Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2009, vol. 18, nr 4, July-August, p. 353–360

Publication type: original article

Language: English

Connection Between Ischemia−Modified Albumin Levels and Markers of Diabetic Nephropathy and Oxidative Protein Damage in Type 2 Diabetic Patients

Związek albuminy modyfikowanej niedokrwieniem z markerami nefropatii cukrzycowej i oksydacyjnego uszkodzenia białek u chorych na cukrzycę typu 2

Agnieszka Piwowar1,, Maria Knapik−Kordecka2,, Maria Warwas1,

1 Department of Pharmaceutical Biochemistry, Wroclaw Medical University, Poland

2 Department and Clinic of Angiology, Hypertension and Diabetology, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Background. Ischaemia and hypoxia are observed in diabetic patients in addition to chronic hyperglycemia and intensified oxidative stress. It is reflected by increased markers levels of oxidative protein damage, especially in patients with vascular complications, as well as ischemia−modified albumin (IMA).
Objectives. To assess the plasma levels of IMA in T2DM patients with different degrees of diabetic nephropathy and their relationship with routine markers of kidney disease severity (urinary albumin/creatinine, plasma creatinine concentration) and parameters of oxidative processes, i.e. advanced oxidation protein products (AOPPs) and sufhydryl (SH) and carbonyl (CO) groups.
Material and Methods. Plasma IMA levels were manually determined in 78 patients and 22 healthy people by spectrophotometric Co(II)−albumin binding assay. Diabetic nephropathy stage was determined on the basis of the urinary albumin/creatinine ratio. Plasma AOPP levels as well as SH and CO groups (as DNPH reactive derivatives) were determined by spectrophotometric methods.
Results. The IMA levels in the diabetic patients were significantly higher than in the healthy controls and increased progressively with the degree of DN. The normoalbuminuria group had the lowest IMA level, which was significantly different from those in the micro(p < 0.05) and macroalbuminuria (p < 0.01) groups. There were significant relationships between IMA and markers of DN (r = 0.47 for urinary albumin/creatinine and r = 0.36 for plasma creatinine) and oxidative stress (r = 0.38 for AOPPs and r = –0.44 for SH groups).
Conclusion. This study indicates that the observed increased IMA in T2DM is connected with diabetic nephropathy and oxidative protein damage. Measuring IMA plasma levels provided no additional information about nephropathy development, but it may be helpful in assessing the severity of oxidative stress, which causes kidney dysfunction.

Streszczenie

Wprowadzenie. U chorych na cukrzycę oprócz przewlekłej hiperglikemii i nasilonego stresu oksydacyjnego występują stany niedokrwienia i niedotlenienia, czego odzwierciedleniem jest zwiększone stężenie markerów oksydacyjnego uszkodzenia białek, szczególnie u osób z powikłaniami naczyniowymi, oraz albuminy modyfikowanej niedokrwieniem.
Cel pracy. Pomiar stężenia albuminy modyfikowanej niedotlenieniem (IMA) w osoczu pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 (T2DM) i z różnym stopniem nefropatii cukrzycowej (DN) oraz ocena związku między IMA, a rutynowymi markerami odzwierciedlającymi stopień niewydolności nerek (indeks albumina/kreatynia w moczu, stężenie kreatryniny w osoczu) oraz wskaźnikami oksydacyjnego uszkodzenia białek (zaawansowane produkty utleniania białek (AOPP), grupy sufhydrylowe (SH) i karbonylowe (CO)).
Materiał i metody. W osoczu 78 osób chorych oraz 22 zdrowych oznaczono stężenie IMA spektrofotometryczną metodą manualną opartą na pomiarze zdolności wiązania jonów kobaltu (Co(II)) przez zmodyfikowaną albuminę. Stopień nefropatii cukrzycowej określono na podstawie wartości indeksu albumina/kreatynina. Stężenie AOPP oraz grup SH i CO (w postaci pochodnych DNPH) w osoczu oznaczono metodami spektrofotometrycznymi.
Wyniki. Stężenie IMA u chorych na cukrzycę było istotnie wyższe niż w grupie kontrolnej i wzrastało progresywnie wraz z rozwojem stopnia DN. Najniższe stężenie IMA w grupie z normoalbuminurią było znacząco różne od wartości u pacjentów z mikroalbuminurią (p < 0,05) i makroalbuminurią (p < 0,01). Stwierdzono istotny związek między IMA a markerami DN (r = 0,47 z indeksem albumina/kreatynina oraz r = 0,36 ze stężeniem kreatyniny w osoczu), jak również z parametrami stresu oksydacyjnego (r = 0,38 z AOPP i r = –0,44 z grupami SH).
Wnioski. Wyniki badań własnych wskazują, że obserwowany w T2DM wzrost IMA jest związany ze stopniem nefropatii cukrzycowej oraz oksydacyjnym uszkodzeniem białek. Pomiar stężenia IMA w osoczu tych chorych nie dostarcza dodatkowych informacji na temat rozwoju nefropatii, ale może być pomocny w oszacowaniu intensywności stresu oksydacyjnego, który powoduje uszkodzenie i zaburzenie czynności nerek.

Key words

type 2 diabetes mellitus, IMA, diabetic nephropathy, oxidative protein damage

Słowa kluczowe

cukrzyca typu 2, IMA, nefropatia cukrzycowa, oksydacyjne uszkodzenie białek

References (38)

 1. Ceriello A, Motz E: Is oxidative stress the pathogenic mechanism underlying insulin resistance, diabetes, and cardiovascular disease? The common soil hypothesis revisited. Artheroscler Thromb Vasc Biol 2004, 24, 816–823.
 2. Singh VP, Baker KM, Kumar R: Activation of the intracellular renin−angiotensin system in cardiac fibroblasts by high glucose: role in extracellular matrix production. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2008, 294, H1675–684.
 3. Unfirer S, Kibel A, Drenjancevic−Peric I: The effect of hyperbaric oxygen therapy on blood vessel function in diabetes mellitus. Med Hypotheses 2008, 71, 776–780.
 4. Pollock JS, Carmines PK: Diabetic nephropathy: nitric oxide and renal medullary hypoxia. Am J Physiol Renal Physiol 2008, 294, F28–29.
 5. Apple FS, Wu AH, Mair J, Ravkilde J, Panteghini M, Tate J, Pagani F, Christenson RH, Mockel M, Danne O, Jaffe AS: Future biomarkers for detection of ischemia and risk stratification in acute coronary syndrome. Clin Chem 2005, 51, 810–284.
 6. Christanson RH, Duh SH, Sanhai WR, Wu AH, Holtman V, Painter P, Branham E, Apple FS, Murakami M, Morris DL: Characteristics of an Albumin Cobalt Binding Test for assessment of acute coronary syndrome patients: a multicenter study. Clin Chem 2001, 47, 464–470.
 7. Lippi G, Montagnana M: Albumin cobalt binding and ischemia modified albumin generation: an endogenous response to ischemia? Int J Cardiol 2006, 108, 410–411.
 8. Mothes E, Faller P: Evidence that the principal CoII−binding site in human serum albumin is not at the N−terminus: implication on the albumin cobalt binding test for detecting myocardial ischemia. Biochemistry 2007, 46, 2267–2274.
 9. Van Rijn BB, Franx A, Sikkema JM, van Rijn HJ, Bruinse HW, Voorbij HA: Ischemia modified albumin in normal pregnancy and preeclampsia. Hypertens Pregnancy 2008, 27, 159–167.
 10. Knapik−Kordecka M, Piwowar A, Żurawska−Płaksej E, Warwas M: Ischemia modified−albumin−specific marker in cardiological diagnostics? Wiad Lek 2008, 61, 263–268.
 11. Sbarouni E, Georgiadou P, Kremastinos DT, Voudris V: Ischemia modified albumin: is this marker of ischemia ready for prime time use? Hellenic J Cardiol 2008, 49, 260–266.
 12. Sharma R, Gaze DC, Pellerin D, Methas RL, Gregson H, Streather P. Collinson PO, Brecker SJ: Ischaemiamodified albumin predict mortality in ESRD. Am J Kidney Dis 2006, 47, 493–502.
 13. Sharma R, Gaze DC, Pellerin D, Methas RL, Gregson H, Streather P, Collinson PO, Brecker SJ: Evaluation of ischaemia−modified albumin as a marker of myocardial ischaemia in end−stage renal disease. Clin Sci 2007, 113, 25–32.
 14. Piwowar A, Knapik−Kordecka M, Warwas M: Ischemia−modified albumin level in type 2 diabetes mellitus – preliminary report. Dis Markers 2008, 24, 1–7.
 15. Bar−Or D, Curtis G, Rao N, Bampos N, Lau E: Characterization of the Co2+ and Ni2+ binding amino−acid residues of the N−terminus of human albumin. An insight into the mechanism of a new assay for myocardial ischemia. Eur J Biochem 2001, 268, 42–47.
 16. Witko−Sarsat V, Friedlander M, Capeillere−Blandin C, Nguyen−Khoa T, Nguyen AT, Zingraff J, Jungers P: Advanced oxidation protein products as a novel marker of oxidative stress in uremia. Kidney Int 1996, 49, 1304–1313.
 17. Bartosz G: Oznaczanie zawartości grup tiolowych za pomocą odczynnika Ellmana. Druga twarz tlenu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, 365–366.
 18. Dalle−Donne I, Rossi R, Giustarini D, Milzani A, Colombo R: Protein carbonyl groups as biomarkers of oxidative stress. Clin Chim Acta 2003, 329, 23–38.
 19. Schosinsky KH, Vargas M, Esquinet AJ, Chavaria A: Simple spectrometric determination of urinary albumin by dye−binding with of bromophenol blue. Clin Chim Acta 1987, 33, 223–226.
 20. Cirillo M, Laurenzi M, Mancini M Zanchetti A, Lombardi C, De Santo NG: Low muscular mass and overestimation of microalbuminuria by urinary albumin/creatinine ratio. Hypertension 2006, 47, 56–61.
 21. O’Connon AS, Schelling JR: Diabetes and the kidney. Am J Kidney Dis 2005, 46, 766–773.
 22. Van Dijk C, Berl T: Pathogenesis of diabetic nephropathy. Rev Endocr Metab Disord 2004, 5, 237–248.
 23. Maritim AC, Sanders RA, Watkins JB 3rd: Diabetes, oxidative stress, and antioxidants: a review. J Biochem Mol Toxicol 2003, 17, 24–38.
 24. Forbes JM, Coughlan MT, Cooper ME: Oxidative stress as a major culprit in kidney disease in diabetes. Diabetes 2008, 57, 1446–1454.
 25. Collinson PO, Gaze DC: Biomarkers of cardiovascular damage and dysfunction – an overview. Heart Lung Circ 2007, 16, Suppl 3, S71–S82.
 26. Sampaio E, Delfino VD: Assessing albuminuria in spot morning samples from diabetic patients. Arq Bras Endocrinol Metabol 2008, 52, 1482–1488.
 27. Sharma R, Gaze DC, Pellerin D, Mehta RL, Gregson H, Streather CP, Collinson PO, Brecker SJ: Cardiac structural and functional abnormalities in end stage renal disease patients with elevated cardiac troponin T. Heart 2006, 92, 804–809.
 28. Evans JL, Goldfine ID, Maddux BA, Grodsky GM: Oxidative stress and stress−activated signaling pathways: a unifying hypothesis of type 2 diabetes. Endocr Rev 2002, 23, 599–622.
 29. Shah SV, Baliga R, Rajapurkar M, Fonseca VA: Oxidants in chronic kidney disease. J Am Soc Nephrol 2007, 18, 16–28.
 30. Kalousova M, Zima T, Tesar V, Dusilova−Sulkova S, Skrha J: Advanced glycooxidation end products in chronic diseases – clinical chemistry and genetic background. Mutat Res 2005, 579, 37–46.
 31. Piwowar A, Knapik−Kordecka M, Warwas M: AOPP and its relations with selected markers of oxidative/antioxidative system in type 2 diabetes mellitus. Diabetes Res Clin Pract 2007, 77, 188–192.
 32. Cvetković T, Mitić B, Lazarević G, Vlahović P, Antić S, Stefanović V: Oxidative stress parameters as possible urine markers in patients with diabetic nephropathy. J Diabetes Complications 2008 [Epub ahead of print].
 33. Piwowar A, Knapik−Kordecka M, Szczecińska J, Warwas M: Plasma glycooxidation protein products in type 2 diabetic patients with nephropathy. Diab Metab Res Rev 2008, 24, 549–553.
 34. Shi XY, Hou FF, Niu HX, Wang GB, Xie D, Guo ZJ, Zhou ZM, Yang F, Tian JW, Zhang X: Advanced oxidation protein products promote inflammation in diabetic kidney through activation of renal nicotinamide adenine dinucleotide phosphate oxidase. Endocrinology 2008, 149, 1829–1839.
 35. Mimic−Oka J, Simic T, Pjesa M, Stupar N, Turkovic S: Oxidative modification of plasma proteins in different stages of chronic renal failure. Med Biol 2001, 8, 1–5.
 36. Cvetković T, Vlahović P, Dordević V, Zvezdanović L, Pavlović D, Kocić G, Sokolović D: The significance of urinary markers in the evaluation of diabetic nephropathy. JMB 2008, 27, 376–382.
 37. Kawakami A, Kubota K, Yamada N, Tagami U, Takehana K, Sonaka I, Suzuki E, Hirayama K: Identification and characterization of oxidized human serum albumin. A slight structural change impairs its ligand−binding and antioxidant functions. FEBS J 2006, 273, 3346–3357.
 38. Regazzetti C, Peraldi P, Grémeaux T, Najem−Lendom R, Ben−Sahra I, Cormont M, Bost F, Le MarschandBrustel Y, Tanti JF, Giorgetti−Peraldi S: Hypoxia decreases insulin signaling pathways in adipocytes. Diabetes 2009, 58, 95–103.