Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.7)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2008, vol. 17, nr 1, January-February, p. 69–75

Publication type: original article

Language: English

Embolizacja wewnątrzczaszkowych malformacji tętniczo−żylnych – doświadczenia własne

Embolization of Intracranial Arteriovenous Malformations – Personal Experience

Maciej Guziński1,2,, Barbara Hendrich2,, Marek Sąsiadek1,2,

1 Department of General Radiology, Interventional Radiology and Neuroradiology, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

2 Marciniak Memorial Hospital, Wrocław, Poland

Abstract

Background. Intracranial arteriovenous malformations (AVMs) are among the most frequent developmental abnormalities of brain vessels. The most serious complication of AVM is intracranial hemorrhage. The most often used treatment methods include microsurgical techniques, endovascular embolization, and radiosurgery.
Objectives. The purpose of this study was to analyze own experience in the embolization of brain malformations.
Material and Methods. The material consists of 43 embolizations in 32 patients (19 women and 13 men) aged 17–70 years (mean age: 42 years) between 2002–2006. Intravascular access to the malformations was gained by introducing a microcatheter via the femoral artery and placing its tip in the AVM nidus. Histoacrylic glue obliterating the pathological vessels was then administered through the catheter.
Results. In 17 cases the AVMs were located in the left cerebral hemisphere and in 15 cases in the right one. The estimated size of the nidus ranged from 10 to 120 mm (mean: 30 mm). The reduction in the size of the nidus during one or more embolization sessions ranged from 10% to 100% (mean: 64%). Complications, including intensification of already existing symptoms or the manifestation of new ones, appeared altogether in five patients, two of whom suffered hemorrhage after the embolization and in the three other cases there was probably brain ischemia.
Conclusion. Intravascular embolization of AVMs (one or many sessions) should be an initial method of treating most malformations. Due to the small number of complications and the continuous development of intravascular techniques it seems that embolization could become a leading method in treating arteriovenous brain malformations, especially small and medium−sized ones. It could be used as a single modality or part of multimodal treatment.

Streszczenie

Wprowadzenie. Wewnątrzczaszkowe malformacje tętniczo−żylne (AVMs – Intracranial Arteriovenous Malformations) są jednymi z najczęstszych wad rozwojowych naczyń mózgowych. Ich najpoważniejszym powikłaniem są krwawienia wewnątrzczaszkowe. Obecnie jest możliwe leczenie malformacji za pomocą technik mikrochirurgicznych, radioterapii celowanej (radiosurgery) lub embolizacji wewnątrznaczyniowej.
Cel pracy. Analiza doświadczeń własnych w embolizacjach malformacji tętniczo−żylnych wewnątrzczaszkowych.
Materiał i metody. Materiał stanowiły 43 embolizacje wewnątrznaczyniowe AVM przeprowadzone u 32 chorych w wieku 17–70 lat (średnio 42 lata) w latach 2002–2006. Podczas zabiegu za pomocą systemu cewników wprowadzonych przez tętnicę udową, uzyskiwano dostęp do gniazda naczyniaka i podawano porcje kleju histoakrylowego obliterującego patologiczne naczynia.
Wyniki. W17 przypadkach AVM były umiejscowione w lewej półkuli mózgu, a w 15 – w prawej. Malformacja najczęściej zajmowała płaty ciemieniowe (u 17 chorych). Wielkość gniazda naczyniaka wynosiła 10–120 mm, średnio około 30 mm. W wyniku embolizacji patologicznych naczyń doprowadzających krew do malformacji uzyskiwano zmniejszenie wielkości gniazda podczas jednej lub wielu sesji o 10–100%, średnio o około 64%. Powikłania w postaci pogłębienia już istniejących albo pojawienia się nowych objawów ogniskowych wystąpiły u 5 chorych, z czego u 2 były spowodowane krwawieniem po zabiegu, a u 3 prawdopodobną przyczyną było niedokrwienie.
Wnioski. Wewnątrznaczyniowa, jedno lub wieloetapowa, embolizacja malformacji tętniczo−żylnych mózgowia powinna być metodą pierwszego wyboru w leczeniu większości przypadków tej choroby, a z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę powikłań oraz dalszy rozwój techniki zabiegów wewnątrznaczyniowych wydaje się, że stanie się wiodącą metodą w leczeniu, zwłaszcza małych i średnich malformacji tętniczo−żylnych; zarówno jako metoda samodzielna, jak i skojarzona.

Key words

intracranial arteriovenous malformations, AVM, brain AVM, endovascular embolization

Słowa kluczowe

malformacje tętniczo−żylne wewnątrzczaszkowe, embolizacja wewnątrznaczyniowa

References (14)

 1. Al−Shahi R, Warlow C: A systematic review of the frequency and prognosis of arteriovenous malformations of the brain in adults. Brain 2000, 10, 1900–1926.
 2. McCormick WF: Classification, pathology, and natural history of angiomas of the central nervous system. Weekly Update Neurol Neurosurg 1978, 14, 2–7.
 3. Mohr J: Arteriovenous Malformations of the Brain in Adults. The Arteriovenous Malformation Study Group. N Engl J Med 1999, 340, 1812–1818.
 4. Al−Shahi R, Bhattacharya JJ, Currie DG, Papanastassiou V, Ritchie V, Roberts RC, Sellar RJ, Warlow CP: Scottish Intracranial Vascular Malformation Study (SIVMS): evaluation of methods, ICD−10 coding, and potential sources of bias in a prospective, population−based cohort. Stroke 2003, 34, 1156–1162.
 5. Bury A, Bartosz S, Dziki M, Gutkowski K: Olbrzymi naczyniak tętniczo−żylny mózgu u 68−letniego mężczyzny z migrenowymi bólami głowy – opis przypadku. Neurol Neurochir Pol 2005, 39, 6, 514–519.
 6. Berman MF, Sciacca RR, Pile−Spellman J, Stapf C, Connolly ES Jr, Mohr JP, Young WL: The epidemiology of brain arteriovenous malformations. Neurosurgery 2000, 47, 389–396.
 7. Halim A, Claiborne S, Singh W, McCulloch C, Bennett J, Achrol A, Sidney S, Young W: Longitudinal Risk of Intracranial Hemorrhage in Patients with Arteriovenous Malformation of the Brain Within a defined Population. Stroke 2004, 35, 1697–1702.
 8. Michael J, Tolbert B, Marshall E: Targeting Cerebral Arteriovenous Malformations for Minimally Invasive Therapy. Neurosurgery 2006, 59, 178–183.
 9. Bernd B, Killer S, Monika B, Al−Schameri, Abdul R, Ritter L, Agic R, Krenn M: Therapy of Brain Arteriovenous Malformations: Multimodality Treatment from a Balanced Standpoint. Neurosurgery 2006, 59 148–157.
 10. Intracranial Vascular Malformations and Aneurysms. Ed.: Forsting M. Springer, Berlin 2004, 66–77.
 11. Nataf F, Meder JF, Merienne L, Roux FX, Merland JJ, Chodkiewicz JP: Therapeutic strategy for cerebral arteriovenous malformations. Proposal for classification of individual hemorrhagic risk. Neurochirurgie 1998, 44, 83–93.
 12. Kordecki K, Janica J, Lewszuk A, Kubas B, Kochanowicz J, Kądziołka B, Ząbek M: Endovascular treatment of cerebral arteriovenous malformations. Pol J Radiol 2006, 71, 26–31.
 13. Ledezma CJ, Hoh BL, Carter BS, Pryor JC, Putman CM, Ogilvy CS: Complications of cerebral arteriovenous malformation embolization: multivariate analysis of predictive factors. Neurosurgery 2006, 58, 602–611.
 14. Hartmann A, Pile−Spellman J, Stapf C, Sciacca RR, Faulstich A, Mohr JP, Schumacher HC, Mast H: Risk of endovascular treatment of brain arteriovenous malformations. Stroke 2002, 33, 1816–1820.