Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2007, vol. 16, nr 3, May-June, p. 375–382

Publication type: original article

Language: English

Elements of the Antioxidant Barrier and Nutritional Status of Children with Pneumonia

Elementy bariery antyoksydacyjnej oraz stan odżywienia dzieci chorych na zapalenie płuc

Sylwia Małgorzewicz1,, Danuta Rudnik−Czarnecka2,, Ewa Aleksandrowicz−Wrona1,, Wiesława Łysiak−Szydłowska1,

1 Department of Clinical Nutrition, Medical University of Gdańsk, Poland

2 Pediatric Unit City Hospital of Gdynia, Poland

Abstract

Background. Advances in recent years have resulted in more effective treatment of lower respiratory tract infections in children; however, pneumonia is still one of the most common illnesses of childhood. This study focused on the assessment of the antioxidant barrier, inflammation intensity, and nutritional status in children with pneumonia.
Material and Methods. The study was carried out on 152 children with pneumonia treated at the Pediatrics Department of the Gdynia City Hospital and 53 children without any infection symptoms, who formed the control group. The tests were performed at the beginning of hospital treatment and after the clinical signs of disease had subsided, about four weeks after diagnosis. The tests included serum concentrations of prealbumin, albumin, alpha 1−acid glycoprotein, glutathione, C−reactive protein, and vitamin E. Urea and creatinine excretion were determined in urine in order to calculate the catabolic index, the ratio of urea to creatinine. The prognostic inflammatory and nutritional index was also calculated. Nutritional status of the children was assessed using centile charts according to Kopczynska−Sikorska.
Results. In the groups of children with infection, increases in C−reactive protein and alpha 1−acid glycoprotein levels and decreases in albumin and prealbumin levels were observed during the first phase of disease compared with the control group. A gradual normalization of these parameters followed treatment. Changes in mean glutathion and vitamin E concentrations were not statistically significant during the observation. The catabolic and prognostic inflammatory and nutritional indexes in all patients were significantly elevated (p < 0.05) compared with the controls.
Conclusion. In the case of infectious diseases such as pneumonia, essential information about health status should be gathered based on comprehensive patient evaluation, which means determining inflammation markers, nutritional status, and the antioxidant barrier.

Streszczenie

Wprowadzenie. Leczenie zakażeń dolnych dróg oddechowych u dzieci jest coraz bardziej skuteczne, ale mimo postępu w tej dziedzinie zapalenie płuc jest jedną z najczęstszych chorób wieku dziecięcego.
Cel pracy. Ocena bariery antyoksydacyjnej, nasilenia stanu zapalnego oraz stanu odżywienia u dzieci chorych na zapalenie płuc.
Materiał i metody. Zbadano 152 dzieci chorych na zapalenie płuc leczonych na Oddziale Dziecięcym Szpitala Miejskiego w Gdyni oraz 53 dzieci bez cech zakażenia, które należały do grupy kontrolnej. Dzieci podzielono na 3 grupy wiekowe. Badania wykonywano na początku leczenia szpitalnego oraz po ustąpieniu klinicznych objawów choroby, około 4 tygodnie od rozpoznania. Oznaczano stężenie w surowicy prealbuminy, albuminy, alfa 1−kwaśnej glikoproteiny (AGP), glutationu (GSH), białka C−reaktywnego (CRP) oraz witaminy E. Wmoczu oznaczano wydalanie mocznika i kreatyniny w celu obliczenia indeksu katabolicznego. Ponadto obliczano współczynnik prognostyczny zapalenia i odżywienia (PINI). Stan odżywienia oceniano za pomocą siatek centylowych wg Kopczyńskiej−Sikorskiej.
Wyniki. W początkowym okresie choroby w badanych grupach dzieci chorych stwierdzono wzrost stężenia CRP i AGP oraz obniżenie albumin i prealbuminy w stosunku do grupy kontrolnej oraz obserwowano stopniowy powrót tych wskaźników do wartości prawidłowych pod wpływem leczenia. Średnie stężenia GSH oraz witaminy E nie zmieniały się istotnie statystycznie w czasie obserwacji. Indeks kataboliczny oraz PINI były u wszystkich chorych dzieci znamiennie podwyższone (p < 0.05) w stosunku do dzieci zdrowych.
Wnioski. Wprzypadku chorób infekcyjnych, takich jak zapalenie płuc, jest wskazana kompleksowa ocena pacjenta pod względem nasilenia stanu zapalnego, ocena stanu odżywienia oraz bariery antyoksydacyjnej.

Key words

pneumonia, oxidative stress, nutritional status

Słowa kluczowe

zapalenie płuc, stres oksydacyjny, stan odżywienia

References (23)

 1. Kopczyńska−Sikorska J: Normy w pediatrii. PZWL, Warszawa 1996.
 2. Duarte DM, Botelho C: Clinical profile in children under five year old with acute respiratory tract infections. Jornal de Pediatria 2000, 76 (3), 207–212.
 3. Funke A, Berner R et al.: Frequency natural course and outcome of neonatal neutropenia. Pediatrics 2000, 106, 60–69.
 4. Kabra SK, Singhal T, Lodha R: Pneumonia. Indian J Pediatr 2001, 68 Suppl., 19–23.
 5. Smith RP, Lipworth BJ: C−reactive protein in simple community−acquired pneumonia. Chest 1995, 107, 1028–1031.
 6. Hansson LO, Hedlund JU, Ortquist AB: Sequential changes of inflammatory and nutritional markers in patients with community−acquired pneumonia. Scand J Clin Lab Invest 1997, 57, 111–118.
 7. Sauwerwein RW, Mulder L, Lowe B, Peschu N, Denacker PN, Van Der Meer JW, Marsch K: Inflammatory mediators in children with protein−energy malnutrition. Am J Clin Nutr 1997, 65, 1534–1539.
 8. Ingenbleek Y, Carpentier YA: A prognostic inflammatory and nutritional index scoring critically ill patients. Int J Vitam Nutr Res 1985, 55, 91–101.
 9. Jacob RA, Burri J: Oxidative damage and defence. Am J Clin Nutr 1996, 63, 91–101.
 10. Hansen LG, Warwick WJ: A fluorimetric micromethod for serum vitamins A and E. Am J Clin Pathol 1978, 70, 922–923.
 11. Pressac M, Vignoli L, Aymard P, Ingenbleek Y: Usefulness of prognostic inflammatory and nutritional index in pediatric clinical practice. Clin Chim Acta 1990, 188, 129–136.
 12. Soldin SJ, Brugnara C, Gunter KC, Hicks JM: Pediatric Reference Ranges. AACC Press Washington 1997.
 13. Burtis CA: Clinical Chemistry Research. Wood WB. Saunders Company 1994.
 14. Kelly F: Use of antioxidants in the prevention and treatment of disease. JIFCC 1998, 1, 21–23.
 15. Ondreicka R, Beno I, Cerna O, Grancikova E, Staruchova M,Volkovova K, Bobek P, Tatara M: Relation between levels of vitamins C, E, A and beta−carotene and activity of antioxidant enzymesin blood. Bratisl Lek Listy 1998, 99, 250–254.
 16. Pacht ER, Davis WB: Failure of high−dose vitamin E to correctceruloplasmin ferroxidase deficiency in cigarette smokers. Am Rev Respir Dis 1990, 142, 1063–1067.
 17. Rock CL, Jacob RA, Bowen PE: Update on the biological characteristics of the antioxidant micronutrients: vitamin C, vitamin E, and the carotenoids. J Am Diet Assoc 1996, 96, 693–704.
 18. Shakur S, Malek MA, Bano N, Islam K: Zinc Status in Well Nourished Bangladeshi Children Suffering from Acute Lower Respiratory Infection. Indian Pediatr 2004, 41, 478–481.
 19. Sies H, Stahl W: Vitamin E and vitamin C, beta−carotene and other carotenoids as antioxidants. Am J Clin Nutr 1995, 62, 1315–1321.
 20. Silva da R, Lopes EJ, Sarni RO, Taddei JA: Plasma vitamin A levels in deprived children with pneumonia during the acute phase and after recovery. J Pediatr 2005, 81, 162–168.
 21. Jurges ES, Henderson DC: Inflammatory and immunological markers in preterm infants: correlation with disease. Clin Exp Immunol 1998, 105, 551–555.
 22. Jerca L, Busuioc A, Nastasia G, Haulic I: Glutathione a biochemical indicator for different types of cellular stress. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi 1996, 100, 143–147.
 23. Moshage HJ, Janssen JAM, Franssen JH, Hafkenscheid JCM, YapSH: Study of the Molecular Mechanism of Decreased Liver Synthesis of Albumin in Inflammation. J Clin Invest 1987, 79, 1635–1641.