Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2009, vol. 18, nr 6, November-December, p. 595–599

Publication type: original article

Language: English

The Causes of Formation and the Surgical Treatment of Recurrent Goiter

Przyczyny powstawania oraz leczenie chirurgiczne wola nawrotowego

Janusz Pichurski1,, Jerzy Rudnicki2,, Maciej Sebastian2,, Anil K. Agrawal3,

1 County Hospital in Opole, Department of General Surgery, Opole, Poland

2 Department of Minimally Invasive Surgery and Proctology, Wroclaw Medical University, Poland

3 Department of General and Oncological Surgery, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Background. Recurrent goiter is the regrowth of thyroid tissue after strumectomy. Its causes include the strategy of surgical treatment and the kind of substitution therapy after operation.
Objectives. The aim of this study was to analyze the causes of recurrent goiter formation.
Material and Methods. Fifty−six patients with recurrent goiter were operated on in 1991–2000. In accordance with the procedures and terminology of the Bayes methods for data analysis, three types of statistical model were used: the binomial−beta hierarchical model, the Cox proportional hazard model, and the Weibull regression model. Significant results are reported.
Results. In the patients who received substitution therapy after the primary operation, the percentage of recurrences was one sixth of that of the group who received no substitution therapy. Recurrence was faster in patients who were older at the time of the primary operation. The risk of recurrence increased with time after the primary operation. The percentage of true recurrent goiter in this material was 73% and pseudo−recurrent 27%. Pseudo−recurrence was mostly in a non−operated lobe (67%), rarely in the pyramidal lobe (20%) and isthmus (13%). The mean time of true recurrence was 19 and of pseudo−recurrence 11 years.
Conclusion. Because of the high percentage of pseudo−recurrences after strumectomy and the short time of their formation, the primary operation should be based on pyramidal lobe removal and be bilateral and sufficiently complete, with excision of both lobes. Postoperative substitution therapy reduces the rate of goiter recurrence. The primary operation for goiter should be performed promptly after its diagnosis because recurrence is faster in older people. After the primary operation the patients should be monitored for several years to diagnose recurrence as early as possible.

Streszczenie

Wprowadzenie. Wole nawrotowe jest odrostem tkanki tarczycowej powstającym po operacji wycięcia wola. Za przyczynę nawrotu uznaje się między innymi strategię postępowania chirurgicznego oraz rodzaj terapii substytucyjnej po zabiegu usunięcia tarczycy.
Cel pracy. Analiza przyczyn odrostów wola u chorych operowanych wtórnie.
Materiał i metody. Do badań włączono 56 chorych z nawrotem wola, którzy byli leczeni operacyjnie w latach 1991–2000. W pracy zgodnie z procedurami obliczeniowymi i terminologią założeń pełnego modelowania bayesowskiego zostały zaadoptowane następujące typy kompleksowych modeli statystycznych: hierarchiczny model beta−dwumianowy, model proporcjonalnego ryzyka Coxa, model regresji Weibulla. Po dokonaniu obliczeń statystycznych podano wartości oczekiwane będące wynikami istotnymi.
Wyniki. W grupie chorych, u których zastosowano substytucję po operacji pierwotnej odsetek nawrotów był 6−krotnie mniejszy niż w grupie, gdzie nie stosowano pooperacyjnej profilaktyki hormonalnej. U chorych w starszym wieku, operowanych pierwotnie, szybciej dochodzi do powstania nawrotu wola. Ryzyko powstania nawrotu zwiększa się w miarę upływu czasu po pierwotnej strumektomii. Odsetek stwierdzonych w materiale nawrotów prawdziwych wola wyniósł 73%, a rzekomych 27%. Nawrót rzekomy wola najczęściej dotyczył płata nieoperowanego (67%), znacznie rzadziej płata piramidowego (20%) oraz cieśni (13%). Średni czas powstawania nawrotu prawdziwego wyniósł 19 lat, a nawrotu rzekomego 11 lat.
Wnioski. W związku ze znaczącym odsetkiem nawrotów rzekomych po operacjach wola i krótkim czasem ich powstawania operacja pierwotna powinna polegać na usunięciu płata piramidowego oraz obustronnym, dostatecznie doszczętnym, wycięciu obu płatów w granicach zdrowych tkanek. Stosowanie substytucji w pooperacyjnej profilaktyce hormonalnej zmniejsza odsetek nawrotów wola. Podczas zdiagnozowania wola należy odpowiednio szybko przeprowadzić zabieg operacyjny, gdyż u osób starszych szybciej dochodzi do nawrotu choroby. Pacjenci po zabiegu operacyjnym przez kilkanaście lat powinni pozostawać pod kontrolą lekarską, aby jak najszybciej uchwycić nawrót choroby.

Key words

recurrent goiter, strumectomy

Słowa kluczowe

wole nawrotowe, strumektomia

References (30)

 1. Gembicki M: Wole nawrotowe. Mechanizmy powstawania – postępowanie lecznicze, zapobieganie i leczenie. Pozn Rocz Med 1993, supl., 15–16.
 2. Stajgis P: Wole nawrotowe – problem chirurgiczny. Endokrynol Pol 1995, suppl. 2, 46, 23–28.
 3. Widala E, Zych F: Obraz ultrasonograficzny oraz poziomy tyreotropiny i przeciwciał tarczycowych u chorych z nawrotem wola obojętnego po strumektomii subtotalnej. Przegl Lek 1997, 54, 7–8.
 4. Barczyński M, Jamski J, Silczuk J: Współczesne możliwości zapobiegania pooperacyjnemu nawrotowi wola. Wiad Lek 1994, t. XLVII, 13–14, 484–486.
 5. Huszno B: Rozpoznawanie, zapobieganie i leczenie wola obojętnego. Nowa Klin 1997, 4, 5, 241–248.
 6. Moalem J, Suh I, Duh Q−Y: Treatment and Prevention of Recurrence of Multinodular Goiter: An Evidence−based Review of the Literature. World J Surg 2008, 32, 1301–1312.
 7. Lubańska Z, Stajgis P: Wole nawrotowe. Pol Przegl Chir 1975, 5, 555–558.
 8. Snook KL, Stalberg P, Sidhu SB, Sywak MS, Edhouse P, Delbridge L: Recurrence after Total Thyroidectomy for Benign Multinodular Goiter. World J Surg 2007, 31, 593–598.
 9. Lefevre JH, Tresallet Ch, Leenhardt L, Jublanc Ch, Chigot J−P, Menegaux F: Reoperative surgery for thyroid disease. Langenbecks Arch Surg 2007, 392, 685–691.
 10. Skrzypek J, Podwiński A, Arendt J, Jarząb B: O wolu nawrotowym. Pol Przegl Chir 1994, 66, 7, 661–668.
 11. Stajgis P, Drews M, Ben Rafe H, Stawny B: Ocena wyników chirurgicznego leczenia wola nawrotowego. Pol Przegl Chir 1998, 70, 12, 1206–1214.
 12. Muller PE, Jakoby R, Heinert G, Spelsberg F: Surgery for recurrent goitre: its complications and their risk factors. Eur J Surg 2001, 167(11), 816–821.
 13. Vaiman M, Nagibin A, Hagag P, Buyankin A, Olevson J, Shlamkovich N: Subtotal and Near Total Versus Total Thyroidectomy for the Management of Multinodular Goiter. World J Surg 2008, 32, 1546–1551.
 14. Widala E, Kozera J: Udział czynników wzrostowych w patogenezie wola nawrotowego. Przegl Lek 1997, 54, 7–8.
 15. Barczyński M, Jamski J: Zapobieganie i leczenie wola nawrotowego. Nowa Klin 1997, 4, 5, 249–251.
 16. Fritzsche H: Die resezierte Struma: Diagnose, Rezidivprophylaxe, Therapie. Acta Med Austr 1982, 34, 33–38.
 17. Goretzki P, Roecher HD, Horeyseck G: Prophylaxis of recurrent goiter by high dose L−tyroxine. World J Surg 1981, 5, 855–857.
 18. Kologlu S, Bascal N, Kologlu LB: The value of L−thyroxine in the suppressive therapy of euthyroid nodules and in the prevention of post thyroidectomy recurrences. Rom J Med 1988, 26, 89–98.
 19. Kraimps JL, Marechaud R, Gineste D: Analysis and prevention of recurrent goiter. Surg Gynecol Obstet 1993, 176, 319.
 20. Miccoli P, Antonelli A, Iaccono P, Alberti B, Gambucca C, Basschieri L: Prospective, randomized, doubleblind study about effectiveness of levothyroxine suppressive therapy in prevention of recurrence after operation: result at the third year of follow−up. Surgery 1993, 6, 1097–1102.
 21. Stajgis P, Drews M, Smoczkiewicz M, Stawny B, Biczysko M: Wyniki chirurgicznego leczenia wola nawrotowego. Pozn Rocz Med 1993, supl., 18–19.
 22. Berghout A, Wiersinga WM, Drexhage HA, Van Trotsenburg P, Smits NJ, Van der Gaag RD, Touber JL: The long term outcome of thyroidectomy for sporadic nontoxic goitre. Clin Endocrinol 1989, 31, 193–199.
 23. Bistrup C, Nielsen JD, Gregersen G, Franch P: Preventive effect of levothyroxine in patients for nontoxic goitre: a randomized trial of one hundred patients with nine years follow−up. Clin Endocrinol 1994, 40, 323–327.
 24. Geerdsen JP, Hee P: Nontoxic goitre. Surgical complications and long term prognosis. Acta Chir Scand 1982, 148, 221–224.
 25. Hegedus L, Hansen JM, Veiergang D, Kastrup S: Does prophylactic thyroxine treatment after operation for nontoxic goitre influence thyroid size? Br Med J 1987, 294, 801–803.
 26. Kuznetsov NS, Vanushko VE, Voskoboijnikov VV, Artemova AM, Soldatova TV: Long−term results of the surgical treatment of patients with multinodular euthyroid goiter. Khirurgiia (Mosk) 2001, 4, 4–9.
 27. Carlin BP, Louis TA: Bayes and Empirical Bayes Methods for Data Analysis (Second edition). Chapman & Hall/CRC, Boca Raton 2000.
 28. Cox DR: Regression models and life−tables. J Royal Stat Soc 1972, 34, 187–220.
 29. Armitage P, Doll R: The age distribution of cancer and a multistage theory of carcinogenesis. Br J Cancer 1954, 8, 1–13.
 30. Khadra M, Delbridge L, Reeve TS, Poole AG: Total thyroidectomy: its role in the management of thyroid disease. Aust Surg 1992, 62, 91.