Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2008, vol. 17, nr 3, May-June, p. 253–258

Publication type: editorial article

Language: English

The Misuse of Drugs Affecting the Nervous System – an Analysis of Expertise Reports Issued in 2002–2006 by the Department of Forensic Medicine Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław

Ocena przyczyn nieprawidłowości związanych ze stosowaniem leków działających na układ nerwowy na podstawie analizy ekspertyz Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu wydanych w latach 2002–2006

Ewa Jaźwińska−Tarnawska1,, Jakub Trnka2,, Anna Wiela−Hojeńska1,, Katarzyna Skoczypiec2,

1 Chair and Department of Clinical Pharmacology, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

2 Department of Forensic Medicine, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

Background. Whenever drugs affecting the nervous system (ANS) are applied for criminal reasons (homicide), in suicide attempts, or if there is suspicion that medical error could have been involved, prosecutors’ offices, courts, and police departments refer the case to the Department of Forensic Medicine, where it is analyzed by expert physicians in cooperation with pharmacologists and toxicologists.
Objectives. The aim of this study was to define the ways in which ANS drugs are misused by both the physician and patient and to determine its scope.
Material and Methods. The data comprised 3177 expertise and investigational reports issued in 2002–2005 and the first quarter of 2006 (1Q/2006) by experts of the Department of Forensic Medicine, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław. After review, 69 cases were chosen for further analysis. The documents were analyzed with respect to the type of misuse, patient gender, the offender, and the drug. Temporal analysis of the phenomenon was also conducted.
Results. Male individuals were involved in the majority of misuse cases involving ANS drugs. Criminal misuse comprised the majority of misuse cases. Ephedrine, tramadol, clonazepam, estazolam, hydroxizine, diazepam, midazolam, and temazepam were the most commonly misused ANS drugs. Medical error had a relatively small share in the total number of analyzed misuse cases. Many misuse cases involved combining ANS drugs with alcohol. Of the reported deaths, 17.24% were attributed to the ANS drugs.
Conclusion. The control level for dispensing ANS drugs should be increased.

Streszczenie

Wprowadzenie. Przypadki użycia leków psychotropowych do celów przestępczych (zabójstwa), w celach samobójczych, przypadki podejrzeń błędów medycznych dotyczących farmakoterapii – są kierowane przez prokuratury, policję i sądy do biegłych lekarzy z zakładu medycyny sądowej, którzy w zespołach interdyscyplinarnych, razem z farmakologami i toksykologami, dokonują ich analizy.
Cel pracy. Ustalenie rodzajów nieprawidłowego użycia leków działających na układ nerwowy zarówno przez lekarzy, jak i pacjentów oraz określenie skali tego zjawiska.
Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiło 3177 wyników badań i ekspertyz zespołów opiniujący biegłych Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu, wydanych na zlecenie sądów, prokuratur i policji w latach 2002–2005 oraz w pierwszym kwartale 2006 roku. Materiał zawarty w dokumentacji analizowano, uwzględniając rodzaj nieprawidłowości, płeć pacjentów, osobę sprawcy nieprawidłowego użycia leku, rodzaje leków stosowanych nieprawidłowo. Badano również występowanie nieprawidłowości w poszczególnych latach.
Wyniki. Większa liczba nieprawidłowości zastosowań leków działających na układ nerwowy dotyczy mężczyzn. Ogółem największy odsetek wszystkich rozpatrywanych nieprawidłowości stanowiło użycie leków psychotropowych w celach przestępczych. Do najczęściej nadużywanych leków działających na układ nerwowy należą: efedryna, tramadol, klonazepam, estazolam, hydroksyzyna, diazepam, midazolam i temazepam. Błędy medyczne stanowią 7,23% zarejestrowanych zdarzeń. Duża grupa nieprawidłowości w stosowaniu leków działających na układ nerwowy dotyczy łączenia ich z alkoholem lub z innymi lekami psychotropowymi. Zaobserwowano 17,24% przypadków zgonów po zastosowaniu leków działających na układ nerwowy.
Wnioski. Należy zwiększyć kontrolę wydawania leków działających na układ nerwowy.

Key words

misuse, drugs affecting the nervous system

Słowa kluczowe

nieprawidłowe użycie, leki działające na układ nerwowy

References (10)

  1. Kostowski W, Pużyński S, eds.: Psychofarmakologia doświadczalna i kliniczna 1996, PZWLWarszawa, wydanie II zmienione.
  2. Www.synapsis.pl
  3. Www.benzo.org.uk/index.htm
  4. Www.esculap.pl
  5. Trela F, Kołodziej J, Kunz J, Bolechała F: Samobójcze zatrucia środkami chemicznymi i lekami w latach 1991–2000 w materiale krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej. Arch Med Sąd Krym 2002, 1.
  6. Kołowski J, Wachowiak R: Rozmiary i skutki nadużywania środków psychoaktywnych w kazuistyce Zakładu Medycyny Sądowej. Arch Med Sąd Krym, supl, 63–69.
  7. Reguła K, Szpiech B, Galer K, Wiergowski M: Karbamazepina we współczesnej kazuistyce toksykologicznej Zakładu Medycyny Sądowej AM w Gdańsku w latach 1996–2001. Arch Med Sąd Krym 2002, 4.
  8. Niemcunowicz−Janica A, Rydzewska−Dudek M, Załuski J, Dopierała T, Janica J, Wardaszka Z, Ptaszyńska−Sarosiek I, Okłota M: Analiza samobójstw w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej AMB w latach 1990–2003. Arch Med Sąd Krym 2005, 40, 120–124.
  9. Niemcunowicz−Janica A, Janica J, Rydzewska−Dudek M, Załuski J, Dopierała T, Wardaszka Z, Ptaszyńska−Sarosiek I, Okłota M: Sądowo−lekarskie i wiktymologiczne aspekty zabójstw na podstawie danych Zakładu Medycyny Sądowej AM w Białymstoku. Arch Med Sąd Krym 2006, 56, 5–8.
  10. Bloch−Bogusławska E, Zieliński D, Paradowska A, Grapatyn G, Gotowicz A: Struktura zabójstw w bydgoskim w latach 1992–2002. Arch Med Sąd Krym 2007, 57, 308–312.