Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 166.39
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2010, vol. 19, nr 3, May-June, p. 347–359

Publication type: original article

Language: English

Angiogenic Therapy for Critical Lower Limb Ischemia

Angiogenna terapia w leczeniu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych

Anna Sadakierska-Chudy1,, Jan Skóra2,, Piotr Barć2,, Dagmara Baczyńska3,, Urszula Kasprzykowska4,, Artur Pupka2,, Marek Ussowicz5,, Piotr Szyber2,, Tadeusz Dobosz1,

1 Molecular Techniques Unit, Department of Forensic Medicine, Wroclaw Medical University, Poland

2 Department and Clinic of General and Vascular Surgery and Transplantology, Wroclaw Medical University, Poland

3 Institute of Biochemistry and Molecular Biology, Department of Cell Pathology, Wroclaw Medical University, Poland

4 Department of Microbiology, Wroclaw Medical University, Poland

5 Department of Pediatric Bone Marrow Transplantation, Oncology, and Hematology, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Background. In several preclinical and clinical studies, VEGF gene therapy has proven successful in the treatment of critical limb ischemia (CLI). CLI is estimated to develop in 500–1000 individuals/million/year. It is a severe disease associated with a high risk of amputation and mortality. Therapeutic angiogenesis is a novel concept consisting of the use of proangiogenic growth factors to promote collateral artery development in ischemic tissues. To test a potential clinical application of this method, the authors prepared a nonviral expression vector encoding VEGF165 protein.
Objectives. The purpose of this study was to construct a functional expression vector encoding isoform VEGF165 which can be used for therapeutic angiogenesis in no-option patients with critical limb ischemia.
Material and Methods. Total RNA was extracted from vein and RT-PCR was used to prepare a cDNA sequence for cloning into the plasmid vector. The naked pcDNA3/VEGF165 plasmid was administered alone (group I) or combined with mononuclear cells (group II) directly into the skeletal muscle of the ischemic lower limb. The vector’s ability of expression in mammalian cells, clinical outcome, serum level of VEGF protein, and endothelial cell proliferation in muscle tissue were evaluated.
Results. pcDNA3/VEGF165 was expressed in transfected CHOPro5 cells. Due to the gene transfer, 9 of 24 patients did not require amputation. A higher serum VEGF concentration was observed than in healthy controls and the level of cytokine increased on day 14 and decreased on day 90 after plasmid administration. Histological and immunohistochemical analysis of the muscles derived from amputated limbs revealed the presence of VEGF protein and signs of new blood vessel formation.
Conclusion. This therapy is safe, but a single intramuscular gene transfer of VEGF165 is insufficient to promote angiogenesis efficiently. Better results were observed when combined therapy was used.

Streszczenie

Wprowadzenie. Wiele badań przedklinicznych i klinicznych udowodniło, że terapia genowa z wykorzystaniem genu VEGF może być z powodzeniem stosowana w leczeniu krytycznego niedokrwienia kończyn. Szacuje się, że niedokrwienie kończyn rozwija się u 500–1000 osób na 1 milion w ciągu roku. Choroba niesie ze sobą duże ryzyko amputacji i śmiertelności. Nowym sposobem leczenia może być terapeutyczna angiogeneza z wykorzystaniem proangiogennych czynników wzrostu, które pobudzają rozwój naczyń obocznych w niedokrwionej tkance. Aby zbadać możliwość klinicznego zastosowania tej metody, przygotowano niewirusowy wektor ekspresyjny kodujący białko VEGF165.
Cel pracy. Konstrukcja funkcjonalnego wektora ekspresyjnego kodującego izoformę VEGF165, który mógłby być wykorzystany w terapii angiogennej u pacjentów z krytycznym niedokrwieniem niemających innej możliwości leczenia.
Materiał i metody. RNA całkowite izolowano z żyły, sekwencję cDNA, którą wklonowano w wektor, przygotowano, wykorzystując reakcję RT-PCR. Bezpośrednio do mięśni szkieletowych niedokrwionej kończyny podawano albo nagi plazmid pcDNA3/VEGF165 (grupa I), albo komórki jednojądrzaste szpiku kostnego inkubowane z plazmidem (grupa II). W tym badaniu autorzy oceniali zdolność wektora do ekspresji w komórkach ssaczych, wynik kliniczny, stężenie białka VEGF w surowicy oraz proliferację komórek śródbłonka w tkance mięśniowej.
Wyniki. Wykazano zdolność plazmidu pcDNA3/VEGF165 do ekspresji w transfekowanych komórkach jajnika chomika chińskiego (CHOPro5). Po podaniu genu lub genu i komórek szpiku 9 z 24 pacjentów nie wymagało amputacji. Zaobserwowano większe stężenie cytokiny VEGF w surowicy u pacjentów z niedokrwieniem w porównaniu z osobami zdrowymi z grupy kontrolnej, stężenie zwiększyło się w 14. dniu, a zmniejszyło się w 90. dniu po zastosowaniu terapii. Badanie histologiczne i immnohistochemiczne mięśni z amputowanych kończyn wykazało obecność białka VEGF i ślady tworzenia nowych naczyń krwionośnych.
Wnioski. Przeprowadzone badanie wykazało, że terapia jest bezpieczna, pojedynczy domięśniowy transfer genu VEGF165 okazał się jednak niewystarczający do wydajnego pobudzenia angiogenezy. Lepsze wyniki uzyskano, gdy zastosowano terapię łączoną.

Key words

angiogenic cytokine, isoform VEGF165, expression vector, gene transfer, critical lower limb ischemia

Słowa kluczowe

cytokina angiogenna, izoforma VEGF165, wektor ekspresyjny, transfer genu, krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych

References (72)

 1. Creager MA: Medical management of peripheral arterial disease. Cardiol Rev 2001, 9, 238–245.
 2. Dormandy JA: Therapeutic advances in critical limb ischemia. International Congress and Symposium Series No 195, 1992 May 2, Dublin.
 3. Simons M, Bonow RO, Chronos NA, Cohen DJ, Giordano FJ, Hammond HK, Laham RJ, Li M, Pike M, Sellke FW, Stegmann TJ, Udelson JE, Rosengart TK: Clinical trials in coronary angiogenesis: issues, problems, consensus an expert panel summary. Circulation 2000, 102, e73–e86.
 4. McLaren M, Newton DJ, Khan F, Belch JJ: Vascular endothelial growth factor in patients with critical limb ischemia before and after amputation. Int Angiol 2002, 21, 165–168.
 5. Fam NP, Verma S, Kutryk M, Stewart DJ: Clinician guide to angiogenesis. Circulation 2003, 108, 2613–2618.
 6. Fuchs S, Satler LF, Kornowski R, Okubagzi P, Weisz G, Baffour R, Waksman R, Weissman NJ, Cerqueira M, Leon MB, Epstein SE: Catheter-based autologous bone marrow myocardial injection in no-option patients with advanced coronary artery disease. J Am Col Cardiol 2003, 10, 1721–1724.
 7. Hill JM, Zalos G, Halcox JPJ, Schenke WH, Waclawiw MA, Quyyumi AA, Finkel T: Circulating endothelial progenitor cells, vascular function, and cardiovascular risk. N Eng. J Med 2003, 348, 593–600.
 8. Clauss M, Gerlach M, Gerlach H, Bert J, Wang F, Familletti PC, Pan YC, Olander JV, Cionnolly DT, Stern D: Vascular permeability factor: A tumor-derived polypeptide that induces endothelial cells and monocyte procoagulant activity and promotes monocyte migration. J Exp Med 2004, 172, 1535–1545.
 9. Baumgartner I, Pieczek A, Manor O, Blair R, Kearney M, Walsh K, Isner JM: Constitutive expression of phVEGF165 after intramuscular gene transfer promotes collateral vessel development in patients with critical limb ischemia. Circulation 1998, 97, 1114–1123.
 10. Rajagopalan S, Mohler E, Lederman RJ, Saucedo J, Mendelsohn FO, Olin J, Blebea J, Goldman C, Trachtenberg JD, Pressler M, Rasmussen H, Annex BH, Hirsch AT: Regional angiogenesis with vascular endothelial growth factor (VEGF) in peripheral arterial disease: Design of the RAVE trial. Am Heart J 2003, 145, 1114–1118.
 11. Urbich C, Dimmeler S: Endothelial progenitor cells. Circ Res 2004, 95, 343–353.
 12. Iwaguro H, Yamaguchi J, Kalka Ch, Murosawa S, Masuda H, Hayashi S, Silver M, Li T, Isner JM, Ashara T: Endothelial progenitor cell vascular endothelial growth factor gene transfer for vascular regeneration. Circulation 2002, 105, 732–738.
 13. Heeschen Ch, Lehmann R, Honold J, Assmus B, Aicher A, Walter DH, Martin H, Zeiher AZ, Dimmeler S: Profoundly reduced neovascularization capacity of bone marrow mononuclear cells derived from patients with chronic ischemic heart disease. Circulation 2004, 109, 1615–1622.
 14. Ozawa CR, Banfi A, Glazer NL, Thurston G, Springer ML, Kraft PE, Donald M, McDonald DM, Blau HM: Microenvironmental VEGF concentration, not total dose, determines a threshold between normal and aberrant angiogenesis. J Clin Invest 2004, 113, 516–527.
 15. Choksy S, Pockley AG, Wajeh YE, Chan P: VEGF and VEGF receptor expression in human chronic critical limb ischaemia. Eur J Vasc Endovasc Surg 2004, 28, 660–669.
 16. Takahashi H, Shibuya M: The vascular endothelial growth factor (VEGF)/VEGF receptor system and its role under physiological and pathological conditions. Clin Sci 2005, 109, 227–241.
 17. Ferrara N: Vascular endothelial growth factor: basic science and clinical progress. Endocrine Rev 2004, 25, 581– 611.
 18. Schagen FHE, Rademaker HJ, Fallaux FJ, Hoeben RC: Insertion vectors for gene therapy. Gene Ther 2000, 7, 271–272.
 19. Mitrovic T: Gene transfer systems. Med Biol 2003, 10, 101–105.
 20. Chomczynski P: A reagent for the single-step simultaneous isolation of RNA, DNA and proteins from cell and tissue samples. Biotechniques 1993, 15, 536–537.
 21. Skóra J, Sadakierska-Chudy A, Pupka A, Biegus J, Barć P, Baczyńska D, Janczak D, Zacharska S, Ugorski M, Dobosz T, Szyber P: Application of VEGF165 plasmid in treatment of critical lower limb ischemia. Pol Merk Lek 2006, 20, 655–659.
 22. Xie K, Wei D, Shi Q, Hung S: Constitutive and inducible expression and regulation of vascular endothelial growth factor. Cytokine Growth Factor Rev 2004, 15, 297–324.
 23. Bates DO, Hillman NJ, Williams B, Neal CR, Pocock TM: Regulation of microvascular permeability by vascular endothelial growth factor. J Anat 2002, 200, 581–597.
 24. Keck PJ, Hauser SD, Krivi G, Sanzo K, Warren T, Feder J, Connolly DT: Vascular permeability factor, an endothelial cell mitogen related to PDGF. Science 1998, 246, 1309–1312.
 25. Leung DW, Cachianes G, Kuang WJ, Goeddel DV, Ferrara N: Vascular endothelial growth factor is a secreted angiogenic mitogen. Science 1998, 246, 1306–1309.
 26. Baugmartner I, Rauch G, Pieczek A, Wuensch D, Manger M, Kearney M, Schainfeld R, Isner JM: Lowerextremity edema associated with gene transfer of naked DNA encoding vascular endothelial growth factor. Ann Intern Med 2000, 132, 880–884.
 27. Dvorak HF, Nagy JA, Feng D, Brown LF, Dvorak AM: Vascular permeability factor/vascular endothelial growth factor and significance of microvascular hyperpermeability in angiogenesis. Curr Top Microbiol Immunol 1999, 237, 97–132.
 28. Roberts WG, Palade GE: Increased microvascular permeability and endothelial fenestration induced by vascular endothelial growth factor. J Cell Sci 1995, 108, 2269–2279.
 29. Laitinen M, Zachary I, Breier G, Pakkanen T, Hakkinen T, Luoma J, Abedi H, Risau W, Soma M, Laakso M, Martin JF, Ylä-Herttula S: VEGF gene transfer reduce intimal thickening via increased production of nitric oxide in carotid arteries. Hum Gene Ther 1997, 8, 1737–1744.
 30. Van der Zee R, Murohara T, Luo Z, Zollman F, Passeri J, Lekutat C, Isner JM: Vascular endothelial growth factor/ vascular permeability factor augments nitric oxide release from quiescent rabbit and human vascular endothelium. Circulation 1997, 95, 1030–1037.
 31. Ylä-Herttuala S, Martin JF: Cardiovascular gene therapy. Lancet 2000, 355, 213–222.
 32. Kim HJ, Jang SY, Park J, Byun J, Kim DI, Do YS, Kim JM, Kim S, Kim BM, Kim WB, Kim DK: Vascular endothelial growth factor-induced angiogenic gene therapy in patients with peripheral artery disease. Exp Mol Med 2004, 36, 336–344.
 33. Simovic D, Isner,JM, Ropper AH, Pieczek A, Weinberg DH: Improvement in chronic ischemic neuropathy after intramuscular phVEGF165 gene transfer in patients with critical limb ischemia. Arch Neurol 2001, 58, 761–768.
 34. Isner JM, Ropper A, Hirst K: VEGF gene transfer for diabetic neuropathy. Hum Gene Ther 2001, 12, 1593– 1594.
 35. Stewart DJ, Hilton JD, Arnold JM, Gregoire J, Rivard A, Archer SL, Charbonneau F, Cohen E, Curtis M, Buller CE, Mendelsohn FO, Dib N, Page P, Ducas J, Plante S, Sullivan J, Macko J, Rasmussen C, Kessler PD, Rasmussen HS: Angiogenic gene therapy in patients with nonrevascularizable ischemic heart disease: a phase 2 randomized, controlled trial of AdVEGF(121) (AdVEGF121) versus maximum medical treatment. Gene Ther. 2006, 13(21), 1503–1511.
 36. Shyu KG, Chang H, Wang BW, Kuan P: Intramuscular vascular endothelial growth factor gene therapy in patients with chronic critical leg ischemia. Am J Med 2003, 114, 85–92.
 37. Mäkinen K, Manninen H, Hedman M, Matsi P, Mussalo H, Alhava E, Ylä-Herttuala S: Increased vascularity detected by digital subtraction angiography after VEGF gene transfer to human lower limb artery: a randomized, placebo-controlled double-blinded phase II study. Mol Ther 2002, 6, 127–133.
 38. Kalka C, Masuda H, Takahashi T, Kalka-Moll WM, Silver M, Kearney M, Li T, Isner JM, Asahara T: Transplantation of ex vivo expanded endothelial progenitor cells for therapeutic neovascularization. Proc Natl Acad Sci USA 2000, 97, 3422–3427.
 39. Freedman SB, Vale P, Kalka C, Kearney M, Pieczek A, Symes J, Losordo D, Isner JM: Plasma vascular endothelial growth factor (VEGF) levels after intramuscular and intramyocardial gene transfer of VEGF-165 plasmid DNA. Hum Gene Ther 2002, 13, 1595–1603.
 40. Kusumanto YH, van Weel V, Mulder NH, Smit AJ, van den Dungen JJ, Hooymans JM, Sluiter WJ, Tio RA, Quax PH, Gans RO, Dullaart RP, Hospers GA: Treatment with intramuscular vascular endothelial growth factor gene compared with placebo for patients with diabetes mellitus and critical limb ischemia: a double-blind randomized trial. Hum Gene Ther 2006, 17(6), 683–691.
 41. Namiki A, Brogi E, Kearney M, Wu T, Couffinhal T, Varticovski L, Isner JM: Hypoxia induces vascular endothelial growth factor in cultured human endothelial cells. J Biol Chem 1995, 270, 31189–31195.
 42. Isner JM, Pieczek A, Schainfeld R, Blair R, Haley L, Ashara T, Rosenfield K, Razvi S, Walsh K, Symes J: Clinical evidence of angiogenesis after arterial gene transfer of phVEGF165 in patient with ichaemic limb. Lancet 1996, 348, 370–374.
 43. Tsurumi Y, Takeshita S, Chen D, Kearney M, Rossow ST, Passeri J, Horowitz JR, Symes JF, Isner JM: Direct intramuscular gene transfer of naked DNA encoding vascular endothelial growth factor augments collateral development and tissue perfusion. Circulation 1996, 94, 3281–3290.
 44. Waltenberger J, Mayr U, Pentz S, Hombach V: Functional upregulation of the vascular endothelial growth factor receptor KDR by hypoxia. Circulation 1996, 94, 1647–1654.
 45. Brogi E, Schatteman G, Wu T, Kim. EA, Varticovski L, Keyt B, Isner JM: Hypoxia-induced paracrine regulation of vascular endothelial growth factor receptor expression. J Clin Invest 1996, 94, 469–476.
 46. Lechardeur D, Lukacs G: Intercellular barriers to non-viral gene transfer. Curr. Gene Ther 2002,2, 183–194.
 47. Neves C, Escriou V, Byk G, Scherman D, Wils P: Intracellular fate and nuclear targeting of plasmid DNA. Cell Biol Toxicol 1999, 15, 193–202.
 48. Seisenberger G, Reid M, Enderss T, Büning H, Hallek M, Bräuchle Ch: Real-time single-molecule imaging of the infection pathway of an adeno-associated virus. Science 2001, 294, 1929–1932.
 49. Harel A, Forbes DJ: Welcome to the nucleus: can I take your coat? Nat Cell Biol 2001, 3, E267–E269.
 50. Trotman L, Mosberger N, Fornerod M, Stidwill R, Greber U: Import of adenovirus DNA involves the nuclear pore complex receptor CAN/Nup214 and histone 1. Nat Cell Biol 2001, 3, 1092–1100.
 51. Zaiss A, Muruve D: Immune response to adeno-associated virus vectors. Curr Gene Ther 2005, 5, 323–331.
 52. Lechardeur D, Lukacs GL: Nucleocytoplasmic transport of pasmid DNA: perilous journey from the cytoplasm to the nucleus. Hum Gene Ther 2006, 17, 882–889.
 53. Ho SH, Hahn W, Lee HJ, Kim DS, Jeong JG, Kim S, Yu SS, Jeon ES, Kim S, Kim, JM: Protection against collagen-induced arthritis by electrotransfer of an expression plasmid for the interleukin-4. Biochem Biophys Res Commun 2004, 321, 759–766.
 54. Heller LC, Ugen K, Heller R: Electroporation for targeted gene transfer. Expert Opin Drug Deliv 2005, 2, 255– 268.
 55. Kuroda T, Maruyama H, Shimotori M, Higuchi N, Kameda S, Tahara, H, Miyazaki J, Gejyo F: Effects of viral interleukin 10 introduced by in vivo electroporation on arthrogen-induced arthritis in mice. J Rheumatol 2006, 33, 455–462.
 56. Carmeliet P: Angiogenesis in health and disease. Nat Med 2003, 9, 53–60.
 57. Simons M: Integrative signaling in angiogenesis. Mol Cell Biochem 2004, 264, 99–102.
 58. Polverini JP: Angiogenesis in health and disease: insights into basic mechanisms and therapeutic opportunities. J Dent Educ 2002, 66, 962–975.
 59. Engler DA: Use of vascular endothelial growth factor for therapeutic angiogenesis. Circulation 1996, 94, 1496– 1498.
 60. Masaki I, Yonemitsu Y, Yamashita A, Sata S: Angiogenic gene therapy for experimental critical limb ischemia. Acceleration of limb loss by over expression of vascular endothelial growth factor 165 but not fibroblast growth factor-2. Circ Res 2002, 90, 1–11.
 61. Siddiqui AJ, Blomberg P, Wardell E, Hellgren I, Eskandarpour M, Islam KB, Sylven C: Combination of angiopoietin1 and vascular endothelial growth factor gene therapy enhances arteriogenesis in the ischemic myocardium. Biochem Biophys Res Common 2003, 310, 1002–1009.
 62. Crosby J, Kaminski WE, Schatteman G, Martin PJ, Raines EW, Seifert RA, Bowen-Pope DF: Endothelial cells of hematopoietic origin make a significant contribution to adult blood vessel formation. Circ Res 2000, 87, 728– 730.
 63. Tateishi-Yuyama E, Matsubara H, Murohara T, Ikeda U, Shintani S, Masaki H, Amano K, Kishimoto Y, Yoshimoto K, Akashi H, Shimada K, Iwasaka T, Imaizumi T: Therapeutic angiogenesis for patients with limb ischemia by autologous transplantation of bone-marrow cells: pilot study and a randomised controlled trial. Lancet 2002, 360, 427–435.
 64. Choi K, Kennedy M, Kazarov A, Papadimitriou JC, Keller G: A common precursor for hematopoietic and endothelial cells. Development 1998, 125, 725–732.
 65. Green AR: Haemangioblast origin of chronic myeloid leukemia? Lancet 2000, 355, 1659–1660.
 66. Ashara T, Takahashi T, Maruda H, Kalka C, Chen D, Iwaguro H: VEGF contributes to postnatal neovascularization by mobilizing bone marrow-derived endothelial progenitor cells. EMBO J 1999, 18, 3964–3972.
 67. Golledge J: Lower-limb arterial disease. Lancet 1997, 350, 1459–1465.
 68. Heilmann CAU, Attmann T, Thiem A, Haffner E, Beyersdorf F, Lutter G: Gene therapy in cardiac surgery: intramyocardial injection of naked plasmid DNA for chronic myocardial ischemia. Eur J Cardiothorac Surg 2003, 24, 785–793.
 69. Dzau VJ, Gnecchi M, Pachori AS, Morello F, Meloand LG: Therapeutic Potential of Endothelial Progenitor Cells in Cardiovascular Diseases. Hypertension 2005, 46, 7–18.
 70. Neil PF, Subodh V, Kutryk M, Stewart DJ: Clinician guide to angiogenesis. Circulation 2003, 108, 2613–2618.
 71. Yang Y, Jiang-Yong M, Rana JS, Ke Q, Cai J, Chen Y, Morgan JP, Yong-Fu Xiao YF: VEGF enhances functional improvement of postinfarcted hearts by transplantation of ESC-differentiated cells. J Appl Physiol 2002, 93, 1140–1151.
 72. Isner JM, Baumgartner I, Rauh G, Schainfeld R, Blair R, Manor O, Razvi S, Symes JF: Treatment of thromboangiitis obliterans (Buerger’s disease) by intramuscular gene transfer of vascular endothelial growth factor: preliminary clinical results. J Vasc Surg 1998, 28(6), 964–973; discussion 73–75.