Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1 (5-Year IF – 2.0)
Journal Citation Indicator (JCI) (2023) – 0.4
Scopus CiteScore – 3.7 (CiteScore Tracker 3.3)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2010, vol. 19, nr 6, November-December, p. 661–668

Publication type: editorial article

Language: English

Minor Head Injury in Children – an Urgent Plea for Definition

Lekki uraz głowy u dzieci – pilna potrzeba ścisłej definicji urazu

Maciej Bagłaj1,

1 Department of Pediatric Surgery and Urology, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland

Abstract

Head injury in children is one of the most frequent reasons for emergency consultations and hospitalization worldwide. Most of these children sustain minor head traumas with no clinical sequel. Despite its high incidence in clinical practice, minor head trauma has not been precisely defined. Different authors use different criteria, based on the Glasgow Coma Score, the results of imaging studies or clinical signs or symptoms. There is also no uniform management policy for children with minor head trauma. These discrepancies in definition and procedure preclude objective assessment of treatment outcomes and comparative analyses of pediatric trauma centers. For these reasons, there is an urgent need to develop a uniform definition of minor head trauma in children, which should be established by a panel of experts in pediatric surgery, neurosurgery and emergency medicine. This definition should provide a basis for a uniform treatment model for use in the routine clinical practice of every physician dealing with young patients.

Streszczenie

Uraz głowy u dzieci jest najczęstszą przyczyną konsultacji podczas ostrego dyżuru i hospitalizacji na całym świecie. Większość dzieci doznaje lekkiego urazu głowy bez istotnych konsekwencji klinicznych. Mimo iż lekki uraz jest tak istotnym problemem klinicznym, nie został do dziś jednoznacznie zdefiniowany. Różni autorzy posługują się różnymi definicjami opartymi na skali Glasgow, wynikach badań obrazowych lub na objawach podmiotowych lub przedmiotowych. Brakuje również jednorodnego schematu postępowania diagnostycznego u dzieci z lekkim urazem głowy. Różnice w definicji i wynikające z nich różnice w sposobach postępowania nie pozwalają na obiektywną ocenę wyników leczenia lekkich urazów głowy u dzieci i dokonania analizy porównawczej między różnymi ośrodkami traumatologii dziecięcej. Z tego względu istnieje pilna konieczność opracowania jednolitej definicji lekkiego urazu głowy u dzieci. Taka definicja powinna zostać ustalona przez panel ekspertów z chirurgii dziecięcej, neurochirurgii i medycyny ratunkowej, tak aby stworzyć jednolity model postępowania mogący znaleźć zastosowanie w codziennej praktyce klinicznej wszystkich lekarzy zajmujących się leczeniem dzieci.

Key words

minor head injury, children, computer tomography

Słowa kluczowe

lekki uraz głowy, dzieci, tomografia komputerowa

References (34)

 1. Hilger T: Wczesne i odległe następstwa lekkich urazów głowy u dzieci. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych. AM Wrocław, 2007.
 2. Hornig G: Pediatric head trauma. [In:] Pediatric surgery. Eds.: Ashcraft K, Holcomb G, Murphy P, Elsevier Saunders, 2005, 4th ed. 217–227.
 3. Beattie T: Minor Head Injury. Arch Dis Child 1997, 77, 82–85.
 4. Schmittenbrecher P, Fiedler A, Hierl C: Epidemiology of hospital admitted traumatic head injuries in children in a rural district of Germany. Intensivmed Notfallmed 2001, 38, 484–489.
 5. Schutzman AS, Greenes SD: Pediatric minor head trauma. Ann Emerg Med 2001, 37, 65–74.
 6. Glasgow J, McGovern S: Imaging the less seriously head injured child. Arch Dis Child 2000, 82, 333–335.
 7. Stein S, Ross S: Mild head injury: A plea for routine early CT scanning. J Trauma 1992, 33, 11–13.
 8. Kraus J, McArthur D, Silberman T: Epidemiology of mild brain injury. Sem Neurol, 1994, 14, 1–8.
 9. Dunning J, Daly J, Lomas J-P, Lecky F, Batchelor J, Mackway-Jones K: Derivation of the children`s head injury algorithm for the prediction of important clinical events decision rule for head injury in children. Arch Dis Child 2006, 91, 885–891.
 10. Hahn Y, McLone D: Risk factors in the outcome of children with minor head injury. Pediatr Neurosurg 1993, 19, 135–142.
 11. Stein S, Doolin E: Management of minor closed head injury in children and adolescents. Ped Surg Int 1995, 10, 465–471.
 12. Kuppermann N, Holmes J, Dayan P et al.: Identification of children at very low risk of clinically-important brain injuries after head trauma: a prospective cohort study. Lancet 2009, 374, 1160–1170.
 13. Roddy A Cohn S, Moller B, Duncan C, Gosche J, Seashore JH, Touloukian RJ: Minimal head trauma in children revisited: Is routine hospitalization required? Pediatrics 1998, 101, 575–577.
 14. Simon B, Letourneau P, Vitorino E, McCall J: Pediatric minor head trauma: indications for computed tomographic scanning revisited. J Trauma 2001, 51, 231–237.
 15. Culota V, Sementilli M, Herold K, Watts C: Clinicopathological heterogenity in the classification of mild head injury. Neurosurgery 1996, 38, 245–250.
 16. Mitchell K, Fallat M, Raque G, Hardwick V, Groff D, Nagaraj H: Evaluation of minor head injury in children J Ped Surg 1994, 29, 851–854.
 17. Adams J, Frumiento C, Shatney-Leach L: Mandatory admission after isolated closed head injury in children: Is it necessary? J Pediatr Surg 2001, 36, 119–121.
 18. Lavalle J, Shaw K: Evaluation of head injury in a pediatric emergency department. Arch Ped Adolesc Med 1998, 152, 1220–1224.
 19. Wang M, Griffith P, Sterling J, McComb J, Levy M: A prospective population-based study of pediatric trauma patients with mild alterations in consciousness (Glasgow Coma Scale of 13–14). Neurosurgery 2000, 46, 1093–1099.
 20. Hilger T, Bagłaj M, Zagierski J, Błażyński R, Mańka T, Płoszyński Z: Lekki uraz głowy u dzieci – propozycja algorytmu postępowania klinicznego. Med Wieku Rozw 2010, 14, 1, 28–36.
 21. American Academy of Pediatrics, Committee on Quality Improvement The management of minor closed head injury in children. Pediatrics 1999, 104, 1407–1415.
 22. Rivara F, Tanaguchi D, Parish R, Stimac G, Mueller B: Poor predictors of positive computed tomographic scans by clinical criteria in symptomatic pediatric head trauma. Pediatrics 1987, 80, 579–584.
 23. Tecklenburg F.W, Wrigth M: Minor head trauma in the pediatric patient. Ped Emerg Care 1991, 7, 40–47.
 24. Schunk J, Rodgerson J, Woodward G: The utility of head computed tomographic scanning in pediatric patients with normal neurologic examination in the emergency department. Pediatr Emerg Care 1996, 12, 160–165.
 25. Da Dalt L, Andreola B, Facchin P, Gregolin M, Vianello A, Battistella P: Characteristics of children with vomiting after minor head trauma: A case-control study. J Pediatr 2007, 150, 274–278.
 26. Bagłaj M, Czernik J, Ładogórska J: Lekki uraz głowy u dzieci – czy badanie radiologiczne i hospitalizacja są konieczne w każdym przypadku? Pol Przegl Chir 2005, 77, 672–689.
 27. Rogucka-Stocka H, Kłoszewski K, Majewski K, Pawlina M, Rabś-Retkiewicz A: Urazy głowy u dzieci w materiale Oddziału Chirurgii Dziecięcej. Probl Lek 1989, 3–4, 265–272.
 28. Mandera M, Wenceł T, Bażowski P, Krauze J: How should we manage children after mild head injury? Child’s Nerv Syst 2000, 16, 156–160.
 29. Nowostawska E, Polis L, Krawczyk J, Mikołajczyk W, Zakrzewski K, Podciechowska J, Szymański W: Urazy czaszkowo-mózgowe w materiale Kliniki Neurochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Roczn Dziec Chir Uraz 2001/2002, 5, 29–35.
 30. Lloyd D, Cartay H, Patterson M, Butcher C, Roe D: Predictive value of skull radiography for intracranial injury in children with blunt head injury. Lancet 1997, 349, 821–824.
 31. Brzeski M: Czy zdjęcia rentgenowskie są konieczne w diagnostyce urazów głowy u dzieci? Pol Przegl Radiol 1996, 61, 238–243.
 32. Bagłaj M, Ladogórska J: Lekki uraz głowy – czy hospitalizacja i badanie radiologiczne są konieczne w każdym przypadku. Badania ankietowe wśród chirurgów dziecięcych. Przegl Pediatr 2007, 37, 1 100–105.
 33. Geijerstam J-L, Oredsson S, Britton M: Medical outcome after immediate CT or admission for observation in patients with mild head injury: randomized controlled trial. BMJ 2006, 333, 465–468.
 34. Beaudin M, Saint-Vil D, QUimet A, Mercier C, Crevier L: Clinical algorithm and resource use in the management of children with minor head trauma. J Pediatr Surg 2007, 42, 849– 852