowego

Jacek Gajek1,, Dorota Zyśko2,, Anil K. Agrawal3,, Jerzy Rudnicki4,

1 Department of Cardiology, Wroclaw Medical University, Wrocław, Poland

2 Department of Emergency Medicine, Wroclaw Medical University, Wrocław, Poland

3 2nd Department and Clinic of General and Oncological Surgery, Wroclaw Medical University, Wrocław, Poland

4 Department of Minimally Invasive Surgery and Proctology, Wroclaw Medical University, Wrocław, Poland

Abstract

Background. Sinus bradycardia or sinus arrest are the most prevalent rhythms during a cardioinhibitory type of neurocardiogenic reaction, while atrioventricular block (AVB) occurs rarely.
Objectives. The aim of the study was to compare the medical histories and tilt test (TT) findings among patients with and without AVB during a positive TT.
Material and Methods. The study group consisted of 578 vasovagal patients with positive TTs. Among them there were 34 patients with AVB, which constituted 5.9% of the total study group. The medical histories and TT data were analyzed. The TTs were performed according to the Italian protocol.
Results. The medical histories of patients with AVB showed a significantly higher incidence of syncope-related traumatic injuries requiring hospitalization. AVB occurrence was found to be independently related to a history of instrumentation-injection-blood (IIB) phobia and to the duration of the PR interval on a baseline electrocardiogram. Receiver operating characteristic (ROC) analysis revealed that a PR interval ≤ 177 ms in duration differentiates patients without and with AVB during a neurocardiogenic reaction. It was also shown that other factors related to AVB occurrence include a shorter duration of the slowing of the heart rate and syncope as a TT outcome.
Conclusion. Patients with AVB during TT differ from those without AVB. Sudden onset of a syncopal event, particularly in women or in patients of either gender with instrumentation-injection-blood (IIB) phobia, can be an indicator for AVB during vasovagal syncope. The population of subjects with AVB during TT is not homogenous; it consists of a younger subgroup with IIB phobia, and an older subgroup with a concealed organic AV node dysfunction.

Streszczenie

Wprowadzenie. Bradykardia zatokowa i/lub zahamowanie zatokowe są najczęstszymi rytmami podczas reakcji neurokardiogennej typu kardiodepresyjnego. Bloki przedsionkowo-komorowe wyższych stopni są obserwowane rzadko.
Cel pracy. Porównanie danych z wywiadu oraz parametrów testu pochyleniowego u pacjentów, u których podczas reakcji neurokardiogennej wystąpił lub nie blok przedsionkowo-komorowy.
Materiał i metody. Badana grupa obejmowała 578 pacjentów z omdleniami wazowagalnymi, u których wykonano dodatni test pochyleniowy. Wśród badanych stwierdzono występowanie kardiodepresyjnego typu reakcji neurokardiogennej w mechanizmie bloku przedsionkowo-komorowego u 34 pacjentów, co stanowiło 5,9% wszystkich badanych. Analizie poddano dane z wywiadu od pacjentów oraz parametry testu pochyleniowego. Testy pochyleniowe wykonywano zmodyfikowanym protokołem włoskim z prowokacją NTG w razie potrzeby.
Wyniki. Wywiad chorobowy u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym wskazywał na statystycznie istotną większą częstość występowania urazów związanych z omdleniami, które wymagały hospitalizacji. Wystąpienie bloku przedsionkowo-komorowego było niezależnie powiązane z wywiadem w kierunku omdleń na widok krwi i instrumentację wraz z czasem trwania odstępu PR w spoczynkowym elektrokardiogramie. Analiza krzywych ROC wykazała, że czas trwania odstępu PR ≤ 177 ms pozwalał na wyodrębnienie pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym podczas reakcji neurokardiogennej. Wykazano ponadto, że innymi czynnikami wystąpienia bloku przedsionkowo-komorowego są krótszy czas trwania fazy zwalniania rytmu zatokowego oraz wystąpienie pełnego omdlenia jako wyniku testu pochyleniowego.
Wnioski. Pacjenci z blokiem przedsionkowo-komorowym podczas testu pochyleniowego różnią się od osób bez bloku. Nagły początek omdlenia, zwłaszcza u kobiet i pacjentów z omdleniami na widok krwi i instrumentację mogą wskazywać na blok przedsionkowo-komorowy podczas omdlenia wazowagalnego. Populacja pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym podczas testu pochyleniowego nie jest jednorodna. Obejmuje osoby młodsze z omdleniami na widok krwi i instrumentację oraz starsze, najprawdopodobniej z utajonym organicznym zaburzeniem funkcji węzła przedsionkowo-komorowego.

Key words

vasovagal syncope, tilt test, atrioventricular block

Słowa kluczowe

omdlenie wazowagalne, test pochyleniowy, blok przedsionkowo-komorowy

References (12)

 1. Kim PH, Ahn SJ, Kim JS: Frequency of arrhythmic events during head-up tilt testing in patients with suspected neurocardiogenic syncope or presyncope. Am J Cardiol 2004, 94, 1491–1495.
 2. Brignole M, Sutton R, Wieling W, Lu SN, Erickson MK, Markowitz T, Grovale N, Ammirati F, Benditt DG: Analysis of rhythm variation during spontaneous cardioinhibitory neurally-mediated syncope. Implications for RDR pacing optimization: an ISSUE 2 substudy. Europace 2007, 9, 305–311.
 3. Moya A, Sutton R, Ammirati F, Blanc JJ, Brignole M, Dahm JB, Deharo JC, Gajek J, Gjesdal K, Krahn A, Massin M, Pepi M, Pezawas T, Granell RR, Sarasin F, Ungar A, van Dijk JG, Walma EP, Wieling W: Guidelines for the diagnosis and management of syncope (v. 2009): the Task Force for the Diagnosis and Management of Syncope of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2009, 30, 2631–2671.
 4. Guida P, Iacoviello M, Forleo C, Ferrara A, Sorrentino S, Balducci C, Sarlo M, Favale S: Prevalence, timing, and haemodynamic correlates of prodromes in patients with vasovagal syncope induced by head-up tilt test. Europace 2009, 11, 1221–1226.
 5. Linzer M, Yang EH, Estes NA 3rd, Wang P, Vorperian VR, Kapoor WN: Diagnosing syncope. Part 1: Value of history, physical examination, and electrocardiography. Clinical Efficacy Assessment Project of the American College of Physicians. Ann Intern Med 1997 126, 989–996.
 6. Breiman L, Friedman JH, Olshen A, Stone CJ: Classification and Regression Trees. Belmont, CA: Wadsworth; 1984.
 7. Bracha HS, Bracha AS, Williams AE, Ralston TC, Matsukawa JM: The human fear-circuitry and fear-induced fainting in healthy individuals – the paleolithic-threat hypothesis. Clin Auton Res 2005, 15, 238–241.
 8. Deharo JC, Jego C, Lanteaume A, Djiane P: An implantable loop recorder study of highly symptomatic vasovagal patients: the heart rhythm observed during a spontaneous syncope is identical to the recurrent syncope but not correlated with the head-up tilt test or adenosine triphosphate test. J Am Coll Cardiol 2006, 47, 587–593.
 9. Zyśko D, Gajek J, Szufladowicz E, Wilczyński J, Negrusz-Kawecka M, Mazurek W: Powtarzalność wyników testu pochyleniowego. Folia Cardiol 2005, 12, 458–464.
 10. Maggi R, Menozzi C, Brignole M, Podoleanu C, Iori M, Sutton R, Moya A, Giada F, Orazi S, Grovale N: Cardioinhibitory carotid sinus hypersensitivity predicts an asystolic mechanism of spontaneous neurally mediated syncope. Europace 2007, 9, 563–567.
 11. Aerts AJ, Dendale P, Block P, Dassen WR: Reproducibility of nitrate-stimulated tilt testing in patients with suspected vasovagal syncope and a healthy control group. Am Heart J 2005, 150, 251–256.
 12. Foglia-Manzillo G, Romanò M, Corrado G, Tagliagambe LM, Tadeo G, Spata M, Spinelli A, Grieco A, Santarone M: Reproducibility of asystole during head-up tilt testing in patients with neurally mediated syncope. Europace 2002, 4, 365–367.