Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2007, vol. 16, nr 5, September-October, p. 629–634

Publication type: original article

Language: English

The Bactericidal Activity of Complement in Sera of Children with Infectious Hyperbilirubinemia

Bakteriobójcza aktywność dopełniacza surowicy u dzieci chorych na żółtaczkę zakaźną

Agnieszka Cisowska1,, Dorota Tichaczek−Goska1,, Ewa Lewczyk2,, Marlena Kłak1,

1 Department of Biology and Medical Parasitology, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

2 J. Korczak Lower Silesian Pediatrics Center in Wrocław, Poland

Abstract

Background. Jaundice is a frequently encountered problem during the neonatal period. Some reports have suggested that unexplained hyperbilirubinemia may be associated with bacterial infections in infants. It has been suggested that the bactericidal action of sera of neonates with hyperbilirubinemia is lower than that of healthy children. The mechanism by which bilirubin interferes with serum is still not entirely understood and requires continual study.
Objectives. The aim of this study was to establish if hyperbilirubinemia in neonates with various infections is associated with decreased bactericidal activity of their sera and complement level.
Material and Methods. Normal human serum (NHS) samples obtained from 58 children with hyperbilirubinemia were used. Each infant suffered from a non−viral infection and developed jaundice. Normal cord serum (NCS) samples obtained from 35 healthy newborns were used as controls. The susceptibility of the E. coli 529 K1 strain to the bactericidal action of NHS and NCS as well as total hemolytic complement activity were determined and compared.
Results. The E. coli 529 K1 strain showed variable sensitivity to the bactericidal action of NHS and NCS.
Conclusion. The percentages of surviving E. coli 529 K1 in NHS and NCS were similar. There was no correlation between complement and bilirubin levels in NHS. The complement and bilirubin levels did not show a direct influence on the bactericidal activity of the sera.

Streszczenie

Wprowadzenie. Żółtaczki są dużym problemem wieku noworodkowego. Wykazano, że hiperbilirubinemia o niewyjaśnionej przyczynie może być związana z zakażeniami bakteryjnymi. Sugeruje się, że surowica noworodków, u których obserwuje się hiperbilirubinemię wykazuje zmniejszoną aktywność bakteriobójczą wobec bakterii Gram−ujemnych w porównaniu z aktywnością surowicy dzieci zdrowych. Mechanizm oddziaływania bilirubiny z surowicą nie został jednak dotychczas w pełni poznany i wymaga dalszych badań.
Cel pracy. Ustalenie, czy żółtaczki zakaźne noworodków są związane ze zmniejszoną bakteriobójczą aktywnością surowicy oraz zmniejszeniem hemolitycznej aktywności dopełniacza.
Materiał i metody. Wbadaniach wykorzystano surowicę od 58 dzieci z hiperbilirubinemią. Wszystkie dzieci cierpiały z powodu niewirusowych zakażeń, w przebiegu których rozwinęła się żółtaczka. Jako materiału kontrolnego użyto surowicy pępowinowej pochodzącej od 35 zdrowych noworodków. Określono i porównano stężenie dopeł− niacza oraz bakteriobójczą aktywność surowicy w obu badanych grupach.
Wyniki. Szczep E. coli 529 K1 wykazał zróżnicowaną podatność wobec surowicy dzieci z hiperbilirubinemią i surowicy pępowinowej.
Wnioski. Przeżywalność szczepu E. coli 529 K1 w surowicy dzieci z hiperbilirubinemią i surowicy pępowinowej była podobna. Nie zaobserwowano korelacji między dużym stężeniem bilirubiny a zmniejszeniem hemolitycznej aktywności dopełniacza w surowicy dzieci chorych. Nie wykazano również bezpośredniego wpływu dopełniacza i bilirubiny na bakteriobójczość tych surowic.

Key words

bactericidal activity of serum, complement, hyperbilirubinemia, jaundice, E. coli

Słowa kluczowe

bakteriobójcza aktywność surowicy, komplement, hiperbilirubinemia, żółtaczka, E. coli

References (15)

 1. Bilgen H, Özek E, Ünver T, Biyikli N, Alpay H, Cebeci D: Urinary tract infection and hyperbilirubinemia. Turk J Pediatr 2006, 48, 51–55.
 2. Escobedo MB, Barton LL, Marshall RE, Zarkowsky H: The frequency of jaundice in neonatal bacterial infections. Clin Pediatr 1974, 13, 656–657.
 3. Ng SH, Rawstrong JR: Urinary tract infections presenting with jaundice. Arch Dis Child 1971, 46, 173–176.
 4. Linder N, Yatsiv I, Tsur M, Matoth I, Mandelberg A, Hoffman B, Yevin R, Tamir I: Unexplained neonatal jaundice as an early diagnostic sign of septicemia in the newborn. J Perinatol 1988, 8, 325–327.
 5. Garcia FJ, Nager AL: Jaundice as an early diagnostic sign of urinary tract infection in infancy. Pediatrics 2002, 109, 846–851.
 6. Miler I, Vondráček J, Hromádková L: The bactericidal activity of sera of healthy neonates and of newborns with hyperbilirubinemia to Escherichia coli. Folia Microbiol 1979, 24, 143–152.
 7. Wedgwood RJP, Janeway CA: Serum complement in children with “collagen diseases”. Pediatrics 1953, 11, 569–581.
 8. Cisowska A, Bugla−Płoskońska G, Tichaczek−Goska D, Doroszkiewicz W, Jankowski S: The susceptibility of Escherichia coli strains with sialic acid−containing lipopolysaccharides or capsules to the bactericidal action of normal human serum. VII Konferencja „Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii”. Warszawa, 4 grudnia 2004. Materiały naukowe; SGGW Warszawa, 2004, 41–47.
 9. Rooney JC, Hill DJ, Danks DM: Jaundice associated with bacterial infection in the newborn. Am J Dis Child 1971, 122, 39–41.
 10. Maisels MJ, Kring E: Risk of sepsis in newborns with severe hyperbilirubinemia. Pediatrics 1992, 90, 741–743.
 11. Dudek R: Hiperbilirubinemia noworodków w materiale własnym Kliniki Patologii Noworodka. Nowa Pediatria 1999, 5, 22–24.
 12. Feigin RD, McCracken GH, Klein JO: Diagnosis and management of meningitis. Pediatr Infect Dis J 1992, 11, 785–814.
 13. Johnson JR: Virulence factors in Escherichia coli urinary tract infection. Clin Microbiol Rev 1991, 4, 80–128.
 14. Basiewicz−Worsztynowicz B, Nienartowicz B, Saraczyńska E, Rybska K, Jankowski A, Jankowska A: Spontaniczna bakteriobójcza aktywność surowicy u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby. Adv Clin Exp Med 2001, 10, 25–30.
 15. Ferrante A, Thong YH: Inhibition of serum bactericidal activity by bilirubin. Immunol Lett 1982, 4, 103–105.