Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2009, vol. 18, nr 2, March-April, p. 107–113

Publication type: editorial article

Language: English

Fertility Before and After Myomectomy

Płodność przed i po miomektomii

Marian ST. Gabryś1,

1 1st Department and Clinic of Gynecology and Obstetrics, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

The fertility of women with fibroleiomyoma, classified as benign uterine tumors of mesenchymal origin, can be different from that of women without these lesions. According to many authors, myomas are not a common reason for primary infertility and are a single main reason for infertility in a very low percentage of patients. However, others state that the course of pregnancy may be affected by both the size and location of myomas, so whether myomas have an unfavorable effect on fertility remains open. It is generally believed that location and size play a primary role in prognosticating lesser or greater negative impact of myomas on conception and subsequently, but not secondarily, on the course of pregnancy. Submucosal, intramuscular, and subserous locations are discussed in decreasing order of significance of impact. A location that distorts the internal anatomy of the uterus and ruins the smoothness of its surface is compared to the presence of a foreign body in the uterus which, by analogy to the contraceptive effect of intrauterine devices, may explain its potential anti−procreative impact. Myomas in the muscular wall of the uterus, so−called intramural myomas, as well as their passage towards the mucosal layer, or primarily submucosal myoma, may have a significant impact on the still mysterious contractile activity of the uterine muscular coat at the time of implantation of the embryo and its early developmental stages. A further negative effect of targeting pathological contractions in the later stages of pregnancy cannot be excluded. Further research is necessary in basic studies to answer questions on the molecular and genetic mechanisms of myoma development and the associated mechanisms of infertility or failure to carry a pregnancy to term in the context of investigating therapeutic possibilities, especially regarding prevention in genetically susceptible individuals. Moreover, further research is necessary for therapies inhibiting the proliferation of smooth muscle fibers.

Streszczenie

Płodność kobiet, w których macicy istnieją nowotwory niezłośliwe o histologicznym charakterze włókniakomięśniaków gładkokomórkowych, klasyfikowanych jako guzy macicy pochodzenia mezenchymalnego może być inna niż płodność kobiet bez tych zmian chorobowych. Według istotnej części autorów mięśniaki gładkokomórkowe nie są częstą przyczyną niepłodności pierwotnej, stanowiąc pojedynczą, główną przyczynę niepłodności w małym odsetku niepłodnych kobiet. Według opinii innych na przebieg ciąży może mieć wpływ zarówno wielkość, jak i umiejscowienie mięśniaków, stąd sądzi się, że umiejscowienie i wielkość mięśniaków mają pierwszorzędne znaczenie w wyrokowaniu o ewentualnym, mniejszym lub większym, negatywnym wpływie mięśniaków na zaistnienie ciąży i w drugiej kolejności, ale nie drugorzędnej – na dalszy jej przebieg. Umiejscowienie zarówno podśluzowe, wewnątrzmięśniowe, jak i podsurowicze są rozpatrywane w malejącej kolejności istotności wpływu. Umiejscowienie zaburzające anatomię wnętrza macicy – niszczące gładkość jej powierzchni – jest uznawane za zjawisko zbliżone do obecności ciała obcego w jamie macicy, co przez analogię do antykoncepcyjnego działania kształtek wewnątrzmacicznych ma tłumaczyć ich potencjalne przeciwpoczęciowe działanie. Obecność mięśniaków w warstwie mięśniowej macicy, tzw. śródściennych – intramuralnych, oraz przesunięcie się, czy pierwotne umiejscowienie podsurowicze może mieć ważki wpływ na wciąż dosyć tajemniczą aktywność skurczową błony mięśniowej macicy zarówno podczas implantacji zarodka, jak i wczesnych stadiów rozwojowych. Nie jest wykluczony dalszy negatywny wpływ – wzbudzający patologiczną czynność skurczową – w późniejszych okresach ciąży. Reasumując, są konieczne dalsze badania podstawowe, mogące dać odpowiedź na pytanie o molekularne i genetyczne mechanizmy rozwoju mięśniaków i wiążących się z tym mechanizmów niepłodności lub niemożności donoszenia ciąży, w kontekście możliwości terapeutycznych, szczególnie w aspekcie prewencji u genetycznie podatnych jednostek. Konieczne są również badania terapii spowalniających proliferację włókien mięśniowych gładkich.

Key words

human fertility, procreation, pregnancy, uterine myomas, pregnancy loss

Słowa kluczowe

płodność człowieka, prokreacja, ciąża, mięśniaki macicy, straty ciążowe

References (21)

 1. Adams Hillard PJ: Benign diseases of the female reproductive tract. In: Novak’s Gynecology, Berek J.S. (ed.) 13th Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2002, 382–420.
 2. Bulletti C, De Ziegler D, Polli V, Diotallevi L, Del Ferro E, Flamigni C: The role of leiomyomas in infertility. J Am Assoc Gynecol Laparosc 1999, 6, 441–445.
 3. Buttram VC, Reiter RC: Uterine leiomyomata: etiology, symptomatology, and management. Fertil Steril 1981, 36, 433–445.
 4. Dessole L, Soriano D, Poncelet C, Benifla JL, Madelenat P, Darai E: Determinants of pregnancy rate and obstetric outcome after laparoscopic myomectomy for infertility. Fertil Steril 2001, 76, 370–374.
 5. Donnez J, Jadoul P: What are the implications of myomas on fertility. Hum Reprod 2002, 17, 6, 1424–1430.
 6. Eldgar−Deva T, Meagher S, Healy DL, MacLachlan V, Breheny S, Wood C: Effect of intramural, subserosal and submucosal uterine fibroids on the outcome of assisted reproductive technology treatment. Fertil Steril 1998, 70, 687–691.
 7. Fauconnier A, Chapron C, Babaki−Fard K, Dubuisson JB: Recurrence of leiomyomata after myomectomy. Hum Reprod 2000, 6, 595 –602.
 8. Fauconnier A, Dubuisson JB, Ancel PY, Chapron C: Prognostic factors of reproductive outcome after myomectomy in infertile patients. Hum Reprod 2000, 15(8), 1751–1757.
 9. Katz VL, Dotters DJ, Droegemeuller W: Complications of uterine leiomyomas in pregnancy. Obstet Gynecol 1989, 73, 593–596.
 10. Li TC, Mortimer R, Cooke ID: Myomectomy: a retrospective study to examine reproductive performance before and after surgery. Hum Reprod 1999, 14, 7, 1735–1740.
 11. Rackow BW, Arici A: Fibroids and in vitro fertilization: which comes first. Curr Opin Obstet Gynecol 2005, 17(3), 225–231.
 12. Rock JA, Jones III HW: TeLinde’s Operative Gynecology. 9th edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2003, 770–772.
 13. Russel JB, Trott EA: Uterine surgery, in: Operative Gynecology, David M. Gershenson, Alan H. DeCherney, Stephen L. Curry & Linda Brubaker (eds.), Second Edition, Saunders, Philadelphia 2001, 515–521.
 14. Seracchioli R, Rossi S, Govoni F, Rossi E, Venturoli S, Bulletti C, Flamigni C: Fertility and obstetric outcome after laparoscopic myomectomy of large myomata: a randomized comparison with abdominal myomectomy. Hum Reprod 2000, 15, 2663–2668.
 15. Sudik R, Husch K, Steller J et al.: Fertility and pregnancy outcome after myomectomy in sterility patients. Eur J Obstet Gynaecol Reprod Biol 1996, 65, 209–214.
 16. Surrey ES, Liez AK, Schoolcraft WB: Impact of intramural leiomyomata in patients with a normal endometrial cavity on in vitro fertilization – embryo transfer cycle outcome. Fertil Steril 2001, 75, 405–410.
 17. Tsuji S, Takahashi K, Yomo H, Fujiwara M, Kita N, Takebayashi K, Miyazaki K, Noda Y: Effectivness of antiadhesion barriers in preventing adhesion after myomectomy in patients with uterine leiomyoma. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2005, 8. Summary.
 18. Varasteh NN, Neuwirth RS, Levin B, Keltz MD: Pregnancy rates after hysteroscopic polypectomy and myomectomy after infertile women” Obstet Gynecol 1999, 94, 168–171.
 19. Vercellini P, Maddalena S., De Giorgio O, Pessole A, Ferrari L, Crosignani PL: Determinants of reproductive outcome after abdominal myomectomy for infertility. Fertil Steril 1999, 72, 109–114.
 20. Vercellini P, Maddalena S, De Giorgi O, Aimi G, Crosignani PL: Abdominal myomectomy for infertility: a comprehensive review. Hum Reprod 1998 Apr,13(4), 873–879.
 21. Zaloudek Ch, Hendrickson MR: Mesenchymal tumours of the uterus. In: Blaustein’s pathology of the female genital tract. Fifth edition, Springer Verlag New York 2002, 564–566.