Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2007, vol. 16, nr 3, May-June, p. 411–416

Publication type: original article

Language: English

Using a Halitometer to Verify the Symptoms of Halitosis

Wykorzystanie halimetru do weryfikacji objawów halitozy

Zbigniew Kozłowski1,, Barbara Bruziewicz−Mikłaszewska2,, Tomasz Konopka1,, Zuzanna Drulis−kawa3,, Ewa Lewczyk4,

1 Department of Parodontology Department of Oral Pathology Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

2 Department of Prosthodontics Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

3 Institute of Genetics and Microbiology University of Wrocław, Poland

4 Bacteriological Laboratory Korczak Lower Silesian Pediatric Center in Wrocław, Poland

Abstract

Background. Halitosis, or bad breath, is believed to be caused by the metabolism of microorganisms, mainly anaerobic bacteria, inhabiting the oral cavity which release volatile sulfur compounds (VSCs). The high incidence of this condition and the lack of effective treatment methods make it a significant problem of contemporary dentistry.
Objectives. The aim was to objectivize halitosis symptoms using a halitometer and to determine the microbiological spectrum from smears collected from the tongue root and periodontal pockets of patients with clinical symptoms of halitosis.
Material and Methods. The study involved 67 patients of both sexes, divided into two groups: those with symptoms of halitosis (36 subjects, mean age: 38.0 years) and those without (31 subjects: mean age: 33.8 years). Subjects classified as generally healthy were qualified for the examinations. Halitosis symptoms were objectivized using a halitometer (RH−17 Halimeter, Interscan Corp., USA and Canada) in units of parts per billion (ppb). Mean halitometric readings (from three examinations) above 125 ppb were considered halitosis positive. Clinical examination evaluated oral hygiene (PIl index according to Loe and Silness, PI2 according to O’Leary, and API according to Lange et al.) and the condition of the periodontium (PBI index according to Saxer and Muhlemann and periodontal pocket depth using a Periprobe electronic probe on four dental surfaces). Bacteriological evaluation involved smears from the back of the tongue and, in case of inflammation, also from the periodontal pockets. Statistical analysis was performed using the chi−squared test and the non−parametric Mann−Whitneys U test assuming a level of significance of p < 0.05.
Results. The bacterial species Prevotella oralis, Prevotella dentalis, and Leptotrichia buccalis significantly affected the VSC levels. The highest halitometer values were observed in patients whose bacterial levels were high. The clinical parameters did not differ significantly between the groups.
Conclusion. The use of a halitometer enables an objective, reproducible measurement of volatile sulfur compounds in expired air. Halitometer readings increase with increased levels of some oral bacteria. Tests using a halitometer confirm less objective organoleptic examinations; however, it should be remembered that the instrument does not evaluate other smells.

Streszczenie

Wprowadzenie. Halitosis – określana także jako fetor ex ore, fetor oris, oral malodor lub bad breath – oznacza nieświeży oddech. Za przyczynę halitozy uważa się metabolizm mikroorganizmów (głównie bakterii beztlenowych) w jamie ustnej, powodujący powstawanie lotnych związków siarki (VSC – volatile sulfur compounds). Częste występowanie tej dolegliwości i brak skutecznych metod jej leczenia powoduje, że jest to istotny problem współczesnej stomatologii.
Cel pracy. Obiektywizacja objawów halitozy za pomocą halimetru RH−17 SERIES. Określano ponadto spektrum mikrobiologiczne z wymazów pobranych z nasady języka i kieszonek przyzębnych u pacjentów z klinicznymi cechami halitosis.
Materiał i metody. Badaniem objęto 67 osób, obu płci, podzielonych na dwie grupy: I z objawami halitozy – 36 osób (średnia wieku 38,0) oraz II – bez objawów halitozy – 31 osób (średnia wieku 33,8). Do badania kwalifikowano osoby ogólnie zdrowe. Jako kryterium obiektywizacji objawu halitozy przyjęto wskazania halimetru RH−17 SERIES produkcji Interscan Corporation (USA & Canada) w jednostkach ppb. Za wartość graniczną przyjęto średnie (uzyskane z 3 pomiarów) wskazanie halimetru powyżej 125 ppb. W badaniu klinicznym oceniano stan przyzębia i higieny jamy ustnej. Badanie kliniczne obejmowało ocenę higieny jamy ustnej – wskaźniki PI1 wg Löe i Silnessa, PI2 wg O’Leary oraz API wg Lange et al.; stanu zapalnego tkanek przyzębia – wskaźnik PBI wg Saxera i Mühlemanna oraz pomiar głębokości kieszonek z użyciem sondy elektronicznej Periprobe przy 4 powierzchniach zębowych (GK). Do badań bakteriologicznych używano wymazów pobranych z tylnej ściany języka, a w przypadku zapalenia przyzębia również z kieszonek przyzębnych. Analizę statystyczną wyników dokonano z użyciem testu χ2 oraz nieparametrycznego testu U Manna−Whitneya, przyjmując poziom istotności p < 0,05.
Wyniki. Na wzrost stężenia lotnych związków siarki, mierzonego w ppb, wyraźny wpływ wśród zbadanych bakterii mają: Prevotella oralis, Prevotella dentalis, Leptotrichia buccalis. Największe wartości ppb występowały u tych pacjentów, u których występowała duża liczba oznaczanych bakterii. Badane wskaźniki kliniczne nie różniły się istotnie w obu grupach.
Wnioski. Użycie halitometru pozwala na obiektywny i powtarzalny pomiar stężenia lotnych związków siarki w wydychanym powietrzu. Na podwyższanie wskazań halimetru wpływa wzrost liczby niektórych bakterii występujących w jamie ustnej. Testy wykonane halimetrem potwierdzają mniej obiektywne badania organoleptyczne, należy jednak brać pod uwagę to, że halitometr nie ocenia innych czynników zapachowych.

Key words

halitometer, halitosis, volatile sulfur compounds, bacteria

Słowa kluczowe

halitometr, halitoza, lotne związki siarki, bakterie

References (23)

 1. Bruziewicz−Mikłaszewska B: Halitosis współczesny problem w stomatologii. Materiały konferencyjne Sekcji Protetyki PTS – Wrocław–Kiekrz, czerwiec 2000, 1–8.
 2. Bruziewicz−Mikłaszewska B, Wołowiec D, Nieć A, Karolewski M: Halitoza: wciąż istotny problem na progu XXI wieku. Adv Clin Exp Med 2001, 10, 1, 27–30.
 3. Rosenberg M, Septon I, Eli I, Bar−Ness R, Gelernter I, Brenner S, Gabbay J: Halitosis measurement by an industrial sulphide monitor. J Periodontol 1991, 62, 8, 487–489.
 4. Greenman J, El−Maaytah M, Duffield B, Spencer P, Rosenberg M, Corry D, Saad S, Lenton P, Majerus G, Nachnani S: Assessing the relationship between concentrations of malodor compounds and odor scores from judges. JADA 2005, 136, 6, 749–757.
 5. Goldberg S, Kozlovsky A, Gordon D, Gelernter I, Sintov A, Rosenberg M: Cadaverine as a putative component of oral maldolor. J Dent Res 1994, 73, 6, 1168–1172.
 6. Rosenberg M, Kozlovsky A, Gelernter I, Cherniak O, Gabbay J, Baht R, Eli I: Self−estimation of oral maldolor. J Dent Res 1995, 74, 9, 1577–1582.
 7. Iwanicka−Grzegorek E, Lipkowska E, Kepa J, Michalik J, Wierzbicka M: Comparison of ninhydrin method of detecting amine compounds with other methods of halitosis detection. Oral Dis 2005, 11, Suppl 1, 37–39.
 8. Furne J, Majerus G, Lenton P, Springfield J, Levitt DG, Lecitt MD: Comparison of volatile sulfur compound concentration measured with a sulfide detector vs. gas chromatography. J Den Res 2002, 81, 2, 40–143.
 9. Yegaki K, Coil JM: Genuine halitosis, pseudo−halitosis, and halitophobia. Classification, diagnostics and treatment. Compendium 2000, 10, 886.
 10. Yeagaki K, Coil JM: Examination, classification and treatment of halitosis: clinical perspectives. J Can Dent Assoc 2000, 66, 257–261.
 11. Delanghe G, Bollen C, Desloovere C: Halitosis – fetor ex ore. Laryngorhinootologie 1999, 78, 521–524.
 12. Iwanicka−Grzegorek E, Michalik J, Kepa J, Wierzbicka M, Aleksiński M, Pierzynowska E: Subjective patients opinion and evaluation of halitosis using halimeter and organoleptic scores. Oral Dis 2005, 11, Suppl 1, 86–88.
 13. Rosenberg M, Kulkarni GV, Bosy A, McCulloch CA: Reproducibility and sensitivity of oral maldolor measurements with a portable sulphide monitor. J Dent Res 1991, 70, 11, 1436–1440.
 14. Műller HP: Periodontologia. Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., Lublin 2003, 49–52.
 15. Simone AJ, Logan EI, Livgren R, Suelzer M: Oral maldolor in beagles: association with indicators of periodontal disease. J Clin Dent 1997, 8, 6, 163–168.
 16. De Boever EH, De Uzeda M, Loesche WJ: Relationship between volatile sulfur compounds, BANA−hydrolyzing bacteria and gingival health in patients with and without complaints of oral maldolor. J Clin Dent 1994, 4, 4, 114–119.
 17. Miyazaki H, Sakao S, Katoh Y, Takehara T: Correlation between volatile sulphur compounds and certain oral health measurements in general population. J Periodontol 1995, 66, 679–684.
 18. Yeagaki K, Sanada K: Volatile sulfur compounds in mouth air from clinically healthy subjects and patients with periodontal disease. J Periodontol Res 1992, 27, 233–238.
 19. Bosy A, Kulkarni GV, Rosenberg M, McCulloch CA: Relationship of oral malodor to periodontitis: evidence of indepedence in discrete subpopulations. J Periodontol 1994, 65, 37–46.
 20. Kishi M, Kimura S, Ohara−Nemoto Y, Kishi K, Aizawa F, Moriya T, Yonemitsu M: Oral maldolor and periodontopathic microorganisms in tongue coat of periodontally healthy subjects. Dent Jpn 2002, 38, 24–28.
 21. Gancarz R, Maliszewska I, Frąckowiak A, Bruziewicz−Mikłaszewska B: Gram negative microorganisms and oral maldolor. Dent Med Probl 2004, 41, 2, 235–239.
 22. Goldberg S, Cardash H, Browning H, Sahly H, Rosenberg M: Isolation of Enterobacteriaceae from the mouth and potential association with malodor. J Dent Res 1997, 76, 11, 1770–1775.
 23. Claus D, Geypens B, Rutgeerts P, Ghyselen J, Hoshi K, van Steenberghe D, Ghoos Y: Where gastroenterology and periodontology meet determination of oral volatile organic compounds using closed loop trapping and high resolution gas chromatograph ion trap detection. In: Bad breath a multidisciplinary approach. Eds. van Steenberghe D, Rosenberg M, Lueven Universitz Press, 1996, 15–28.