Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.6)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2010, vol. 19, nr 1, January-February, p. 127–133

Publication type: review article

Language: English

Is Medicine also an Art?

Czy medycyna jest również sztuką?

Jarosław Barański1,

1 Department of Humanistic Sciences, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

There is a strong belief that medicine is not only a science. However, if one asks what else it is, doubts appear. Taking into consideration contemporary thoughts over the art of healing, it seems that the answer may be found not only in ethics, but also in esthetics. What is esthetic participates in the medical perception of the patient’s body as well as in the diagnostic and therapeutic procedure. The art of healing is, on the one hand, an activity that restores the beauty of a human being, the integrity of the body, through the elimination of disease and of its effects, and on the other it is an activity in which esthetic values that require intuition, imagination, creativity, manual proficiency, diagnostic elegance, and the ability to use medical techniques are engaged. The art of healing is based on medical artistry understood as a perfect combination of manual expertise, perceptional ability, and intellectual proficiency equipped with imagination. Contemporary discussions over the medical practice emphasize above all exactly these esthetic conditions for practicing the art of healing.

Streszczenie

Istnieje głębokie przekonanie, że medycyna jest nie tylko nauką. Jeśli jednak chodzi o odpowiedź na pytanie, czym jest nadto, pojawiają się wątpliwości. Wydaje się, uwzględniając współczesną refleksję nad sztuką leczenia, że można odnaleźć odpowiedź nie tylko w etyce, ale również w estetyce. To, co estetyczne uczestniczy bowiem zarówno w lekarskiej percepcji ciała chorego, jak i postępowaniu diagnostycznym oraz terapeutycznym. Sztuka leczenia jest, z jednej strony, działaniem przywracającym piękno człowieka, integralność jego ciała przez usuwanie chorób i ich znamion; z drugiej strony, jest to działanie, w którym uczestniczą wartości estetyczne, wymagające intuicji, wyobraźni, kreatywności, biegłości manualnej, elegancji diagnostycznej, zdolności posługiwania się techniką medyczną. Sztuka leczenia opiera się na lekarskim kunszcie, rozumianym jako doskonałe połączenie biegłości manualnej, zdolności percepcyjnych i biegłości intelektualnej wyposażonej w wyobraźnię. Współczesne dyskusje nad praktyką lekarską eksponują przede wszystkim estetyczne warunki uprawiania sztuki leczenia.

Key words

art of healing, medical esthetics, philosophy of medicine

Słowa kluczowe

sztuka leczenia, kunszt lekarski, filozofia medycyny

References (19)

 1. Wieland W: Concept of Art of Medicine. In: Science, Technology and the Art of Medicine: European-American Dialogues. Eds.: Delkeskamp-Hayzes C, Gardell Cutter MA, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht 1993, 165–182.
 2. Canguilhem G: Normalne i patologiczne. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, 13–14.
 3. Toellner R: “Die wissenschaftliche Ausbildung des Arztes ist eine Culturfrage”. Über das Verhältnis von Wissenschaftsanspruch, Bildungsprogramm und Praxis der Medizin. Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 1988, 11, 193–205.
 4. Wartofsky MW: Bodies, body parts, and body language: reflections on ontology and personal identity in medical practice. In: The Philosophy of Medicine. Eds.: Engelhardt HT jr, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht 2000, 37–56.
 5. Qingxing P, Xue W, Jiaye Z: The rise and prospects of medical aesthetics. Soc Sci Med 1995, 41, 8, 1197–1201.
 6. Seifert J: The Philosophical Diseases of Medicine and Their Cure. Philosophy and Ethics of Medicine, vol. 1: Foundations. Springer, Dordrecht 2004, 68.
 7. Wainwright P: The aesthetics of clinical practice. In: Philosophy for Medicine. Applications in a Clinical Context. Eds.: Evans M, Louhiala P, Puustinen R, Radcliffe Medical Press Ltd., Abingdon 2004, 83–96.
 8. Ellos WJ: Ethical Practice in Clinical Medicine. Routledge, London 1990, 101.
 9. Khushf G: The aesthetics of clinical judgment: Exploring the link between diagnostic elegance and effective resource utilization. Medicine, Health Care and Philosophy 1999, 2, 141–152.
 10. Wildes KWM: Bioethics as Social Philosophy. In: Bioethics, Vol. 19, Part 2. Eds.: Paul EF, Miller FD jr., Paul J, Cambridge University Press, Cambridge 2002, 113–125.
 11. Labisch A: Medizin als Wissenschaft – Medizin als Kunst? Med Ges Gesch 2000, 19, 9–32.
 12. Pellegrino E: Bioethics an Interdisciplinary Enterprise: Where Does Ethics Fit in the Mosaic of Disciplines? In: Philosophy of Medicine and Bioethics. A Twenty-Year Retrospective and Critical Appraisal. Eds.: Carson RA, Burns CR, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht 1997, 1–24.
 13. Hick Ch: The art of perception: From the life Word to the medical gaze and back again. Medicine, Health Care and Philosophy 1999, 2, 129–140.
 14. Düwell M: Aesthetic experience, medical practice, and moral judgment. Critical remarks on possibilities to understand a complex relationship. Medicine, Health Care and Philosophy 1999, 2, 161–168.
 15. Wiesing U, Welie J: Medicine and aesthetics. Medicine, Health Care and Philosophy 1999, 2, 115–116.
 16. Barański J: Estetyzacja epistemologiczna a modele symulacyjne – w kontekście modelu anatomicznego Visible Human Project. Folia Philosophica 2006, 17, 153–169.
 17. Jenicek M: Foundations of Evidence-Based Medicine. The Parthenon Publishing Group Ltd, London 2003, 5–6.
 18. Wiesing U: Kunst oder Wissenschaft. Konzeptionen der Medizin in der deutschen Romantik. FrommannHolzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1995, 314–315.
 19. Cekański A: Chirurgia ginekologiczna jako sztuka. W: Medycyna u progu XXI wieku: sztuka leczenia. Red.: Imieliński K, Wydawnictwo Polskiej Akademii Medycyny, Warszawa 1995, 177–185.