Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2010, vol. 19, nr 6, November-December, p. 709–719

Publication type: original article

Language: English

Dietary Patterns in Overweight and Obese Subjects with Obstructive Sleep Apnea

Ocena podaży podstawowych składników odżywczych oraz grup produktów w całodziennych racjach pokarmowych otyłych osób z rozpoznanym obturacyjnym bezdechem sennym

Monika Bronkowsk,A, Marcin Gołecki1,, Justyna Słomian2,, Anna Markiewicz2,, Jolanta Mikołajczak2,, Monika Kosacka1,, Irena Porębska1,, Renata Jankowska1,, Jadwiga Biernat2,

0

1 Lower Silesian Pulmonary Center, Department and Clinic of Pulmonology and Lung Cancers, Wrocław Medical University, Poland

2 Division of Human Nutrition, Department of Food Storage and Technology, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland

Abstract

Objectives. The aim of the study was to evaluate selected nutrients and food product groups in the daily food intake of obese patients diagnosed with obstructive sleep apnea (OSA).
Material and Methods. The eating habits of 93 patients, including 22 women and 71 men, were evaluated from 2006 to 2008. The 72-hour dietary recall method and diet history were used to evaluate dietary intake.
Results. The study showed that the food intake of women and men differ greatly with regard to the individual supply of energy and major nutrients. Analyses demonstrated an incorrect diet structure in patients with OSA in terms of the percentages of energy derived from fats, protein and carbohydrates. In the average food ration of the men and women surveyed the percentages of energy derived from fat, protein and carbohydrates reached 37%, 17.5% and 46.8–50.2% respectively. The analyzed diets were found to include a high percentage of meat and meat products, as well as of eggs. The diets were also characterized by a low content of cereal products, vegetables, fruits, milk and dairy products. The study also involved determining BMI values for all the patients under scrutiny. The entire surveyed group of patients diagnosed with OSA was characterized by incorrect BMI values.
Conclusion. The mean energy intake of the surveyed patients with OSA was close to the recommended healthy level, yet its dietary structure is incorrect.

Streszczenie

Cel pracy. Ocena podaży podstawowych składników odżywczych oraz grup produktów w całodziennych racjach pokarmowych otyłych osób z rozpoznanym obturacyjnym bezdechem śródsennym. Badania przeprowadzono w grupie 22 kobiet oraz 71 mężczyzn.
Wyniki. Na podstawie analizy ilościowej wykazano duże zróżnicowanie w indywidualnej podaży energii oraz głównych składników odżywczych. Stwierdzono także niewłaściwą strukturę diet chorych na OBS pod względem procentowego udziału energii pochodzącej z białka, tłuszczu i węglowodanów. W średniej racji pokarmowej badanych kobiet i mężczyzn udział energii pochodzącej z tłuszczu, białka i węglowodanów wynosił odpowiednio 37; 17,5 i 46,8–50,2%. W ocenie ilościowej oszacowano także spożycie poszczególnych grup produktów spożywczych. Wykazano duży udział w diecie mięsa i jego przetworów, jaj, innych tłuszczów, a mały warzyw, owoców, produktów zbożowych oraz mleka i jego przetworów. Badanej grupie obliczono także wskaźnik BMI. Wśród badanych osób żadna nie charakteryzowała się prawidłowym wskaźnikiem BMI.

Key words

obstructive sleep apnea, selected nutrients, daily food rations, obese patients

Słowa kluczowe

obturacyjny bezdech senny, składniki odżywcze, całodzienne racje pokarmowe

References (32)

 1. Wolk R, Kara T, Komers VK: Sleep-disordered breathing and cardiovascular disease. Circulation 2003, 108, 9–12.
 2. Young T, Finn L, Austin D, Peterson A: Menopausal status and sleep-disordered breathing in the Wisconsin Subject Cohort Study. Am Resp Care Med 1995, 152, 1946–1949.
 3. Zieliński J, Pływaczewski R, Bednarek M: Zaburzenia oddychania w czasie snu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
 4. Regulski M: Zaburzenia oddychania w czasie snu u pacjentów z cukrzycą. Przew Lek 2003, 11/12, 11–17.
 5. Bielicki P, Byśkiniewicz K, Chazan R: Rodzinne występowanie obturacyjnego bezdechu podczas snu. Pneum Alerg Pol 2007, 75, supl. 1, 20–22.
 6. Szponar L, Wolnicka K, Rychlik E: Album fotografii produktów i potraw. IŻŻ, Warszawa 2000.
 7. Kunachowicz H, Nadolna I, Przygoda B, Iwanow K: Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych. Prace IŻŻ, nr 85, Warszawa, 1998.
 8. Nadolna I, Kunachowicz H, Iwanow K: Potrawy – skład i wartość odżywcza. Prace IŻŻ, Warszawa, 1994.
 9. Ziemlański Ś: Normy żywienia człowieka. Fizjologiczne podstawy.PZWL, Warszawa 2001.
 10. World Health Organization, Diet, nutrition and the prevention of chronic disease. Report of joint WHO/FAO Expert Consultation. Technical Report Series, No 916, Geneva 2003.
 11. Paradowski L, Kempiński R: Nutrition and chronic diseases of developed communities. Adv Clin Exp Med 2003, 12, supl. 1, 109–116.
 12. Rywik S, Broda G: Stan zdrowia ludności Warszawy w roku 2001. Inst Kardiol, Warszawa 2002.
 13. Turlejska H, Pelznar U, Szponar L, Konecka-Maryjek E: Zasady racjonalnego żywienia – zalecane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego. ODiDK Sp. z o.o., Gdańsk 2004.
 14. Traviss KA, Barr SI, Fleming JA, Ryan CF: Lifestyle – related weight gain in obese men with newly dignosed obstructive sleep apnea. J Am Diet Assoc 2002, 102, 5: 703–706.
 15. Ostrowska L, Stefańska E, Czapska D, Karczewski J: Ocena dziennych racji pokarmowych grupy osób z nadwagą i otyłością. Bromat Chem Toksykol 2003, 36, 2: 123–130.
 16. Niedworok E, Całyniuk B, Szczepańska E, Żurawińska T, Dul L: Struktura spożycia wybranych składników odżywczych w dwóch grupach wiekowych kobiet w aspekcie wystąpienia otyłości. Bromat Chem Toksykol 2003, supl.: 89–92.
 17. Rywik S, Broda G: Stan zdrowia ludności byłego województwa tarnobrzeskiego w roku 2001. Inst. Kardiol., Warszawa 2002.
 18. Przysławski J, Grygiel B: Estimation of nutrition manner of obese women perimenopausal and postmenopausal period. Żyw Człow Metab 2003, 30, 127–132.
 19. Moschandreas J, Kafatos A: Food and nutrient intakes of Greek (Cretan) adults. Recent data for food-based dietary guidelines in Greece. B J Nutr 1999, 81, Suppl. 2, S71–S76.
 20. Schröder H, Marrugat J, Elosua R, Covas MI: Relationship between body mass index, serum cholesterol, leisure – time physical activity, and diet in a Mediterranean Southern – Europe population. B J Nutr 2003, 90, 431–439.
 21. Ostrowska L, Stefańska E, Czapska D, Karczewski J: Wpływ żywienia osób z nadwagą lub otyłością na ich parametry lipidowe i gospodarkę węglowodanową. Bromat Chem Toksykol 2003, supl.: 201–206.
 22. Przysławski J, Gertig H, Bolesławska I, Duda G, Maruszewska M, Nowak J: Nutritional value of diets reconstituted in laboratory of workers employed in public or private sector in the Wielkopolska region. Żyw Człow Metab 1999, 26, 99–110.
 23. Grygiel B, Przysławski J, Schlegel-Zawadzka M: Ocena poziomu spożycia białka oraz wybranych witamin z grupy B, u kobiet z otyłością wisceralną i gynoidalną. Bromat Chem Toksykol 2005, supl.: 533–537.
 24. Fraire RD, Carloso MA, Shinzato AR, Ferreira SR: Nutritional status of Japanese-Brazilian subjects: comparision across gender and generation. B J Nutr 2003, 89, 705–712.
 25. Waśkiewicz A, Piotrowski W, Sygnowska E, Broda G, Drygas W, Zdrojewski T, Kozakiewicz K, Tykarski A, Biela U: Quality of nutrition and health knowledge in subjects with diagnosed cardiovascular diseases in the Polish population – National Multicentre Health Survey (WOBASZ). Kardiol Pol 2008, 66, 507–513.
 26. Bronkowska M, Żechałko-Czajkowska A: Nutritional patterns of 40-year-old women from Wrocław in the aspect of the risk of Cardiovascular diseases. Part I. Intake of selected nutrients and groups of food products. Pol J Food Nutr Sci 2006, 15/56, 1, 83–90.
 27. Bronkowska M, Wyka J, Żechałko-Czajkowska A: Zastosowanie analizy skupień w ocenie sposobu żywienia i stanu zdrowia dorosłych mieszkańców Wrocławia. Ann Acad Med Siles 2006, 60, suppl. 95, 12–22.
 28. Zahorska-Markiewicz B: Otyłość. Poradnik dla lekarzy. Wydawnictwo Archi-Plus, Warszawa 2007.
 29. Przysławski J, Gertig H: Żywieniowe czynniki rozwoju niektórych chorób cywilizacyjnych. Żyw Człow Metab 1997, 24, 3, 354–365.
 30. Ilow R, Regulska-Ilow B, Szymczak J: Ocena sposobu żywienia kobiet z Legnicy i okolic. Cz. II. Ocena ilościowa. Bromat Chem Toksykol 1998, 31, 1, 55–60.
 31. Piórecka B, Jagielski P, Żwirska J, Piskorz A, Brzostek T, Schlegel-Zawadzka M: Wpływ żywienia na występowanie wybranych metabolicznych czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród mieszkanek Krakowa. Rocz PZH 2007, 58, 1, 119–127.
 32. Kornacewicz-Jach Z, Przybycień K, Chomicz J, Pieczul-Mróz, Karwat B, Gorący J: Zagrożenie chorobami układu krążenia u kobiet. Przegl Menopauz 2003, 5, 17–26.