Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2009, vol. 18, nr 5, September-October, p. 513–518

Publication type: review article

Language: English

Orthopedic Treatment of Diabetic Foot with Soft Cast

Zaopatrzenie ortopedyczne stopy cukrzycowej w opatrunki Soft Cast

Żanna Fiodorenko−Dumas1,, Małgorzata Paprocka−Borowicz2,, Ilias Dumas3,

1 Department of Physiotherapy, Wroclaw Medical University, Poland

2 Department of Clinical Biomechanics and Physiotherapy in Motor System Disorders, Wroclaw Medical University, Poland

3 Department of Clinical Basics of Physiotherapy, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Type 2 diabetes appears a major epidemic of the 21st century. This is primarily connected with the highly calorific diet and obesity of developing societies. This can lead to a rise in diabetic foot syndrome (DFS), i.e. infection, ulceration, and/or destruction of deep tissues in connection with neurological disorders and diseases of local vessels to various degrees in the lower limbs in the course of diabetes. Treatment depends on the degree of changes in the patient’s foot. It should reduce or eliminate the factors which influence the development of diabetic foot syndrome. Appropriate actions include metabolic control of diabetes, treating lipid disorders, eliminating the smoking of tobacco, body mass reduction, controlling blood pressure, eliminating limb swelling, and decreasing fibrinogen and hematocrit levels. Special footwear with insoles relieving ulceration or a PTB device can contribute to healing and also play essential roles in the prophylaxis of ulcer formation. There are also suitable plaster dressings which can be used for several months and additional aids such as crutches or tripods. In a situation in which ulceration has already appeared, relieving the damaged limb is usually recommended. For this one can use dressings of the Soft Cast type. The main advantages of Soft Cast is that it allows a controlled and safe range of movement, thereby assuring stabilization, and the possibility of removing the cast facilitates personal hygiene. Dressings of the Soft Cast type also exert suitable pressure on the soft tissues of the limbs. The Soft Cast allows the patients to begin rehabilitation almost immediately, and by varying the number of layers, individual selection of the degree of stiffness and mobility for a correct course of treatment is possible.

Streszczenie

Cukrzyca typu 2 wydaje się czołową plagą XXI wieku. Jest to związane przede wszystkim z nadmierną kalorycznością diety i otyłością społeczeństw rozwijających się. Oprócz wielu dolegliwości, może prowadzić wtórnie do powstania zespołu stopy cukrzycowej (z.s.c.). Mianem z.s.c. określa się infekcję, owrzodzenie i/lub zniszczenie tkanek głębokich w połączeniu z zaburzeniami neurologicznymi oraz chorobami naczyń obwodowych, w różnym stopniu zaawansowania, występującymi w kończynach dolnych w przebiegu cukrzycy. Postępowanie lecznicze jest uzależnione od stopnia nasilenia zmian w obrębie stopy chorego. U każdego należy ograniczyć lub wyeliminować czynniki, które mogą mieć wpływ na rozwój zespołu stopy cukrzycowej. Właściwe działania obejmują wyrównanie metaboliczne cukrzycy, leczenie zaburzeń lipidowych, przerwanie palenia tytoniu, zmniejszenie masy ciała, kontrolę ciśnienia tętniczego, eliminację obrzęków kończyn, zmniejszenie dużego stężenia fibrynogenu i wysokiego hematokrytu. Specjalne obuwie z wkładką odciążającą owrzodzenia lub aparat typu PTB mogą przyczynić się do jego zagojenia, ale również odgrywać istotną rolę w profilaktyce powstawania owrzodzeń. Oprócz tego stosuje się odpowiednie opatrunki gipsowe zakładane nawet na kilka miesięcy i pomoce dodatkowe, takie jak laski lub kule. W sytuacji, w której pojawiło się już owrzodzenie, pacjentowi zwykle proponuje się, aby starał się odciążać uszkodzoną kończynę. W tym celu można wykorzystać opatrunki typu Soft Cast. Głównymi zaletami Soft Cast jest to, że pozwala utrzymać kontrolowany i bezpieczny zakres ruchu, zapewniając przy tym stabilizację, a możliwość zdjęcia ortezy ułatwia pacjentowi higienę osobistą. Opatrunek typu Soft Cast wywiera ponadto odpowiedni nacisk na tkanki miękkie kończyny. Soft Cast pozwala pacjentom rozpocząć rehabilitację niemal zaraz po jej założeniu, a dzięki różnicowaniu liczby warstw można indywidualnie dobrać stopień usztywnienia i ruchomości niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu leczenia.

Key words

diabetic foot syndrome, orthopedic supply, type II diabetes, Soft Cast dressing

Słowa kluczowe

zespół stopy cukrzycowej, zaopatrzenie ortopedyczne, cukrzyca typu 2, opatrunek Soft Cast

References (19)

 1. Berendt AR, Lipsky BA, Cavanagh PR: Unresolved issues in the management of ulcers of the foot in diabetes. Diab Med 2008, 25 (12), 1380–1389.
 2. Bernas M: Patogeneza i klinika zespołu stopy cukrzycowej. Przew Lek 2003, 6, 4, 169–175.
 3. Boike A, M, Hall JO: A practical guide for examining and treating the diabetic foot. Clev Clin J Med 2002, 69, 342–349.
 4. Cballero E, Frykberg RG: Diabetic foot infections. J. Foot Ankle Surgery 1998, 37, 248–255.
 5. Frykberg RG, Lovery L, Pham H: Role of neuropathy and high foot pressures in diabetic foot ulceration. Diabetes Care, 1998, 28, 1714–1719.
 6. Green MF, Aliabadi Z, Green BT: Diabetic foot: Evaluation and management. South Med J 2002, 95, 95–101.
 7. International Working Group on the Diabetic Foot. International Consensus on the Diabetic Foot. Amsterdam. The Netherlands, 1999, 1–96.
 8. Lipsky BA, Berendt AR, Deery HG: Diagnosis and treatment of diabetic foot infections. Clin Infects Dis 2004, 39, 885–891.
 9. Niżankowski R: Rehabilitacja w cukrzycy i w chorobach naczyń obwodowych. Acta Angiologia 2005, 11, 155–165.
 10. Organ Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego; Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, 2007.
 11. Rakowiecki A: Diagnostyka zespołu stopy cukrzycowej. Przew Lek 2005, 3, 54–57.
 12. Reiber GE, Vileikyte L, Boyko EJ: Casual pathways for incident lower−extremity ulcers in patients with diabetes from two setting. Diabetes Care, 1999, 22, 137–162.
 13. Rosiński G: Leczenie zespołu stopy cukrzycowej. Przew Lek 2005, 3, 58–64.
 14. Schuren J: Unieruchomienia czynnościowe w ortopedii i traumatologii. Wyd. 3M Poland Sp. z o.o., Lublin 1999.
 15. Simovic D, Isner JM, Ropper AH: Improvement in chronic ischemic neuropathy after intramuscular phVEGF165 gene transfer in patients with critical limb ischemia. Arch Neurol 2001, 58, 761–768.
 16. Stopa cukrzycowa. Uzgodnienia Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Stopy cukrzycowej. Via Media, Gdańsk 1999.
 17. Tatoń J: Postępowanie w cukrzycy typu 2 oparte na dowodach. PZWL, Warszawa 2002.
 18. Wierusz−Wysocka B, Wysoki H: Interaktywne Warsztaty Diabetologiczne 2002.
 19. Vinik AI, Newton P, Milicevic Z: Diabetic neuropathies: an overview of clinical aspects. In: Diabetes mellitus: a fundamental and clinical text. Eds.: LeRoith D, Taylor SI, Olefsky JM, Lippincott−Raven, Philadelphia 1996, 737–751.