Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2011, vol. 20, nr 3, May-June, p. 275–284

Publication type: original article

Language: English

Analysis of Marker Expression in High Endothelial Venules in Chronic Periodontitis

Analiza ekspresji markerów żyłek z wysokim śródbłonkiem w przewlekłym zapaleniu przyzębia

Aldona Kasprzak1,, Anna Surdacka2,, Maciej Tomczak2,, Miłosz Hausmann1,, Wiesława Przybyszewska1,, Agnieszka Seraszek3,, Joanna Jagielska3,, Elżbieta Kaczmarek3,, Andrzej Marszałek3,

1 Department of Histology and Embryology, University of Medical Sciences, Poznań, Poland

2 Department of Conservative Dentistry and Periodontology, University of Medical Sciences, Poznań, Poland

3 Department of Clinical Pathomorphology, University of Medical Sciences, Poznań, Poland

Abstract

Background. In chronic periodontitis (CP) the proliferation of gingival blood vessels is accompanied by qualitative alterations in microvessels, including the development of high endothelial venules (HEVs). Alterations in antigen expression of high endothelial cells (HECs) may be responsible for chronic periodontal inflammation.
Objectives. This study aimed at analyzing the cellular expression of vascular markers – CD34, PECAM-1 (CD31), endoglin, ICAM-1, collagen IV and laminin – in the gingiva of CP patients, and investigating correlations between the expression of these markers and selected clinical data.
Material and Methods. The tissue material was obtained during open curettage and gingivectomy performed on 40 patients with CP, after the hygienization stage of periodontal treatment. The gingival samples were taken from the vicinity of various teeth and manifested various degrees of connective tissue attachment loss (CAL values). The ABC technique and the spatial visualization technique were used for quantitative analysis.
Results. A proliferation of gingival blood vessels was noted in the tissues from patients with CP, as opposed to the control group, including the presence of numerous HEVs. The most pronounced expression within the HEVs involved CD31, CD34 and laminin. Additionally, in these vessels a positive correlation was found between the expression of endoglin and the expression of ICAM-1. In HEVs the expression of CD34, endoglin, ICAM-1 and collagen IV was significantly higher than in ordinary gingival blood vessels. In the CP patients the expression of CD34 correlated with increased gingival grading. No significant differences in the expression of any vascular markers were found to be related to the CAL value.
Conclusion. CD34 and PECAM-1 (CD31) seem to play a significant role in the adhesion and migration of leukocytes through gingival HEVs. The high expression of laminin in HEC basement membranes seems to confirm role of the protein in the formation of gingival blood vessels in CP. The direct relationship between the expression of CD34 and grading may indicate that CD34 plays a role in the persistence of chronic inflammation in the periodontium.

Streszczenie

Wprowadzenie. W przewlekłym zapaleniu przyzębia (CP) rozplemowi naczyń krwionośnych dziąsła towarzyszą zmiany jakościowe mikronaczyń, w tym powstawanie żyłek z wysokim śródbłonkiem (HEVs). Zmiany w ekspresji antygenów komórek wysokiego śródbłonka (HECs) mogą odpowiadać za utrzymywanie się stanu zapalnego przyzębia.
Cel pracy. Analiza komórkowej ekspresji markerów naczyniowych: CD34, PECAM-1 (CD31), endoglin (CD105), ICAM-1 (CD54), kolagenu IV i lamininy w dziąsłach pacjentów z CP oraz jej korelacji z wybranymi danymi klinicznymi.
Materiał i metody. Materiał tkankowy uzyskano podczas zabiegu kiretażu otwartego z gingiwektomią u 40 pacjentów z CP, po przeprowadzeniu fazy higienizacyjnej leczenia periodontologicznego. Badano fragmenty dziąsła z okolicy różnych zębów i o różnych wartościach utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL). Zastosowano metodę ABC oraz technikę wizualizacji przestrzennej do analizy ilościowej.
Wyniki. U pacjentów z CP wykazano rozplem naczyń krwionośnych dziąsła, w tym obecność licznych HEVs. Największa ekspresja w obrębie dziąsłowych HEVs dotyczyła CD31, CD34 i lamininy. Dodatkowo w tych naczyniach obserwowano pozytywną korelację między ekspresją endogliny i ICAM-1. Istotnie większa ekspresja w HEVs w porównaniu ze zwykłymi naczyniami dziąsła dotyczyła: CD34, endogliny, ICAM-1 i kolagenu IV. Ekspresja cząsteczki CD34 korelowała ze zwiększeniem aktywności zapalnej (grading) w dziąsłach pacjentów z CP. Nie wykazano istotnych różnic w ekspresji żadnego z markerów naczyniowych w zależności od wartości parametru CAL.
Wnioski. Istotną rolę w adhezji i migracji leukocytów przez dziąsłowe HEVs wydają się odgrywać CD34 i PECAM 1 (CD31). Duża ekspresja lamininy w błonach podstawnych HEC może potwierdzać rolę tego białka przede wszystkim w formowaniu nowych naczyń dziąsła w CP. Wprost proporcjonalna zależność między ekspresją CD34 i grading wskazuje na rolę tego antygenu w utrzymywaniu się przewlekłego procesu zapalnego w przyzębiu.

Key words

chronic periodontitis, high endothelium venules (HEVs), immunocytochemistry, spatial visualization technique

Słowa kluczowe

przewlekłe zapalenie przyzębia, żyłki z wysokim śródbłonkiem (HEVs), immunocytochemia, technika wizualizacji przestrzennej

References (29)

 1. Seymour GJ, Gemmel E, Reinhardt RA, Eastcott J, Taubman MA: Immunopathogenesis of chronic inflammatory periodontal disease: cellular and molecular mechanisms. J Periodont Res 1993, 28, 478–486.
 2. Loesche WJ, Grossman NS: Periodontal disease as specific, albeit chronic, infection: diagnosis and treatment. Clin Microbiol Rev 2001, 14, 727–752.
 3. Hock JM, Kim S: Blood flow in healed and inflamed periodontal tissues of dogs. J Periodontal Res 1987, 22, 1–5.
 4. Bonakdar MP, Barber PM, Newman HN: The vasculature in chronic adult periodontitis: a qualitative and quantitative study. J Periodontol 1997, 68, 50–58.
 5. Chapple CC, Kumar R, Hunter N: Vascular remodelling in chronic inflammatory periodontal disease. J O ral Pathol Med 2000, 29, 500–506.
 6. Bergström J: Vascular reaction in plaque-induced gingivitis: a quantitative approach. J Periodontal Res 1992, 27, 604–608.
 7. Zoellner HF, Hunter N: Vascular expansion in chronic periodontitis. J O ral Pathol Med 1991, 20, 433–437.
 8. Zoellner HF, Chapple CC, Hunter N: Microvasculature in gingivitis and chronic periodontitis: disruption of vascular networks with protracted inflammation. Microsc Res Tech 2002, 56, 15–31.
 9. Zoellner HF, Hunter N: Perivascular hyaline deposits in inflamed gingival tissues. J O ral Pathol Med 1989, 18, 333–338.
 10. Pinchback JS, Taylor BA, Gibbins JR, Hunter N: Microvascular angiopathy in advanced periodontal disease. J Pathol 1996, 179, 204–209.
 11. Wynne SE, Walsh LJ, Seymour GJ: Specialized postcapillary venules in human gingival tissue. J Periodontol 1988, 59, 328–331.
 12. Polverini PJ: The pathophysiology of angiogenesis. Crit Rev Oral Biol Med 1995, 6, 230–247.
 13. Johnson RB, Serio FG, Dai X: Vascular endothelial growth factors and progression of periodontal diseases. J Periodontol 1999, 70, 848–852.
 14. Zoellner HF, Hunter N: High endothelial-like venules in chronically inflamed periodontal tissues exchanges polymorphs. J Pathol 1989, 159, 301–310.
 15. Tomczak M, Surdacka A, Kasprzak A: Post-capillary venules with high endothelium (HEV) and chronic periodontitis. (in Polish), Dental Forum 2008, 1, 49–60.
 16. Izawa D, Tanaka T, Saito K, Ogihara H, Usui T, Kawamoto S, Matsubara K, Okubo K, Miyasaka M: Expression profile of active genes in mouse lymph node high endothelial cells. Int Immunol 1999, 11, 1989–1997.
 17. Faveeuw C, Preece G, Ager A: Transendothelial migration of lymphocytes across high endothelial venules into lymph nodes is affected by metalloproteinases. Blood 2001, 98, 688–695.
 18. Baekkevold ES, Roussigne M, Yamanaka T, Johannes FE, Jahnes FL, Amalric F, Brandtzaaeg P, Erard M, Haraldsen G, Girard JP: Molecular characterization of NF-HEV, a nuclear factor preferentially expressed in human high endothelial venules. Am J Pathol 2003, 163, 69–79.
 19. Yang BG, Tanaka T, Jang MH, Bai Z, Hayasaka H, Miyasaka M: Binding of lymphoid chemokines to collage IV that accumulates in the basal lamina of high endothelial venules: its implications in lymphocyte trafficking. J Immunol 2007, 179, 4376–4382.
 20. Garlanda C, Dejana E: Heterogeneity of endothelial cells. Specific markers. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1997, 17, 1193–1202.
 21. Liao S, Ruddle NH: Synchrony of high endothelial venules and lymphatic vessels revealed by immunization. J Immunol 2006, 177, 3369–3379.
 22. Hsu S, Raine L, Fanger H: Use of a avidin-biotin peroxidase complex (ABC) in immunoperoxidase techniques. J Histochem Cytochem 1981, 29, 577–580.
 23. Kasprzak A, Małkowska A, Hausmann M, Przybyszewska W, Zabel M, Stopa J: Detection of cell phenotypes and pro-inflammatory cytokines (IL-1α, TNF-α, IL-6) in chronic periodontitis using ImmunoMax technique. Pol J Environ Stud 2007, 16, 328–336.
 24. Kaczmarek E, Strzelczyk R: From two to three-dimensional visualisation of structures in light and confocal microscopy – applications for biomedical studies. In: Current issues on multidisciplinary microscopy research and education. FORMATEX microscopy book series no. Eds.: Mendez-Vilas A, Labajos-Broncano L, II Formatex Research Centre, Badajoz 2005, 1st ed., 289–295.
 25. Paprocka M, Duś Danuta: Phenotypic and functional features of endothelial cells. (in Polish), Post Biol Kom 2000, 27, 247–260.
 26. Newman PJ, Newman DK: Signal transduction pathways mediated by PECAM-1: New roles for an old molecule in platelet and vascular cell biology. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2003, 23, 953–964.
 27. Tanaka Y, Albelda SM, Horgan KJ, van Seventer GA, Shimizu Y, Newman W, Hallam J, Newman PJ, Buck CA, Shaw S: CD31 expressed on distinctive T cell subsets is a preferential amplifier of beta 1 integrin-mediated adhesion. J Exp Med 1992, 176, 245–253.
 28. Yun PL, Decarlo AA, Chapple CC, Hunter N: Functional implication of the hydrolysis of platelet endothelial cell adhesion molecule 1 (CD31) by gingipains of Porphyromonas gingivalis for the pathology of periodontal disease. Infect Immun 2005, 73, 1386–1398.
 29. Hallmann R, Horn N, Selg M, Wendler O, Pausch F, Sorokin LM: Expression and function of laminins in the embryonic and mature vasculature. Physiol Rev 2005, 85, 979–1000.