Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2009, vol. 18, nr 4, July-August, p. 389–399

Publication type: original article

Language: English

Functional Assessment of Patients with Lumbar Discopathy

Czynnościowa ocena pacjentów z chorobą dyskową kręgosłupa

Renata Jabłońska1,, Robert Ślusarz1,, Joanna Rosińczuk−Tonderys2,, Wojciech Beuth3,, Waldemar Ciemnoczołowski4,

1 Department of Neurological and Neurosurgical Nursing, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Toruń in the GCM, Poland

2 Department of Diseases of Nervous System, Wrocław Medical Univeristy, Poland

3 Department and Clinic of Neurosurgery and Neurotraumatology, Collegium Medicum GCM in Bydgoszcz, Toruń, Poland

4 Department of Methodology Scientific Methodology Labor, Medical College in Bydgoszcz, NCU, Toruń, Poland

Abstract

Background. Disc disease is a complex of changes in the structures that make up the intervertebral disc and spinal canal. Functional assessment is evaluation of the ability to cope with the activities of everyday life.
Objectives. The aim was to functionally assess patients treated surgically for lumbar discopathy before and after the intervention.
Material and Methods. The study was conducted in a group of 46 patients qualified for surgery for lumbar discopathy. The Repty Functional Index (RFI, Polish: WFR) was used to gather data.
Results. The respondents showed complete operational autonomy both before and after treatment. Scores ranged from 85–105 points. RFI increased for sphincter control both in urinating (mean increase from 6.96 to 7.0 points) and defecating (6.91 to 7.0 points). The index also rose in the category of locomotion (going on foot from 6.61 to 6.74 points). Decreases were noted in personal care and mobility.
Conclusion. Patients with discopathy of the spine show complete independence in carrying out the activities of everyday life. The functional assessment was somewhat worse at the time of release from the neurosurgical ward.

Streszczenie

Wprowadzenie. Choroba dyskowa jest zespołem zmian strukturalnych tworzących krążek międzykręgowy i kanał kręgowy. Ocena czynnościowa to umiejętność radzenia sobie z czynnościami dnia codziennego.
Cel pracy. Ocena czynnościowa chorych leczonych operacyjnie z powodu dyskopatii lędźwiowej kręgosłupa przed i po zabiegu.
Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 46 chorych przyjętych na oddział z powodu dyskopatii lędźwiowej, którzy zostali zakwalifikowani do leczenia operacyjnego. Do zbierania danych wykorzystano Wskaźnik Funkcjonalny „Repty” (WFR).
Wyniki. Respondenci, zarówno przed, jak i po leczeniu operacyjnym wykazują pełną samodzielność; uzyskana punktacja mieściła się w przedziale 85–105 pkt. WFR zwiększył się w kategorii kontrola zwieraczy, zarówno w oddawaniu moczu (średnio z 6,96 pkt. do 7,0 pkt.), jak i w oddawaniu stolca (średnio z 6,91 pkt. do 7,0 pkt.). Wskaźnik wzrósł również w kategorii lokomocja – w chodzeniu pieszo: z 6,61 pkt. do 6,74 pkt. Spadek średniej punktowej odnotowano w samoobsłudze i mobilności.
Wnioski. Pacjenci z chorobą dyskową kręgosłupa wykazują pełną samodzielność w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Ocena czynnościowa badanych jest nieco gorsza po zastosowanym leczeniu operacyjnym, w dniu wypisu z oddziału.

Key words

discopathy, spine, evaluation, functioning

Słowa kluczowe

dyskopatia, kręgosłup, ocena, funkcjonowanie

References (27)

 1. Milecki M, Łukowski S, Rąpała K, Białecki J: Wyniki leczenia choroby dyskowej usztywnieniem międzytrzonowym z dostępu tylnego za pomocą koszyków metalowych. Ortop Traumatol Rehabil 2004, 6, 3, 277–281.
 2. Bazan M: Bólowe zespoły kręgosłupowo−korzeniowe dolnego odcinka kręgosłupa. Skalpel 2006, 3, 24–26.
 3. Lisiński P, Jachowska A, Samborski W: Metody fizjoterapeutyczne w leczeniu wysunięć krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Fizot Pol 2006, 3, 4, 6, 222–227.
 4. Luoma K, Riihimaki H, Luukkonen R, Raininko R, Vlikari−Juntura E, Lamminen A: Low back pain in relation to lumbar disc degeneration. Spine 2000, 25, 4, 487–492.
 5. Brzezicki G, Gaca M, Jankowski R: Obraz dyskopatii lędźwiowo−krzyżowej w badaniu rezonansu magnetycznego u chorych leczonych operacyjnie. Neuroskop 2003, 1, 5, 51–54.
 6. Dziak A: Bóle i dysfunkcje kręgosłupa. Med Sport, Kraków 2007, ed 1, 655–988.
 7. Księżopolska−Orłowska K: Przydatność krioterapii w kompleksowym postępowaniu usprawniającym chorych na dyskopatię lędźwiową. Rozprawa habilitacyjna. Studio AWP, Warszawa 2004, 1 ed, 12–28.
 8. Wordliczek J, Dobrogowski J: Medycyna bólu. Prz Piśmien Chir 2006, 13, 8–14.
 9. Radziszewski RK: Analiza porównawcza stanu neurologicznego chorych na dyskopatię kręgosłupa lędźwiowego leczonych zachowawczo lub operacyjnie. Pol Merk Lek 2007, 22, 129, 186–191.
 10. Bełdziński P, Dzierżanowski J, Słoniewski P: Minimalne inwazyjne techniki chirurgicznego leczenia choroby dyskowej kręgosłupa lędźwiowego. Ortop Traumatol Rehabil 2004, 6, 3, 308–313.
 11. Rycerski W, Opara J, Berezowski K: Przydatność oceny czynności życia codziennego do przewidywania powrotów do pracy osób poddanych rehabilitacji z powodu dyskopatii lędźwiowej. Ortop Traumatol Rehabil 2002, 4, 1, 69–74.
 12. Karabanowicz A, Panas A, Ślusarz R, Beuth R, Grzelak L, Szrajda J: Ocena sprawności funkcjonalnej w chorobach układu nerwowego. Ann UMSC 2005 Sect D 2005, 60, supl 16, 190, 352–353.
 13. Opara J, Szeliga−Cetnarska M, Chromy M, Dmytyk J, Ickowicz T: Skale Udarów „Repty”. Wskaźnik funkcjonalny „Repty” dla oceny czynności życia codziennego u chorych z niedowładem połowiczym po udarze mózgowym. Część II. Neurol Neurochir Pol 1998, 4, 803–812.
 14. Opara J: Analiza przydatności wybranych skal udarów do oceny wyników rehabilitacji chorych z niedowładem połowiczym. Rozprawa habilitacyjna. ŚAM w Katowicach, Katowice 1996, ed 1, 18–22.
 15. Niedziałek D: Zespoły bólowe kręgosłupa. Essent Med 2005, 3, 66.
 16. Nowakowski A, Cabaj M, Kubaszewski Ł: Endoprotezoplastyka krążka międzykręgowego w części lędźwiowej kręgosłupa – doświadczenia wstępne. Neuroskop 2003, 1, 5, 58–61.
 17. Zarzycki D, Kaliciński M, Bakalarek B, Winiarski A, Radło P, Rymarczyk A, Sebastianowicz: Zabiegi endoskopowe w chirurgii kręgosłupa. Ortop Traumatol Rehabil 2005, 7, 3, 295–301.
 18. Saran T: Przyczyny zespołów bólowych odcinka lędźwiowo−krzyżowego kręgosłupa i współczesne metody ich leczenia. Med Ogólna 2005, 11, 40, 3, 178–185.
 19. Milecki M, Łukowski S, Rąpała K, Białecki J: Wyniki leczenia choroby dyskowej usztywnieniem międzytrzonowym z dostępu tylnego za pomocą koszyków metalowych. Ortop Traumatol Rehabil 2004, 6, 3, 277–281.
 20. Kamieniak P, Janusz W, Trojanowski T: Dolegliwości bólowe po usunięciu dysku lędźwiowego. An UMCS Sect D 2005, 60, supl 16, 7, 75–78.
 21. Radek A, Zapałowicz K: Choroba krążków międzykręgowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Valetudinaria – Post Med Klin Wojsk 2001, 6, 1–2, 40–44.
 22. Glinkowski W, Ciszek B: Wybrane zagadnienia morfologii i właściwości krążków międzykręgowych (część I). Ortop Traumatol Rehabil 2004, 6, 2, 141–148.
 23. Żelazny S: Zespoły bólowe neurologiczne kręgosłupa i rdzenia jako problem społeczny. Med Rodz 2001, 4, 1, 10–11.
 24. Frost K: Ocena funkcjonalna chorych ze schorzeniami kręgosłupa. Praca magisterska. Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Toruń 2006, 63–86.
 25. Czapiga B, Horanin M, Jarmundowicz W, Mierzwa J, Rosińczuk−Tonderys J, Weiner A: Subiektywna ocena wyników leczenia operacyjnego przepukliny jądra miażdżystego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Pol Med Rodz 2004, 6, 1, 417–421.
 26. Ostrowska M: Wybrane aspekty jakości życia pacjentów z dyskopatią. [W:] Krajewska−Kułak E, Szczepański M, Łukaszuk C, Lewko J (red.): Problemy terapeutyczno−pielęgnacyjne: od poczęcia do starości, Białystok 2007, wyd. 1, tom II, 95–101.
 27. Sierpowska A, Cywińska−Wasilewska G, Warzecha D: Ocena sprawności funkcjonalnej chorych z kręgozmykiem. Postępy Rehabil 2006, 2, 11–15.