Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2010, vol. 19, nr 1, January-February, p. 33–41

Publication type: original article

Language: English

Effect of Neonatal Serotonin Depletion on Morphine-, Nefopam-, Indomethacin-, and Imipramine-Induced Analgesia in Tests of Thermal and Mechanical Pain in Adult Rats

Wpływ zniszczenia układu serotoninergicznego u noworodków szczurzych na percepcję bólu po podaniu morfiny, nefopamu, indometacyny lub imipraminy w testach z użyciem bodźca termicznego i mechanicznego u dorosłych zwierząt

Michał Świerszcz1,, Przemysław Nowak1,, Michał Bałasz1,, Izabela Walawender1,, Jacek Kasperski2,, Dariusz Skaba3,, Elżbieta Nowak1,, Ryszard Szkilnik1,

1 Department of Pharmacology, Medical University of Silesia, Zabrze, Poland

2 Department of Prosthetic Dentistry, Medical University of Silesia, Zabrze, Poland

3 Department of Conservative Dentistry and Endodontics Division of Dental Propedeutics, Medical University of Silesia, Zabrze, Poland

Abstract

Background. Previous studies have demonstrated that chemical lesion of the noradrenergic system modified the antinociceptive effects of morphine, paracetamol, and nefopam in rats. Furthermore, it has been demonstrated that the serotoninergic as well as the noradrenergic system participate in the central effect of these drugs in different ways.
Objectives. In this study the impact of serotoninergic system lesion on the antinociceptive effects of morphine, nefopam, indomethacin, and imipramine in rats was investigated.
Material and Methods. Three days after birth, control rats were pretreated with desipramine HCl (20 mg/kg i.p., base) 30 min before intraventricular (i.c.v.) saline (0.85%)-ascorbic acid (0.1% a.a.) vehicle injection. A separate group received 5.7-dihydroxytryptamine (5,7-DHT; 70 μg in each lateral ventricle, base). When the rats attained 10 weeks of age, painful reactions were assessed by means of tail immersion and paw pressure tests. Furthermore, monoamines and their metabolite levels in some parts of the brain were determined using the HPLC/ED method.
Results. In the tail immersion test (thermal stimulus), no differences were found in the antinociceptive actions of morphine (5.0 mg/kg s.c.), nefopam (20 mg/kg i.p.), indomethacin (5 mg/kg i.p.), and imipramine (10 mg/kg i.p.) between the control and 5,7-DHT lesioned rats. In the paw pressure test (mechanical stimulus), all the examined drugs also showed a similar analgesic effect. Biochemical studies demonstrated that in the 5,7-DHT pretreated rats there was a marked decrease in serotonin (5-HT) and 5-hydroxyindoloacetic acid (5-HIAA) levels in all the examined structures (prefrontal cortex, thalamus, and spinal cord) compared with the control group (p < 0.05). Simultaneously, no changes in noradrenalin (NA) and dopamine (DA) concentrations were observed.
Conclusion. The analgesic activities of the morphine, nefopam, indomethacin, and imipramine are not perturbed by central serotoninergic system dysfunction.

Streszczenie

Wprowadzenie. Dotychczas wykazano, że przeciwbólowe działanie morfiny, paracetamolu i nefopamu zmienia się pod wpływem chemicznego uszkodzenia ośrodkowego układu noradrenergicznego u szczurów oraz że w ośrodkowych mechanizmach analgetycznego działania badanych leków uczestniczą w różnym stopniu układy serotoninergiczny i noradrenergiczny.
Cel pracy. Zbadanie wpływu chemicznej lezji ośrodkowego układu serotoninergicznego u noworodków szczurzych na przeciwbólowe działanie morfiny, nefopamu, indometacyny i imipraminy u dorosłych zwierząt.
Materiał i metody. Zwierzęta z grupy kontrolnej w 3. dniu życia otrzymały dezmetyloimipraminę (DMI; 20 mg/kg i.p.) i po 30 min dokomorowo (i.c.v.) 10 μl 0,1% roztworu kwasu askorbinowego w 0,85% chlorku sodu. Grupa z lezją układu serotoninergicznego otrzymała DMI (20 mg/kg i.p.) i po 30 min 5,7-dihydroksytryptaminę (DHT; 70 μg/10 μl i.c.v. w 0,1% roztworze kwasu askorbinowego). Gdy badane zwierzęta ukończyły 10 tygodni, wykonano testy imersji ogona oraz wycofania łapy. Dodatkowo, posługując się metodą HPLC/ED, oznaczono zawartość amin biogennych i ich metabolitów w wybranych częściach mózgu badanych zwierząt.
Wyniki. Nie stwierdzono różnicy w przeciwbólowym działaniu morfiny (5,0 mg/kg s.c.), nefopamu (20 mg/kg i.p.), indometacyny (5,0 mg/kg i.p.) i imipraminy (10 mg/kg i.p.) w teście imersji ogona (bodziec termiczny) między grupą kontrolną i 5,7-DHT. Również w teście wycofania łapy (bodziec mechaniczny) działanie przeciwbólowe stosowanych analgetyków nie różniło się między badanymi grupami zwierząt. Wykazano natomiast, że podanie 5,7-DHT w dawce 70 μg/10 μl (i.c.v.) u noworodków szczurzych wywołuje głęboki spadek zawartości serotoniny (5-HT) oraz jej metabolitu kwasu 5-hydroksyindolooctowego (5-HIAA) we wszystkich badanych strukturach mózgu, tj. korze przedczołowej, wzgórzu oraz rdzeniu kręgowym w porównaniu z grupą kontrolną (uzyskane różnice były statystycznie istotne; p < 0,05). Nie stwierdzono natomiast zmian zawartości noradrenaliny (NA), dopaminy (DA) i jej metabolitów.
Wnioski. Na podstawie przeprowadzonych badań wyciągnięto wnioski, iż zniszczenie ośrodkowego układu serotoninergicznego u szczurów nie wpływa na przeciwbólowe działanie badanych analgetyków.

Key words

serotoninergic system, lesion, antinociceptive drugs, rats

Słowa kluczowe

układ serotoninergiczny, lezja, leki przeciwbólowe, szczury

References (35)

 1. Millan MJ: Descending control of pain. Prog Neurobiol 2002, 66, 355–474.
 2. McNally GP, Akil H: Role of corticotropin-releasing hormone in the amygdala and bed nucleus of the stria terminalis in the behavioral, pain modulatory, and endocrine consequences of opiate withdrawal. Neuroscience 2002, 112, 605–617.
 3. Nayebi AR, Charkhpour M: Role of 5-HT(1A) and 5-HT(2) receptors of dorsal and median raphe nucleus in tolerance to morphine analgesia in rats. Pharmacol Biochem Behav 2006, 83, 203–207.
 4. Van Bockstaele EJ, Qian Y, Sterling RC, Page ME: Low dose naltrexone administration in morphine dependent rats attenuates withdrawal-induced norepinephrine efflux in forebrain. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2008, 32, 1048–1056.
 5. Tao R, Ma Z, Auerbach SB: Alteration in regulation of serotonin release in rat dorsal raphe nucleus after prolonged exposure to morphine. J Pharmacol Exp Ther 1998, 286, 481–488.
 6. Li JY, Wong CH, Huang EY, Lin YC, Chen YL, Tan PP, Chen JC: Modulations of spinal serotonin activity affect the development of morphine tolerance. Anesth Analg 2001, 92, 1563–1568.
 7. Bhargava HN, Matwyshyn GA: Brain serotonin turnover and morphine tolerance-dependence induced by multiple injections in the rat. Eur J Pharmacol 1977, 44, 25–33.
 8. Girard P, Coppé MC, Verniers D, Pansart Y, Gillardin JM: Role of catecholamines and serotonin receptor subtypes in nefopam-induced antinociception. Pharmacol Res 2006, 54, 195–202.
 9. Oliveira MC, Pelegrini-da-Silva A, Parada CA, Tambeli CH: 5-HT acts on nociceptive primary afferents through an indirect mechanism to induce hyperalgesia in the subcutaneous tissue. Neuroscience 2007, 145, 708–714.
 10. Di Monda V, Nicolodi M, Aloisio A, Del Bianco P, Fonzari M, Grazioli I, Uslenghi C, Vecchiet L, Sicuteri F: Efficacy of a fixed combination of indomethacin, prochlorperazine, and caffeine versus sumatriptan in acute treatment of multiple migraine attacks: a multicenter, randomized, crossover trial. Headache 2003, 43, 835–844.
 11. Duman RS, Heninger GR, Nestler EJ: A molecular and cellular theory of depression. Arch Gen Psychiatry 1997, 54, 597–606.
 12. Watson CP: Antidepressant drugs as adjuvant analgesics. J Pain Symptom Manage 1994, 9, 392–405.
 13. Lynch ME: Antidepressants as analgesics: a review of randomized controlled trials. J Psychiatry Neurosci 2001, 26, 30–36.
 14. Testa R, Angelico P, Abbiati GA: Effect of citalopram, amineptine, imipramine and nortriptyline on stressinduced (footshock) analgesia in rats. Pain 1987, 29, 247–255.
 15. Brus R, Kostrzewa RM, Perry KW, Fuller RW: Supersensitization of the oral response to SKF 38393 in neonatal 6-hydroxydopamine-lesioned rats is eliminated by neonatal 5,7-dihydroxytryptamine treatment. J Pharmacol Exp Ther 1994, 268, 231–237.
 16. Janssen PAJ, Niemegeers CJE, Dony JGH: The inhibitory effect of fentanyl and other morphine-like analgesics on the warm-water induced tail withdrawal reflex in rats. Arzneim Forsch-Drug Res 1963, 13, 502–507.
 17. Loram LC, Mitchell D, Skosana M, Flick LG: Tramadol is more effective than morphine and amitriptyline against ischaemic pain but not thermal pain in rats. Pharmacol Res 2007, 56, 80–85.
 18. Randall LO, Selitto JJ: A method for measurement of analgesic activity of inflamed tissue. Arch Int Pharmacodyn Ther 1957, 111, 409–415.
 19. Hernández L, Romero A, Almela P, García-Nogales P, Laorden ML, Puig MM: Tolerance to the antinociceptive effects of peripherally administered opioids. Expression of beta-arrestins. Brain Res 2009, 1248, 31–39.
 20. Magnusson O, Nilsson LB, Westerlund A: Simultaneous determination of dopamine, DOPAC and homovanillic acid. Direct injection of supernatants from brain tissue homogenates in a liquid chromatography-electrochemical detection system. J Chromatogr 1980, 221, 237–247.
 21. Nowak P, Labus L, Stabryla J, Durczok A, Brus R, Nowicka J, Shani J: Biogenic amines in striatum of rats that had been treated with ethanol, and their brains later stored in different temperatures. Recept Channels 2003, 9, 339–342.
 22. Nowak P, Bortel A, Dabrowska J, Oswiecimska J, Drosik M, Kwiecinski A, Opara J, Kostrzewa RM, Brus R: Amphetamine and mCPP effects on dopamine and serotonin striatal in vivo microdialysates in an animal model of hyperactivity. Neurotox Res 2007, 11, 131–144.
 23. Nowak P, Nitka D, Kwieciński A, Jośko J, Drab J, Pojda-Wilczek D, Kasperski J, Kostrzewa RM, Brus R: Neonatal co-lesion by DSP-4 and 5,7-DHT produces adulthood behavioral sensitization to dopamine D(2) receptor agonists. Pharmacol Rep 2009, 61, 311–318.
 24. Manrique C, François-Bellan AM, Segu L, Becquet D, Héry M, Faudon M, Héry F: Impairment of serotoninergic transmission is followed by adaptive changes in 5HT1B binding sites in the rat suprachiasmatic nucleus. Brain Res 1994, 663, 93–100.
 25. Alonso R, Soubrie P: Effects of serotonergic denervation on the density and plasticity of brain muscarinic receptors in the rat. Synapse 1991, 8, 30–37.
 26. Bortel A, Nowak P, Brus R: Neonatal DSP-4 treatment modifies GABAergic neurotransmission in the prefrontal cortex of adult rats. Neurotoxic Res 2008, 13, 247–252.
 27. Nowak P, Jochem J, Żwirska-Korczala K, Jośko J, Noras Ł, Kostrzewa RM, Brus R: Ontogenetic noradrenergic lesion alters histaminergic activity in adult rats. Neurotoxic Res 2008, 13, 79–83.
 28. Lipp J: Possible mechanisms of morphine analgesia. Clin Neuropharmacol 1991, 14, 131–147.
 29. Gao K, Chen DO, Genzen JR, Mason P: Activation of serotonergic neurons in the raphe magnus is not necessary for morphine analgesia. J Neurosci 1998, 18, 1860–1868.
 30. Yoon MH, Bae HB, Choi JI, Kim SJ, Chung ST, Kim CM: Lack of reciprocity between opioid and 5-HT3 receptors for antinociception in rat spinal cord. Pharmacology 2006, 77, 195–202.
 31. Fields H: State-dependent opioid control of pain. Nat Rev Neurosci 2004, 5, 565–575.
 32. Fuller RW, Snoddy HD: Evaluation of nefopam as a monoamine uptake inhibitor in vivo in mice. Neuropharmacology 1993, 32, 995–999.
 33. Sierralta F, Pinardi G, Miranda HF: Effect of p-chlorophenylalanine and alpha-methyltyrosine on the antinociceptive effect of antidepressant drugs. Pharmacol Toxicol 1995, 77, 276–280.
 34. Esposito E, Romandini S, Merlo-Pich E, Mennini T, Samanin R: Evidence of the involvement of dopamine in the analgesic effect of nefopam. Eur J Pharmacol 1986, 128, 157–164.
 35. Sierralta F, Pinardi G, Miranda HF: Effect of p-chlorophenylalanine and alpha-methyltyrosine on the antinociceptive effect of antidepressant drugs. Pharmacol Toxicol 1995, 77, 276–280.