Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2010, vol. 19, nr 4, July-August, p. 513–518

Publication type: original article

Language: English

Left-Sided Diverticulosis of the Large Bowel as the Second Most Common Abnormality in Colonoscopy – Review of 425 Cases of Colonic Diverticulosis

Lewostronna uchyłkowatość jelita grubego jako druga co do częstości nieprawidłowość w kolonoskopii – przegląd 425 przypadków uchyłkowatości jelita grubego

Katarzyna Neubauer1,, Robert Dudkowiak2,, Leszek Paradowski1,

1 Department of Gastroenterology and Hepatology, Wroclaw Medical University, Poland

2 Division of Dietetics, Department of Gastroenterology and Hepatology, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Background. Colonic diverticulosis is characterized by different prevalence rate in different world regions and an increase in morbidity rates corresponding to the change of lifestyle due to the civilization development.
Objectives. This study was aimed to evaluate frequency of diverticulosis in colonoscopic examinations. Additionally, age and gender of patients, location of diverticula, presence of complications of diverticulosis and accompanying diseases were evaluated.
Material and Methods. The authors analyzed 3011 colonoscopic reports of patients hospitalized in Department of Gastroenterology and Hepatology, Wroclaw Medical University. Study group encompasses 1776 women at the age of 17–98 (mean age 54.4) and 1235 men at the age of 18–100 (mean age 52.5).
Results. Diverticula were found in 425 (14.11%) patients. The most common abnormality were polyps present in 434 of patients. The most frequent location of diverticulosis was sigmoid and descending colon. Disease spreads in continuous way. Patients with diverticulosis were older than patients without diverticulosis. There was no significant difference between mean age and location of diverticula (right-sided versus left-sided; p = 0.328). Frequency of diverticulosis did not differ between men and women. The only one complication detected in colonoscopy was SCAD (segmental colitis associated with diverticulosis). Among accompanying conditions polyps were the most frequent and present in 96 (22.58%) patients with diverticulosis.
Conclusion. Diverticulosis is the second most common abnormality of the large intestine in colonoscopy. Diverticula occur the most frequently in sigmoid and descending colon and spread in continuous way. Men and women are affected with the same frequency and prevalence increases with age. The most common accompanying condition are polyps.

Streszczenie

Wprowadzenie. Uchyłkowatość jelita grubego charakteryzuje zmienna częstość występowania w różnych regionach świata i wzrost wskaźników zachorowalności równoległy do towarzyszących rozwojowi cywilizacji zmian stylu życia. Cel. Ocena częstości występowania uchyłkowatości w badaniach kolonoskopowych. Dodatkowo określano wiek, płeć pacjentów, umiejscowienie uchyłków, obecność powikłań uchyłkowatości i chorób towarzyszących.
Materiał i metody. Badanie polegało na analizie 3011 kolonoskopii przeprowadzonych u pacjentów hospitalizowanych w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. W grupie badanej było 1776 kobiet w wieku 17–98 lat (średni wiek 54,4) oraz 1235 mężczyzn w wieku od 18–100 lat (średni wiek 52,5).
Wyniki. Uchyłki stwierdzono u 425 (14,11%) pacjentów. Najczęstszą nieprawidłowością jelita grubego były polipy, stwierdzone u 434 pacjentów. Uchyłki były najczęściej umiejscowione w esicy i zstępnicy. Choroba szerzyła się w sposób ciągły. Pacjenci z uchyłkowatością byli starsi od pacjentów bez uchyłkowatości. Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy między średnim wiekiem pacjentów a umiejscowieniem uchyłków (prawostronne versus lewostronne; p = 0,328). Częstość występowania uchyłkowatości była taka sama u mężczyzn i kobiet. Jedynym powikłaniem stwierdzanym w kolonoskopii było SCAD (segmental colitis associated with diverticulosis). Spośród towarzyszących uchyłkom nieprawidłowości jelita grubego najczęściej stwierdzano polipy, które były obecne u 96 (22,58%) pacjentów.
Wnioski. Uchyłkowatość jelita grubego jest drugą co do częstości występowania nieprawidłowością jelita grubego stwierdzaną w kolonoskopii. Uchyłki występują najczęściej w esicy i zstępnicy i szerzą się w sposób ciągły. Uchyłkowatość dotyczy równie często kobiet i mężczyzn, a ich częstość występowania rośnie z wiekiem. Najczęstszą chorobą jelita grubego współistniejącą z uchyłkowatością są polipy.

Key words

large bowel diverticulosis, colonic polyps

Słowa kluczowe

uchyłki jelita grubego, polipy jelita grubego

References (21)

 1. Stolmann N, Raskin JB: Diverticular disease of the colon. Lancet 2004, 363, 631–639.
 2. Painter NS, Burkitt DP: Diverticular disease of the colon: a deficiency disease of Western civilization. Br Med J 1971, 5759, 450–454.
 3. Delvaux M: Diverticular disease of the colon in Europe: epidemiology, impact on citizen health and prevention. Aliment Pharmacol Ther 2003, 18 (Suppl. 3), 71–74.
 4. Warner E, Crighton EJ, Moineddin R, Mamdani M, Upshur R: Fourteen-year study of hospital admissions for diverticular disease in Ontario. Can J Gastroenterol 2007, 21.
 5. Wess L, Eastwood M, Busuttil A, Edwards C, Miller A: An association between maternal diet and colonic diverticulosis in an animal model. Gut 1996, 423–427.
 6. Longstreth GF, Thompson WG, Chey WD, Houghton LA, Mearin F, Spiller RC: Functional Bowel Disorders. Gastroenterology 2006, 130, 1480–1491.
 7. Chey WD, Nojkov B, Rubenstein JH, Dobhan RR, Greenson JK, Cash BD: The Yield of Colonoscopy in Patients With Non-Constipated Irritable Bowel Syndrome: Results From a Prospective, Controlled US Trial. Am J Gastroenterol 2010, 105, 842–847.
 8. Parra-Blanco A: Colonic Diverticular Disease: Pathophysiology and Clinical Picture. Digestion 2006, Suppl. 1, 73, 47–57.
 9. Freeman HJ: Segmental colitis associated with diverticulosis syndrome. World J Gastroenterol 2008, 14, 6442–6443.
 10. Hale WB: Colonoscopy in the diagnosis and management of diverticular disease. J Clin Gastroenterol 2008, 42, 1142–1148.
 11. Lee YS: Diverticular disease of the large bowel in Singapore. An autopsy survey. Dis Colon Rectum 1986, 29, 330–335.
 12. Miura S, Kodaira S, Shatari T, Nishioka M, Hosoda Y, Hisa TK: Recent trends in diverticulosis of the right colon in Japan: retrospective study in a regional hospital. Dis Colon Rectum 2000, 43, 1383–1389.
 13. Comparato G, Pilotto A, Franze A, Franceschi M, Di Mario F: Diverticular disease in elderly. Dig Dis 2007, 25, 151–159.
 14. Matshushima K: Management of right-sided diverticulitis: a retrospective review from hospital in Japan. Surg Today 2010, 40, 321–325.
 15. Jeyarajah S, Faiz O, Bottle A, Aylin P, Bjarnason I, Tekkis PP, Papagrigoriadis S: Diverticular disease hospital admissions are increasing, with poor outcomes in the elderly and emergency admissions. Aliment Pharmacol Ther. 2009, 30, 1171–1182.
 16. Neubauer K: Obesity and overweight in patients with colonic diverticulosis. Gastroenterol Pol 2010, 17, 74–76.
 17. Strate LL, Liu YL, Aldoori WH, Syngal S, Giovannucci EL: Obesity increases the risks of diverticulitis and diverticular bleeding. Gastroenterology 2009, 136, 115–122.
 18. Sheth AA, Longo W, Floch MH: Diverticular disease diverticulitis. Am J Gastroenterol 2008, 103, 1550–1556.
 19. Hirata T, Kawakami Y, Kinjo N, Arakaki S, Arakaki T, Hokama A, Kinjo F, Fujita A: Association between colonic polyps and diverticular disease. World J Gastroenterol 2008, 14, 2411–2413.
 20. Meurs-Szojda MM, Terhaar JS, Kuik DJ, Mulder CJJ, Felt-Bersma RJF: Diverticulosis and diverticulitis form no risk for polyps and colorectal neoplasia in 4,241 colonoscopies. Int J Colorectal Dis 2008, 23, 979–984.
 21. Wojciechowska U, Didkowska J, Zatoński W: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2006 roku, Warszawa 2008.