Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2008, vol. 17, nr 6, November-December, p. 649–654

Publication type: original article

Language: English

Maternal Age and Neonatal Development

Wiek matki a rozwój noworodka

Bohdan Gworys1,, Henryk Kordecki2,, Maria Knapik−Kordecka3,, Andrzej Karmowski4,

1 Department of Normal Anatomy, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

2 Institute of Computer Science, Device and the Robotics, Wrocław University of Technology, Poland

3 Department and Clinic of Angiology, Arterial Hypertension and Diabetology, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

4 First Department and Clinic of Gynecology and Obstetrics, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

Material and Methods. A group of 732 male and 758 female newborns was analyzed. Only first−born neonates from singleton pregnancies born naturally and in very good condition (10 Apgar points) were included.
Results. Statistical analysis showed that the mother’s age during pregnancy had statistically significant influence on the newborn’s wellness.
Conclusion. Assuming that higher values of the metrical neonatal parameters indirectly indicate that their development is close to optimal, it can be said that newborns delivered by teenage mothers had the lowest wellness level. This conclusion was valid for all the parameters investigated and depended neither on the newborn’s sex nor pregnancy duration. This rule was more evident for body length and weight and less for the circumference parameters.

Streszczenie

Materiał i metody. Analizie poddano 732 noworodki płci męskiej i 758 płci żeńskiej. Uwzględniono tylko noworodki, które pochodziły z pierwszej ciąży jednopłodowej, urodzone siłami natury i co do których nie było żadnych zastrzeżeń lekarskich (10 punktów w skali Apgar). W ten sposób autorzy chcą wykluczyć z badań wpływ rytmiki porodów, który mógłby wypaczyć uzyskane rezultaty, a w następstwie prowadzić do fałszywych wniosków. Noworodki bez klinicznych oznak wcześniactwa lub przenoszenia kwalifikowano jako normalne, niezależnie od tego, ile dni trwała ciąża.
Wyniki. Wpływ wieku matki na zmienność cech metrycznych noworodka oceniano jednoczynnikową analizą wariancji, wykorzystując pakiet programów komputerowych Statistica Pl.
Wnioski. Przeprowadzona analiza statystyczna upoważnia do stwierdzenia, że wiek matki w czasie ciąży i porodu wywiera znaczący (istotny statystycznie) wpływ na dobrostan nowo narodzonego dziecka. Jeżeli przyjmie się, że większe wartości cech metrycznych noworodka wskazują pośrednio na to, że jego rozwój jest bardziej zbliżony do rozwoju optymalnego, to należy stwierdzić, że najmniejszym dobrostanem cieszą się dzieci zrodzone z matek, które nie przekroczyły 20. roku życia. Taki wniosek nasuwa się po analizie wszystkich badanych cech, niezależnie od płci dziecka oraz długości trwania ciąży. Jest to bardziej widoczne w wartościach długości i masy ciała noworodka, słabiej w wartościach obwodu głowy. Zależność najmniej dotyczy wartości obwodu klatki piersiowej.

Key words

maternal age, neonate development

Słowa kluczowe

wiek matki, rozwój noworodka

References (8)

  1. Piasecki E: Charakterystyka populacyjna ciężaru ciała noworodków polskich. MiPA 1988, 109, 159–196.
  2. Abdul−Karim RW, Beydoun SN: Growth of the human fetus. Clin Obstet Gynecol 1974, 17, 37–52.
  3. Miller JE: Determinants of intrauterine growth retardation: evidence against maternal depletion. J Biosoc Sci 1989, 21, 235–243.
  4. Bożiłow W, Sawicki K, Poradnik E, Kurlej W, Gworys B: Zmienność masy ciała podczas rozwoju prenatalnego i okołoporodowego. Przegl Antrop 1992, 55, 1–2, 45–55.
  5. Cieślik K, Waszak M: Z badań nad wpływem czynników pozagenetycznych na rozwój płodu oraz ich udziału w przyczynach urodzeń martwych. Przegl Antrop 1988, 54, 151–158.
  6. Orkwiszewska A, Gładykowska−Rzeczycka J: Częstość urodzeń i stan rozwoju noworodków przedwcześnie urodzonych z wagą ciała poniżej 2500 g w rejonie Gdańska. Przegl Antrop 1994, 57, 33–37.
  7. Thompson AM, Billewicz WZ, Hytten FE: The assessment of fetal growth. J Obstet Gynaecol Br Cmwlth 1968, 75, 903–916.
  8. Gworys B, Kordecki H: The neonate wellness dependency on the level of mother−fetus transport development. In press. Pol J Environmental Stud 2008.