Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2008, vol. 17, nr 4, July-August, p. 411–414

Publication type: original article

Language: English

Serum Levels of Soluble Fas in Rheumatoid Arthritis Patients Treated With Infliximab

Stężenie rozpuszczalnego receptora Fas u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów leczonych infliksymabem

Magdalena Szmyrka−Kaczmarek1,, Piotr Wiland1,, Jacek Szechiński1,

1 Department of Rheumatology and Internal Diseases Silesian Piasts University of Medicine in Wroclaw, Poland

Abstract

Background. Anti−TNF−α therapy is effective in certain inflammatory arthritides and inflammatory bowel diseases. The therapeutic effect of TNF−α blockade is associated with both anti−inflammatory potential and interference with cell apoptosis. Rheumatoid arthritis (RA) is characterized by deregulated apoptosis of synovial cells and peripheral blood mononuclear cells.
Objectives. The aim of this study was to assess the influence of a monoclonal chimeric anti−TNF−α antibody, infliximab, on the serum levels of soluble Fas, which is able to inhibit Fas−induced apoptosis.
Material and Methods. The study group consisted of 18 RA patients treated with infliximab at a dose of 3 mg/kg intravenously according to the standard protocol. Serum samples were obtained before therapy and after infusion at weeks 0, 6, 22, and 30. Patient response to the therapy was evaluated at weeks 6 and 54 using the DAS28 index. Serum sFas levels were measured by a commercial ELISA test.
Results. There was a statistically significant decrease in sFas levels after infliximab infusion (p = 0.0089, Wilcoxon test). Patients regarded as responders at week 54 had significantly higher baseline sFas levels than non−responders (sFas 0–1, p = 0.0164, Mann−Whitney test). Serum sFas level at baseline correlated with DAS28 index (Spearman’s correlation coefficient R = 0.747, p < 0.001).
Conclusion. Treatment with infliximab resulted in a significant decrease in sFas level, which may exert a therapeutic effect by removing the soluble inhibitor of cell apoptosis. Pre−treatment serum levels of sFas were significantly higher in patients who responded to the therapy, which can make it a potential prognostic marker for treatment response.

Streszczenie

Wprowadzenie. Terapia anty−TNF−α jest skuteczna w niektórych postaciach zapaleń stawów oraz w przewlekłych zapalnych chorobach jelit. Skutek terapeutyczny blokady TNF−α wiąże się zarówno z jej potencjałem przeciwzapalnym, jak i z ingerencją w proces apoptozy komórek. Reumatoidalne zapalenie stawów charakteryzuje się zaburzoną apoptozą komórek maziówki oraz jednojądrzastych komórek krwi obwodowej.
Cel pracy. Ocena wpływu monoklonalnego przeciwciała anty−TNF−α, infliksymabu, na stężenie rozpuszczalnego receptora Fas w surowicy, który może hamować proces apoptozy indukowanej przez receptor Fas.
Materiał i metody. Grupa badana składała się z 18 chorych na r.z.s. leczonych dożylnie infliksymabem w dawce 3 mg/kg według standardowego protokołu. Próbki surowicy pobierano przed i po wlewie w tygodniu 0, 6, 22 i 30. Odpowiedź na leczenie oceniano w tygodniu 6. i 54. za pomocą wskaźnika DAS28. Stężenie sFas w surowicy mierzono za pomocą komercyjnego testu ELISA.
Wyniki. Po wlewie infliksymabu następowało istotne statystycznie zmniejszenie stężenia sFas w surowicy (p = 0,0089; test Wilcoxona). Chorzy, którzy w 54. tygodniu zostali, wykazali korzystną odpowiedź na leczenie, mieli istotnie większe stężenia sFas w surowicy przed leczeniem niż chorzy ze złą odpowiedzią kliniczną (sFas 0–1 p = 0,0164; test Manna−Whitneya). Stężenie sFas w surowicy przed leczeniem korelowało z aktywnością choroby mierzoną wskaźnikiem DAS28 (wskaźnik korelacji Spearmana r = 0,747; p < 0,001).
Wnioski. Leczenie infliksymabem spowodowało istotne statystycznie zmniejszenie stężenia sFas, co może wywierać skutek terapeutyczny przez usunięcie rozpuszczalnego inhibitora apoptozy komórek. Stężenie sFas w surowicy było istotnie większe u chorych, u których doszło do poprawy klinicznej, lek ten więc może być markerem prognostycznym odpowiedzi na leczenie.

Key words

rheumatoid arthritis, anti−TNF−α, infliximab, sFas

Słowa kluczowe

reumatoidalne zapalenie stawów, anti−TNF−α, infliksymab, sFas

References (10)

  1. Ten Hove T, van Montfrans C, Peppelenbosch MP, van Deventer SJ: Infliximab treatment induces apoptosis of lamina propria T lymphocytes in Crohn’s disease. Gut 2002, 50, 206–211.
  2. Lugering A, Schmidt M, Lugering, Pauels HG, Domschke W, Kucharzik T: Infliximab induces apoptosis in monocytes from patients with chronic active Crohn’s disease by using a caspase−dependent pathway. Gastroenterology 2001, 121, 1145–1157.
  3. Kobayashi T, Okamoto K, Kobata T, Hasunuma T, Nishioka K: Tumor necrosis factor regulation of the Fas mediated apoptosis−signalling pathway in synovial cells. Arthritis Rheum 1999, 42, 519–526.
  4. Oshima S, Mima T, Sasai M, Nishioka K, Shimizu S, Murata N et al.: Tumour necrosis factor alpha interferes with Fas mediated apoptotic cell death on rheumatoid arthritis (RA) synovial cells: a possible mechanism of rheumatoid synovial hyperplasia and a clinical benefit of anti−TNF−alpha therapy of RA. Cytokine 2000, 12, 281–288.
  5. Cheng J, Z hou T, Liu C: Protection from Fas mediated apoptosis by a soluble form of the Fas molecule. Science 1994, 263, 1759–1762.
  6. Rose LM, Latchman DS, Isenberg DA: Elevated soluble Fas production in SLE correlates with HLA status not with the disease activity. Lupus 1997, 6, 717–722.
  7. Metkar SS, Naresh KN, Manna PP, Srinivas V, Advani SH, Nadkarni JJ: Circulating levels of TNF−alpha and TNF receptor superfamily members in lymphoid neoplasia. Am J Hem 2000, 65, 105–110.
  8. Hasunuma T, Kayagaki N, Asahara H, Motokawa S, Kobata T, Yagita H et al.: Accumulation of soluble sFas in inflamed joints of patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1997, 40, 80–86.
  9. Nozawa K, Kayagaki N, Tokano Y, Yagita H, Okumura K, Hasimoto H: Soluble Fas (APO−1, CD95) and soluble Fas ligand in rheumatic diseases. Arthritis Rheum 1997, 40, 1126–1129.
  10. Miret C, Font J, Molina R, Garcia−Carrasco M, Filella X, Ramos M et al.: Relationship of oncogenes (sFas, Bcl−2) and cytokines (IL−10, alfa−TNF) with the activity of systemic lupus erythematosus. Anticancer Res 2001, 21(4B), 3053–3059.