Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.7)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2010, vol. 19, nr 6, November-December, p. 731–738

Publication type: original article

Language: English

Similarities Between Burning Mouth Syndrome and Parkinson’s Disease in Selected Electroneurophysiological Studies

Podobieństwa między zespołem pieczenia jamy ustnej a chorobą Parkinsona w wybranych badaniach elektroneurofizjologicznych

Magdalena Mendak1,, Tomasz Konopka1,, Magdalena Koszewicz2,, Ewa Koziorowska-Gawron2,, Maria Ejma2,, Sławomir Budrewicz2,

1 Department of Periodontology, Wroclaw Medical University, Poland

2 Department of Neurology, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Background. Burning mouth syndrome (BMS) is a chronic oral pain condition without any signs of mucosal pathology. It has a complex etiology and constitutes a therapeutic challenge. Nigrostriatal disturbances with dopaminergic hypofunction, similar to those occurring in neurodegenerative diseases such as Parkinson’s disease (PD), may play a role in the etiopathogenesis of BMS.
Objectives. To compare the neurophysiological results of patients suffering from BMS and patients with PD.
Material and Methods. The study involved 83 patients: 33 with BMS (Group I), 20 with PD (Group II) and 30 control patients (Group III). In Group I the age range was 41–82 (median age 60.4); the group included 27 females and 6 males. In Group II the age range was 51–79 (median age 65.5); there were 15 females and 5 males. All the patients underwent neurophysiological tests (trigeminal sensory evoked potentials – TSEP, and brainstem auditory evoked potentials – BAEP) and a blink reflex (BR) examination.
Results. In three cases of patients with PD, the coexistence of BMS was confirmed. Group I: The TSEPs were abnormal in 18 patients, mostly bilaterally (15 cases). The BAEPs were disturbed in 18 patients, mostly bilaterally (12 cases). There were central disturbances in 11 patients, mixed (central and peripheral) disturbances in 3 cases, and peripheral disorders in 4 patients. In the blink reflex examination, there was no habituation in 16 patients. Group II: The TSEPs were bilaterally abnormal in 8 patients (prolongation of latencies in 6 cases, pathological asymmetry of amplitudes in 4 cases). The BAEPs were abnormal in 6 patients with PD; they were bilateral and central in all cases. In the blink reflex examination, there was no habituation in 15 patients.
Conclusion. Subjective symptoms suggesting dysfunction of sensory pathways in people with BMS are in most cases confirmed by neurophysiological tests such as TSEP, BAEP and BR. The abnormalities found in the electroneurophysiological studies in patients with burning mouth syndrome are similar to those found in Parkinson’s disease. Therefore, it appears that pharmacotherapy for BMS might focus on stimulating the dopaminergic system.

Streszczenie

Wprowadzenie. Zespół pieczenia jamy ustnej (BMS) jest przewlekłym dyskomfortem w jamie ustnej, niezwiązanym z patologią błony śluzowej. Choroba ta ma złożoną etiologię i sprawia wiele trudności w leczeniu. W rozważaniach nad etiopatogenezą BMS bierze się pod uwagę zaburzenia nigrostriatalnego układu dopaminergicznego, podobne do występujących w chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona (PD).
Cel pracy. Porównanie wyników wybranych badań neurofizjologicznych u pacjentów z BMS i u pacjentów z chorobą Parkinsona.
Materiał i metody. Badaniami objęto 83 pacjentów; 33 osoby z zespołem pieczenia jamy ustnej (grupa I), 20 pacjentów z chorobą Parkinsona (grupa II) oraz 30 pacjentów z grupy kontrolnej (grupa III). Grupa I: przedział wiekowy 41–82 lat (średnia wieku 60,4); 27 kobiet, 6 mężczyzn. Grupa II: przedział wiekowy 51–79 lat (średnia wieku 65,5); 15 kobiet, 5 mężczyzn. U wszystkich pacjentów przeprowadzono badania neuroelektrofizjologiczne (TSEP – potencjały wywołane z nerwu trójdzielnego, BAEP – pniowe słuchowe potencjały wywołane) oraz badanie BR (odruch mrugania).
Wyniki. U trzech pacjentów z PD stwierdzono współistnienie BMS. Grupa I: W badaniu TSEP w grupie osób z BMS u 18 pacjentów uzyskano nieprawidłowe wyniki, w większości o charakterze obustronnym (15 przypadków). W badaniu BAEP u 18 osób z BMS stwierdzono nieprawidłowości, w większości (12 przypadków) miały one charakter obustronny. Zaburzenia ośrodkowe występowały u 11 osób, mieszane (ośrodkowo-obwodowe) u 3, a obwodowe u 4 pacjentów. W badaniu BR u 16 pacjentów z BMS nie stwierdzono habituacji odruchu mrugania. Grupa II: W badaniu TSEP u 8 pacjentów z PD stwierdzono obustronne nieprawidłowości w postaci wydłużonej latencji załamków (6 przypadków) i patologicznej asymetrii amplitud między stronami (4 przypadki). Patologiczne zapisy BAEP dotyczyły 6 pacjentów z PD i we wszystkich przypadkach miały charakter obustronny i ośrodkowy. W badaniu BR w grupie osób z PD brak habituacji stwierdzono u 15 pacjentów.
Wnioski. Subiektywne objawy sugerujące nieprawidłową czynność ośrodkowych dróg czuciowych u osób z BMS w większości znajdują potwierdzenie w wynikach badań BAEP, TSEP, BR. Nieprawidłowości w wykonanych badaniach elektroneurofizjologicznych u pacjentów z zespołem pieczenia jamy ustnej są podobne do stwierdzanych w chorobie Parkinsona. W tej sytuacji wydaje się, że farmakoterapia BMS powinna być skierowana na stymulację układu dopaminergicznego.

Key words

burning mouth syndrome, Parkinson’s disease, neuroelectrophysiological tests

Słowa kluczowe

zespół pieczenia jamy ustnej, choroba Parkinsona, badanie neuroelektrofizjologiczne

References (21)

 1. Scala A, Checchi L, Montevecchi M, Marini I: Update on burning mouth syndrome: overview and patient management. Crit Rev Oral Biol Med 2003, 14, 275–291.
 2. Mendak M: Algorithm for diagnosis and treatment of the primary and secondary burning mouth syndrome depending of etiological factors. Dent Med Probl 2006, 43, 585–595.
 3. Perno M: Burning mouth syndrome. J Dent Hyg 2001, 75, 245–252.
 4. Witt E, Palla S: Mundbrennen. Schmerz 2002, 5, 389–394.
 5. Tammiala-Salonen T, Hiidenkari T, Parvinen T: Burning mouth in a Finnish adult population. Commun Dent Oral Epidemiol 1993, 21, 67–71.
 6. Lipton JA, Ship JA, Larach-Robinson D: Estimated prevalence and distribution of reported orofacial pain in the United States. J Am Dent Assoc 1993, 124, 115–121.
 7. Grushka M, Sessle BJ, Miller R: Pain and personality profiles in burning mouth syndrome. Pain 1987, 28, 155–167.
 8. Forssell H, Jääskeläinen S, Tenovuo O, Hinkka S: Sensory dysfunction in burning mouth syndrome. Pain 2002, 99, 41–47.
 9. Jääskeläinen S, Rinne J, Forssell H, Tenovuo O, Kaasinen V, Sonninen P, Bergman J: Role of the dopaminergic system in chronic pain – a fluorodopa-PET study. Pain 2001, 90, 257–260.
 10. Budrewicz S, Koziorowska-Gawron E, Koszewicz M: Pathophysiology, diagnostic and treatment of burning mouth syndrome in neurological depiction. Dent Med Probl 2006, 43, 109–113.
 11. Grushka M, Sessle BJ, Howley TP: Psychophysical assessment of tactile, pain and thermal sensory functions in burning mouth syndrome. Pain 1987, 28, 169–184.
 12. Grushka M, Sessle BJ: Burning mouth syndrome. Dent Clin North Am 1991, 35, 171–184.
 13. Grushka M, Sessle BJ, Howley TP: Psychophysical evidence of taste dysfunction in burning mouth syndrome. Chem Senses 1986, 11, 4, 485–498.
 14. Nilner K, Nilsson B: Intraoral currents and taste thresholds. Swed Dent J 1982, 6, 105–113.
 15. Svensson P, Bjerring P, Arendt-Nielsen L, Kaaber S: Sensory and pain thresholds to orofacial argon laser stimulation in patients witch chronic burning mouth syndrome. Clin J Pain 1993, 9, 207–215.
 16. Gao S, Wang Y, Wang Z: Assessment of trigeminal somatosensory evoked potentials in burning mouth syndrome. Chin J Dent Res 2000, 3, 40–46.
 17. Heckmann SM, Heckmann JG, Hilz MJ, Popp M, Marthol H, Neundörfer B, Hummel T: Oral mucosal blood flow in patients with burning mouth syndrome. Pain 2001, 90, 281–286.
 18. Jääskeläinen S, Forssell H, Tenovuo O: Abnormalities of the blink reflex in burning mouth syndrome. Pain 1997, 73, 455–460.
 19. Lamey PJ, Lewis MA: Oral medicine in practice: burning mouth syndrome. Br Dent J 1989, 167, 197–200.
 20. Mendak M, Konopka T, Koszewicz M, Koziorowska-Gawron E, Ejma M, Budrewicz S, Kusińska E: Badanie potencjałów wywołanych i odruchu mrugania u pacjentów z zespołem pieczenia jamy ustnej lub chorobą Parkinsona. Dent Med Probl 2010, 47, 2, 169–176
 21. Kimura J: Disorder of interneurons in parkinsonism. The orbicularis oculi reflex to paired stimuli. Brain 1973, 96, 87–96.