Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2009, vol. 18, nr 3, May-June, p. 291–295

Publication type: original article

Language: English

The Influence of Hormonal Oral Contraception on Voice Parameters in Young Women – a Pilot Study

Wpływ doustnej antykoncepcji hormonalnej na parametry głosu młodych kobiet – doniesienie wstępne

Maria Zalesska-Kręcicka1,, Zygmunt Zdrojewicz2,, Aleksandra Skrzypek1,, Monika Morawska−Kochman1,, Marta Matusiak−Kita3,, Marcin Just4,, Katarzyna Ostasiewicz4,, Karolina Byndas5,, Tomasz Kręcicki1,

1 ENT Head and Neck Surgery Department, Wroclaw Medical University, Poland

2 Endocrinology, Diabetology, and Isotopic Treatment Department, Wroclaw Medical University, Poland

3 1st Gynecology and Obstetrics Department, Wroclaw Medical University, Poland

4 Wrocław University of Technology, Poland

5 Protective and Special Needs Pedagogic Faculty, Opole University, Pola

Abstract

Objectives. Evaluation of the influence of modern hormonal contraceptive preparations on voice and acoustic voice analysis parameters in young women.
Material and Methods. Twenty−nine women were examined (mean age: 25, range: 21–37 years). All patients used hormonal contraceptive pills available on the Polish market. ENT examination and endoscopic evaluation of the larynx were performed. Videostroboscopy of the larynx was performed in each patient, then voice samples were recorded using a dynamic microphone with a preamplifier connected to the sound card of a PC in a room with a noise level no higher than 30 dB. Each sample was acoustically analyzed using Iris software for MDVP.
Conclusion. There were no statistically significant changes in the Jitter and Shimmer parameters in the women who used oral hormonal contraception. Statistically significant changes in higher formant frequencies of the vowel “a” were observed. The use of hormonal contraception influenced subjective voice evaluation in the investigated women only to a small degree. The use of hormonal contraception could result in the retention of thick mucus in the larynx.

Streszczenie

Cel pracy. Ocena wpływu nowoczesnych hormonalnych doustnych preparatów antykoncepcyjnych na głos i parametry analizy akustycznej młodych kobiet stosujących takie preparaty.
Materiał i metody. Zbadano 29 kobiet (średnia wieku 25 lat, zakres 21–37). Wszystkie pacjentki stosowały preparaty antykoncepcyjne dostępne na polskim rynku. U każdej badanej wykonano badanie laryngologiczne i endoskopowe krtani. Na pierwszym etapie wykonano badania wideostroboskopowe krtani, a następnie z użyciem mikrofonu dynamicznego połączonego z kartą dźwiękową komputera PC nagrywano próbkę głosu. Poziom hałasu w pomieszczeniu, w którym dokonywano nagrań, nie przekraczał 30 dB. Każdą próbkę głosu poddawano analizie akustycznej za pomocą programu Iris do MDVP.
Wnioski. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w parametrach Jitter Shimmer u kobiet stosujących doustną antykoncepcję hormonalną. Zaobserwowano istotne statystycznie zmiany częstotliwości wyższych formantów głoski „a”. Stosowanie doustnej antykoncepcji hormonalnej tylko w niewielkim stopniu wpływa na subiektywną ocenę głosu u badanych kobiet. Stosowanie doustnej antykoncepcji hormonalnej może wiązać się z zaleganiem gęstej treści śluzowej w krtani.

Key words

oral hormonal contraception, voice analysis parameters, voice, contraceptive pills, contraception

Słowa kluczowe

doustna antykoncepcja hormonalna, parametry analizy głosu, głos, tabletki antykoncepcyjne, antykoncepcja

References (16)

 1. Abitbol J, Abitbol P, Abitbol B: Sex hormones and the female voice. J Voice 1999, 13, 424–46.
 2. Davis CB, Davis ML: The effects of premenstrual syndrome (PMS) on the female singer. J Voice 1993, 7, 337–353.
 3. Chae SW, Choi G, Kang HJ, Choi JO, Jin SM: Clinical Analysis of Voice Change as a Parameter of Premenstrual Syndrome. J Voice 2001, 15, 2, 278–283.
 4. Baker J: A report on alteration to the speaking and singing voice of four women following hormonal therapy with virilizing agents. J Voice 1999, 13, 4, 496–507.
 5. Wendler J, Siegert C, Schelhorn P, Klinger G, Gurr S, Kaufmann J, Aydinlink, Braunschweig T: The influence of Microgynon and Diane−35, two sub−fifty ovulation inhibitors, on voice function in women. Contraception 1995, 52, 343–348.
 6. Amir O, Biron−Shenta T, Muchnik C, Kishon−Rabin L: Do Oral Contraceptives Improve Vocal Quality? Limited Trial on Low−Dose Formulations. Obstet Gynecol 2003, 101, 4, 773–777.
 7. Amir O, Kiszhon−Rabin L, Muchnik C: The Effect of Oral Contraceptives on Voice: Preliminary Observations. J Voice 2002, 16, 267–273.
 8. Boulet MJ, Oddens BJ: Female voice changes around and after the menopause – an initial investigation. Maturitas 1996, 23, 15–21.
 9. Lindholm P, Vilkman E, Raudaskoski T, Suvonta−Luukkononen E, Kauppila A: The effect of postmenopause and postmenopausal HRT on measured voice values and vocal symptoms. Maturitas 1997, 28, 47–53.
 10. Newman SR, Butler J, Hammond EH, Gray SD: Preliminary Report on Hormone Receptors in the Human Vocal Fold. J Voice 2000, 14, 1, 72–78.
 11. Schneider B, Eleonore C, Stani J et al.: Towards the Expression of Sex Hormone Receptors in the Human Vocal Fold. J Voice 2007, 21, 4, 502–507.
 12. Mendes−Laureano J, Sa MFS, Ferriania RA et al.: Comparison of Fundamental voice frequency between menopausal women and women at menacme. Maturitas 2006, 55, 195–199.
 13. Wadnerkar MB, Cowell PE, Whiteside SP.: Speech across the menstrual cycle: a replication and extension study. Neurosc Lett 2006, 408, 21–24.
 14. Obrębowski A.: Podstawy anatomii i fizjologii narządu głosu. W: Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej. Red.: Obrębowski A. Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, Poznań 2008, 9–41.
 15. Obrębowski A.: Badania kliniczne i elektroakustyczne nad egzogenną wirylizacją narządu głosu. Rozpr. hab. AM, Poznań 1982.
 16. Obrębowski A.: Podstawy anatomii i fizjologii narządu głosu. W: Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej. Red.: Obrębowski A. Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego. Poznań 2008, 9–41.