Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2008, vol. 17, nr 3, May-June, p. 245–252

Publication type: editorial article

Language: English

Doctors’ and Nurses’ Opinions About Hospital Management in Germany and Poland

Opinie personelu na temat zarządzania szpitalami w Niemczech i Polsce

Wojciech Bolanowski1,, Ludmiławaszkiewic Ludmiławaszkiewicz1,

1 Department of Social Medicine, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

Background. All over the world, hospital managers face the difficult task of continually adjusting their institutions’ resources to the changing mechanisms of hospital financing and changing patient needs. The few international comparisons of healthcare workers’ opinions provide valuable hints for managers.
Objectives. The purpose of this study was to find the aspects of hospital management that were evaluated best and worst by doctors and nurses in Germany and Poland. Differences in opinions between the professional groups were sought.
Material and Methods. An anonymous survey was conducted among doctors and nurses in 13 public hospitals in Germany and 9 in Poland in 2004. Comparable groups of doctors (N = 202) and nurses (N = 245) were selected. A synthetic measure of opinions about management was constructed to facilitate group comparisons.
Results. The measure of opinion was supposed to mirror the staff’s general opinions about the management of material resources, human resources, and organization of work. The mean measure in the subgroups was close to the scale’s midpoint. Opinions of German and Polish doctors did not differ significantly. German nurses had significantly better opinions than their Polish counterparts. Polish doctors were slightly more and German doctors were significantly more negative than nurses. There was no significant difference between the ratings made by doctors of both genders in both countries. The ratings of the personnel in hospitals of different size were not significantly different in the two countries. Ratings made by doctors and nurses with shorter and longer experience were not significantly different in the two countries. The aspects of management rated highest and lowest are listed.
Conclusion. 1. The opinions of the medical staff of how Polish and German public hospitals are managed were not strikingly different, although differences occurred in some aspects. The results may also be interpreted as revealing similarities in the professional groups in the two countries. 2. Doctors and nurses evaluated aspects of management from different points of view and the scores from these two groups should thus be treated by managers as supplementing each other. 3. This study shows the directions for improving the balance between aspects of management and resources of hospitals. Improving gaps in technical resources of Polish hospitals would be beneficial and would also contribute to making public hospitals there a more competitive employer. It is noteworthy that “good assistance of other healthcare professionals” was scored low by Polish nurses and “bureaucratic processes” was scored low by German nurses.

Streszczenie

Wprowadzenie. Zespoły kierownicze szpitali na całym świecie stoją przed trudnym zadaniem ciągłego dopasowywania zasobów szpitali do zmieniających się mechanizmów finansowania szpitali i potrzeb pacjentów.
Cel pracy. Międzynarodowe porównanie opinii personelu o zarządzaniu szpitalami i znalezienie aspektów zarządzania ocenianych najwyżej i najniżej przez personel lekarski i pielęgniarski w Polsce i w Niemczech.
Materiał i metody. Anonimowe badanie ankietowe było przeprowadzone wśród lekarzy i pielęgniarek w 13 szpitalach publicznych w Niemczech i 9 w Polsce w 2004 roku. Szpitale podzielono na 3 kategorie według liczby łóżek. Wyselekcjonowano podobne strukturą grupy 202 lekarzy i 245 pielęgniarek i porównywano mierniki ich opinii. W celu uproszczenia porównań w podgrupach zbudowano syntetyczny miernik opinii o zarządzaniu.
Wyniki. Zbudowany miernik opinii pracownika o zarządzaniu szpitalem ma odzwierciedlać uogólnione zdanie osoby na temat zarządzania zasobami materialnymi, ludzkimi i organizacją pracy w placówce. Średnia wartość miernika we wszystkich podgrupach była zbliżona do środka skali. Opinie lekarzy polskich i niemieckich nie były istotnie różne, a niemiecki personel pielęgniarski wyraził lepszą opinię o zarządzaniu szpitalami niż polski. Polscy lekarze wyrazili nieco gorszą opinię o zarządzaniu niż polskie pielęgniarki, a niemieccy lekarze ocenili zarządzanie istotnie gorzej od niemieckich pielęgniarek. W ocenach lekarzy z obu krajów nie stwierdzono różnic między kobietami a mężczyznami. Również średnie mierniki opinii lekarzy w 3 kategoriach wielkości szpitali nie były istotnie różne, zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Oceny lekarzy o krótszym i tych o dłuższym stażu pracy nie różniły się istotnie w obu krajach. To samo dotyczyło pielęgniarek. Aspekty zarządzania szpitalami oceniane najwyżej i najniżej przez każdą z grup zostały wymienione w artykule.
Wnioski. 1. W opiniach personelu polskie i niemieckie szpitale nie są drastycznie różnie zarządzane, chociaż występują różnice co do poszczególnych aspektów zarządzania. Wyniki można również interpretować jako wykazujące podobieństwo grup zawodowych lekarzy i pielęgniarek w obu krajach. 2. Lekarze i pielęgniarki patrzą na zarządzanie szpitalem z różnych punktów widzenia, dlatego ich opinie powinny być traktowane jako wzajemnie się uzupełniające. 3. Artykuł pokazuje kierunki zmian niezbędnych dla przywrócenia równowagi w ocenach zarządzania poszczególnymi zasobami szpitali. Poprawa zasobów technicznych polskich szpitali byłaby wskazana. Przyczyniłaby się do większej atrakcyjności szpitala jako pracodawcy. Należy zwrócić uwagę na niską ocenę „asysty/dostępności innego personelu medycznego” u polskich pielęgniarek i niską ocenę „procesów biurokratycznych” u niemieckich pielęgniarek.

Key words

medical staff, doctors, nurses, management – healthcare, opinions

Słowa kluczowe

personel medyczny, lekarze, pielęgniarki, zarządzanie – opinie, ochrona zdrowia

References (6)

  1. Wasson JH: Why isn’t it better? Ann Fam Med 2004, 2, 292–293.
  2. Blendon RJ, Schoen C, DesRoches CM, Osborn R, Zapert K, Raleigh E: Confronting competing demands to improve quality: a five−country hospital survey. Health Aff 2004, 23, 119–135.
  3. Boczkowski A, Cybart A, Chromińska−Szosland D: Managing staff of heath care units versus health system reform. Zdr Pub 2001, 111(2), 81–87 [in Polish].
  4. Blendon RJ, Schoen C, Donelan K: Physicians’ views on quality of care: a five−country comparison. Health Aff 2001, 20, 233–243.
  5. Bolanowski W, Waszkiewicz L: Opinions of Medical Personnel on Hospital Management. Polish J Environm Studies 2006, 15 (2B, part 1), 94–97. See also neighboring texts.
  6. Magni MV, ed. Education and professional needs [of medical personnel in Europe] – reference material. Printed by University of Perugia, Italy, 2006. See also: www.meteproject.org, the web site of the project “Medical Assistance and Therapy in Europe” (METE).